Czwartek, 31 sierpień 2017

Detekcja i pomiary - rośnie zapotrzebowanie na czujniki zbliżeniowe i optyczne w systemach automatyki

Na skutek nowych inwestycji, rozwoju maszyn, a także wzrostu popularności koncepcji Przemysłu 4·0 popyt na tradycyjne czujniki nie maleje - jest wręcz przeciwnie, mamy dzisiaj do czynienia ze wzrostami zapotrzebowania. Czujniki zbliżeniowe należą do popularnych elementów systemów automatyki i są niezbędne do pracy wielu maszyn oraz instalacji technologicznych. W raporcie przedstawiamy krajowy rynek produkcji i dystrybucji m.in. czujników indukcyjnych oraz optycznych. Opisujemy też budowę i typowe zastosowania tych elementów.

Detekcja i pomiary - rośnie zapotrzebowanie na czujniki zbliżeniowe i optyczne w systemach automatyki

CZĘŚĆ 1: RYNEK BRANŻOWY

PRZEMYSŁ DOMINUJE

Rys. 1. Główne krajowe branże będące odbiorcami omawianych czujników

Przemysłowe czujniki zbliżeniowe trafiają przede wszystkim do klientów związanych z branżą maszynową oraz integratorów systemów i klientów końcowych wywodzących się z sektora produkcyjnego - stwierdzają ich dostawcy. Pomimo wielu dekad rozwoju rynku oraz pojawiania się nowych rodzajów detektorów, zapotrzebowanie na czujniki tradycyjne nadal rośnie. Służą one m.in. do wykrywania obiektów, określania ich cech, kontroli pracy urządzeń i przebiegu procesów czy zapewniania bezpieczeństwa.

W przypadku Przemysłu 4.0 "oczujnikowanie" instalacji technologicznych jest niezbędne do monitorowania procesów i pozyskiwania danych. Czujniki coraz częściej występują też w wersjach inteligentnych, tj. z wbudowanym przetwarzaniem i komunikacją, co otwiera przed nimi nowe pola zastosowań - szczególnie związane z Internetem Rzeczy.

Na rysunku 1 przedstawiono dane z trzech statystyk utworzonych w połowie odpowiednio 2013, 2015 i 2017 roku. Uzyskane wyniki są dosyć podobne do siebie, a różnice w obrębie danych kategorii w kolejnych latach są kilkuprocentowe. Niezmiennie dominują tu: przemysł produkcyjny, w szczególności spożywczy, a także branża maszynowa oraz motoryzacyjna (a właściwie szerzej - transportowa).

Ważnym w kraju rynkiem jest też ten związany z windami i podnośnikami, w dalszej kolejności pojawiały się też inne sektory. Takimi są przykładowo automatyka budynkowa i bramowa, zastosowania infrastrukturalne czy specjalne. Tych ostatnich jest wiele, gdyż czujniki są tak naprawdę elementami aplikacyjnie uniwersalnymi.

CZUJNIKI TO "COMMODITIES"

O ile jeszcze kilka lat temu większość respondentów redakcyjnej ankiety uważała, że czujniki są produktami mogącymi stanowić podstawę oferty handlowej firmy, o tyle odsetek ten regularnie malał (patrz rys. 2). Bieżący raport jest pierwszą ze statystyk, w przypadku których liczba wskazań na "nie" była dominująca.

Oczywiście odpowiedź na pytanie o istotność czujników jest dla każdej firmy rzeczą indywidualną, zależną od jej specjalizacji (np. producent czujników vs dystrybutor mający w portfolio wiele marek produktów), jednak średnia dla całej badanej grupy zmieniła się znacząco i nie jest to przypadek.

Statystykę można zinterpretować jako rezultat dużej podaży produktów na rynku oraz traktowania czujników jako tzw. commodities - popularne towary, w przypadku których istnieje wiele zamienników. W branży ma również miejsce silna walka cenowa, co w oczywisty sposób utrudnia stawianie czujników w centrum oferty handlowej.

Rys. 2.

Rys. 3.

Fakt występowania tej ostatniej potwierdzają wyniki statystyki dotyczące konkurencji na rynku krajowym, co przedstawiono na rys. 3. Dwóch na trzech respondentów przyznało, że jest ona silna, a dodatkowo żadna z osób nie stwierdziła, że biznes na tym rynku należy do łatwiejszych, niż w innych sektorach.

Warto dodać, że w każdym z raportów od 2/3 do 3/4 ankietowanych osób wskazywało na fakt sprzedaży czujników samodzielnie. W przypadku tego bieżącego wynik jest tożsamy z drugą z liczb (patrz rys. 4), co dodatkowo potwierdza, że sprzedaż ma charakter dystrybucyjny, wręcz katalogowy. Tworząc nowy system lub modernizując istniejący, odbiorcy chętnie dobierają przy tym takie czujniki, które znają, oraz od dostawcy, z którego produktami mają dobre doświadczenia.

Czujniki zbliżeniowe i optyczne - oferta dostawców

DOSKONAŁA KONIUNKTURA

Fakt dużego popytu na czujniki zbliżeniowe potwierdzają oceny sytuacji na rynku, a dokładniej koniunktury w polskiej branży produkcji i dystrybucji omawianych produktów. Od 2009 roku, gdy mieliśmy do czynienia z dołkiem koniunkturalnym, opinie respondentów redakcyjnej ankiety na ten temat były coraz bardziej pozytywne.

Obecnie wszyscy (!) określili koniunkturę jako dobrą, dodatkowo 1/4 odpowiadających uznała sytuację w branży za bardzo dobrą (patrz rys. 5). Nie wydaje się również, aby miały tu nastąpić negatywne zmiany - zdecydowana większość osób stwierdziła, że procesy zachodzące na rynku mają charakter pozytywny (patrz rys. 3).

Rys. 4.

Rys. 5.

Omawiany sektor cechuje duża stabilność, co w szczególności widać po grupie działających na nim firm (o tym w dalszej części raportu), a także dojrzałość, na co z kolei miało wpływ wiele dekad stosowania czujników w przemyśle. Tradycyjnie dokonaliśmy próby oszacowania wartości sektora, tj. rocznej sprzedaży czujników zbliżeniowych w kraju. Tym razem podawane przez respondentów liczby wynosiły od kilku do 150 mln zł rocznie, przy czym dwie główne grupy odpowiedzi to 30 i 100 mln zł.

Po uśrednieniu podawanych wartości jako liczbę poszukiwaną można podać 70 mln zł, a więc więcej, niż dwa lata temu (45 mln zł), i jednocześnie mniej, niż w przypadku raportu z 2013 roku (130 mln zł). Jak widać różnice w uzyskiwanych wynikach są znaczne, ale wynika to, poza samą zmiennością rynku, z faktu szacowania wartości. To ostatnie ma z zasady jedynie przybliżony charakter.

PARAMETRY TECHNICZNE I...

...dobra cena! Są to dwa elementy, które znalazły się na początku listy wymagań odbiorców czujników zbliżeniowych (rys. 6). Mają one charakter dominujący już od wielu lat i trudno się temu dziwić, jeżeli zestawi się omawianą wcześniej popularność czujników z ich dużą dostępnością i możliwościami relatywnie łatwej zamiany jednego modelu na drugi. Z drugiej strony na podium znalazło się też "przywiązanie do marki". To ostatnie w praktyce wiąże się najczęściej z tendencją odbiorców do korzystania z tych czujników, które już znają i które sprawdziły się w ich aplikacjach.

Co drugi z respondentów stwierdził, że decyzje o doborze czujników mają charakter arbitralny - podejmuje je integrator lub inna firma zajmująca się realizacją projektu. Z kolei co trzeci z ankietowanych uznał, że dla odbiorców ważna jest możliwość wykonania czujnika na zamówienie. Do dodatkowych wymogów klientów zaliczono: czas realizacji i dostępność produktów (szczególnie w przypadku zakupów na potrzeby serwisowe oraz utrzymania ruchu) oraz szeroki wybór modeli.

Rys. 6. Czynniki decydujące o wyborze omawianych produktów przez polskich klientów

Rys. 7. Na czym zarabia się w branży?

Jeżeli chodzi o perspektywę dostawców, to dochodzi tu jeszcze jeden element - sprzedaży nie tylko czujników, ale też produktów i usług powiązanych. Wprawdzie na rynku ciągle najwięcej sprzedaje się czujników standardowych, bez wbudowanej logiki, jednak dostawcy odnotowują też wzrost popytu na wersje inteligentne (z układami przetwarzania sygnału oraz interfejsem sieciowym).

Zarabia się też na komponentach pozwalających na utworzenie systemu pomiarowego - takimi są np. moduły kondycjonowania sygnałów, wyświetlacze czy proste sterowniki. Wyniki te, które w postaci wykresu przedstawiono na rys. 7, są praktycznie identyczne z uzyskanymi w poprzednim raporcie, co można traktować jako potwierdzenie tendencji.

Warto też zaznaczyć, że niesłabnącym powodzeniem cieszą się wersje czujników opracowywane pod kątem konkretnych sektorów rynku oraz zastosowań. Zastępują one produkty uniwersalne, standardowe - szczególnie tam, gdzie występują specyficzne warunki pracy - np. w przemyśle ciężkim, maszynowym, branży spożywczej czy w zastosowaniach w pojazdach specjalnych.

LIDERZY BRANŻY

Jeżeli chodzi o najpopularniejsze na rynku marki, to skomentować to można krótko - jest podobnie, jak w latach poprzednich. Najbardziej rozpoznawalnymi na naszym rynku producentami są firmy o długich tradycjach działalności w branży, w większości producenci niemieccy oraz dalekowschodni (Japonia).

W przypadku czujników indukcyjnych na pierwszej pozycji statystyki znalazły się ex aequo firmy Balluff oraz Sick (patrz rys. 8). Są to przedsiębiorstwa specjalizujące się w czujnikach zbliżeniowych i optycznych, które dostarczają również m.in. komponenty bezpieczeństwa, rozwiązania do identyfikacji i podzespoły sieci komunikacyjnych.

Kolejne miejsca zajęły Turck, Omron, Pepperl+Fuchs oraz ifm electronics, a więc firmy o szerokiej gamie oferty rynkowej. Szczególnie dotyczy to Omrona, który oferuje m.in. sterowniki, serwonapędy i roboty przemysłowe. Co zaś tyczy się producentów polskich, to tymi pojawiającymi się w statystyce są Sels, TWT Automatyka oraz Impol-1.

Rys. 8. Najpopularniejsze marki czujników indukcyjnych (statystyka na bazie odpowiedzi ankietowych dostawców - nie świadczy ona o udziałach firm w rynku)

Rys. 9. Najpopularniejsze marki czujników fotoelektrycznych (uwagi jak w przypadku czujników indukcyjnych)

Jeżeli chodzi o elementy optyczne (fotoelektryczne), pierwsze miejsce rankingu zajął Sick. Sytuacja jest tu analogiczna, jak w przypadku poprzedniego raportu rynkowego - tym razem liczba wskazań niemieckiej firmy była po raz kolejny znacznie większa, niż reszty przedsiębiorstw.

Drugie i trzecie miejsce zajęły Omron oraz Balluff, zaś następne - m.in. ifm electronics, Keyence, Banner, Panasonic, Datalogic, Sensopart oraz TWT Automatyka (patrz rys. 9). U wymienionych dostawców można znaleźć właściwie kompletną ofertę czujników optycznych - od tych najprostszych, standardowych, do wersji bezpieczeństwa i systemów wizyjnych.

Czujniki optyczne - przykładowe produkty

PODAŻ I POPYT W PRZYSZŁOŚCI

Rys. 10. Branże będące najbardziej perspektywicznymi odbiorcami omawianych czujników

Czujniki zbliżeniowe dostępne są z wielu źródeł i tak pozostanie również w przyszłości. Wśród ich dostawców są zarówno producenci krajowi, tacy jak wspomniani Sels czy TWT Automatyka, jak też przedstawicielstwa firm zagranicznych (większość nazw wymienionych w poprzednim rozdziale). Ci ostatni stanowią trzon rynku, co potwierdza niezmienność wyników dotyczących popularności marek.

Trzecią z grup firm, w przypadku których czujniki to zwykle jeden z wielu elementów oferty, są dystrybutorzy. Mamy tutaj do czynienia z oferowaniem całego spektrum produktów - od ekonomicznych do markowych, przy czym najszerzej dostępne są te najpopularniejsze, a więc pochodzące od producentów zachodnioeuropejskich.

Jeżeli chodzi o stronę popytową, to najbardziej perspektywicznych odbiorców przedstawiono na rys. 10. Statystyka ta dotyczy rynku krajowego i, jak widać, na topie znalazły się sektory związane z przemysłem produkcyjnym, w szczególności branżą motoryzacyjną, która rozwija się już od wielu lat dynamicznie, jak też sektorem spożywczym. Tradycyjnie bardzo istotnymi odbiorcami czujników zbliżeniowych będą też producenci maszyn i urządzeń, przy czym pojęcie "maszyny" należy tutaj traktować szeroko - dotyczy ono nie tylko wersji produkcyjnych, ale też tych stosowanych poza przemysłem, w szczególności maszyn mobilnych i roboczych.

CZĘŚĆ 2: TECHNOLOGIE I NOWOŚCI

RÓŻNE RODZAJE I ZASTOSOWANIA CZUJNIKÓW

Dzisiaj na rynku dostępnych jest bardzo wiele rodzajów czujników, jeżeli chodzi o ich budowę, funkcjonalność i, przede wszystkim, zasadę działania. Tradycyjnie wyróżnia się tu kilka grup elementów, których cechy wraz z aplikacjami przedstawiamy w tabeli. W kolejnych rozdziałach, posługując się ilustracjami schematycznymi, przedstawiamy ich budowę i działanie, a także typowe aplikacje. Należy przy tym zaznaczyć, że omawiamy jedynie podstawowe zasady działania każdego z elementów.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty