wersja mobilna
Online: 370 Czwartek, 2017.11.23

Raporty

Systemy wizyjne i termowizja - dobre sygnały z rynku

wtorek, 14 marca 2017 12:07

Sytuacja w branży dystrybucji czujników i kamer wizyjnych, komponentów z nimi powiązanych, a także komputerów do zastosowań typu machine vision jest bardzo dobra - tak w każdym razie oceniają ją działający na rynku dostawcy. Obecnie mamy do czynienia właściwie z najlepszymi wynikami od kilku lat, co jest pozytywne - szczególnie w kontekście spowolnienia na całym rynku, notowanego w ostatnim półroczu.

Spis treści » Dlaczego systemy wizyjne?
» Klienci końcowi i integratorzy systemów
» Łatwe we wdrożeniu, tanie w zakupie
» Kamery inteligentne są już standardem
» Dobre sygnały z rynku
» Cognex, Omron, Keyence i Sick
» Zmieny technologiczne, ale bez rewolucji
» Wymogi jakościowe pozostają dla rynku kluczowe
» Przemysł i energetyka na topie
» Dominacja dwóch marek
» Po stronie podażowej nie jest łatwo
» Co jest nowością, a co standardem?
» Spojrzenia w przyszłość
» Pokaż wszystko

Zapewnianie jakości, pomiary geometryczne, zliczanie elementów oraz odczyt oznaczeń - za te i podobne zadania odpowiadają popularne w przemyśle systemy wizyjne. Nasza branża, a w szczególności sektory motoryzacyjny, metalowy, spożywczy i farmaceutyczny, używa ich od lat. Również po stronie podażowej mamy do czynienia z dojrzałym rynkiem, na którym działa wielu dostawców komponentów i kompletnych systemów machine vision.

Użytkownicy związani z przemysłem korzystają również na szeroką skalę z technologii obrazowania w podczerwieni, głównie w zakresie diagnostyki instalacji oraz utrzymania ruchu. Kamer termowizyjnych używają też elektrycy, specjaliści zajmujący się pomiarami w energetyce, diagności w branży budowlanej i inni. Przestawiamy raport dotyczący wymienionych zagadnień oraz powiązanych z nimi sektorów rynku.

CZĘŚĆ I: MACHINE VISION

Systemy wizyjne to zbiorcze określenie grupy urządzeń i układów z nich utworzonych, które pozwalają na akwizycję, przetwarzanie oraz analizę obrazów. Złożoność tego typu rozwiązań jest różna, natomiast ich cechą wspólną jest automatyzacja przetwarzania danych i często też sterowania innymi elementami instalacji technologicznych. Bieżący raport rozpoczynamy od omówienia zastosowań tych produktów w przemyśle krajowym oraz sposobów ich wdrażania.

DLACZEGO SYSTEMY WIZYJNE?

Rys. 1. Najważniejsze aplikacje systemów wizyjnych; podane wartości liczbowe dotyczą bieżącego badania rynku

Powodów do wdrażania rozwiązań wizyjnych jest bardzo wiele - podobnie jak zastosowań samych systemów. Rynek krajowy, jak wynika z ocen działających na nim dostawców, nie różni się przy tym od analogicznych branż w innych państwach, zaś główną motywacją do inwestowania w rozwiązania z obszaru machine vision są wymogi związane z zapewnianiem jakości produkcji. Dotyczy to w szczególności weryfikacji produktów pod względem poprawności ich montażu, stanu opakowań, kompletności czy braku ewentualnych uszkodzeń.

Bardzo istotnym powodem wykorzystania rozwiązań wizyjnych jest również możliwość śledzenia procesu wytwarzania - np. poprzez odczyt kodów znajdujących się na produktach. Dane te są przekazywane do warstwy IT (np. do oprogramowania SCADA czy MES), co w części branż - np. farmaceutycznej, może być dodatkowo wymuszone koniecznością rejestrowania genealogii produktów ze względu na przepisy.

Ważnymi obszarami zastosowań rozwiązań wizyjnych są te związane z maszynami pakującymi, systemami zrobotyzowanymi oraz różnymi aplikacjami zliczania produktów, ich pomiarami i kontrolą ruchu. W tym przypadku urządzenia wizyjne mogą być instalowane zarówno na liniach technologicznych, jak też być elementami składowymi maszyn i urządzeń, stanowiąc bezpośrednio źródło sygnałów dla systemów sterowania. Do pozostałych obszarów użycia (patrz rys. 1) można zaliczyć m.in. zastosowania związane z rozpoznawaniem znaków i inne dotyczące produkcji dyskretnej oraz procesów ciągłych.

Czujniki, kamery i systemy wizyjne - oferta dostawców

Jak już wspomniano - złożoność rozwiązań wizyjnych jest w praktyce bardzo różna. W części przypadków są to większe układy z kilkoma kamerami i komputerem przemysłowym, które stosowane są do automatycznej kontroli produktów, pomiarów oraz do stwierdzania występowania bardziej złożonych wad. Pozwalają one również na pomiary elementów w ruchu czy też sterowanie pracą robotów.

W wielu zastosowaniach "systemem wizyjnym" będzie jednak pojedyncza kamera z oświetlaczem lub nawet czujnik wizyjny, które będą kontrolowały pozycję i obecność produktów, pozwalały na ich liczenie i sortowanie, wykrywały podstawowe rodzaje defektów produkcyjnych czy też służyły do odczytu kodów i etykiet. Możliwości takie mają dzisiaj wysoce kompaktowe urządzenia inteligentne i można się spodziewać, że w przyszłości pojawiały się będą w nich funkcje dostępne dawniej w większych systemach.

Warto również dodać, że omawiana sytuacja, co widać na statystyce przedstawionej na rys. 1, jest dosyć stała w czasie. Ze zmian w ostatnich latach można wskazać na wzrost popularności zastosowań związanych z odczytem kodów i nieco mniejsze niż kiedyś wykorzystanie rozwiązań wizyjnych w przypadku systemów pakujących. Zmiany te są jednak niewielkie, a sytuacja na rynku - patrząc pod kątem najczęstszych zastosowań systemów wizyjnych - zasadniczo niezmienna.

KLIENCI KOŃCOWI I INTEGRATORZY SYSTEMÓW

Rys. 2. Najczęstsi w kraju odbiorcy systemów wizyjnych

Zdaniem dystrybutorów komponentów systemów wizyjnych największymi grupami ich klientów są: odbiorcy końcowi - głównie firmy produkcyjne, które same wdrażają systemy wizyjne, oraz integratorzy systemów. Aż 7-8 na 10 ankietowanych wymieniło właśnie tych odbiorców (patrz rys. 2). Trzecią z grup są tu producenci OEM (przede wszystkim wytwórcy maszyn i urządzeń), którzy wykorzystują rozwiązania wizyjne w swoich produktach dostarczanych klientom końcowym.

Jeden z respondentów skomentował powyższą statystykę następująco: "Klienci końcowi, jeśli mają możliwości samodzielnego montażu, kupują samodzielnie. Czasem proszą o skierowanie do integratora, który zamontuje i uruchomi sprzęt. Integratorzy znają ten ostatni, dobierają go samodzielnie i sprzedają jako część większego systemu."

Rys. 3. Odpowiedzi na pytanie: jak sprzedają się kamery i czujniki wizyjne?

Jeżeli miałoby się wskazać tutaj jakiś trend, to jest nim niewielki spadek znaczenia grupy "klienci końcowi", czemu towarzyszą wzrosty w przypadku integratorów systemów oraz producentów OEM. Różnice są jednak niewielkie i w ciągu dekady nie przekroczyły w sumie kilku punktów procentowych.

O braku większych zmian w omawianym zakresie świadczą również odpowiedzi dotyczące kwestii charakteru sprzedaży kamer i czujników wizyjnych. Podczas każdego z badań rynku pytamy respondentów o to, czy produkty te sprzedają się samodzielnie, czy raczej w kompletacjach i systemach. Wyniki są tu podzielone typowo pół na pół lub z niewielką przewagą drugiej z kategorii (patrz rys. 3). Jednocześnie w przypadku tej statystyki zmian składających się na trend wzrostowy lub spadkowy właściwie nie ma.

ŁATWE WE WDROŻENIU, TANIE W ZAKUPIE

Rys. 4. Najważniejsze dla polskich odbiorców cechy systemów wizyjnych; podane wartości liczbowe dotyczą bieżącego badania rynku

Na rys. 4 przedstawione zostały najważniejsze dla polskich odbiorców cechy systemów wizyjnych. Wykres zawiera dane z czterech badań rynku, które w ostatnich latach przeprowadzone zostały przez redakcję, i zauważyć tu można kilka trendów. Przede wszystkim dla odbiorców niezmiennie najważniejsze są: łatwość implementacji i wykorzystania urządzeń wizyjnych, ich wysoka jakość oraz atrakcyjne koszty zakupu. Liczy się też kompleksowość rozwiązania, co w pewnym stopniu związane jest z pierwszą z wymienionych cech. W przypadku części klientów ważne jest również dostarczenie gotowego, dostosowanego do ich potrzeb systemu.

Kategorię "łatwości obsługi" należy także interpretować tak, że użytkownicy chcą mieć możliwość rekonfiguracji i dostosowania używanego systemu do aplikacji we własnym zakresie, czyli bez potrzeby angażowania programistów lub zwracania się do dostawcy. Tworzone systemy powinny również zapewniać powtarzalność pomiarów i analiz oraz cechować się niezawodnością.

Jeżeli chodzi o zmiany w przypadku poszczególnych kategorii, to największe widać dla wskazania "osiągi i możliwości", którego istotność systematycznie maleje. Jedną z możliwych tego przyczyn jest fakt, że na rynku dostępne są coraz bardziej wydajne obliczeniowo i funkcjonalne urządzenia, przez co wymogi użytkowników w tym zakresie w naturalny sposób maleją.

KAMERY INTELIGENTNE SĄ JUŻ STANDARDEM

Czujniki, kamery i systemy wizyjne - przykładowe produkty

Tworząc raporty rynkowe od lat pytamy respondentów o to, jak ich zdaniem wygląda stopień popularyzacji kamer inteligentnych. Tego typu urządzenia integrującą przetwornik obrazu, układ do przetwarzania danych, interfejs do komunikacji w sieciach cyfrowych, a nieraz też serwer WWW.

Dwa lata temu nieco ponad połowa dostawców stwierdziła, że są one równie popularne, co wersje standardowe, zaś co czwarta osoba uznała, że mają one na rynku rolę wiodącą.

Wyniki bieżącego badania przynoszą tutaj dużą zmianę. Blisko 60% respondentów stwierdziło, że kamery inteligentne zdominowały omawiany rynek, zaś zdaniem reszty są one stosowane podobnie często jak wersje analogowe.

Do tego mamy do czynienia z jeszcze jedną zmianą - o ile dwa lata temu średnio co piąta osoba stwierdzała, że problemem w popularyzacji kamer inteligentnych są cały czas ich wysokie ceny, o tyle tym razem nikt nie był tego zdania. Jeżeli więc wyniki obecnego badania są wiarygodne - a nie ma podstaw, aby uznawać inaczej, można oficjalnie uznać, że na rynku kamer jesteśmy w erze urządzeń cyfrowych.

DOBRE SYGNAŁY Z RYNKU

Rys. 5. Koniunktura na rynku dystrybucji systemów wizyjnych

Sytuacja w branży dystrybucji czujników i kamer wizyjnych, komponentów z nimi powiązanych, a także komputerów do zastosowań typu machine vision jest bardzo dobra - tak w każdym razie oceniają ją działający na rynku dostawcy. Obecnie mamy do czynienia właściwie z najlepszymi wynikami od kilku lat (patrz rys. 5), co jest pozytywne - szczególnie w kontekście zwolnienia na całym rynku w ostatnim półroczu.

Wartość rocznej sprzedaży systemów wizyjnych, co obejmuje zakres produktów od czujników, poprzez kamery, do urządzeń do przetwarzania danych oraz oprogramowania, wynosi około 30 do 40 mln zł. Liczby te podajemy na bazie uśrednienia wartości podawanych przez respondentów, które w tym przypadku wynosiły od kilku do ponad 100 mln zł. Wyliczone kwoty są zbliżone do tych sprzed dwóch lat i jednocześnie o kilka mln złotych rocznie wyższe, niż dla badania rynku z 2013 roku.

COGNEX, OMRON, KEYENCE I SICK

Rys. 6. Popularne w kraju marki czujników, kamer i systemów wizyjnych; wielkość napisu jest proporcjonalna do rozpoznawalności firmy

Wymienione firmy należą do najpopularniejszych w kraju producentów kamer i innych urządzeń wchodzących w skład systemów wizyjnych (patrz rys. 6). Cognex, który po raz kolejny znalazł się na czołowej pozycji tej statystyki, to amerykański producent specjalizujący się w rozwiązaniach wizyjnych, czytnikach kodów i podobnych rozwiązaniach. Podobną liczbę wskazań uzyskał Omron Electronics, który jest japońskim wytwórcą automatyki, napędów, jak również popularnych urządzeń wizyjnych.

Mówiąc o istotnych na rynku firmach należy również wymienić: Keyence, Sick, Balluff, a także firmy Banner i Dalsa. Warto podkreślić, że podobnie jak w przypadku innych tego typu zestawień publikowanych w APA, również to bieżące obrazuje rozpoznawalność konkretnych marek w ocenie respondentów, a nie udziały firm w rynku.

Rys. 7. Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami systemów wizyjnych

Kamery, obiektywy, oświetlacze, a także komputery oraz oprogramowanie i wreszcie kompletne systemy wizyjne znaleźć można u kilkudziesięciu dostawców działających na rynku krajowym. W pierwszej z tabel raportowych przedstawiono ponad 25 tego typu podmiotów, wśród których są dystrybutorzy, firmy zajmujące się integracją i oferowaniem kompletnych rozwiązań stworzonych pod aplikację klienta, jak też specjalizujące się w omawianych produktach oddziały producentów zagranicznych. Do tych ostatnich zaliczyć można m.in. Omron Electronics, Turck, Sick, Balluff czy Keyence oraz Pepperl+Fuchs.

ZMIANY TECHNOLOGICZNE, ALE BEZ REWOLUCJI

Kamery termowizyjne - oferta dostawców i przykładowe produkty

Jakie są nowoczesne rozwiązania wizyjne? Jakie są kluczowe trendy kształtujące omawiany rynek? Pytania te zadaliśmy dostawcom działającym na rynku i otrzymaliśmy odpowiedzi, które w większości wpisują się w trwający od wielu lat trend digitalizacji w omawianej branży. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiały się następujące:

  • popularyzacja kamer cyfrowych (inteligentnych),
  • rozwój oferty kamer hiper- i multi-spektralnych,
  • popularyzacja wersji 3D, w szczególności typu ToF (Time-of-Flight),
  • ogólny wzrost parametrów kamer i systemów wizyjnych - m.in. rozdzielczości obrazów i szybkości ich akwizycji oraz przetwarzania danych,
  • upraszczanie sposobów konfiguracji czujników wizyjnych i kamer,
  • rosnąca dostępność platform programistycznych pozwalających na tworzenie zaawansowanych algorytmów wizyjnych oraz zapewniających możliwość optymalizacji pracy złożonych aplikacji.


 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Sprzęgła do pracy w strefach Ex i bardzo niskich temperaturach

2017-11-23   | SIEMENS Sp. z o.o.
Sprzęgła do pracy w strefach Ex i bardzo niskich temperaturach

Siemens zaprezentował nową serię wykonanych ze stali sprzęgieł tarczowych N-ARPEX. Zoptymalizowany układ tarcz oraz nowa konstrukcja pozwalają na przenoszenie większych momentów obrotowych i pracę z większymi prędkościami niż w przypadku poprzednich wersji, w szczególności w aplikacjach z przesunięciem wału.
czytaj więcej

Tablet przemysłowy z wyświetlaczem Full HD 11,6" odporny na udary i wibracje

2017-11-23   | AAEON TECHNOLOGY B. V.
Tablet przemysłowy z wyświetlaczem Full HD 11,6

Najnowszy tablet przemysłowy firmy Aaeon, oznaczony symbolem RTC-1200SK jest w stanie pracować w różnych warunkach środowiskowych jako przenośny terminal HMI. Zawiera wyświetlacz 11,6" o rozdzielczości Full HD wyposażony w pojemnościowy ekran wielodotykowy z możliwością obsługi również w deszczu i w rękawiczkach.
czytaj więcej

Nowy numer APA