wersja mobilna
Online: 314 Środa, 2018.01.17

Raporty

Złącza przemysłowe

środa, 09 grudnia 2015 11:58

Złącza przemysłowe to produkty wysoce uniwersalne, jeżeli chodzi o obszary ich aplikacji. Znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność przesyłania energii (złącza silnoprądowe), sygnałów analogowych i cyfrowych (złącza sygnałowe, komunikacyjne i światłowodowe), a nawet sprężonego powietrza. Wykorzystuje się je w maszynach, pojazdach, elektronice, systemach infrastrukturalnych i wielu innych, zaś asortyment dostępnych na rynku produktów jest bardzo duży. Podobnie jest z konkurencją wśród lokalnych dostawców oraz tempem innowacji technologicznych w branży. Zapraszamy do lektury raportu, w którym wskazujemy najważniejsze kierunki rozwoju rynku, wymogi ze strony kupujących złącza oraz przedstawiamy ewolucję tytułowych wyrobów.

Spis treści » Różne złącza - różne aplikacje
» Unia Eupropejska pomaga, Chiny szkodzą
» Dynamika rynku krajowego
» Niewielka standaryzacja - czy złącza modułowe pomogą?
» Miniaturyzacji ciąg dalszy
» Wysoka jakość i niska cena?
» Pierwsze, drugie... i kolejne miejsca
» Wielu dostawców, bardzo różna oferta
» Ewolucja zamiast rewolucji
» Pokaż wszystko
RÓŻNE ZŁĄCZA - RÓŻNE APLIKACJE

Rys. 1. Obszary najczęstszego wykorzystania złączy przemysłowych w kraju - ocena dostawców branżowych

Złącza M8, M12 i inne wersje okrągłe, złącza prostokątne, w tym modułowe i hybrydowe, wersje do łączenia słabo- i silnoprądowe, służące do podłączania sygnałów do urządzeń lub bezpośrednio do płytek drukowanych, złącza jedno- i wielopinowe - liczba typów stosowanych dzisiaj wyrobów jest bardzo duża. Również sposoby montażu przewodów - czy to w postaci tradycyjnych zacisków śrubowych czy też styków sprężynowych - są różne.

Odmienne są wreszcie pokrycia samych styków oraz materiały obudów, a także rozwiązania technologiczne zapewniające odporność na czynniki środowiskowe. Producenci złączy wprowadzają zazwyczaj w obrębie swoich wyrobów własne standardy dotyczące ich budowy, co dodatkowo zwiększa asortyment elementów dostępnych na rynku.

Mnogość występujących złączy jest pochodną liczby ich aplikacji oraz obszarów zastosowań. Produkty te stosowane są w przemyśle, w szczególności w branży budowy maszyn i urządzeń, w energetyce (lub szerzej - zasilaniu i dystrybucji energii elektrycznej), a także w transporcie - przede wszystkim szynowym.

Ich domenami są też: elektronika, aplikacje w górnictwie oraz różne zastosowania specjalne - np. w obszarach zagrożonych wybuchem i wojskowe. Wymieniona kolejność jest zbieżna obszarami najczęstszego wykorzystania złączy przemysłowych w kraju, co przedstawione zostało na rys. 1.

Dodatkowo, co można zauważyć odnosząc ją do wyników publikowanych w poprzednich raportach rynkowych w APA (a takich publikacji było już pięć), jest ona dosyć niezmienna. W szczególności branża produkcji maszyn i energetyka zawsze były liderami zestawienia - i tak jest też obecnie.

Rys. 2. Główni odbiorcy złączy przemysłowych

W raporcie publikujemy również statystykę wiodących odbiorców złączy przemysłowych, jeżeli chodzi o profil ich działalności. Tutaj również mamy do czynienia z wynikami analogicznymi do badań publikowanych w latach poprzednich. Złącza to produkty na tyle uniwersalne, że trafiają one bezpośrednio do klientów końcowych, są kupowane przez producentów maszyn i urządzeń oraz integratorów systemów. Udział tych odbiorców w całości rynku, jak zobrazowano to na rys. 2, jest zbliżony.

UNIA EUROPEJSKA POMAGA, CHINY SZKODZĄ

Rys. 3. Opinie respondentów ankiety dotyczące sytuacji w krajowej branży dystrybucji złączy oraz trendów na rynku

Do czynników prorozwojowych o charakterze wykraczającym poza lokalny rynek zaliczyć można przede wszystkim te związane z Unią Europejską. Dostawcy złączy wskazywali na możliwość realizacji wdrożeń przez ich klientów, w szczególności w zakresie modernizacji parków maszynowych i instalacji infrastrukturalnych, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych.

Stwierdzenie to należy odnieść nie tyle do sytuacji dzisiaj, tj. na przełomie 2015 i 2016 roku, ale generalnie do tego, co działo się na rynku przez ponad dekadę przynależności Polski do struktur unijnych. Zdaniem części respondentów tym, co również pomagało, były... przepisy i dyrektywy unijne.

Nasza branża podlega licznym regulacjom - np. dotyczącym efektywności energetycznej silników, możliwości wykorzystania w produktach materiałów takich jak ołów czy rozporządzeniom w zakresie bezpieczeństwa maszynowego. Wszystkie one są de facto stymulantami rozwoju rynku, wymuszając ciągłą ewolucję ofert dostawców i rozwój technologiczny.

Z drugiej strony występuje wiele czynników hamujących rozwój również o charakterze paneuropejskim, a wręcz globalnym. Dzisiaj o wykorzystaniu złączy w projektach decyduje się na poziomie korporacyjnym, podczas wyboru preferowanych dostawców, co jest sporym utrudnieniem dla lokalnie działających przedsiębiorstw.

Złącza przemysłowe - oferta dostawców

Również konkurencja w omawianej branży uznawana jest za silną (tak stwierdziło trzech na czterech ankietowanych przez nas dostawców - patrz rys. 3). Cześć z nich, szczególnie oferentów produktów markowych, wskazywało też na dużą konkurencję ze strony producentów dalekowschodnich, którzy oferują tańsze złącza lub produkty alternatywne. Na część zastosowań - specjalizowanych i takich, gdzie stawiane są wysokie wymogi co do jakości i niezawodności złączy, nie ma to aż tak dużego wpływu, natomiast na cały rynek już tak.

DYNAMIKA RYNKU KRAJOWEGO

Rys. 4. Czynniki wpływające na rozwój branży złączy przemysłowych w Polsce

Patrząc na komentarze dostawców dotyczące rodzimego sektora dystrybucji złączy, można odnieść wrażenie, że dotyczą one dwóch rynków, a w każdym razie branż przemysłowych o różnej dynamice. Z jednej bowiem strony po stronie czynników prorozwojowych wymieniane są: wzrost w przypadku branży produkcji maszyn, rozbudowa i modernizacja przemysłu, energetyki (w tym odnawialnej) i branży infrastrukturalnej, z drugiej zaś dostawcy twierdzą, że Polskę cechuje słaby rozwój gospodarczy, a innowacyjność jest tu cały czas na niskim poziomie.

Pojawiają się też sformułowania, jakoby koniunktura na rynku była dobra, popyt wewnętrzny silny i działało u nas wielu rodzimych producentów urządzeń, z drugiej strony dostawcy mówią zaś o ograniczaniu kosztów inwestycji oraz braku środków.

W tym przypadku tak naprawdę obydwie strony mają rację. Liczne zastosowania złączy, różne wymogi klientów i różnice technologiczne sprawiają, że rynek nie jest jednorodny - podobnie rzecz ma się z jego ocenami.

Do czynników hamujących rozwój branży zaliczony został przede wszystkim wymóg klientów co do niskiej ceny złączy. Na rys. 4 opisano to jako "cena, cena, jeszcze raz cena" i trudno lepiej oddać istotę tego zagadnienia. Presja na obniżanie kosztów zakupu złączy w ostatnich latach przybierała na sile, a kwestia ta stała się jednym z kluczowych tematów pojawiających się w rozmowach dostawców komponentów z ich klientami.

Dodatkowo idzie za nią zmniejszanie się marżowości produktów, co było również istotnym problemem sygnalizowanym przez respondentów. Oczywiście ze względu na różnorodność omawianych wyrobów nie musi to być bezwzględnie obowiązujące - w szczególności dotyczyć produktów wysoce zaawansowanych technicznie.

Złącza silnoprądowe - przykładowe produkty

Z drugiej strony pojawiło się stwierdzenie z drugiego bieguna - "oferta drogich producentów powoduje u niektórych klientów odwrót od stosowania złączy". Ponownie mamy dysonans, co należy uznać za cechę omawianego rynku.

Pomimo powyższego ogólne oceny sytuacji w branży na przełomie 2015 i 2016 roku są pozytywne. Ponad 80% ankietowanych osób stwierdziło, że w omawianym sektorze sytuacja jest dobra, a blisko 20% że jest ona nawet bardzo dobra.

Wynik ten jest lepszy niż dwa lata temu i nieznacznie gorszy niż w 2011 roku, kiedy obserwować można było pokryzysowe odbicie się rynku. Zdaniem około połowy ankietowanych osób sytuacja poprawia się, reszta uznała, że jest ona niezmienna (patrz rys. 3). Nikt z ankietowanych nie przyznał, że idzie ku gorszemu, co samo w sobie jest dobrym prognostykiem.

Marek Juchimiuk

HARTING Polska

  • Jakie są preferencje polskich klientów w zakresie złączy przemysłowych?

Wymagania lokalnego rynku dotyczące złączy przemysłowych są bardzo zróżnicowane. Najczęściej są one determinowane konkretnymi potrzebami danej aplikacji, zatem w praktyce wymagania zmieniają się przez cały czas. Istnieją przy tym pewne wspólne mianowniki dla wszystkich aplikacji, takie jak niezawodność oraz elastyczność złączy. Użytkownik, decydując się na zastosowanie złącza, ma na celu podniesienie standardu użytkowania systemu - np. zyskując dodatkową ochronę, szybkość łączenia oraz integrację wielu różnego rodzaju mediów za pomocą jednego złącza.

Powyższe powody prowadzą najczęściej do stosowania złączy modułowych. Produkty z serii Han-Modular są niekwestionowanym standardem łączeniowym w przemyśle - wykorzystywane są zarówno przez wielkie zakłady produkcyjne, jak i małe przedsiębiorstwa. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że budowa tego typu złącza przypomina budowanie systemu z klocków.

Przykładowo gdy urządzenie potrzebuje podłączenia z kombinacją: danych, sygnałów, zasilania, pneumatyki, światłowodów czy też modułów czujnikowych, możliwe jest zbudowanie takiego indywidualnego złącza. Nasza seria modułowa zawiera ponad 50 różnego rodzaju modułów. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i jakość, to najlepszym dowodem na szerokie uznanie naszych złączy przez użytkowników jest wieloletnie i powszechne ich stosowanie oraz to, że słowo "hartingi" stało się na rynku synonimem dla złączy.

  • Jacy dostawcy złączy działają na rynku? Czym się wyróżniacie?

Na rynku spotkać można dostawców różnego typu: producentów, dystrybutorów, pośredników lub małe firmy "garażowe". Polecamy zawsze zastanowić się przed wyborem miejsca i rodzaju kupowanych rozwiązań łączeniowych. Koszt złączy stanowi często ułamek procentu całościowych kosztów maszyn i urządzeń, stąd też warto rozważyć, czy stosowanie wersji o niesprawdzonej jakości jest tego warte - zwłaszcza pod kątem pewności pracy. W przypadku awarii koszty przestojów są bowiem nieporównywalnie wyższe.

Spotykamy klientów, którzy po sprawdzeniu różnych rozwiązań łączeniowych, wybierają nasze produkty, stawiając ostatecznie na pewność i jakość. HARTING świętuje obecnie 70-lecie swojego istnienia - firma przeznacza rocznie kilka procent swojego obrotu na badania i rozwój, dzięki temu nasze produkty są wyborem numer jeden u zdecydowanej większości klientów w różnych branżach.

Warto nadmienić, że mamy tu do czynienia z nieuczciwą konkurencją. Niedawno opisywaliśmy sytuację naruszeń patentowych i produkcję podróbek naszych produktów w Chinach - decyzją sądu firma zajmująca się tym musiała zakończyć kopiowanie produktów marki HARTING.

  • Jakie są nowości? W jakim kierunku rozwijały się będą technologie złączy?

Złącza będą ewoluowały wraz z wymaganiami rynku. Już jakiś czas temu HARTING zaprezentował złącza z wbudowanymi modułami pomiarowymi (napięcie, prąd, temperatura, wilgotność), gdzie wartości mierzonych parametrów podawane są na wyświetlaczu zintegrowanym w złączu. Na tegorocznych targach Trako w Gdańsku zaprezentowaliśmy z kolei switche przemysłowe w formie modułów z serii Han-Modular.

Najnowsze rozwiązania łączeniowe wychodzą poza szablon gniazdo/wtyczka - są to już całe skrzynie infrastrukturalne łączące w sobie wiele typów mediów. W naszej ofercie są już serie obudów złączy Han M Plus pokryte poliuretanem, który dodatkowo chroni przed wpływem narażeń mechanicznych, zapewnia odporność na chemikalia i mgiełkę solną, itd. Ogólnie panująca tendencja miniaturyzacji dotyczy również złączy - rozwijane są i wprowadzane do sprzedaży coraz mniejsze rozwiązania łączeniowe.

NIEWIELKA STANDARYZACJA - CZY ZŁĄCZA MODUŁOWE POMOGĄ?

Złącza sygnałowe - przykładowe produkty

Głównym "technologicznym" problemem rynku złączy przemysłowych jest różnorodność rodzajów wykonywanych połączeń, a co za tym idzie - mnogość standardów samych złączy. Oczywiście istnieją pewne najpopularniejsze wykonania - choćby M12, RJ-45, złącza prostokątne czy, w przypadku elektroniki, terminal-bloki i złącza koncentryczne, aczkolwiek liczba stosowanych rozwiązań jest sumarycznie duża.

Stąd też pewnym pomysłem, który przyjął się w branży, była modularyzacja tych produktów. W standardowej obudowie (lub jednej z kilku standardowych rodzajów) montowane mogą być elementy służące do transmisji sygnałów i danych, przesyłania prądów o większym natężeniu (połączenia silnoprądowe) i innych mediów.

Konstrukcja ta uwzględnia zwykle czynniki związane z bezpieczeństwem, w tym w zakresie oporności na przebicie czy ekranowania połączeń sygnałowych od silnoprądowych oraz kodowania modułów. Ma to minimalizować ryzyko pomyłki przy montażu oraz zwiększać niezawodność złącza w całym cyklu jego życia.

Omawiane technologie popularyzują się w przemyśle już od kilku lat, a złącza tego typu - wraz szeroką ofertą modułów, znaleźć można przynajmniej u kilku producentów przedstawionych w tabelach raportowych. Oferta dostawców rozciąga się też na wersje hybrydowe (kilka rodzajów mediów, ale bez możliwości modułowego składania złącza) oraz specjalistyczne (np. modułowe o wysokiej odporności środowiskowej).

Modularyzacja to proces korzystny również dla producentów - pozwala ona na zaoferowanie odbiorcom dużej liczby kombinacji styków i wykonań elementów przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczonej wolumenowo grupy standaryzowanych podzespołów.

MINIATURYZACJI CIĄG DALSZY

Złącza modułowe i hybrydowe - przykładowe produkty

Dostawcy zapytani o kluczowe trendy w technologiach złączy wskazywali, poza rozwojem wersji modułowych i hybrydowych, przede wszystkim miniaturyzację omawianych produktów. Kompaktowość, minimalizacja rozmiaru, miniaturyzacja - te hasła wyjątkowo często przewijały się w odpowiedziach ankietowanych osób.

O ile w przypadku złączy dla elektroniki jest ona oczywistym kierunkiem rozwoju, o tyle proces ten następuje również w przypadku większych złączy przemysłowych, w tym silnoprądowych. Te ostatnie w wersjach zminiaturyzowanych wykorzystywane są w zasilaczach, kompaktowych przemiennikach częstotliwości i innych urządzeniach przeznaczonych do montażu w niewielkich przestrzeniach.

Kij ma jednak dwa końce, bowiem wraz z miniaturyzacją zwykle konieczne jest zachowywanie parametrów elektrycznych i mechanicznych. Tymczasem duże wartości przewodzonych prądów czy napięć izolacji są w sprzeczności z małymi fizycznymi rozmiarami złączy. Sprawia to, że producenci poszukują tu nowych rozwiązań - np. w zakresie sposobów montażu przewodów zapewniających duże powierzchnie styku czy też użycia materiałów kompozytowych zapewniających odpowiednio wysoką izolację pomiędzy stykami.

Wielu dostawców wskazało również szybkość i prostotę montażu jako wysoce pożądane cechy współczesnych złączy. Wymogi te spełniane są poprzez użycie wersji z zaciskami sprężynowymi zamiast śrubowych lub bazującymi na innych nowatorskich sposobach montażu - w szczególności nie wymagających stosowania (specjalistycznych) narzędzi. Urządzenia i maszyny przemysłowe muszą być szybko serwisowane, przez co koniecznością jest użycie złączy pozwalających na sprawny i niezawodny montaż kabli, szybkie łączenie całych urządzeń, a także podłączanie i rozłączanie modułów wchodzących w skład systemów.

Po stronie czynników hamujących rozwój branży wymieniane były natomiast przede wszystkim alternatywne do stosowania złączy technologie łączenia. Można do nich zaliczyć stosowanie tzw. okablowania na sztywno, czy też korzystanie z komunikacji bezprzewodowej, która w naszej branży staje się coraz popularniejszym sposobem wymiany danych. Jeżeli zaś chodzi o same złącza, to respondenci wskazywali na występujące problemy z ich dostępnością oraz długimi czasami dostaw.

Ryszard Kij

POLIMET

  • Jakie są potrzeby klientów przemysłowych w zakresie złączy? Co dostępne jest na rynku?

Istniejąca na rynku oferta złączy przemysłowych jest bardzo zróżnicowana pod względem jakościowym, cenowym i możliwości ich stosowania, co wynika z różnorodnych potrzeb łączenia elementów systemów: transmisji danych, sygnalizacji lub zasilania.

Wymogi klientów przemysłowych wykluczają stosowanie złączy niskiej jakości. Branża ta potrzebuje elementów trwałych, zapewniających utrzymanie żądanych parametrów przez długi czas eksploatacji, często w bardzo trudnych warunkach pracy - taką wysoką jakość gwarantują złącza przemysłowe firmy HARTING.

Złącza te dają możliwość elastycznego składania urządzeń, maszyn czy linii technologicznych, coraz częściej produkowanych w systemie modułowym. Wychodzi to naprzeciw potrzebom producentów maszyn, dając możliwość stosowania różnorodnych sposobów okablowania, zmniejszenia kosztów i czasu montażu, zmiany lokalizacji oraz przezbrajania maszyn.

Na szczególną uwagę zasługują modułowe złącza przemysłowe typu Han Modular pozwalające na minimalizację kosztów przez tworzenie systemów modułowych. Te ostatnie zawierać mogą moduły zasilające, sygnałowe, komunikacyjne oraz moduły sprężonego powietrza w jednej obudowie. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon w wersji z akumulatorami LiFePO4

2018-01-16   |
Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon w wersji z akumulatorami LiFePO4

Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon mogą być obecnie dostarczane w wersjach z opcjonalnymi akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LiFePO4). Ich najważniejszymi zaletami w stosunku do akumulatorów kwasowych są niższy koszt użytkowania (TCO), 10-letnia żywotność (4-5 lat w przypadku wersji kwasowych), mniejsza nawet o 2/3 objętość oraz szerszy zakres dopuszczalnych temperatur pracy, wynoszący od -20 do +55°C bez degradacji parametrów.
czytaj więcej

Wielkogabarytowa, przemysłowa drukarka 3D

2018-01-16   |
Wielkogabarytowa, przemysłowa drukarka 3D

Podczas listopadowych targów Warsaw Industry Week firma Atmat zaprezentowała nową drukarkę przemysłową 3D - Atmat Jupiter. Jest to drukarka wielkogabarytowa, łącząca w sobie duże pole robocze, dużą szybkość wydruku i wydajność. Urządzenie pracuje w technologii FDM i, zdaniem przedstawicieli firmy, cechuje się największą na rynku polskim przestrzeń roboczą w tej klasie urządzenia (1100x600x800 mm).
czytaj więcej

Nowy numer APA