wersja mobilna
Online: 247 Wtorek, 2018.01.16

Raporty

Przenośna aparatura pomiarowa

czwartek, 14 czerwca 2012 13:10

Pomiary wykonywane z użyciem aparatury przenośnej stanowią ważne uzupełnienie tradycyjnej metrologii laboratoryjnej i aplikacji stacjonarnych systemów pomiarowych. Różnorodność dostępnych przyrządów mobilnych pozwala na określanie wartości większości wielkości elektrycznych oraz parametrów środowiskowych, a one same wykorzystywane są zarówno w przemyśle, jak też energetyce, ochronie środowiska, budownictwie czy logistyce.

Spis treści » Od przemysłu do budownictwa
» Rynek się rozwija
» Dostawcy aparatury pomiarowej
» Marki europejskie i dalekowschodnie
» Czego szukają klienci?
» Nowości równie ważne
» Kierunek rozwoju rynku
» Pokaż wszystko

Z dużą liczbą zastosowań współgra wielkość grupy użytkowników tego typu aparatury - są nimi serwisanci, konserwatorzy, elektrycy, służby utrzymania ruchu oraz różnego rodzaju personel przedsiębiorstw przemysłowych, a nawet użytkownicy prywatni. Przedstawiamy raport o stanie tej branży w Polsce, dokonując omówienia najważniejszych grup produktów, ich zastosowań oraz trendów, które będą kształtowały ten rynek w przyszłości.

OD PRZEMYSŁU DO BUDOWNICTWA

Rys. 1. Obszary najczęstszego wykorzystania przez polskich odbiorców przenośnych urządzeń pomiarowych

Przenośne urządzenia pomiarowe są wykorzystywane w bardzo wielu zastosowaniach metrologicznych i różnych branżach. W przypadku naszego kraju najważniejszymi są przede wszystkim energetyka oraz przemysł procesowy. Ważną domeną tego typu aparatury jest również serwis i konserwacja urządzeń oraz instalacji, a na dalszych miejscach listy znalazły się ochrona środowiska oraz budownictwo (patrz rys. 1).

Otrzymane wyniki są zbieżne z odpowiedziami respondentów udzielanymi w poprzednich badaniach ankietowych (z 2008 i 2010 roku), przez co uznać można, że polscy klienci są stosunkowo niezmienni pod względem typów kupowanej przez siebie aparatury pomiarowej.

Wykorzystywane w kraju urządzenia przenośne stosowane są najczęściej do pomiarów wielkości elektrycznych (napięcie, prąd, częstotliwość, itp.) oraz temperatur. Do kolejnych popularnych typów pomiarów polscy dostawcy zaliczyli te związane z energetyką i pomiarami instalacji elektrycznych (moc, parametry instalacji, cechy jakościowe prądu, itp.).

Istotne są również zastosowania w zakresie kalibracji czujników. Listę innych ważnych typów pomiarów przedstawiono na rysunku 2, przy czym w praktyce - ze względu na dużą liczbę różnych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych - obejmuje ona tylko najważniejszą część wszystkich ich rodzajów.

RYNEK SIĘ ROZWIJA

Rys. 2. Najczęściej mierzone wielkości fizyczne i najpopularniejsze rodzaje pomiarów wykonywane z użyciem przenośnych urządzeń pomiarowych

Branża przenośnej aparatury pomiarowej należy do dojrzałych sektorów rynku, a koniunktura w niej jest jednocześnie silnie powiązana z ogólną sytuacją gospodarczą i wynikającym z niej popytem ze strony przemysłu. Omawiany sektor szczególnie szybko rozwijał się w okresie największych wzrostów na rynku, a więc do 2008 roku, po czym, wraz z wystąpieniem kryzysu ekonomicznego, zmniejszyło się również zapotrzebowanie na urządzenia przenośne.

Zatrzymanych zostało wtedy wiele inwestycji w przemyśle (szczególnie w hutnictwie oraz sektorze OEM), spadł też popyt na aparaturę wykorzystywaną w sektorze budowlanym - przede wszystkim kamery termowizyjne i urządzenia do zastosowań elektroinstalacyjnych. Ostatnie dwa lata przyniosły odwrócenie się trendu, skutkując wzrostami w branży.

Bieżąca sytuacja w niej jest zdaniem respondentów dobra - przyznało tak aż 80% ankietowanych przez nas osób (patrz rys. 3). Co piąta uznała ją za niekorzystną, co stanowi dużą poprawę w stosunku do stanu z 2010 roku (wtedy negatywne zdanie miała prawie połowa respondentów).

Jednocześnie polscy dostawcy przenośnych urządzeń pomiarowych oszacowali wartość lokalnego rynku na 25 mln zł w przypadku aparatury służącej do pomiarów elektrycznych i na taką samą kwotę w przypadku urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych.

TABELA 1. Kalibratory, urządzenia przenośne do pomiarów elektrycznych i akwizycji danych

Należy zaznaczyć, że w drugim z przypadków rozbieżności pomiędzy podawanymi kwotami były większe niż dla aparatury do pomiarów elektrycznych, a wartości te wynosiły od 3 do 50 mln zł.

DOSTAWCY APARATURY POMIAROWEJ

Rys. 3. Ocena aktualnej sytuacji na omawianym w raporcie rynku w porównaniu z ostatnimi latami

Rynek przenośnych urządzeń pomiarowych zapewnia możliwość realizowania biznesu zarówno firmom oferującym szeroki pakiet przyrządów do różnych zastosowań, jak też dostawcom specjalizującym się w niszach rynkowych i specyficznych zagadnieniach metrologicznych.

W bieżącym raporcie w tabelach przedstawiono sumarycznie aż 55 firm, które stanowią szeroką pod względem profilu działalności grupę podmiotów. Do jej liderów należą dostawcy, którzy od lat zajmują się aparaturą pomiarowo-kontrolną.

Sprzedają oni w większości urządzenia importowane, które oferowane są klientom wraz ze wsparciem technicznym. Przykładami tego typu firm są AM Technologies, Atel Electronics, Biall, EMD Systemy Pomiarowe, Ex-Calibra, Introl, Labimed Electronics, Mera, Merserwis oraz Tespol.

W tej grupie znajdują się dostawcy o zróżnicowanym profilu działalności - zarówno specjalizujący się w aparaturze dla elektroników i elektryków, oferujący urządzenia do pomiarów parametrów środowiskowych i inne.

TABELA 2. Urządzenia przenośne do pomiarów wielkości nieelektrycznych

Do omawianych przedsiębiorstw zaliczyć można też dystrybutorów, którzy oferują więcej produktów niż tylko aparaturę pomiarową, ale w przypadku tej ostatniej proponują również duży asortyment. Takimi firmami są m.in. Astat, Eltron oraz Semicon.

Do kluczowej na omawianym rynku grupy firm należą również wytwórcy krajowi. Urządzenia pomiarowe są produktami, w wytwarzaniu których mamy długą tradycję, przy czym w branży obecni są też polscy producenci ich wersji przenośnych.

Dwie najbardziej znanymi firmami są Sonel (mierniki do pomiarów elektrycznych i parametrów sieci) oraz Lumel (różnego rodzaju mierniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych). Lokalnymi producentami są też: Apar, Calmet, Czaki Thermo-Product, Elgama, Inmel, Lab-El, Metrol, Tanel, WIKA Polska (dawna KFM), Vigo System oraz ZEPWN.

W kraju działają również przedstawicielstwa (oddziały) zagranicznych producentów, które specjalizują się w aparaturze pomiarowej lub przynajmniej dla których stanowi ona jeden z ważnych elementów oferty. Do takich podmiotów zaliczyć można przykładowo firmy Dräger Safety Polska, Fluke, Kimo, National Instruments, Nivus, Pruftechnik-Wibrem oraz Testo - krajowego lidera branży urządzeń do pomiarów parametrów środowiskowych.

Przenośna aparatura pomiarowa jest również chętnie włączana do oferty dystrybutorów produktów elektronicznych i firmy prowadzące sprzedaż katalogową. Takimi dostawcami są m.in. Elfa Distrelec, Farnell, RS Components oraz TME. Obszerną ofertę w omawianym zakresie ma również Conrad Electronic - firma zaprezentowała ją z powodzeniem na targach Automaticon 2012.

MARKI EUROPEJSKIE I DALEKOWSCHODNIE

Rys. 4. Najpopularniejsze marki przenośnych urządzeń do pomiarów wielkości elektrycznych oferowanych w Polsce - zestawienie nie odzwierciedla udziałów firm w rynku i przedstawia subiektywne opinie uczestników raportu; wielkość napisu jest wprost proporcjonalna do popularności firmy

Przenośna aparatura pomiarowa stanowi szeroką grupę pod względem różnorodności marek produktów dostępnych na rynku. Sami tylko ich dostawcy przedstawieni w raporcie oferują urządzenia od ponad stu producentów, przy czym są to zarówno wyroby firm europejskich, w tym krajowych, jak też te wytwarzane w USA i na Dalekim Wschodzie.

Warto przy tym zauważyć, że te ostatnie jeszcze kilkanaście lat temu stanowiły bardzo istotną część aparatury pomiarowej trafiającej do naszego kraju - szczególnie w przypadku tańszych urządzeń uniwersalnych. Skutkiem tego przylgnęła do nich - niekoniecznie słusznie - negatywna opinia o jakości gorszej niż w przypadku markowej aparatury zachodniej.

Obecnie również dostępnych jest wiele produktów dalekowschodnich, jednak trudno podtrzymać cytowany wcześniej pogląd, gdyż zarówno ich jakość jest inna niż dawniej, jak też wielu producentów zachodnich wytwarza swoje przyrządy m.in. w Chinach. Podział w branży przebiega raczej więc pod względem parametrów przyrządów i ich funkcjonalności, a nie kraju pochodzenia.

TABELA 3. Marki przenośnych urządzeń pomiarowych dostarczanych przez firmy omawiane w raporcie

O powyższym świadczy również ranking najpopularniejszych w kraju przenośnych urządzeń pomiarowych, wśród których są marki z całego świata. Zgodnie z opiniami naszych respondentów najbardziej znanym producentem przenośnych urządzeń do pomiarów wielkości elektrycznych jest w Polsce firma Fluke.

Zdecydowanie zdystansowała ona innych dostawców, otrzymując ponad dwukrotnie więcej głosów od kolejnych firm. Na następnych miejscach rankingu znalazły się Sonel i Agilent Technologies, a na dalszych m.in. Brymen Technology, Extech Instruments, Mastech, Amprobe, Metrel i Uni-t (patrz rys. 4).

W przypadku firm produkujących aparaturę do pomiarów wielkości nieelektrycznych, lista najpopularniejszych marek jest nawet dłuższa, co wynika z większej różnorodności tego typu przyrządów. W tym przypadku wskazać można dwóch liderów rynkowych - Testo oraz Fluke (patrz rys. 5).

Czym wykonuje się pomiary?

Przenośna aparatura pomiarowa to obszerna grupa urządzeń pozwalających na pomiary wielu wielkości elektrycznych oraz parametrów środowiskowych. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze rodzaje tego typu przyrządów wraz z krótkimi opisami.

Multimetry

Jedne z najpopularniejszych urządzeń przenośnych, które umożliwiają pomiary kilku wielkości - przykładowo prądu, napięcia, rezystancji, polaryzacji, częstotliwości oraz innych (w tym nieelektrycznych - np. temperatury).

Nowoczesne mierniki charakteryzują się funkcją automatycznej zmiany zakresu pomiarowego, mają wbudowane zabezpieczenia (np. przeciw przeciążeniom lub błędom obsługi), pozwalają na pomiary rzeczywistej wartości skutecznej, niektóre wersje również na gromadzenie danych.

Mierniki cęgowe

Stanowią rozwinięcie grupy multimetrów, pozwalając na pomiary wartości prądów bez konieczności przerywania ciągłości obwodu elektrycznego. Nowoczesne mierniki cęgowe umożliwiają wykonywanie pomiarów nie tylko prądu mierzonego cęgami, ale też różnych wielkości analogicznie jak multimetry. Wykorzystywane są m.in. przez energetyków, elektroinstalatorów i służby utrzymania ruchu.

Mierniki dla branży energetycznej i elektroinstalacyjnej

Wykorzystywane są tutaj dwie grupy przyrządów - służące do pomiarów parametrów instalacji oraz do analizy jakości energii. Jeżeli chodzi o aparaturę przenośną, to dominują te pierwsze.

W przypadku bardziej rozbudowanych mierników możliwe są również pomiary rezystancji izolacji oraz uziemienia, sprawdzanie impedancji pętli zwarcia, pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych, itp. Niektóre z tego typu funkcji dostępne są również w multimetrach przeznaczonych dla elektryków oraz elektroinstalatorów.

Przenośne oscyloskopy

Stanowią połączenie multimetrów i tradycyjnych oscyloskopów laboratoryjnych. Wykorzystywane mogą być przez techników, służby utrzymania ruchu oraz serwisantów, pozwalając na pomiary szerokiego zakresu parametrów - od urządzeń mikroelektronicznych do energetycznych. Mają zazwyczaj kilka kanałów wejściowych i częstotliwość próbkowania do około 200 MHz.

Kalibratory

Okresowa kalibracja czujników i urządzeń pomiarowych to konieczność w zakładach produkcyjnych - szczególnie takich, gdzie istnieją liczne systemy pomiarowe mierzące różne wielkości nieelektryczne.

Wykorzystywane mogą być do tego przenośne kalibratory, które pozwalają na wzorcowanie wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych - takich jak przykładowo temperatura i ciśnienie. Ich użycie jest szczególnie ważne w przypadku firm, które zobligowane są do okresowej kalibracji odpowiednimi standardami w zakresie zachowania jakości.

Mierniki temperatury i wilgotności

Jedne z podstawowych i najczęściej używanych urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych. Temperatura jest w przemyśle wprawdzie najczęściej mierzona z wykorzystaniem urządzeń stacjonarnych, występują jednak ich wersje przenośne - do pomiarów kontaktowych (np. z użyciem termoelementów) oraz bezkontaktowych (m.in. pirometry).

Te ostatnie bazują na detekcji promieniowania podczerwonego, pozwalając na pomiary temperatur z ich dużego zakresu - typowo od wartości ujemnych do kilkuset stopni, a także gromadzenie i przetwarzanie wyników. Oddzielną grupę stanowią urządzenia pomiarowe wykorzystywane do kontroli klimatu (np. w magazynach, chłodniach, w transporcie).

W tym przypadku wykonywane są też często pomiary wilgotności, a same urządzenia pozwalają na długookresową rejestrację danych. Przenośne mierniki stosuje się także w przypadku określania wilgotności gazów, ciał stałych i sypkich.

Kamery termowizyjne

Urządzenia te coraz częściej stosowane są zamiast pirometrów, pozwalając na uzyskanie informacji o rozkładzie temperatur na powierzchni obiektów. Wykorzystywane są one przez służby utrzymania ruchu, personel zajmujący się konserwacją instalacji energetycznych, elektroinstalatorów, osoby związane z branżą badawczo-rozwojową oraz wykonujące badania termowizyjne budynków. Zależnie od zastosowania używane są kamery o znacząco różnej rozdzielczości, funkcjach oraz koszcie zakupu.

Urządzenia do pomiarów różnych wielkości nieelektrycznych

Określanie cech i składu różnych substancji to ważny element metrologii przemysłowej. Wykorzystywane mogą być do tego przenośne analizatory i detektory gazów oraz mierniki do pomiarów fizykochemicznych. Używane są one najczęściej w przemyśle spożywczym, chemicznym, branży wodno-kanalizacyjnej oraz górnictwie.

Rozszerzeniem tej grupy przyrządów są mierniki natężenie oświetlenia, czyli luksomierze, urządzenia do pomiarów natężenia promieniowania UV oraz pól elektromagnetycznych. Na rynku dostępne są też mierniki twardości i stanu powierzchni różnych materiałów oraz urządzenia do pomiarów drgań i wibracji, które używane są przede wszystkim do określania parametrów pracy silników, zespołów napędowych i maszyn.

Mierniki uniwersalne do pomiarów środowiskowych

Wśród urządzeń przenośnych coraz większą popularnością cieszą się przyrządy pozwalające na pomiary kilku różnych wielkości nieelektrycznych. Bazują one na wymiennych sondach pomiarowych i pozwalają na określanie wartości temperatur, wilgotności oraz takich parametrów jak np. prędkość przepływu powietrza, ciśnienie czy skład mieszanki.

Rejestratory i przenośne systemy akwizycji danych

Spełniając funkcję analogiczną do stacjonarnych systemów akwizycji danych, pozwalają na rejestrowanie wartości wielu sygnałów, ich zapisywanie i analizę. Pozwalają m.in. na zaawansowaną diagnostykę maszyn - np. w zakresie współosiowości systemów napędowych, wibracji czy też ilości energii pobieranej przez urządzenia podczas ich pracy.

Urządzenia do diagnostyki sieci komunikacyjnych

Stanowią uzupełnienie tradycyjnej aparatury pomiarowej, lecz ze względu na wszechobecność różnych sieci komunikacyjnych w przemyśle szybko popularyzują się na rynku. Do najprostszych należą testery okablowania, w tym w wersjach umożliwiających sprawdzenie cech sieci pod względem propagacji sygnałów.

Dostępne są również przenośne analizatory protokołów, które umożliwiają analizę działania sieci komunikacyjnych na poziomie logicznym. Oferowane są przy tym wersje do określania parametrów pracy sieci miedzianych, świat łowodowych oraz bezprzewodowych. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon w wersji z akumulatorami LiFePO4

2018-01-16   |
Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon w wersji z akumulatorami LiFePO4

Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon mogą być obecnie dostarczane w wersjach z opcjonalnymi akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LiFePO4). Ich najważniejszymi zaletami w stosunku do akumulatorów kwasowych są niższy koszt użytkowania (TCO), 10-letnia żywotność (4-5 lat w przypadku wersji kwasowych), mniejsza nawet o 2/3 objętość oraz szerszy zakres dopuszczalnych temperatur pracy, wynoszący od -20 do +55°C bez degradacji parametrów.
czytaj więcej

Wielkogabarytowa, przemysłowa drukarka 3D

2018-01-16   |
Wielkogabarytowa, przemysłowa drukarka 3D

Podczas listopadowych targów Warsaw Industry Week firma Atmat zaprezentowała nową drukarkę przemysłową 3D - Atmat Jupiter. Jest to drukarka wielkogabarytowa, łącząca w sobie duże pole robocze, dużą szybkość wydruku i wydajność. Urządzenie pracuje w technologii FDM i, zdaniem przedstawicieli firmy, cechuje się największą na rynku polskim przestrzeń roboczą w tej klasie urządzenia (1100x600x800 mm).
czytaj więcej

Nowy numer APA