wersja mobilna
Online: 358 Piątek, 2018.01.19

Raporty

Przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne do zastosowań profesjonalnych. Raport techniczno-rynkowy, edycja druga

środa, 02 czerwca 2010 10:53

Energetyka, przemysł, budownictwo, ochrona środowiska i logistyka – to branże, które są głównymi odbiorcami przenośnych urządzeń pomiarowych. Wykorzystują one różnorodną aparaturę pomiarowo-kontrolną – zarówno mierniki wielkości elektrycznych, mobilne systemy akwizycji danych, kalibratory, jak też różnego rodzaju przyrządy do pomiarów czynników środowiskowych. Tworzy to bardzo szeroki rynek, w którego obsłudze wyspecjalizowało się wiele firm krajowych – głównie dystrybutorów produktów zagranicznych, ale i rodzimych producentów.

Spis treści » Część I: Na rynku aparatury pomiarowej
» Wiele branż, wiele zastosowań
» Rynek krajowy
» Energetyka tematem na przyszłość
» Część II: Przenośne urządzenia pomiarowe dla branżystów
» Pomiary elektryczne
» Pomiary temperatury
» Pomiary w energetyce
» Pomiary różnych wielkości środowiskowych
»
» Część III: Technologie i preferencje klientów
» Nowe kierunki rozwoju...
» ...i niezmienne preferencje klientów
» Pokaż wszystko

Ostatnie dwa lata, a więc czas od publikacji pierwszej edycji raportu poświęconego tytułowej tematyce, przyniosły istotne zmiany na tym rynku. W szczególności wiązały się one ze spadkiem popytu ze strony klientów przemysłowych w 2009 roku i dalszym zwiększaniem się znaczenia sektora energetycznego jako jednego z głównych odbiorców przenośnych urządzeń pomiarowych. Jaka jest obecna koniunktura i trendy w tytułowej branży? Jakie są najpopularniejsze urządzenia przenośne, z których korzystają pracownicy polskich zakładów przemysłowych? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań przedstawiamy w nowym raporcie z krajowego rynku aparatury pomiarowo-kontrolnej.

Rys. 1. Ocena aktualnej (wiosna 2010 roku) sytuacji na omawianym w raporcie rynku w porównaniu z ostatnimi latami

Pomiary wykonywane w terenie, bezpośrednio przy maszynach, na liniach produkcyjnych i różnych obiektach przemysłowych, wodnokanalizacyjnych czy stacjach energetycznych to niezbędne uzupełnienie dla tradycyjnego miernictwa bazującego na stacjonarnych systemach pomiarowo-kontrolnych. Korzystają z nich służby utrzymania ruchu, osoby kontrolujące działanie instalacji przesyłowych, elektrycy i elektroinstalatorzy, personel różnych obiektów, w tym magazynowych, a także integratorzy systemów automatyki i usługodawcy – np. wykonujący badania termowizyjne budynków.

Zgodnie z odpowiedziami przedstawicieli firm dostarczających tytułową aparaturę – najpopularniejszymi tutaj urządzeniami są te służące do pomiarów wielkości elektrycznych, do zastosowań w energetyce i wykonywania kalibracji. Z kolei w przypadku pomiarów wielkości nieelektrycznych – najczęściej wykorzystywane są przenośne mierniki temperatury. Zanim omówimy szczegóły techniczne dotyczące tego typu urządzeń, przyjrzyjmy się ich krajowemu rynkowi produkcji i dystrybucji.

CZĘŚĆ I: NA RYNKU APARATURY POMIAROWEJ
WIELE BRANŻ, WIELE ZASTOSOWAŃ

TABELA 1. Dostawcy przenośnej aparatury pomiarowej

Przenośne urządzenia pomiarowo- kontrolne to produkty o charakterze wielobranżowym, występujące w wielu wersjach o różnorodnych parametrach technicznych. Odbiorcami profesjonalnej aparatury tego typu są w szczególności wymienione we wstępie do raportu branże – energetyczna, przemysłowa, budowlana, logistyczna oraz związana z ochroną środowiska. W przypadku energetyki wykorzystuje się urządzenia służące do pomiarów wielkości elektrycznych, w tym takich jak zawartość harmonicznych, odkształcenie prądu i ogólnie jakość energii elektrycznej.

Przedstawiciele służb utrzymania ruchu są z kolei zainteresowani możliwością wykonania szybkich pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych, ale też pomiarów temperatur, wilgotności i różnych parametrów pracy maszyn – przykładowo wibracji. W budownictwie zaś i zastosowaniach elektroinstalacyjnych wykorzystywane będą testery okablowania, multimetry, a także kamery do diagnostyki termowizyjnej.

Ochrona środowiska i logistyka tworzą z kolei popyt na przenośne urządzenia do pomiarów parametrów środowiskowych – wilgotności, temperatury, przepływu oraz cech cieczy i gazów. Jak widać z powyższego zestawienia, liczba mierzonych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych znacznie wykracza poza te podstawowe, takie jak temperatura, ciśnienie czy napięcie i prąd.

Jednocześnie wiele branż ma potrzeby specjalistyczne, związane z charakterem wykonywanych pomiarów lub wymogami nakładanymi na przyrządy – np. stopniem ochrony, odpornością na zaburzenia ESD czy możliwością pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Z tych powodów znalezienie dla omawianej branży wspólnego mianownika jest trudne – przyjąć jedynie można, że jest nim szeroko rozumiany przemysł.

To on rozdziela również przyrządy do zastosowań popularnych – przykładowo multimetry dostępne w supermarketach, od aparatury profesjonalnej, która spełnia wiele innych wymogów poza tym podstawowym, związanym z możliwością pomiarów danej wielkości fizycznej. Zróżnicowanie to powoduje także, że na rynku działa wiele firm, z których część specjalizuje się w grupach produktów, a wręcz w pojedynczych rodzajach urządzeń pomiarowych.

RYNEK KRAJOWY

Wspomniana wcześniej wielkość rynku, jeżeli chodzi o branże będące odbiorcami przenośnych urządzeń pomiarowych, znajduje odzwierciedlenie wśród liczby dostawców tego typu aparatury. W prezentowanym zestawieniu tabelarycznym znalazło się 50 firm – rekordowa jak na raporty w APA liczba. Wśród nich wyróżnić można, ogólnie rzecz ujmując, trzy grupy dostawców.

Trzon omawianego rynku stanowią importerzy aparatury pomiarowo- kontrolnej – przykładami takich firm są AM Technologies, Biall, EMD Systemy Pomiarowe, Introl, Meratronik czy Tespol. Są to dostawcy zazwyczaj od lat działający w tej branży, mający doświadczenie związane z urządzeniami pomiarowymi i generalnie wykonywaniem pomiarów w różnych aplikacjach.

W ich ofercie znajdziemy zarówno produkty dalekowschodnie, jak i wyroby zachodnich (np. niemieckich) producentów urządzeń pomiarowych. Firmy te często działają też w konkretnych obszarach rynku – przykładowo Tespol to dostawca aparatury pomiarowej dla elektroników, Introl specjalizuje się m.in. w zagadnieniach fizykochemicznych i generalnie pomiarach w przemyśle, natomiast Biall obsługuje klientów z branży elektroenergetycznej i elektronicznej.

Drugą z ważnych grup firm obecnych na omawianym rynku są polscy producenci, tacy jak (wymieniono w kolejności alfabetycznej): Calmet, Czaki Thermo-Product, Elgama, Era-Gost, Lab-El, Lumel, Metrol, Sonel, Tanel, Vigo System czy ZEPWN. Dostawcy ci oferują różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, które służą do mierzenia wielkości nieelektrycznych (np. Tanel – twardościomierze, Czaki Thermo-Product – temperatura i wilgotność) oraz elektrycznych i parametrów energii elektrycznej.

Wydaje się, że w szczególności te ostatnie dziedziny są naszą rodzimą specjalnością, gdyż w zakresie produkcji tego typu aparatury działają w kraju dwie duże firmy – Sonel oraz Lumel. Świdnicki Sonel specjalizuje się przede wszystkim w miernikach do pomiarów parametrów sieci elektrycznych, natomiast oferta Lumelu obejmuje różnego rodzaju mierniki elektryczne i wielkości nieelektrycznych, choć w tym przypadku są to urządzenia w większości stacjonarne.

TABELA 2. Oferta dostawców przenośnych urządzeń do pomiarów wielkości elektrycznych

Firmy te z powodzeniem oferują swoje produkty również na eksport. Osoby szukające przenośnych urządzeń pomiarowych znajdą je także u dystrybutorów produktów elektronicznych i w firmach prowadzących sprzedaż katalogową – jak np. ELFA Elektronika, TME czy Astat. Tego typu dostawcy oferują zazwyczaj produkty wielu marek. W raporcie wzięli też udział przedstawiciele reprezentujący pojedyncze firmy zagraniczne lub wręcz polskie oddziałach takowych firm – m.in. Yokogawa, Phoenix Contact, Nivus, Pruftechnik-Wibrem oraz Kimo.

Warto dodać, że na omawianym rynku trudno jest wyznaczyć linię podziału na obszar dystrybucji tanich produktów dalekowschodnich i markowej aparatury zachodniej. O ile podejście takie przyjęło się kilkanaście lat temu – w dobie wzmożonego importu do Polski multimetrów i podobnej im aparatury pomiarowej, o tyle trudno jest obecnie utożsamiać jednoznacznie produkty dalekowschodnie z wyrobami o gorszych parametrach.

Rys. 2. Najbardziej perspektywiczne sektory rynku będące odbiorcami przenośnych urządzeń pomiarowych (góra wykresu) oraz branże, które przeżywają w ostatnich kilkunastu miesiącach największe kłopoty (dół wykresu)

Przenośne urządzenia pomiarowe, poza tym że w dużej części są i tak produkowana na Dalekim Wschodzie, spełniać muszą określone wymogi techniczne, jeżeli mają być stosowane w aplikacjach profesjonalnych – w przemyśle czy energetyce. I tak podział branży wytyczyć można by, jak już wspomniano, raczej pod względem parametrów urządzeń, jakości wykonania czy wbudowanych zabezpieczeń i odporności środowiskowej.

Dopiero w drugiej kolejności liczą się marki i kraje pochodzenia, co potwierdzają przytoczone w dalszej części raportu opinie dostawców i ich klientów. Firmy dostarczające aparaturę pomiarową nieraz specjalizują się też w ofertowaniu relatywnie wąskiej grupy urządzeń do pomiarów konkretnych wielkości fizycznych. Widać to również po zestawieniach tabelarycznych – szczególnie w przypadku grupy urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych.

Jednocześnie istnienie wielu nisz, które tworzą się wokół zastosowań specjalistycznych, sprawia, że dostawcy w pierwszej kolejności starają się rozszerzać ofertę urządzeń w obrębie sektorów, w których działają. Przykładem jest dodawanie do oferty czujników wilgotności, gdy firma wcześniej oferowała mierniki temperatury. W ten sposób, stając się specjalistami w danych obszarach rynku, przez lata wiele firm osiągnęło stabilną pozycję w branży.

ENERGETYKA TEMATEM NA PRZYSZŁOŚĆ

Sektor aparatury pomiarowej to rynek z długą historią, który określić można mianem dojrzałego. W ostatnich kilku latach przeżywał on renesans za sprawą nowych inwestycji przemysłowych, infrastrukturalnych i związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Rozwój tego rynku stymulowała też konieczność wykonywania i rejestracji wyników pomiarów czy okresowej kalibracji przyrządów narzucona normami i wdrażanymi przez firmy systemami kontroli jakości. Skutkiem tego w latach prosperity, a więc w okresie 2005‒2008, średnie wzrosty w omawianej branży wynosiły ponad 20% rocznie.

Dekoniunktura w gospodarce wpłynęła również na zmniejszanie popytu na przenośne urządzenia pomiarowe, w tym przede wszystkim te stosowane w budownictwie oraz przemyśle. W ostatnim przypadku trudno jest wskazać konkretny sektor, dla którego spadki byłyby największe. Zgodnie z opiniami dostawców duże zmniejszenie się popytu miało miejsce m.in. w przypadku hutnictwa oraz przemysłu maszynowego.

Jeżeli zaś chodzi o budownictwo, dekoniunktura w tym sektorze przełożyła się w szczególności na branżę termowizyjną oraz związaną z dystrybucją przyrządów dla elektroinstalatorów. Obecnie wielkość rynku szacowana przez dostawców urządzeń przenośnych to kilkadziesiąt, a nawet kilkaset mln złotych rocznie – zarówno dla sektora przyrządów pomiarów elektrycznych, jak i nieelektrycznych (nie przytaczamy szczegółowych danych ze względu na spore rozbieżności w podawanych przez respondentów wartościach).

Pomimo dużych zawirowań na omawianym rynku w 2008 i 2009 roku, w porównaniu z ostatnimi latami sytuacja oceniana jest obecnie jako umiarkowanie dobra (patrz wykres 1). Tak przyznało około 55% respondentów, natomiast reszta określiła sytuację jako niekorzystną.

Należy zaznaczyć, że wynik ten jest uśrednieniem dokonanym dla całego rynku i sytuacja w przypadku poszczególnych sektorów (grup produktów) może być różna. Najlepszym przykładem jest krajowa branża kamer termowizyjnych, która od jesieni 2008 roku i w zeszłym roku odnotowywała duże straty związane m.in. z zatrzymaniem wielu procesów inwestycyjnych w przemyśle. Tymczasem pierwszy i drugi kwartał tego roku okazał się, zgodnie z komentarzami przedstawicieli niektórych firm z tej branży, rewelacyjny pod względem obrotów.

Patrząc w przyszłość, niewątpliwie najważniejszym odbiorcą przenośnych urządzeń pomiarowych powinna być branża energetyczna. Tak przynajmniej przyznała połowa respondentów biorących udział w badaniu ankietowym. Dostawcy omawianej aparatury spodziewają się wzrostów w budownictwie, przemyśle, w tym w motoryzacji i branży farmaceutycznej. Istotnymi odbiorcami powinny być firmy kupujące urządzenia w celu świadczenia usług pomiarowych i ekspertyz (patrz wykres 2).

TABELA 3. Oferta dostawców przenośnych urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych


 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Magnetostrykcyjne przetworniki przemieszczenia liniowego z interfejsem Ethernet/IP

2018-01-18   | BALLUFF Sp. z o.o.
Magnetostrykcyjne przetworniki przemieszczenia liniowego z interfejsem Ethernet/IP

Jednorodne, proste okablowanie, ciągła diagnostyka oraz centralne ustawianie parametrów pracy za pośrednictwem kontrolera to najważniejsze zalety magnetostrykcyjnych przetworników przemieszczenia liniowego BTL7-V50D firmy Balluff, wyposażonych w interfejs Ethernet/IP. Dzięki trybowi FMM (Flexible Magnet Mode) mogą one współpracować z maksymalnie 16 magnesami, dostarczając wyniki pomiaru położenia i prędkości przesuwu.
czytaj więcej

Kamera przemysłowa SXGA 75 fps z czujnikiem GSCMOS

2018-01-18   | Sony Poland
Kamera przemysłowa SXGA 75 fps z czujnikiem GSCMOS

XCG-CG160 to najnowsza kamera przemysłowa z oferty Sony Sensing Solutions, wyposażona w sensor GSCMOS 1/3” IMX273 w wersji B/W lub kolorowej. Rejestruje obraz z maksymalną szybkością 75 fps w rozdzielczości SXGA. Zawiera interfejs GigE. W najbliższym czasie ma też wejść na rynek wersja z interfejsem USB 3.0. XCG-CG160 może znaleźć szerokie pole zastosowań m.in. w drukarniach, robotyce, inspekcji, transporcie, medycynie i logistyce.
czytaj więcej

Nowy numer APA