wersja mobilna
Online: 637 Piątek, 2018.01.19

Raporty

Przenośne przyrządy pomiarowe - raport techniczno-rynkowy

wtorek, 09 września 2008 13:57

Przenośne przyrządy pomiarowe to obszerna grupa urządzeń obejmująca mierniki wielkości elektrycznych, kalibratory, przenośne systemy akwizycji danych oraz szereg przyrządów do pomiarów wielkości nieelektrycznych, takich jak mierniki czynników środowiskowych, detektory gazów czy urządzenia do badania cech materiałów. Klamrą spinającą branżę jest szeroko rozumiany sektor przemysłowy, którego dynamiczny rozwój od kilku lat przekłada się na dobrą koniunkturę również na omawianym rynku. Patrząc od strony dostawców tytułowych urządzeń, zauważyć można natomiast ich specjalizację zarówno w obsłudze konkretnych obszarów rynku, jak też aplikacji pomiarowych. Polskie firmy oferują urządzenia bardzo wielu producentów zagranicznych, co dodatkowo skutkuje dużym zróżnicowaniem branży.

Spis treści » Część I - Pomiary wielkości elektrycznych
» Przenośne systemy pomiarowe i aktywacji danych
» Część II - Pomiary wielkości nieelektrycznych
» Część III - Rynek
» Pokaż wszystko

Przedstawiamy obszerny raport omawiający powyższe cechy krajowego sektora przenośnych przyrządów pomiarowych. Zawiera on również przegląd tych urządzeń pod kątem zmian w ich technologii, aplikacjach pomiarowych oraz omawia trendy na rynku. Mnogość dostępnych na rynku przenośnych urządzeń pomiarowych sprawiła, że podstawą opracowania była odpowiednia kategoryzacja produktów.

Wiązała się ona z wyróżnieniem i opisaniem najważniejszych ich grup, przy czym istotną cechą wspólną przyrządów była możliwość ich wykorzystania w przemyśle. W przypadku mierników i testerów parametrów elektrycznych wydzielono cztery grupy urządzeń – kalibratory, multimetry i mierniki cęgowe, przenośne systemy pomiarowe i rejestratory oraz, dodatkowo, testery sieci komunikacyjnych (patrz tab. 1).

W zakresie urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych kategoryzacja objęła również cztery grupy produktów, którymi są przyrządy do pomiarów czynników środowiskowych, mierniki cech i składu substancji, urządzenia do badań materiałowych oraz różnego rodzaju mierniki specjalizowane. W przypadku niektórych z nich redakcja zapytała dostawców również o cechy przykładowych produktów w ich ofercie.

Przegląd wymienionych powyżej urządzeń dokonany został w dwóch częściach prezentowanego raportu. W części trzeciej omówione zostały ogólne trendy na rynku przenośnych przyrządów pomiarowych. Zestawienie nie obejmuje jednak przenośnych analizatorów jakości energii elektrycznej oraz mierników stosowanych w energetyce. Rezygnacja z omówienia tych produktów wynika z konieczności zachowania rozsądnej objętości raportu – urządzeniom tym poświęcony będzie jeden z przyszłych raportów w APA.

CZEŚĆ I: POMIARY WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

Parametry elektryczne, takie jak natężenie prądu, napięcie, moc, ale też zawartość harmonicznych czy odkształcenia prądu, to jedne z najczęściej mierzonych wielkości fizycznych. Ponieważ prąd elektryczny jest obecnie podstawowym medium w automatyce przemysłowej, konieczność jego pomiarów zachodzi bardzo często. Do podstawowego wyposażenia służb utrzymania ruchu, serwisu i inżynierów automatyków należą więc zazwyczaj multimetry, mierniki cęgowe i inne przyrządy przenośne, które pozwalają na wykonywanie zaawansowanych pomiarów i akwizycję danych.

Multimetry

Przenośne multimetry to urządzenia służące do pomiaru wielu wielkości fizycznych i jednocześnie jedne z najpopularniejszych na rynku przyrządów pomiarowych. W ich dostarczaniu przez lata specjalizowało się szereg krajowych dystrybutorów aparatury kontrolno-pomiarowej, szczególnie dla branży elektroniki, natomiast szybka popularyzacja tych przyrządów połączona z ich malejącymi cenami spowodowała, że multimetry są prawdopodobnie najbardziej powszechnymi przenośnymi urządzeniami pomiarowymi na rynku. Oczywiście w raporcie interesujące będą przede wszystkim przyrządy profesjonalne i mogące być stosowane w przemyśle, a więc spełniające odpowiednie warunki co do dokładności pomiarów, parametrów, wbudowanych zabezpieczeń i wykonania mechanicznego.

W przypadku multimetrów należy też wyróżnić sektor laboratoryjnych urządzeń przenośnych, który obsługuje m.in. Agilent. Firma dostarcza multimetry nawet o liczbie cyfr powyżej 8, które oprócz laboratoriów kupują również uczelnie wyższe, ale też odbiorcy przemysłowi, którzy wykorzystywać je mogą w tworzonych ad hoc systemach pomiarowych i akwizycji danych.

Multimetry należą do grupy urządzeń, których koncepcja i wygląd zewnętrzny niewiele zmienił się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Mała obudowa wykonana z tworzyw sztucznych z centralnie umieszczonym wybierakiem zakresów i wyświetlaczem LCD, który zawiera bargraf i umożliwia wyświetlanie do dwóch wartości liczbowych – to typowy wygląd pomawianych przyrządów. W tym czasie multimetry przeszły jednak ewolucję jeżeli chodzi o stosowane w nich układy pomiarowe i systemy elektroniczne.

Obecnie są to nie tylko przyrządy uniwersalne, pozwalające na pomiary bardzo wielu wielkości fizycznych, ale też charakteryzujące się dokładnością i wiarygodnością pomiarów wystarczającą do większości typowych zastosowań pomiarowych. Ich wyświetlacze mają nawet po 6 cyfr znaczących, a dokładność może być na poziomie pojedynczych promili wartości mierzonej lub mniej! Dodatkowo nowoczesne multimetry umożliwiają pomiary rzeczywistej wartości skutecznej (patrz tab. 1), pomiary niektórych wielkości nieelektrycznych, a nawet gromadzenie i podstawową analizę danych, przez stanowią dla wielu osób niezbędne narzędzie miernicze.

Rozwój technologii multimetrów skutkował również znaczną poprawą ich cech użytkowych. Funkcje takie jak automatyczna zmiana zakresu pomiarowego, czy też wbudowanie licznych zabezpieczeń, które zapewniają wysoką odporność na błędy obsługi to w przypadku większości zaawansowanych urządzeń standard. Szczególnie ostatnia z wymienionych cech, a więc uodpornienie przyrządu na zmiany zakresów pomiarowych pod napięciem, błędne podłączenie przewodów, ale też zabezpieczenia przeciwko przeciążeniom i wyładowaniami ESD, to kierunek rozwoju współczesnych multimetrów. Wykorzystanie takich zabezpieczeń odróżnia też przyrządy profesjonalne od tych budżetowych, które dostępne są w supermarketach.

Multimetry zazwyczaj kojarzone były z narzędziem wykorzystywanym przez elektroników, co jednak straciło na aktualności. Ich producenci, dodają do nich określone funkcje pomiarowe, kierunkując wybrane modele na określone sektory rynku. Przykładem jest rozbudowanie o możliwość pomiarów rezystancji izolacji oraz wysokich napięć, dzięki czemu urządzenie wykorzystywane może być w energetyce. Tego typu wersje multimetrów, jak też urządzenia w pełni uniwersalne, oferuje szereg firm na rynku, w tym większość biorących udział w raporcie.

Mierniki cęgowe

Dostawcy multimetrów początkowo wybiórczo, później coraz powszechniej rozbudowywali swoją ofertę również o mierniki cęgowe. W porównaniu z omawianymi wcześniej przyrządami te ostatnie cechują się mniejszą uniwersalnością, jeżeli chodzi o liczbę mierzonych wielkości, ale dzięki wykorzystaniu pomiaru cęgowego stały się bardzo popularne, szczególnie w obszarze pomiarów w energetyce, na rynku instalacyjnym i zastosowaniach mierniczych w zakładach przemysłowych. Istnieją tego dwa zasadnicze powody. Po pierwsze mierniki cęgowe pozwalają na wykonywanie pomiarów bez przerywania ciągłości obwodu elektrycznego, co zapewnia nie tylko możliwość ich przeprowadzania w trakcie pracy urządzeń, ale gwarantuje też bezpieczeństwo dla użytkownika.

Drugim czynnikiem jest wzrost ich możliwości pomiarowych. O ile bowiem mierniki cęgowe pierwotnie przeznaczone były do pomiarów prądów przemiennych o dużych wartościach, przez lata wysiłki producentów koncentrowały się na tworzeniu przyrządów pozwalających na pomiary prądów stałych, ale też prądów niewielkich (np. upływności). Do mierników tego typu dodawane są również różne inne funkcje związane z pomiarami różnych wielkości fizycznych, czego skutkiem mogą one stanowić jeden z podstawowych przyrządów pomiarowych zarówno dla monterów, serwisantów czy osób wykonujących regularne prace w zakresie utrzymania ruchu.

Trzeba zaznaczyć, że chociaż mierniki cęgowe pozwalają na szybkie wykonywanie pomiarów i wykrywanie anomalii w pracy urządzeń, okupione jest to kosztem w postaci nieco gorszej dokładności niż choćby w multimetrach. Jednocześnie nie sprawdzają się one również podczas pomiarów prądów o dużych częstotliwościach lub silnie odkształconych.

Kalibratory

Kalibracja ma na celu porównanie pomiarów wykonanych z użyciem określonego czujnika ze znaną wartością referencyjną i wprowadzenie korekty tego pierwszego. Powodem konieczności jej wykonywania jest fakt, że każde urządzenie pomiarowe charakteryzuje się dryftem parametrów w czasie, a więc zmniejszaniem się dokładności pomiarowej. Wpływają na to zarówno czynniki środowiskowe, typ i zakres mierzonych wartości oraz sam charakter czujnika.

Szczególną rolę pełnią na rynku wspomniane kalibratory uniwersalne, a więc urządzenia łączące w sobie kilka oddzielnych kalibratorów. Przykładem może być tutaj MC5 firmy Beamex (patrz ilustracja tytułowa do raportu), który dostępny jest w ofercie katowickiej firmy Introl. Pozwala on na wzorcowanie kilku wielkości fizycznych, wyposażony jest w komunikację HART, ale też, co jest wyróżniające na rynku, w Foundation Fieldbus H1 lub Profibus PA. Urządzenia oferowane jest w obudowie o stopniu ochrony IP65, co pozwala na jego stosowanie w praktycznie dowolnych warunkach środowiskowych, w tym przy dużym zapyleniu. Oferowana jest też iskrobezpieczna wersja urządzenia – MC5-IS (z certyfikatem ATEX).

Aby zachować dokładność i wiarygodność pomiarów elementy służące do mierzenia zarówno wielkości elektrycznych, jak i nieelektrycznych, muszą być okresowo kalibrowane. Bardzo istotnym tego powodem są również normy, takie jak m.in. ISO 9001 oraz ISO 10012, oraz przepisy obowiązujące w konkretnych krajach – np. regulacje FDA w Stanach Zjednoczonych. Obligują one firmy i użytkowników do regularnego sprawdzania i kalibracji posiadanych urządzeń pomiarowych.

Dostawcy krajowi oferują kalibratory pozwalające na wzorcowanie temperatury, ciśnienia, wielkości elektrycznych, częstotliwości i innych wielkości. W raporcie przedstawionych zostało przykładowe 14 kalibratorów dostępnych na rynku polskim (patrz tab. 2). Są to w dużej części urządzenia do kalibracji temperatury i ciśnienia, jak też kalibratory uniwersalne. Część z nich oferowana jest wraz z oprogramowaniem, wybrane modele pozwalają na pracę w strefach zagrożonych wybuchem. Średnie ceny tych urządzeń wynoszą kilka-, kilkanaście tysięcy złotych. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Magnetostrykcyjne przetworniki przemieszczenia liniowego z interfejsem Ethernet/IP

2018-01-18   | BALLUFF Sp. z o.o.
Magnetostrykcyjne przetworniki przemieszczenia liniowego z interfejsem Ethernet/IP

Jednorodne, proste okablowanie, ciągła diagnostyka oraz centralne ustawianie parametrów pracy za pośrednictwem kontrolera to najważniejsze zalety magnetostrykcyjnych przetworników przemieszczenia liniowego BTL7-V50D firmy Balluff, wyposażonych w interfejs Ethernet/IP. Dzięki trybowi FMM (Flexible Magnet Mode) mogą one współpracować z maksymalnie 16 magnesami, dostarczając wyniki pomiaru położenia i prędkości przesuwu.
czytaj więcej

Kamera przemysłowa SXGA 75 fps z czujnikiem GSCMOS

2018-01-18   | Sony Poland
Kamera przemysłowa SXGA 75 fps z czujnikiem GSCMOS

XCG-CG160 to najnowsza kamera przemysłowa z oferty Sony Sensing Solutions, wyposażona w sensor GSCMOS 1/3” IMX273 w wersji B/W lub kolorowej. Rejestruje obraz z maksymalną szybkością 75 fps w rozdzielczości SXGA. Zawiera interfejs GigE. W najbliższym czasie ma też wejść na rynek wersja z interfejsem USB 3.0. XCG-CG160 może znaleźć szerokie pole zastosowań m.in. w drukarniach, robotyce, inspekcji, transporcie, medycynie i logistyce.
czytaj więcej

Nowy numer APA