wersja mobilna
Online: 294 Wtorek, 2018.01.23

Raporty

Komunikacja bezprzewodowa w przemyśle

poniedziałek, 26 maja 2014 13:10

Skala rozwoju komunikacji bezprzewodowej w ostatniej dekadzie była z pewnością bezprecedensowa, a beneficjentem tego procesu stała się również branża przemysłowa. Korzysta ona praktycznie z każdego rodzaju technologii bezprzewodowych - od transmisji Bluetooth i WLAN, do szybkiego transferu danych w sieciach komórkowych, a ponadto rozwinęła własne, specjalizowane rozwiązania, takie jak WirelessHART. Każda z technologii ma swój obszar zastosowań, w omawianym sektorze działają zaś dostawcy, którzy dobrze spenetrowali liczne nisze, tworząc niejednokrotnie nowe rynki. Z jakich technologii bezprzewodowych korzysta się w polskim przemyśle? Kim są ich dostawcy i dlaczego ich zdaniem koniunktura w branży jest cały czas zdecydowanie dobra? Zapraszamy do lektury nowego raportu rynkowego oraz artykułu dotyczącego przyszłej roli Internet of Things w przemyśle.

Spis treści » Bezprzewodowo - kto i gdzie?
» Dobra koniunktura
» Duży, więc dobry czy dobry, bo niszowy?
» Specjalizacja sprawia...
» Transmisja danych na duże odległości
» Industrial, scientific,medical
» Trendy, cz. 1: Przeda wszystkim LTE
» Trendy, cz. 2: Integracja interfejsów
» Pokaż wszystko

Rys. 1. Lokalni odbiorcy przemysłowych urządzeń bezprzewodowych najbardziej interesują się...

W zastosowaniach przemysłowych i generalnie profesjonalnych korzysta się z wielu technologii bezprzewodowych. Różnią się one odległością przesyłu danych, przepustowością i innymi parametrami, w tym naturalnie kosztami wdrożenia. Zgrubnie sklasyfikować je można w dwóch grupach, przyjmując jako kryterium podziału zasięg transmisji.

W komunikacji na duże dystanse wykorzystuje się technologie GSM, ew. radiomodemowe, zaś w przypadku krótkich odległości dominuje komunikacja w paśmie ISM (Industrial, Scientific, Medical). Obejmuje to przede wszystkim standardy Wi-Fi, ZigBee, rzadziej Bluetooth oraz technologie specjalizowane, które opracowane zostały przez firmy i konsorcja branżowe.

Popularność omawianych rozwiązań w przemyśle, w przypadku której jako wyznacznik przyjęto szybkość rozwoju i popularyzacji w branży, przedstawiono na rysunku 1. Jak widać komunikacja komórkowa przeżywa lata swojej świetności i zdecydowanie wyprzedziła inne technologie - i to nie tylko w bieżącym zestawieniu, ale też gdy porówna się jego wyniki z rezultatami analogicznych badań w latach ubiegłych.

BEZPRZEWODOWO - KTO I GDZIE?

Rys. 2. Najpopularniejsze zastosowania omawianych w raporcie modułów M2M i urządzeń do komunikacji bezprzewodowej

Po co w przemyśle, w zastosowaniach w transporcie czy energetyce technologie bezprzewodowe? Gdzie są one wykorzystywane zamiast tradycyjnych sieci przewodowych, a gdzie stworzyły zupełnie nowe obszary rynku? Odpowiedzi na te pytania, jak się okazuje, są w przypadku rodzimej branży bardzo podobne jak dla innych krajów.

Aplikacje M2M i komunikacja bezprzewodowa to przede wszystkim szeroko rozumiana telemetria, monitoring oraz telediagnostyka (patrz rys. 2). Obejmuje to zdalną kontrolę i sterowanie pracą urządzeń oraz różnych instalacji, nadzorowanie procesów, a także zdalny dostęp w celu odczytu parametrów.

To ostatnie związane jest przede wszystkim z różnego rodzaju licznikami, w szczególności energii elektrycznej, oraz systemami kontroli klimatu i instalacjami technologicznymi. Transmisja danych może być jednokierunkowa (np. odczyt poziomu wody w studzienkach) lub odbywać się w dwie strony - gdy zachodzi potrzeba sterowania urządzeniami lub ich teleserwisowania w przypadku niepoprawnej pracy.

Oferta dostawców modułów M2M (praca w sieci GSM)

Samodzielne moduły GSM - przykładowe produkty

Rozwiązania bezprzewodowe, szczególnie bazujące na sieciach telefonii komórkowej, stosowane są także w aplikacjach alarmowych i bezpieczeństwa w różnych branżach. Bardzo ważnym (i cały czas rosnącym) rynkiem jest ich użycie w transporcie i logistyce. Obejmuje to m.in. komunikację w obrębie pojazdów (np. w składach pojazdów szynowych), udostępnianie w nich Internetu, jak kontrolę i zarządzanie flotą pojazdów czy też transfer danych i identyfikację wewnątrz centrów logistycznych i magazynów.

Rys. 3. Główni odbiorcy opisywanych w raporcie urządzeń

Zdaniem działających w kraju dostawców urządzeń bezprzewodowych ważny obszar rynku związany jest z energetyką - zarówno tradycyjną, w szczególności w zakresie sieci dystrybucyjnych, jak też odnawialną. Kluczowe są też: dystrybucja gazu i produktów ropopochodnych oraz zastosowania w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym i tych, gdzie występują liczne obiekty rozproszone. Jako mniej istotne zastosowania wskazano te dotyczące aplikacji w handlu, punktach informacyjnych i różnych zastosowaniach konsumenckich. Można sądzić, że lata największego rozwoju - przynajmniej z perspektywy dostawców związanych z przemysłem - rynki te mają już za sobą.

Warto wreszcie zauważyć, że w portfolio dostawców modułów M2M i urządzeń do komunikacji bezprzewodowej dominują integratorzy systemów oraz klienci końcowi. Ważną grupą są też firmy OEM, a więc producenci maszyn i różnego rodzaju urządzeń (patrz rys. 3).

DOBRA KONIUNKTURA

Rys. 4. Ocena aktualnej sytuacji na omawianym rynku oraz trendy koniunkturalne

Badania sektora związanego z komunikacją bezprzewodową przeprowadzamy regularnie od blisko dekady. Przez ten okres w branży miały miejsce różne wydarzenia, w szczególności będące pochodną zmian makroekonomicznych, jednak cały czas miała ona (i ma nadal) cechy rosnącej. W ostatnich kilku latach koniunktura była tutaj bardzo dobra - tak przynajmniej wynika z ocen podawanych przez lokalnie działających dostawców.

Na początku 2010 roku jako "dobrą" określało 3 na 4 czterech respondentów, dwa lata później ponad 90%, zaś obecnie (patrz rys. 4) pozytywnie o koniunkturze wypowiadało się 9 na 10 ankietowanych. Warto zauważyć, że zmienił się udział procentowy odpowiedzi "bardzo dobra" - wzrósł do 24% i jest to jeden z najlepszych wyników w raportach publikowanych w APA. Co ciekawe - żaden z respondentów nie uznał, że krótkoterminowo sytuacja na rynku się pogarsza (również rys. 4). Dominowały raczej opinie, że przeciwnie i w tym roku mamy do czynienia z rozwojem branży.

Tradycyjnie zapytaliśmy dostawców o wielkość krajowego rynku dystrybucji urządzeń do komunikacji bezprzewodowej. Rozbieżności w odpowiedziach były duże i liczbowo wyniosły dwa rzędy wielkości. Podobnie jak przed dwoma laty pojawiały się - zarówno w przypadku sektora związanego z transmisją GSM, jak też rynku urządzeń na pasma ISM - wartości od kilku (dokładniej 3 mln zł) do 100-200 mln zł. W obydwu przypadkach dominowały odpowiedzi od 10 do 50 mln zł, natomiast uśrednienia dla obydwu obszarów wyniosły odpowiednio 45 i 30 mln zł. Jest to mniej niż w przypadku poprzedniego raportu.

DUŻY, WIĘC DOBRY, CZY DOBRY, BO NISZOWY?

Rys. 5. Najbardziej perspektywiczne zastosowania przemysłowych urządzeń bezprzewodowych w Polsce

Czy przytoczone powyżej pozytywne oceny wynikają z wielkości rynku i dużych marż na urządzenia bezprzewodowe? Nie do końca. Bez problemu znaleźć można bowiem opinie, w tym w wypowiedziach ekspertów cytowanych w raporcie, że branża wprawdzie rośnie, lecz transmisja bezprzewodowa wcale nie zastąpiła połączeń kablowych w takim stopniu, jak prognozowano to jeszcze kilka lat temu. Jednocześnie warto postawić tezę, że źródłem pochwał są inne czynniki związane z tym sektorem.

Do takich zaliczyć można istnienie dużej liczby nisz rynkowych, które pozwalają dostawcom na specjalizację i często długoterminową współpracę z klientami. Nieraz występuje też sytuacja, gdy odbiorcy trzeba zaproponować kompletne rozwiązanie (np. system komunikacyjny i udostępniania Internetu w pojazdach szynowych), co jest biznesowo znacznie korzystniejsze niż tylko sprzedaż pojedynczych komponentów. Kontrakt taki pozwala na przesunięcie czynnika kosztów na dalszą pozycję i zarobek na usługach oraz innej wartości dodanej.

Moduły GSM do montażu w urządzeniach - przykładowe produkty

Oferta dostawców przemysłowych urządzeń Wi-Fi

Optymizm prawdopodobnie związany jest również z faktem, że tematyka bezprzewodowa obejmuje wiele sektorów gospodarki. Dywersyfikacja sprawia, że problemy odczuwane przez konkretne branże - np. producentów maszyn podczas kryzysu z 2009 roku - nie przekładają się aż tak znacząco na wyniki omawianych firm.

Ostatni okres przyniósł wprawdzie wyhamowanie w obszarze ochrony środowiska, który jest tradycyjnie jednym z głównych odbiorców urządzeń bezprzewodowych, jednak rozwinęły się inne ciekawe rynki - przykładowo związane z transportem i logistyką. Te ostatnie zresztą, wraz z energetyką i różnymi zastosowaniami w zakresie telemetrii i telemonitoringu, wytypowane zostały jako najbardziej perspektywiczne sektory dla dostawców przemysłowych urządzeń bezprzewodowych (patrz rys. 5).

Cezary Kalista

Antaira Technologies

  • Jaki jest charakter krajowego sektora dystrybucji bezprzewodowych urządzeń dla przemysłu?

Rynek komponentów do sieci bezprzewodowych jest wielobranżowy. Z uwagi na uniwersalność punktów dostępowych i modemów GSM są one stosowane w automatyce przemysłowej, transporcie, systemach zabezpieczeń i budownictwie. Aktualnie najbardziej chłonny wydaje się rynek systemów transportowych, energetyka oraz systemy zabezpieczeń.

W transporcie często stosuje się punkty dostępowe do komunikacji pomiędzy wagonami pociągu, pomiędzy autobusami a zajezdną lub do udostępniania Internetu dla pasażerów. W energetyce punkty dostępowe i modemy GSM służą do zdalnego monitoringu i diagnostyki np. turbin wiatrowych oraz do odczytu stanu liczników. W systemach zabezpieczeń podpięcie kamer w lokalizacjach trudno dostępnych jest wygodniejsze i tańsze niż budowanie sieci kablowej.

  • Jakie przykładowe produkty oferujecie? Co jest ważne dla klientów w Polsce i innych krajach?

Biuro Antairy w Polsce obsługuje klientów w całej Europie, więc gdybym miał porównać nasz rodzimy rynek z krajami Europy Zachodniej, to sytuacja wygląda bardzo podobnie. W ofercie mamy kilka serii punktów dostępowych Wi-Fi różniących się stopniem ochrony oraz możliwościami konfiguracyjnymi.

Najbardziej popularny we wszystkich krajach jest nasz najtańszy produkt z tej grupy - APN-210N, który ma obudowę o stopniu ochrony IP30 i może pracować w szerokim zakresie temperatur. Te dwie cechy są najbardziej pożądane wśród klientów w całej Europie. Praca w obu pasmach 2,4 i 5 GHz, większa przepustowość, czy lepszy stopień ochrony nie są już tak istotne. Klienci sięgają po bardziej rozbudowane produkty gdy zachodzi taka potrzeba, natomiast cechą wspólną wszystkich rozwiązań jest ich niezawodność.

SPECJALIZACJA SPRAWIA…

…że w omawianej branży działa wiele firm niewielkich oraz specjalizujących się w określonych technologiach lub po prostu dostarczających tylko urządzenia do komunikacji bezprzewodowej (czasami też przewodowej). Takimi przedsiębiorstwami są przykładowo Acte, Inventia, Karcz Polska, Navi-Tec czy Tekniska Polska.

Niektóre z nich współpracują z operatorami komórkowymi (np. Acte, Inventia), oferując rozwiązania "pod klucz", a więc gotowe systemy do komunikacji GSM wraz z planami taryfowymi. Część wytwarza również produkty samodzielnie - tutaj najbardziej rozpoznawalną marką (i to nie tylko u nas, ale też poza granicami kraju) jest Inventia. Omawiane firmy, poza samymi modułami do sieci komunikacyjnych, dostarczają też m.in. anteny i różnorodny osprzęt.

Przemysłowe moduły Wi-Fi - przykładowe produkty

Oferta dostawców pozostałych urządzeń i modułów na pasmo ISM

Z drugiej strony na rynku obecne są lokalne oddziały producentów zagranicznych, które są zazwyczaj wprawdzie wieloasortymentowe, ale niejednokrotnie w zakresie tematyki bezprzewodowej mają ofertę dającą im pozycje liderów w pewnych obszarach. Doskonałym przykładem jest Phoenix Contact, bardzo popularny dostawca urządzeń do sieci Wi-Fi.

Moduły do sieci bezprzewodowych oferują też, choć często w mniejszej skali, liczni dystrybutorzy, szczególnie mający już inne komponenty sieci komunikacyjnych. Tworzy to w rezultacie dosyć konkurencyjny rynek - i to pomimo pozornie wysokich barier wejścia związanych z koniecznością specjalizacji. Ponad połowa respondentów bieżącej ankiety uznała, że w omawianym sektorze mamy do czynienia z silną konkurencją, a jedynie około 40% ankietowanych określiło ją jako standardową (patrz rys. 4).

Warto zauważyć, że pod tematykę bezprzewodową można "podciągnąć" dodatkowe obszary rynku i związane z nimi urządzenia. Te ostatnie wymieniono w tabeli "Oferta dostawców innych urządzeń z komunikacją bezprzewodową oraz osprzętu". Znalazły się tam m.in. sterowniki oraz panele operatorskie z interfejsami do sieci bezprzewodowych, a także czujniki i różne moduły we/wy. Urządzenia takie wykorzystywane są coraz powszechniej i to w bardzo różnorodnych aplikacjach - czy to systemach zdalnych, gdzie tworzony jest kompaktowy system kontrolno-sterujący, w pojazdach - np. wózkach magazynowych wymieniających automatycznie dane, czy też przykładowo rozproszonych systemach pomiarowych. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

2018-01-22   | LINAK Polska
Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

Linak wprowadził do oferty pięć siłowników elektrycznych ze zintegrowanym interfejsem CAN w standardzie SAE J1939. Tego typu magistrala to sprawdzony protokół wykorzystywany m.in. w ciężkich maszynach budowlanych, rolniczych, itp.
czytaj więcej

Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

2018-01-22   |
Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

Firma Southco rozszerzyła ofertę elektronicznych systemów kontroli dostępu o nowy kontroler EA-P3 ułatwiający integrowanie systemów dostępu bezkluczowego na poziomie sprzętowym. EA-P3 ułatwia elektroniczne zarządzanie poświadczeniami za pomocą bezkontaktowych kart inteligentnych MIFARE 13,56 MHz, bez konieczności zapewnienia dostępu do sieci czy też instalacji dodatkowego sprzętu i oprogramowania.
czytaj więcej

Nowy numer APA