wersja mobilna
Online: 1038 Środa, 2017.03.29

Raporty

Przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne do zastosowań profesjonalnych. Raport techniczno-rynkowy, edycja druga

środa, 02 czerwca 2010 10:53

Energetyka, przemysł, budownictwo, ochrona środowiska i logistyka – to branże, które są głównymi odbiorcami przenośnych urządzeń pomiarowych. Wykorzystują one różnorodną aparaturę pomiarowo-kontrolną – zarówno mierniki wielkości elektrycznych, mobilne systemy akwizycji danych, kalibratory, jak też różnego rodzaju przyrządy do pomiarów czynników środowiskowych. Tworzy to bardzo szeroki rynek, w którego obsłudze wyspecjalizowało się wiele firm krajowych – głównie dystrybutorów produktów zagranicznych, ale i rodzimych producentów.

Spis treści » Część I: Na rynku aparatury pomiarowej
» Wiele branż, wiele zastosowań
» Rynek krajowy
» Energetyka tematem na przyszłość
» Część II: Przenośne urządzenia pomiarowe dla branżystów
» Pomiary elektryczne
» Pomiary temperatury
» Pomiary w energetyce
» Pomiary różnych wielkości środowiskowych
»
» Część III: Technologie i preferencje klientów
» Nowe kierunki rozwoju...
» ...i niezmienne preferencje klientów
» Pokaż wszystko

Ostatnie dwa lata, a więc czas od publikacji pierwszej edycji raportu poświęconego tytułowej tematyce, przyniosły istotne zmiany na tym rynku. W szczególności wiązały się one ze spadkiem popytu ze strony klientów przemysłowych w 2009 roku i dalszym zwiększaniem się znaczenia sektora energetycznego jako jednego z głównych odbiorców przenośnych urządzeń pomiarowych. Jaka jest obecna koniunktura i trendy w tytułowej branży? Jakie są najpopularniejsze urządzenia przenośne, z których korzystają pracownicy polskich zakładów przemysłowych? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań przedstawiamy w nowym raporcie z krajowego rynku aparatury pomiarowo-kontrolnej.

Rys. 1. Ocena aktualnej (wiosna 2010 roku) sytuacji na omawianym w raporcie rynku w porównaniu z ostatnimi latami

Pomiary wykonywane w terenie, bezpośrednio przy maszynach, na liniach produkcyjnych i różnych obiektach przemysłowych, wodnokanalizacyjnych czy stacjach energetycznych to niezbędne uzupełnienie dla tradycyjnego miernictwa bazującego na stacjonarnych systemach pomiarowo-kontrolnych. Korzystają z nich służby utrzymania ruchu, osoby kontrolujące działanie instalacji przesyłowych, elektrycy i elektroinstalatorzy, personel różnych obiektów, w tym magazynowych, a także integratorzy systemów automatyki i usługodawcy – np. wykonujący badania termowizyjne budynków.

Zgodnie z odpowiedziami przedstawicieli firm dostarczających tytułową aparaturę – najpopularniejszymi tutaj urządzeniami są te służące do pomiarów wielkości elektrycznych, do zastosowań w energetyce i wykonywania kalibracji. Z kolei w przypadku pomiarów wielkości nieelektrycznych – najczęściej wykorzystywane są przenośne mierniki temperatury. Zanim omówimy szczegóły techniczne dotyczące tego typu urządzeń, przyjrzyjmy się ich krajowemu rynkowi produkcji i dystrybucji.

CZĘŚĆ I: NA RYNKU APARATURY POMIAROWEJ
WIELE BRANŻ, WIELE ZASTOSOWAŃ

TABELA 1. Dostawcy przenośnej aparatury pomiarowej

Przenośne urządzenia pomiarowo- kontrolne to produkty o charakterze wielobranżowym, występujące w wielu wersjach o różnorodnych parametrach technicznych. Odbiorcami profesjonalnej aparatury tego typu są w szczególności wymienione we wstępie do raportu branże – energetyczna, przemysłowa, budowlana, logistyczna oraz związana z ochroną środowiska. W przypadku energetyki wykorzystuje się urządzenia służące do pomiarów wielkości elektrycznych, w tym takich jak zawartość harmonicznych, odkształcenie prądu i ogólnie jakość energii elektrycznej.

Przedstawiciele służb utrzymania ruchu są z kolei zainteresowani możliwością wykonania szybkich pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych, ale też pomiarów temperatur, wilgotności i różnych parametrów pracy maszyn – przykładowo wibracji. W budownictwie zaś i zastosowaniach elektroinstalacyjnych wykorzystywane będą testery okablowania, multimetry, a także kamery do diagnostyki termowizyjnej.

Ochrona środowiska i logistyka tworzą z kolei popyt na przenośne urządzenia do pomiarów parametrów środowiskowych – wilgotności, temperatury, przepływu oraz cech cieczy i gazów. Jak widać z powyższego zestawienia, liczba mierzonych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych znacznie wykracza poza te podstawowe, takie jak temperatura, ciśnienie czy napięcie i prąd.

Jednocześnie wiele branż ma potrzeby specjalistyczne, związane z charakterem wykonywanych pomiarów lub wymogami nakładanymi na przyrządy – np. stopniem ochrony, odpornością na zaburzenia ESD czy możliwością pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Z tych powodów znalezienie dla omawianej branży wspólnego mianownika jest trudne – przyjąć jedynie można, że jest nim szeroko rozumiany przemysł.

To on rozdziela również przyrządy do zastosowań popularnych – przykładowo multimetry dostępne w supermarketach, od aparatury profesjonalnej, która spełnia wiele innych wymogów poza tym podstawowym, związanym z możliwością pomiarów danej wielkości fizycznej. Zróżnicowanie to powoduje także, że na rynku działa wiele firm, z których część specjalizuje się w grupach produktów, a wręcz w pojedynczych rodzajach urządzeń pomiarowych.

RYNEK KRAJOWY

Wspomniana wcześniej wielkość rynku, jeżeli chodzi o branże będące odbiorcami przenośnych urządzeń pomiarowych, znajduje odzwierciedlenie wśród liczby dostawców tego typu aparatury. W prezentowanym zestawieniu tabelarycznym znalazło się 50 firm – rekordowa jak na raporty w APA liczba. Wśród nich wyróżnić można, ogólnie rzecz ujmując, trzy grupy dostawców.

Trzon omawianego rynku stanowią importerzy aparatury pomiarowo- kontrolnej – przykładami takich firm są AM Technologies, Biall, EMD Systemy Pomiarowe, Introl, Meratronik czy Tespol. Są to dostawcy zazwyczaj od lat działający w tej branży, mający doświadczenie związane z urządzeniami pomiarowymi i generalnie wykonywaniem pomiarów w różnych aplikacjach.

W ich ofercie znajdziemy zarówno produkty dalekowschodnie, jak i wyroby zachodnich (np. niemieckich) producentów urządzeń pomiarowych. Firmy te często działają też w konkretnych obszarach rynku – przykładowo Tespol to dostawca aparatury pomiarowej dla elektroników, Introl specjalizuje się m.in. w zagadnieniach fizykochemicznych i generalnie pomiarach w przemyśle, natomiast Biall obsługuje klientów z branży elektroenergetycznej i elektronicznej.

Drugą z ważnych grup firm obecnych na omawianym rynku są polscy producenci, tacy jak (wymieniono w kolejności alfabetycznej): Calmet, Czaki Thermo-Product, Elgama, Era-Gost, Lab-El, Lumel, Metrol, Sonel, Tanel, Vigo System czy ZEPWN. Dostawcy ci oferują różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, które służą do mierzenia wielkości nieelektrycznych (np. Tanel – twardościomierze, Czaki Thermo-Product – temperatura i wilgotność) oraz elektrycznych i parametrów energii elektrycznej.

Wydaje się, że w szczególności te ostatnie dziedziny są naszą rodzimą specjalnością, gdyż w zakresie produkcji tego typu aparatury działają w kraju dwie duże firmy – Sonel oraz Lumel. Świdnicki Sonel specjalizuje się przede wszystkim w miernikach do pomiarów parametrów sieci elektrycznych, natomiast oferta Lumelu obejmuje różnego rodzaju mierniki elektryczne i wielkości nieelektrycznych, choć w tym przypadku są to urządzenia w większości stacjonarne.

TABELA 2. Oferta dostawców przenośnych urządzeń do pomiarów wielkości elektrycznych

Firmy te z powodzeniem oferują swoje produkty również na eksport. Osoby szukające przenośnych urządzeń pomiarowych znajdą je także u dystrybutorów produktów elektronicznych i w firmach prowadzących sprzedaż katalogową – jak np. ELFA Elektronika, TME czy Astat. Tego typu dostawcy oferują zazwyczaj produkty wielu marek. W raporcie wzięli też udział przedstawiciele reprezentujący pojedyncze firmy zagraniczne lub wręcz polskie oddziałach takowych firm – m.in. Yokogawa, Phoenix Contact, Nivus, Pruftechnik-Wibrem oraz Kimo.

Warto dodać, że na omawianym rynku trudno jest wyznaczyć linię podziału na obszar dystrybucji tanich produktów dalekowschodnich i markowej aparatury zachodniej. O ile podejście takie przyjęło się kilkanaście lat temu – w dobie wzmożonego importu do Polski multimetrów i podobnej im aparatury pomiarowej, o tyle trudno jest obecnie utożsamiać jednoznacznie produkty dalekowschodnie z wyrobami o gorszych parametrach.

Rys. 2. Najbardziej perspektywiczne sektory rynku będące odbiorcami przenośnych urządzeń pomiarowych (góra wykresu) oraz branże, które przeżywają w ostatnich kilkunastu miesiącach największe kłopoty (dół wykresu)

Przenośne urządzenia pomiarowe, poza tym że w dużej części są i tak produkowana na Dalekim Wschodzie, spełniać muszą określone wymogi techniczne, jeżeli mają być stosowane w aplikacjach profesjonalnych – w przemyśle czy energetyce. I tak podział branży wytyczyć można by, jak już wspomniano, raczej pod względem parametrów urządzeń, jakości wykonania czy wbudowanych zabezpieczeń i odporności środowiskowej.

Dopiero w drugiej kolejności liczą się marki i kraje pochodzenia, co potwierdzają przytoczone w dalszej części raportu opinie dostawców i ich klientów. Firmy dostarczające aparaturę pomiarową nieraz specjalizują się też w ofertowaniu relatywnie wąskiej grupy urządzeń do pomiarów konkretnych wielkości fizycznych. Widać to również po zestawieniach tabelarycznych – szczególnie w przypadku grupy urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych.

Jednocześnie istnienie wielu nisz, które tworzą się wokół zastosowań specjalistycznych, sprawia, że dostawcy w pierwszej kolejności starają się rozszerzać ofertę urządzeń w obrębie sektorów, w których działają. Przykładem jest dodawanie do oferty czujników wilgotności, gdy firma wcześniej oferowała mierniki temperatury. W ten sposób, stając się specjalistami w danych obszarach rynku, przez lata wiele firm osiągnęło stabilną pozycję w branży.

ENERGETYKA TEMATEM NA PRZYSZŁOŚĆ

Sektor aparatury pomiarowej to rynek z długą historią, który określić można mianem dojrzałego. W ostatnich kilku latach przeżywał on renesans za sprawą nowych inwestycji przemysłowych, infrastrukturalnych i związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Rozwój tego rynku stymulowała też konieczność wykonywania i rejestracji wyników pomiarów czy okresowej kalibracji przyrządów narzucona normami i wdrażanymi przez firmy systemami kontroli jakości. Skutkiem tego w latach prosperity, a więc w okresie 2005‒2008, średnie wzrosty w omawianej branży wynosiły ponad 20% rocznie.

Dekoniunktura w gospodarce wpłynęła również na zmniejszanie popytu na przenośne urządzenia pomiarowe, w tym przede wszystkim te stosowane w budownictwie oraz przemyśle. W ostatnim przypadku trudno jest wskazać konkretny sektor, dla którego spadki byłyby największe. Zgodnie z opiniami dostawców duże zmniejszenie się popytu miało miejsce m.in. w przypadku hutnictwa oraz przemysłu maszynowego.

Jeżeli zaś chodzi o budownictwo, dekoniunktura w tym sektorze przełożyła się w szczególności na branżę termowizyjną oraz związaną z dystrybucją przyrządów dla elektroinstalatorów. Obecnie wielkość rynku szacowana przez dostawców urządzeń przenośnych to kilkadziesiąt, a nawet kilkaset mln złotych rocznie – zarówno dla sektora przyrządów pomiarów elektrycznych, jak i nieelektrycznych (nie przytaczamy szczegółowych danych ze względu na spore rozbieżności w podawanych przez respondentów wartościach).

Pomimo dużych zawirowań na omawianym rynku w 2008 i 2009 roku, w porównaniu z ostatnimi latami sytuacja oceniana jest obecnie jako umiarkowanie dobra (patrz wykres 1). Tak przyznało około 55% respondentów, natomiast reszta określiła sytuację jako niekorzystną.

Należy zaznaczyć, że wynik ten jest uśrednieniem dokonanym dla całego rynku i sytuacja w przypadku poszczególnych sektorów (grup produktów) może być różna. Najlepszym przykładem jest krajowa branża kamer termowizyjnych, która od jesieni 2008 roku i w zeszłym roku odnotowywała duże straty związane m.in. z zatrzymaniem wielu procesów inwestycyjnych w przemyśle. Tymczasem pierwszy i drugi kwartał tego roku okazał się, zgodnie z komentarzami przedstawicieli niektórych firm z tej branży, rewelacyjny pod względem obrotów.

Patrząc w przyszłość, niewątpliwie najważniejszym odbiorcą przenośnych urządzeń pomiarowych powinna być branża energetyczna. Tak przynajmniej przyznała połowa respondentów biorących udział w badaniu ankietowym. Dostawcy omawianej aparatury spodziewają się wzrostów w budownictwie, przemyśle, w tym w motoryzacji i branży farmaceutycznej. Istotnymi odbiorcami powinny być firmy kupujące urządzenia w celu świadczenia usług pomiarowych i ekspertyz (patrz wykres 2).

TABELA 3. Oferta dostawców przenośnych urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych


 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Komputer embedded o wymiarach 86 x 81 x 33 mm

2017-03-28   |
Komputer embedded o wymiarach 86 x 81 x 33 mm

ADLEPC-1500 to ultraminiaturowy komputer embedded PC o wymiarach 86 x 81 x 33 mm, którego parametry pozwalają na zastosowania w pojazdach zdalnie sterowanych (UAV, UUV), robotyce, systemach zarządzania ruchem drogowym, przemysłowych systemach sterowania, kamerach oraz innych aplikacjach pracujących w wymagających warunkach środowiskowych.
czytaj więcej

Kurtyna pomiarowa z IO-Link

2017-03-28   | BALLUFF Sp. z o.o.
Kurtyna pomiarowa z IO-Link

Kurtyna pomiarowa z interfejsem IO-Link stosowana może być do identyfikacji różnych obiektów podczas produkcji, pakowania lub kontroli jakości. Pozwala na pomiar wielu wielkości, takich jak średnica, położenie obiektu, szerokość szczeliny, położenie szczeliny lub krawędzi. Ma również dodatkowe tryby pracy, w tym porównanie wartości nominalnych i rzeczywistych, które mogą być stosowane w tym samym czasie.
czytaj więcej

Nowy numer APA