wersja mobilna
Online: 355 Poniedziałek, 2018.01.22

Raporty

Przenośne urządzenia pomiarowe

wtorek, 16 grudnia 2014 10:29

Pomiary z wykorzystaniem urządzeń przenośnych stanowią istotne rozszerzenie tradycyjnej metrologii laboratoryjnej. Ich zastosowania dotyczą w szczególności przemysłu, gdzie oprócz wielkości elektrycznych mierzonych jest wiele parametrów środowiskowych, z temperaturą i wilgotnością na czele. Rynek ten obsługują zarówno dostawcy szerokiej gamy przenośnej aparatury pomiarowej, jak też firmy specjalistyczne, oferujące mierniki do zastosowań niszowych. Przedstawiamy sytuację w branży, omawiając czynniki prorozwojowe i hamujące rozwój rynku, a także wymogi stawiane przez polskich klientów względem nowoczesnych urządzeń pomiarowych.

Spis treści » Łączy je przemysł
» Dzielą je zastosowania
» Co sprzyja rozwojowi branży?
» Dostawcy na rynku polskim
» Popularne marki
» Cena czyni cuda?
» Dostawcy pod presją
» Wireless... inside
» To nie wszystko
» Scenariusze dla rynku
» Pokaż wszystko
ŁĄCZY JE PRZEMYSŁ

Rys. 1. Najczęstszego zastosowania przenośnych urządzeń pomiarowych w polskim przemyśle i branżach pokrewnych

Wrzucenie do "jednego worka" aparatury do pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych stanowić może pewne uproszczenie, gdyż z przyrządów tych korzystają bardzo różni użytkownicy. Z jednej strony są nimi elektronicy i elektrycy, elektroinstalatorzy oraz serwisanci, dla których multimetry oraz mierniki cęgowe stanowią podstawowe narzędzia pracy.

Z drugiej zaś strony z urządzeń przenośnych do pomiarów czynników środowiskowych korzystają służby utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za kontrolę działania instalacji w budynkach czy związane z ochroną środowiska. Zawarcie wielu grup przyrządów w jednym raporcie jest jednak uzasadnione, gdyż w zdecydowanej większości pomiary dotyczą zastosowań profesjonalnych, a przemysł oraz energetyka to kluczowe dla dostawców z branży obszary rynku.

Patrząc na temat pod kątem naszego kraju, wskazać można kilka kluczowych obszarów zastosowań przenośnej aparatury pomiarowej. Z urządzeń tych korzystają przede wszystkim służby utrzymania ruchu i serwisanci (rys. 1), przy czym ich potrzeby pomiarowe dotyczą przede wszystkim procesów ciągłych (przemysł procesowy), rzadziej pomiarów w produkcji dyskretnej, która zazwyczaj jest zautomatyzowana i opomiarowana z wykorzystaniem tradycyjnych systemów. Oczywiście wyjątkiem są tu pomiary elektryczne i monitorowanie stanu urządzeń - np. temperatury czy wibracji maszyn wirujących.

W czołówce zestawienia znalazły się też laboratoria pomiarowe oraz odbiorcy związani z energetyką. Wiele z tych obszarów przenika się - przykładowo pomiary z wykorzystaniem mierników energetycznych dotyczyć mogą zarówno energetyki zawodowej i odnawialnej, rozdzielni w zakładach przemysłowych, jak też aplikacji infrastrukturalnych.

Istotnymi zagadnieniami są wreszcie kontrola klimatu i pomiary elektryczne poza przemysłem. Wprawdzie znalazły się one, co w szczególności dotyczy budownictwa i ochrony środowiska, na dalszych miejscach zestawienia prezentowanego na rys. 1, ale wynika to raczej z nastawienia ankietowanych dostawców na obsługę przemysłu, a nie braku istotności tych obszarów w kontekście wykorzystania aparatury przenośnej.

DZIELĄ JE ZASTOSOWANIA

Rys. 2. Najczęściej mierzone wielkości fizyczne i najpopularniejsze rodzaje pomiarów wykonywane z użyciem przenośnych urządzeń pomiarowych

Patrząc na temat przedmiotowo, pod kątem konkretnych urządzeń pomiarowych, wyróżnić można dwie duże grupy wyrobów - mierników do pomiarów wielkości elektrycznych oraz przyrządów mierzących wielkości nieelektryczne. Te pierwsze to przede wszystkim multimetry, mierniki cęgowe i energetyczne oraz kalibratory, do drugiej zaś grupy zalicza się urządzenia pomiarowe służące do pomiaru temperatury i wilgotności, które uzupełniane są przez dziesiątki mierników popularnych wielkości fizycznych.

Polscy użytkownicy najczęściej mierzą temperaturę, ciśnienie, dokonują pomiarów elektrycznych oraz kalibracji - tak wywnioskować można zarówno z wyników ankiety dotyczącej najczęściej mierzonych wielkości fizycznych (patrz rys. 2), jak też badań rynku regularnie przeprowadzanych przez redakcję. Właściwie co raport wyniki są takie same - z dokładnością do pojedynczych procentów w przypadku każdej z odpowiedzi, co pozwala stwierdzić, że rynek w aspekcie średnioterminowym właściwie nie zmienia się.

O ile obszary wykorzystania aparatury przenośnej są stałe, o tyle zmienia się charakter samych urządzeń. Do tematyki nowości wracamy jeszcze pod koniec raportu, jednak warto już tu zasygnalizować zmiany w typach przyrządów wykorzystywanych przez serwisantów oraz służby utrzymania ruchu. I tak, w przypadku pomiarów temperatury, niewątpliwie najszybciej rośnie popularność termometrów do pomiarów metodą bezkontaktową, czyli pirometrów i kamer termowizyjnych.

Mają one wielu zwolenników, gdyż zapewniają szybkość i wygodę w czynnościach diagnostycznych. Z kolei w przypadku mierników innych wielkości nieelektrycznych mamy do czynienia z rosnącą konwergencją urządzeń. Nierzadko jeden miernik pozwala na pomiary kilku powiązanych ze sobą parametrów - np. temperatury i wilgotności, stając się specjalizowanym przyrządem dla określonej grupy aplikacji - w tym przypadku związanych z branżą HVAC i magazynowaniem.

Urządzenia przenośne do pomiarów wielkości nieelektrycznych

Podobne trendy można zaobserwować w sprzęcie pomiarowym do analizy i pomiarów przepływu gazów. Również w przypadku pomiarów w energetyce widać łączenie wielu funkcji pomiarowych w ramach jednego miernika, co związane jest z faktem, że wiele pomiarów wykonywanych jest w terenie.

Dostępne urządzenia pozwalają na kontrolę instalacji elektrycznych (rezystancja, sprawdzanie działania zabezpieczeń i inne pomiary ochronne), a także pomiary parametrów energii. Mierniki energetyczne są zresztą przez wielu dostawców oceniane jako jedne z najlepszych produktów z tej grupy, jeżeli chodzi o biznes z nimi związany - pozwalają na realizację lepszych marż, niż większość innych, popularnych przyrządów.

CO SPRZYJA ROZWOJOWI BRANŻY?

Rys. 3. Ocena aktualnej sytuacji na omawianym rynku

Krajowy rynek przenośnej aparatury pomiarowej, z racji jej wielu zastosowań i różnorodności sektorów, do których trafiają omawiane przyrządy, to bardzo szeroka branża. Ostatnie lata przyniosły tu zdecydowaną poprawę koniunktury - o ile w ankiecie z 2010 roku połowa dostawców oceniała sytuację na rynku jako słabą, o tyle dwa lata temu było to 20%, zaś obecnie jest to jedynie kilka procent (patrz rys. 3).

Wartość całej branży szacowana jest na około 70 mln rocznie w przypadku urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych i na podobną wartość dla przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych. Należy tu dodać, że w przypadku obydwu grup respondenci podawali kwoty z zakresu od 20 do 200 mln zł.

Jakie czynniki, oprócz tych makroekonomicznych, związanych z całą gospodarką, sprzyjają rozwojowi omawianych sektorów? Są nimi z pewnością modernizacje oraz nowe inwestycje w przemyśle i energetyce. W wyposażenie powalające na monitorowanie instalacji i utrzymywanie ich w dobrej kondycji inwestować muszą w szczególności służby utrzymania ruchu oraz serwisanci.

Rozwój branży dodatkowo napędzają zmiany w zakresie podejścia do produkcji oraz usług. Firmy coraz chętniej korzystają z wyspecjalizowanych partnerów zewnętrznych, którym zlecane są usługi pomiarowe (lub wręcz stały nadzór nad instalacjami). Przedsiębiorstwa wydzielają też ze swoich struktur działy zajmujące się utrzymaniem technicznym instalacji oraz ich serwisem, czy też kontrolą okresową i podobnymi aspektami, co niewątpliwie sprzyja popytowi na konieczny do takich działań sprzęt pomiarowo-kontrolny.

Kalibratory, urządzenia przenośne do pomiarów elektrycznych i akwizycji danych

Istnieją też inne czynniki rozwojowe, do których zaliczyć można wymagania prawne. Tak jest szczególnie w przypadku kalibracji - działanie czujników i zainstalowanych urządzeń pomiarowych musi być okresowo weryfikowane, a one same kalibrowane, co wynika zarówno z regulacji prawnych, jak też wewnętrznych przepisów firm związanych z zapewnianiem jakości.

Okresowa kontrola stanu dotyczy też wielu obszarów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania systemów i pracę personelu. Kontrolować trzeba działanie systemów elektrycznych, instalacji do detekcji gazów, zabezpieczeń przeciwpożarowych, itd.

Takie okresowe działania wymagają od firm usługowych lub właścicieli obiektów posiadania mierników - i to nie przypadkowych, ale atestowanych i wykalibrowanych, tak aby wykonane pomiary miały moc urzędową. Jest to szczególnie widoczne przy miernikach parametrów środowiskowych i energetycznych, w przypadku których coraz więcej klientów wymaga dodatkowego poświadczenia prawidłowego działania w postaci certyfikatu wzorcowania niezależnego laboratorium.

Paweł Puchalski

Semicon Sp. z o.o.

  • Jaki charakter ma krajowy rynek przenośnej aparatury pomiarowej? W jakich obszarach działacie?

Polski rynek przenośnych urządzeń pomiarowych jest rynkiem dojrzałym, charakteryzującym się dużą konkurencją wśród dostawców oraz obecnością wielkich, międzynarodowych graczy. Aby skutecznie działać w takich warunkach, skupiamy się na poszukiwaniu nisz rynkowych i koncentracji na stosunkowo wąskich obszarach branży oraz aplikacjach.

Efektem powyższego podejścia są m.in. obecne w naszej ofercie zestawy pomiarowe bazujące na źródłach laserowych oraz detektorach naszej produkcji. Służą one do bezkontaktowego pomiaru położeń i przesunięć obiektów - np. w budownictwie, przemyśle maszynowym, metalurgicznym czy zastosowaniach naukowych. Oprócz tego oferujemy klientom przenośne urządzenia pomiarowe różnych marek zagranicznych - m.in. firm Amprobe, Fluke oraz Agilent.

DOSTAWCY NA RYNKU POLSKIM

Marki przenośnych urządzeń pomiarowych dostarczanych przez firmy omawiane w raporcie

W zakresie miernictwa mamy w kraju długie tradycje - szczególnie jeżeli chodzi o czujniki i aparaturę przemysłową. Firmy takie jak Sonel, Lumel czy Czaki Thermo-Product to dostawcy od lat znani automatykom, których produkty znaleźć można w wielu polskich i zagranicznych zakładach.

W bieżącym raporcie pojawiło się również kilku lokalnych producentów urządzeń przenośnych, takich jak wspomniany Sonel, który wytwarza przede wszystkim przyrządy do pomiarów parametrów sieci elektrycznych, a także LAB-EL - producent aparatury do pomiarów środowiskowych, czy Tanel - dostawca twardościomierzy i pokrewnych wyrobów. Jeżeli chodzi o bezpośrednie przedstawicielstwa producentów zagranicznych, to należy tu wskazać m.in. na firmy Dräger, Hansford Sensors, MSA Safety, National Instruments, Parker Hannifin, Testo oraz Weidmüller.

Grupą firm, które prawdopodobnie stanowią trzon omawianego rynku, są importerzy aparatury pomiarowej. Urządzenia przenośne są dla nich typowo elementem szerszej oferty, gdyż przedsiębiorstwa te dostarczają "większą" aparaturę pomiarową, będąc specjalistami w konkretnych obszarach metrologii - np. pomiarach laboratoryjnych, urządzeniach dla elektroniki czy pomiarach fizykochemicznych i kalibracji.

Takimi firmami, których ofertę przedstawiono w tabelach raportowych, są m.in. AM Technologies, Biall, Introl, Meratronik czy Tespol. Aparaturę pomiarową znaleźć też można u większości dystrybutorów o szerokim profilu działalności, którzy obsługują przemysł. Jest to w szczególności żelazna pozycja dla dostawców katalogowych, którzy zawsze mieli duży udział w sprzedaży aparatury pomiarowej, gdyż ta po prostu dobrze wpisywała się w profil ich klientów i obszar aktywności rynkowej. Takimi firmami są w bieżącym zestawieniu Conrad Electronic, Farnell element14 i TME.

Z drugiej strony aparatura przenośna to często jedynie uzupełnienie oferty, które po prostu wynika z posiadania dystrybucji danej marki. Fakt rozdrobnienia rynku widać m.in. w tabeli 1 w bieżącym raporcie - większość firm oferuje jedynie wybrane typy urządzeń do pomiarów czynników środowiskowych.

Według ocen części dostawców sprzedaż przyrządów przenośnych zamyka się w kwocie od kilkudziesięciu do 100-200 tysięcy złotych rocznie, co potwierdza, że wyroby te są traktowane raczej jako uzupełnienie szerszego asortymentu - w tym niekoniecznie pomiarowego. Rozdrobnienie bierze się jeszcze z jednego powodu - specjalizacji.

Dotyczy to szczególnie aparatury do pomiarów wielkości nieelektrycznych, w przypadku której rynek jest zróżnicowany, a część firm zajmujących się tą tematyką ze sobą właściwie nie konkuruje. Przedsiębiorstwa specjalizują się w oferowaniu relatywnie wąskiej grupy urządzeń do pomiarów konkretnych wielkości fizycznych, obsadzając pewne nisze i w nich rozwijając się. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

2018-01-22   | LINAK Polska
Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

Linak wprowadził do oferty pięć siłowników elektrycznych ze zintegrowanym interfejsem CAN w standardzie SAE J1939. Tego typu magistrala to sprawdzony protokół wykorzystywany m.in. w ciężkich maszynach budowlanych, rolniczych, itp.
czytaj więcej

Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

2018-01-22   |
Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

Firma Southco rozszerzyła ofertę elektronicznych systemów kontroli dostępu o nowy kontroler EA-P3 ułatwiający integrowanie systemów dostępu bezkluczowego na poziomie sprzętowym. EA-P3 ułatwia elektroniczne zarządzanie poświadczeniami za pomocą bezkontaktowych kart inteligentnych MIFARE 13,56 MHz, bez konieczności zapewnienia dostępu do sieci czy też instalacji dodatkowego sprzętu i oprogramowania.
czytaj więcej

Nowy numer APA