wersja mobilna
Online: 594 Poniedziałek, 2018.01.22

Raporty

ATEX - specjalistyczna, stabilna branża dystrybucji produktów oraz świadczenia usług

czwartek, 12 października 2017 10:09

Rynek produktów do stref zagrożonych wybuchem oraz powiązanych z nimi usług od lat jest obszarem zainteresowania wielu producentów i dystrybutorów branżowych. Dzieje się tak, gdyż wyroby te stanowią atrakcyjne elementy oferty handlowej, pozwalając firmie na specjalizację, a także dostarczanie dodatkowych usług w postaci szkoleń oraz tworzenia aplikacji. Przedstawiamy nową edycję raportu techniczno-rynkowego poświęconego tematyce ATEX.

Spis treści » Rynek pod względem wartości
» W branży działa wielu dostawców
» Cena nie jest kluczowa
» Transfer wiedzy jest nieodzowny
» Bartec i R. Stahl najpopularniejszymi markami
» Zmiany w przepisach i przyszłość rynku
» Rozmowa z Filipem Fiukiem z firmy Pepperl+Fuchs
» Pokaż wszystko

Rys. 1. Obszary najczęstszego wykorzystania produktów z certyfikatem ATEX

Zagadnienia związane z występowaniem atmosfery potencjalnie wybuchowej i ochroną przed skutkami eksplozji najczęściej pojawiają się w kontekście przemysłu chemicznego, oil&gas oraz sektora wydobywczego. W tych branżach rzeczywiście zagrożenia występują najczęściej, mają one największe nasilenie (w kontekście stref Ex), a także negatywne skutki potencjalnych wybuchów mogą być największe. W wymienionych sektorach również przeważnie aplikowane są omawiane w raporcie produkty (patrz rys. 1).

Obszarami występowania niebezpieczeństw związanych z atmosferą wybuchową są też zakłady i inne obiekty, które w powszechnej ocenie za niebezpieczne uważane nie są. Przykładami są te w branży drzewnej/papierniczej, cementowej oraz zbożowej.

Oferowane produkty do pracy w strefach

Zagrożenia tutaj występujące mają zwykle charakter lokalny i uzależnione są od specyfiki wytwarzanych bądź przetwarzanych surowców. Niebezpieczne opary mogą też występować w oczyszczaniach ścieków, a także w przemyśle spożywczym i przy produkcji FMCG.

Rys. 2. Główni krajowi odbiorcy produktów z certyfikatem ATEX

Specyfiką urządzeń do stref zagrożonych wybuchem jest konieczność ich aplikowania bezpośrednio w obszarach, gdzie zagrożenia występują. Są to zakłady przemysłowe, instalacje technologiczne czy przykładowo sieci przesyłowe.

Skutkiem tego sprzedaż wyrobów ATEX wiąże się najczęściej z ich dostarczaniem do klientów końcowych - albo bezpośrednio, albo poprzez specjalizowanych integratorów systemów. Jeżeli spojrzymy na głównych w kraju odbiorców produktów (patrz rys. 2), to właśnie dwie wymienione grupy są najbardziej znaczące. Na kolejnych miejscach sklasyfikowani zostali producenci maszyn (firmy OEM) oraz resellerzy.


RYNEK POD WZGLĘDEM WARTOŚCI

Rys. 3. Aktualna sytuacja na omawianym rynku jest w porównaniu z ostatnimi latami...

O ile w przypadku innych grup wyrobów opisywanych w raportach publikowanych w APA zazwyczaj udaje się z lepszym lub gorszym przybliżeniem oszacować wartość krajowego rynku z dystrybucji, o tyle te przedstawiane w bieżącej analizie stanowią wyjątek. Bierze się to z faktu, że na omawianą grupę składają się zarówno komponenty elektryczne i elektromechaniczne, czujniki i detektory, silniki, aparatura niskiego napięcia, jak też urządzenia automatyki i sterowania.

Można wręcz stwierdzić, że większość wyrobów używanych w "standardowych" instalacjach technologicznych ma swoje odpowiedniki w obszarze ATEX. Jednocześnie dostawcy tych ostatnich zazwyczaj działają jedynie w części większego rynku i w niej mają najlepsze rozeznanie.

Obudowy, kasety i pulpity
Dławnice, osłony i kable

Respondentów zapytaliśmy o roczne obroty w branży dystrybucji produktów ATEX w Polsce. Wielu z nich podawało tutaj wartości właśnie dla dostarczanych przez firmę grup wyrobów. Pojawiały się tu zazwyczaj kwoty kilku, kilkunastu milionów złotych. Przykładowo sektor związany z dystrybucją obudów do stref Ex "wyceniony" został na 4 do 10 mln zł, podobne wartości podawane były dla przekaźników.

Czujniki do pracy w strefach Ex
Pomiary i detekcja

Sprzedaż urządzeń z obszaru sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych wyniosła około 2-3 mln zł rocznie, zaś sterowników dedykowanych do użycia w obszarach zagrożonych wybuchem - 5 mln zł. Dla rynku separatorów sygnałów podawane były kwoty z obszaru 20-25 mln zł, podobne wartości pojawiły się dla zbiorczej grupy "zasilacze, przekaźniki i złączki".

Rys. 4. Konkurencja na polskim rynku produktów ATEX

Jeżeli chodzi o wartość całego rynku komponentów, urządzeń i systemów ATEX dostarczanych w Polsce, to była ona oceniana na średnio 30 mln złotych. Wynik ten należy traktować jako bardzo zgrubne oszacowanie, bowiem wśród podawanych odpowiedzi pojawiło się wiele liczb z zakresu 2-5 mln, jak też kwoty na poziomie 200-300 mln. Można przy tym sądzić, że owe różnice w ocenach związane są z opisaną wcześniej specyfiką branży, gdzie firmy mają określoną specjalizację i przez jej pryzmat dokonują oszacowania wartości całego rynku.

Obecna sytuacja w sektorze oceniana jest przez polskich dostawców jako dobra. Takiego zdania było aż 90% respondentów - niewielu mniej, niż w przypadku publikowanej w APA w 2015 roku analizy (patrz rys. 3). Bardzo podobnie do siebie wyglądają też wyniki dotyczące konkurencji na polskim rynku dystrybucji produktów ATEX (patrz rys. 4).

Ta ostatnia uznawana jest za standardową, a więc podobną jak w innych sektorach przemysłu. Prawdopodobny wpływ na to ostatnie ma niszowość omawianej tematyki oraz konieczność większej, niż w przypadku innych branż, specjalizacji dostawców. Zbieżność rezultatów z tymi uzyskanymi w poprzednim badaniu można uznać za potwierdzenie wiarygodności statystyk.


W BRANŻY DZIAŁA WIELU DOSTAWCÓW

Rys. 5. Na czym zarabia się w omawianej branży?

W tabelach publikowanych w raporcie przedstawiono oferty ponad 50 dostawców produktów i usług z omawianego zakresu. Wśród nich są zarówno producenci - lokalni oraz oddziały firm zagranicznych, jak też wielu dystrybutorów.

Owo zróżnicowanie dotyczy praktycznie każdej z grup produktów. Dodatkowo przedstawione przedsiębiorstwa w części działają na rynku szeroko, tj. w wielu jego sektorach - oczywiście z (petro)chemicznym i wydobywczym na czele.

Pierwsza z tabel zawiera kategoryzację podmiotów, przy czym należy zaznaczyć, że jest ona orientacyjna. Wiele z firm handlowych prowadzi również szkolenia, tworzy aplikacje, przez co trudno je nazwać jedynie dystrybutorami. Ponadto część z nich zajmuje się zarówno bezpieczeństwem procesowym, jak i funkcjonalnym (bezpieczeństwem maszyn).

W takich przypadkach, czego najlepszym przykładem jest Pepperl+Fuchs, w organizacji ma miejsce podział na dwa odrębne biznesy, którego linię wyznaczają różnice pomiędzy produktami, przepisami oraz obsługiwanymi klientami.

Zasilanie i energia w strefach Ex
Elementy elektromechaniczne

W dalszych tabelach raportu przedstawiono oferty firm w zakresie kilkunastu grup produktów, przy czym zastosowany tutaj podział ma charakter pragmatyczny - zwiększający łatwość rozeznania się w całościowej, szerokiej ofercie. Warto też dodać, że różnice w aktywności podmiotów na rynku zostały przedstawione w formie statystyki na rys. 5.

Rozproszone we/wy
Sieci komunikacyjne
Sterowanie i kontrola

Jak widać typowe jest działanie jako dostawca/dystrybutor komponentów oraz systemów, który zapewnia wartość dodaną. Dodatkowo prawie połowa respondentów przyznała, że działalność w omawianej branży wiąże się z usługami - czy to konsultacyjnymi, szkoleniowymi, czy też tworzeniem i dostarczaniem aplikacji. Wyniki te są właściwie identyczne, jak w przypadku poprzedniego raportu rynkowego.

Dominik Kowalczyk

Dacpol

  • Jaka jest świadomość osób w branży przemysłowej dotycząca występowania atmosfery wybuchowej, zagrożeń z tym związanych i konieczności zapobiegania potencjalnym możliwościom eksplozji?

Świadomość konieczności zapobiegania wybuchom w przemyśle jest od lat zjawiskiem trudno mierzalnym. Z jednej strony oczywiste są skutki wybuchów w zakładach przemysłowych jak zniszczenia urządzeń, uszkodzenia linii technologicznych, utrata zdrowia lub życia przez pracowników, a z drugiej często spotykany jest opór przed dostosowywaniem urządzeń iskrzących do pracy w strefach EX oraz bardzo pobieżne traktowanie zagrożenia.

Trudno jednoznacznie podać przyczyny takiego stanu rzeczy. Najprawdopodobniej jest to kombinacja różnych czynników, spośród których oszczędności są jednym z ważniejszych. Jest to o tyle niepokojące, że chodzi przecież o bezpieczeństwo ludzi, a także żywotność maszyn i zachowanie ciągłości produkcji.

Z tego też powodu niezwykle istotne jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa procesowego i ochrony przeciwwybuchowej, tak aby w świadomości osób pracujących w zakładach przemysłowych pojawiła się kwestia doboru właściwych rozwiązań w sytuacji, kiedy napotkają na swojej drodze tę problematykę. Rzecz nie tylko w przekazaniu wiedzy odnośnie samego zagrożenia, lecz również sposobów ochrony urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz zapobieganiu wybuchom na szczeblu zarządzania.

Z wieloletnich doświadczeń firmy Dacpol wynika, że świadomość dotycząca zagrożenia wybuchowego jest o wiele bardziej obecna na zachodzie, a w związku z tym i w firmach o zagranicznym kapitale. Najczęściej są to podmioty, gdzie istnieją już określone procedury, wdrożono obowiązek regularnych szkoleń i co roku odbywają się audyty techniczne. Podobna sytuacja dotyczy polskich firm działających na rynkach zachodnich np. będących podwykonawcami.

Ogólną tendencją jest wzrost świadomości wraz z wielkością firmy, choć widać, że podstawowa wiedza zaczyna docierać również do małych przedsiębiorstw obsługujących różnorakie branże przemysłowe. Nie bez znaczenia jest tu polityka Unii Europejskiej odpowiedzialnej za dyrektywy ATEX.CENA NIE JEST KLUCZOWA

Rys. 6. Najważniejsze dla klientów cechy omawianych produktów

Jeżeli porówna się pozornie podobne do siebie produkty - przykładowo panele operatorskie - wykonane w wersji standardowej i ATEX, to mogą one być wizualnie niewiele różniące się od siebie. Jeżeli jednak zestawi się je pod względem kosztów zakupu, to różnica może być nawet kilkukrotna.

Tę ostatnią dostawcy tłumaczą zarówno inną budową urządzeń, jak też - a właściwie przede wszystkim - koniecznością przejścia przez nie testów oraz procedury wykonywanej przez jednostkę notyfikowaną, która dopuszcza je do wykorzystywania w strefach zagrożonych wybuchem.

Opisana powyżej specyfika sprawia, że "price tag" nie stanowi najważniejszego elementu listy wymogów klientów (patrz rys. 6). Na pierwsze pozycji są parametry oraz cechy produktów, które warunkują ich działanie i przekładają się wprost na bezpieczeństwo dla personelu i otoczenia w razie wystąpienia atmosfery wybuchowej. Na wysokiej pozycji listy znalazła się jakość produktów, zaś na dalszych miejscach - ich marka oraz historia współpracy z dostawcą.

Bariery i separatory iskrobezpieczne

Dostawców tradycyjnie zapytaliśmy o nowości produktowe i technologiczne, aczkolwiek otrzymana w tym przypadku lista zawierała tematycznie bardzo zróżnicowane elementy. Ich łącznikiem jest najczęściej jedynie posiadanie przez produkty certyfikatu ATEX. Spośród wymienionych nowości wskazać można m.in. na: centralki detekcji gazów pełniące funkcję kontrolerów bezpieczeństwa, czujniki i łączniki elektromechaniczne bezprzewodowe (radiowe), w tym wersje mogące pracować w temperaturach do -60°C, a także nowe wersje ograniczników przepięć do stref Ex.

Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa

Przedstawiciele Pepperl+Fuchs wskazywali ponadto na systemy przewietrzania Ex px (służą one do przewietrzania wnętrza zabezpieczanej obudowy oraz utrzymywania w niej nadciśnienia), a także ochronniki w technologii DART (Dynamic Arc Recognition and Termination). Pojawiło się też wiele wskazań przekaźników i przetworników elektrycznych oraz wysokosprawnych silników mogących pracować w obszarach zagrożonych wybuchem.

Warto dodać, że w poprzednio publikowanym raporcie najczęściej wskazywanymi nowościami były systemy identyfikacji radiowej (RFID) do pracy w strefach Ex oraz urządzenia komunikacyjne - takie jak przykładowo smartfony z certyfikatem ATEX.


TRANSFER WIEDZY JEST NIEODZOWNY

Rys. 7. Czy branża ATEX wymaga specjalizacji czy jest podobna do innych?

Chociaż w raporcie skupiamy się na zestawieniu ofert produktowych i omówieniu stanu rynku, należy zaznaczyć, że podstawą tematyki bezpieczeństwa przeciwwybuchowego są nie tyle produkty, co przede wszystkim wiedza dotycząca zapobiegania ekzplozjom, tworzenia instalacji iskrobezpiecznych oraz pracy ludzi w strefach zagrożonych wybuchem. Stąd też wiele firm w swoją działalność ma na stałe wpisaną aktywność szkoleniową, organizowanie seminariów oraz propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwwybuchowej.

"Sprzedawane produkty są wysoce specjalistyczne, zaś znajomość zasad ich stosowania nie jest generalnie wysoka" - stwierdził jeden z naszych respondentów. Przez to istnieje konieczność zapewniania wsparcia ze strony dostawców i posiadania odpowiedniego doświadczenia obiektowego przez integratorów.

Usługi, szkolenia, certyfikacja

"Działalność w branży wymaga wiedzy z zakresu tematyki przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa procesowego" - skomentował inny z wypowiadających się specjalistów. Jednocześnie trzech na czterech ankietowanych uznało, że branża dystrybucji produktów ATEX wymaga wysokiej specjalizacji i wyróżnia się tym na tle innych sektorów rynku (patrz rys. 7).

Silniki, napędy i siłowniki ATEX

Respondenci wskazywali też, że znajomość tematyki bezpieczeństwa jest największa w przypadku firm o kapitale zagranicznym oraz dużych przedsiębiorstw z sektora chemicznego. W tego typu podmiotach, co w wypowiedzi dla APA stwierdził Dominik Kowalczyk z firmy Dacpol, "istnieją już określone procedury, wdrożono obowiązek regularnych szkoleń i co roku odbywają się audyty techniczne". "Rośnie również świadomość u osób z mniejszych firm" - dodaje nasz rozmówca. Można sądzić, że w tym ostatnim zasługę mają również lokalnie działający dostawcy technologii i usług związanych z tematyką ATEX.


BARTEC I R. STAHL NAJPOPULARNIEJSZYMI MARKAMI

Rys. 8. Najpopularniejsze marki produktów i urządzeń do pracy w strefach Ex - zestawienie bazuje na opiniach krajowych dostawców i dotyczy jedynie rozpoznawalności marek, a nie udziałów poszczególnych firm w rynku

Dwie wymienione marki znalazły się - podobnie jak w poprzednim raporcie rynkowym, na czele zestawienia najbardziej rozpoznawanych na rynku firm. Bartec oraz R. Stahl specjalizują się w produktach elektrycznych, automatyce, komponentach sterowniczo-sygnalizacyjnych i innych związanych z obszarem iskrobezpieczeństwa.

Wysoce rozpoznawalną marką jest też Pepperl+Fuchs, który jest innowatorem m.in. w zakresie barier iskrobezpiecznych i różnych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych z certyfikatem ATEX. Podobnie jest z firmami Turck, Weidmüller oraz Phoenix Contact, które oferują moduły ochronne, urządzenia komunikacyjne i szereg dalszych produktów z omawianego zakresu. Turck jest również bardzo rozpoznawalnym w branży producentem czujników ATEX, podobnie zresztą jak steute.

Komunikacja pracowników

Prezentowana w raporcie chmura z markami (patrz rys. 8) zawiera wiele nazw firm, które są również liderami w swoich obszarach rynku. Przykładowo znajdziemy tu przedsiębiorstwa takie jak SEW-Eurodrive (producent silników i napędów), WERMA (znany wytwórca sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych) czy Argo-Hytos (wytwórca komponentów hydraulicznych.

BHP i ochrona pracowników

Warto też zauważyć, że na omawianej liście znalazły się też krajowe firmy będące dystrybutorami podzespołów oraz integratorami systemów. W pierwszym przypadku przykładem jest Dacpol, który nie tylko dostarcza szeroką gamę wyrobów ATEX, ale też prowadzi szkolenia z omawianego zakresu. Do drugiej kategorii należy Grupa ASE - oferująca zarówno wdrożenia systemów, jak też szkolenia specjalistyczne i konsulting z omawianego zakresu.


ZMIANY W PRZEPISACH I PRZYSZŁOŚĆ RYNKU

Rys. 9. Branże będące najbardziej perspektywicznymi odbiorcami komponentów i urządzeń do stref Ex

Urządzenia elektryczne i elektroniczne przeznaczone do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem od połowy 2003 roku obowiązkowo (wcześniej było to dobrowolne) muszą mieć certyfikat ATEX, co zostało wprowadzone dyrektywą 94/9/WE (ATEX 100).

Z kolei wymogi dotyczące bezpieczeństwa osób pracujących w środowisku zagrożonym wybuchem określono w dyrektywie 99/92/WE (ATEX 137). Obydwie one zostały w Polsce wprowadzone odpowiednimi rozporządzeniami.

Dane teleadresowe firm

Od 20 kwietnia 2016 roku obowiązuje nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Zastąpiła ona wcześniejszą ATEX 100 i, w zakresie produktów oraz systemów, a także ich klasyfikacji i procedur oceny zgodności, nie wprowadziła znaczących zmian.

Różnice w stosunku do poprzedniczki dotyczą natomiast obowiązków jednostek notyfikowanych oraz podmiotów wprowadzających produkty na rynek. Innych znaczących zmian w przepisach związanych z omawianą tematyką nie było.

Mało co zmienia się również na rynku odbiorców. Jeżeli chodzi o jego przyszłość, a dokładniej branże kupujące komponenty i urządzenia do stref Ex, to w przypadku czołówki zestawienia można spodziewać się utrzymania status quo. Po raz kolejny na czele znalazły się tu sektory chemiczny oraz oil&gas (ten ostatni na rys. 9 "rozpisany" został na branżę petrochemiczną i gazowniczą).

Jeżeli chodzi o górnictwo, to już w przypadku poprzedniego raportu rynkowego z 2015 roku znalazło się ono na pozycji dalszej za wymienionymi rynkami i właściwie mamy do czynienia z powtórką.

Klimat dla tej branży już od dłuższego czasu niekorzystny i trudno spodziewać się tutaj zmian, które pozwalałyby dostawcom urządzeń ATEX z entuzjazmem oceniać jej przyszłość.

Tematy raportów w kolejnych miesiącach

Warto natomiast zauważyć, że wśród cytowanych obszarów pojawiły się branże o potencjale wprawdzie mniejszym, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na produkty ATEX, ale również atrakcyjne. Takimi są m.in. przemysł spożywczy (szczególnie w obszarze sektora zbożowego), energetyka oraz branża drzewna.


Filip Fiuk, inżynier wsparcia technicznego Factory Automation w Pepperl+Fuchs

Branża ATEX to nie tylko górnictwo i sektor chemiczny

  • Jakie są cechy charakterystyczne komponentów i systemów do pracy w strefach zagrożonych wybuchem? Jak dobierać tego typu wyposażenie do aplikacji?

Bezpieczna eksploatacja urządzeń oraz komponentów (czujników, barier iskrobezpiecznych, itd.) przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zależy od ich prawidłowego doboru - zgodnego z przyjętą klasyfikacją oraz odpowiadającego panującym warunkom pracy i parametrom danego procesu.

Istotną kwestią w tym procesie jest uwzględnienie parametrów iskrobezpiecznych obwodu, takich jak napięcia i prądy, oraz zasad iskrobezpieczeństwa, a także warunków eksploatacyjnych - temperatury otoczenia podczas pracy czy klasy temperaturowej medium.

Do standardowych rozwiązań stosowanych w systemach zagrożonych wybuchem należy zaliczyć takie urządzeń jak bariery iskrobezpieczne, bariery Zenera oraz specjalne obudowy ognioszczelne wykonywane z aluminium lub ze stali nierdzewnej (obudowy Ex d, Ex e lub Ex p). Stosunkowo nowe rozwiązanie stanowi technologia DART, znana również pod nazwą "Power-I", która pozwala na dostarczanie dużych mocy do obwodów iskrobezpiecznych (IS), gwarantując najlepszą ochronę przed pożarem i wybuchem.

  • Z jakimi sektorami rynku związana jest tematyka ATEX?

Zapobieganie wybuchom w przemyśle oraz zapewnianie bezpieczeństwa odgrywa niezwykle dużą rolę dla firm działających w takich obszarach jak górnictwo naftowe i gazownictwo, w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym, farmaceutyce, a także zyskującym ostatnio na znaczeniu przemyśle offshore. Ten ostatni produkuje urządzenia do pracy na morzu np. dla sektora wydobywania kopalin (olej, gaz) oraz dla wiatrowej energetyki morskiej (platformy i wieże wiertnicze, morskie turbiny wiatrowe i towarzyszące im urządzenia energetyczne, elementy automatyki i sterowania).

Istnieją też obszary przemysłu, gdzie świadomość użytkowników co do konieczności ochrony przeciwwybuchowej jest niewystarczająca, i które stanowią potencjalny rynek dla wdrażania systemów do pracy w strefach niebezpiecznych. Jest to przede wszystkim przemysł spożywczy oraz sektor przetwarzania i utylizacji odpadów.

  • Co jest ważne we wdrożeniach instalacji w strefach Ex? Jak ważna jest analiza zagrożeń, jakie są "dobre praktyki" w tym zakresie?

Wdrażanie instalacji w strefach Ex jest nieodłącznie związane z tzw. analizą zagrożeń i zdolności operacyjnych (Hazard and Operability Studies, HAZOP). Umożliwia ona dokonanie oceny stosowanych zabezpieczeń sprzętowych i proceduralnych, a także pozwala stwierdzić, czy są one wystarczające w stosunku do efektów wywołanych niepożądanymi zdarzeniami.

W praktyce opiera się to na przeprowadzeniu klasyfikacji poszczególnych stref wybuchowych, doborze urządzeń i komponentów, doborze okablowania oraz wyłączników zasilania. Późniejsze serwisowanie tego typu systemów jak również utrzymanie ruchu powinno odbywać się wyłącznie za pośrednictwem odpowiednio wykwalifikowanej i przeszkolonej kadry, zaopatrzonej w niezbędny sprzęt oraz odzież ochronną.

  • Jakie zmiany w przepisach spowodowała obowiązująca od zeszłego roku dyrektywa ATEX? Jakie są możliwości rozwoju w branży związanej z dostarczaniem komponentów i systemów z omawianego zakresu?

Obowiązująca od 20 kwietnia 2016 roku dyrektywa ATEX 2014/34/UE dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej nie wprowadza istotnych zmian w zakresie czy to urządzeń i systemów ochronnych, stosowanego sprzętu oraz komponentów, czy też klasyfikacji urządzeń oraz procedur oceny zgodności.

Główne zmiany dotyczą definicji i obowiązków podmiotów gospodarczych, a więc producentów, importerów i dystrybutorów, a także wymagań dotyczących jednostek notyfikowanych. Sądzę, że na te elementy nowej dyrektywy powinni zwrócić uwagę zarówno potencjalni nowi, jak też dotychczasowi przedstawiciele branży.

Dynamiczny rozwój obszarów przemysłu, gdzie ochrona przeciwwybuchowa i zapewnianie bezpieczeństwa stanowią kluczową rolę, jak też nowe sektory wdrażania systemów przeciwwybuchowych - jak wspomniany przemysł spożywczy, wymagają stosowania elastycznych systemów dostosowanych do potrzeb klientów, z jednoczesnym uwzględnieniem najnowszych standardów dotyczących bezpieczeństwa i diagnostyki. I tu otwierają się nowe możliwości dla potencjalnych nowych producentów i dystrybutorów.

  • Dziękuję za rozmowę.

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm dostarczających w Polsce produkty do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

2018-01-22   | LINAK Polska
Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

Linak wprowadził do oferty pięć siłowników elektrycznych ze zintegrowanym interfejsem CAN w standardzie SAE J1939. Tego typu magistrala to sprawdzony protokół wykorzystywany m.in. w ciężkich maszynach budowlanych, rolniczych, itp.
czytaj więcej

Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

2018-01-22   |
Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

Firma Southco rozszerzyła ofertę elektronicznych systemów kontroli dostępu o nowy kontroler EA-P3 ułatwiający integrowanie systemów dostępu bezkluczowego na poziomie sprzętowym. EA-P3 ułatwia elektroniczne zarządzanie poświadczeniami za pomocą bezkontaktowych kart inteligentnych MIFARE 13,56 MHz, bez konieczności zapewnienia dostępu do sieci czy też instalacji dodatkowego sprzętu i oprogramowania.
czytaj więcej

Nowy numer APA