wersja mobilna
Online: 1095 Piątek, 2017.11.24

Galeria produktów

Rynek - archiwum

ZMIERZ. ZAREJESTRUJ. ANALIZUJ.

czwartek, 06 października 2016 12:15

Przemysł to dla producentów i dystrybutorów aparatury pomiarowej główny rynek zbytu produktów już od wielu dekad. Dzieje się tak, gdyż zakres zagadnień metrologicznych z nim związanych jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno pomiary wielkości elektrycznych, czynników środowiskowych, parametrów materiałów oraz instalacji, jak też przykładowo testowanie, gromadzenie i analizę danych. Odbiorcy korzystają tu z urządzeń przenośnych, czujników i przetworników pomiarowych montowanych w instalacjach, a także złożonych systemów akwizycji danych. Przedstawiamy największą w tym wydaniu informatora analizę rynku - dotyczy ona branży zróżnicowanej, gdzie z powodzeniem działa wielu producentów krajowych i lokalnych firm specjalistycznych.

Spis treści » Przenośne urządzenia pomiarowe
» Termowizja w przemyśle
» Czujniki wielkości nieelektrycznych
» Pomiary przemieszczenia
» Czujniki zbliżeniowe
» Systemy wizyjne
» Pokaż wszystko
Przenośne urządzenia pomiarowe

Pierwszy z rozdziałów analizy rozpoczynamy od omówienia rynków związanych z przenośną aparaturą pomiarową. Korzysta z niej bardzo szeroka grupa użytkowników - z jednej strony są nimi elektronicy i elektrycy, elektroinstalatorzy oraz serwisanci, dla których multimetry oraz mierniki cęgowe stanowią podstawowe narzędzia pracy.

Z drugiej zaś strony z urządzeń przenośnych do pomiarów czynników środowiskowych korzystają służby utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za kontrolę działania instalacji w budynkach czy związane z ochroną środowiska. W zdecydowanej większości pomiary dotyczą przy tym zastosowań profesjonalnych, a przemysł oraz energetyka to kluczowe dla dostawców z branży obszary rynku.

Sytuacja w kraju

Najczęstsze zastosowania przenośnych urządzeń pomiarowych w przemyśle i branżach pokrewnych

W naszej branży z przenośnych urządzeń pomiarowych korzystają przede wszystkim służby utrzymania ruchu i serwisanci, przy czym ich potrzeby pomiarowe dotyczą przede wszystkim procesów ciągłych (przemysł procesowy). Rzadziej są one związane z pomiarami w produkcji dyskretnej, która zazwyczaj jest zautomatyzowana i opomiarowana z wykorzystaniem tradycyjnych systemów.

Oczywiście wyjątkiem są tu pomiary elektryczne i monitorowanie stanu urządzeń - np. temperatury czy wibracji maszyn wirujących.

W czołówce zestawienia znalazły się też laboratoria pomiarowe oraz odbiorcy związani z energetyką. Wiele z tych obszarów przenika się - przykładowo pomiary z wykorzystaniem mierników energetycznych dotyczyć mogą zarówno energetyki zawodowej i odnawialnej, rozdzielni w zakładach przemysłowych, jak też aplikacji infrastrukturalnych.

Dostawcy kalibratorów i urządzeń do pomiarów wielkości elektrycznych oraz testowania sieci przemysłowych

Istotnymi zagadnieniami są wreszcie kontrola klimatu i pomiary elektryczne poza przemysłem. Wprawdzie znalazły się one, co w szczególności dotyczy budownictwa i ochrony środowiska, na dalszych miejscach zestawienia, ale wynika to raczej z nastawienia ankietowanych dostawców na obsługę przemysłu, a nie braku istotności tych obszarów w kontekście wykorzystania aparatury przenośnej.

Omawiany sektor to rynek dojrzały, na którym koniunktura jest silnie powiązana z sytuacją gospodarczą oraz popytem ze strony przemysłu. Od kilku lat branża jest w fazie wzrostowej i dzisiaj, zdaniem 9 na 10 ankietowanych, sytuacja jest tu dobra lub wręcz bardzo dobra. Również kierunek zmian jest raczej pozytywny - zdaniem blisko połowy ankietowanych mamy do czynienia z polepszaniem się koniunktury.

Rozwojowi branży sprzyja wiele czynników - zarówno rynkowych, jak też technologicznych. Po stronie tych pierwszych są przede wszystkim inwestycje w przemyśle, w branży ochrony środowiska oraz budownictwie, a także modernizacje istniejących obiektów i instalacji. Wprawdzie liczba tych ostatnich jest mniejsza niż choćby dekadę temu, inna jest też dostępności finansowania unijnego, jednak od lat czynniki te zapewniają znaczący strumień sprzedaży aparatury przenośnej.

W wielu przypadkach, szczególnie firm z branży procesowej oraz przedsiębiorstw wdrażających normy między narodowe, zapotrzebowanie na sprzęt pomiarowy ciągną w górę wymagania prawne. Działy utrzymania ruchu muszą inwestować w wyposażenie i zaopatrywanie ich jest ważnym tematem dla dostawców aparatury pomiarowej. Coraz większa liczba instalacji i systemów podlega regulacjom prawnym nakazującym weryfikację parametrów z projektem i okresowe sprawdzanie stanu.

Dzisiaj kontrolować trzeba nie tylko instalacje w dużych zakładach, ale też te mniejsze - nawet domowe. Tak jest przykładowo w przypadku systemów wentylacji, instalacji kominowych czy sieci zasilających.

Takie okresowe kontrole wymagają od właścicieli obiektów czy firm posiadania mierników lub korzystania z usług odpowiednich firm. Tych ostatnich zresztą nie brakuje - część z nich powstało na potrzeby konkretnych podmiotów, np. dużych przedsiębiorstw, jednak większość świadczy usługi na szerokim rynku.

Bieżący rozdział warto podsumować przybliżeniem wartości omawianych rynków. O to ostatnie poprosiliśmy tradycyjnie respondentów, którzy łącznie podali po kilkanaście wartości dotyczących obydwu sektorów.

Oszacowali oni wartość lokalnego rynku aparatury do pomiarów elektrycznych na kwotę około 100 mln zł rocznie, zaś wartość branży przenośnych urządzeń do pomiarów nieelektrycznych na około 80 mln zł. Rozbieżności pomiędzy podawanymi kwotami były bardzo duże - dla urządzeń elektrycznych wynosiły od kilku milionów aż do miliarda! Wyliczając średnią, dokonaliśmy odrzucenia wartości skrajnych.

Popularna grupa produktów

Najważniejsze dla klientów cechy przenośnych urządzeń pomiarowych - przedstawiono zestawienie wyników z trzech badań rynku, przy czym wartości procentowe dotyczą 2016 roku

W grupie firm dostarczających przenośną aparaturę pomiarową można wydzielić kilka grup podmiotów, bazując czy to na charakterze ich działalności (producent polski, zagraniczny, dystrybutor, usługodawca), czy ofercie produktów.

W drugim z przypadków mogą być to dystrybutorzy specjalizowani, zajmujący się dostarczaniem wyłącznie określonej grupy mierników - np. do pomiarów środowiskowych czy energetycznych, jak też firmy bez ściśle zdefiniowanego profilu, których oferta obejmuje szerokie spektrum aparatury - np. dystrybutorzy katalogowi.

Kluczowymi na omawianym rynku firmami są dostawcy, którzy od lat zajmują się aparaturą pomiarowo-kontrolną. W większości sprzedając urządzenia importowane, które oferowane są klientom wraz ze wsparciem technicznym. Takimi firmami są: Atel Electronics, Biall, Labimed Electronics, Mera i Tespol (podmioty te oferują m.in. szeroką gamę urządzeń do pomiarów elektrycznych), Introl (urządzenia do pomiarów fizykochemicznych oraz kalibratory) oraz Astat, Eltron, Semicon i Simex (m.in. urządzenia do pomiarów w energetyce oraz w przemyśle).

Na rynku działają również producenci lokalni - takich podmiotów, jeżeli weźmie się pod uwagę te najbardziej znane, jest kilkanaście. Są nimi przede wszystkim Sonel (producent przyrządów pomiarowych głównie dla elektroenergetyki oraz telekomunikacji) oraz Lumel (różnego rodzaju mierniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, zwłaszcza jednak w wersjach stacjonarnych). Lokalnymi producentami są też m.in. APAR, Calmet, Czaki Thermo-Product, Lab-El, Metrol, Tanel, Termo-Precyzja, WIKA Polska oraz Tanel i TYBO.

Jeżeli zaś chodzi o oddziały wytwórców zagranicznych, którzy specjalizują się w aparaturze pomiarowej (lub dla których stanowi ona jeden z istotnych elementów oferty), to w Polsce są obecni m.in. Fluke, FLIR Systems oraz Testo, a także Dräger, Parker i National Instruments. Wielu z nich, o czym w kolejnym rozdziale, to również najbardziej rozpoznawalne w tej branży marki.

Koniunktura w krajowej branży przenośnych urządzeń pomiarowych

Aparatura pomiarowa, szczególnie w zakresie urządzeń uniwersalnych (multimetry, mierniki cęgowe) oraz służących do pomiarów środowiskowych (mierniki temperatury, higrometry, anemometry i podobne), to wreszcie żelazna pozycja w ofertach firm dystrybucyjnych o szerokim profilu handlowym. Takimi podmiotami są m.in. Conrad Electronic, Digi- Key, Elfa Distrelec, Farnell element14, RS Components oraz TME.

Rynek jako całość ma charakter silnie rozdrobniony i dla dużej części firm - wyłączając grupę dostawców specjalistycznych - sprzedaż aparatury przenośnej to biznes o skali kilkuset tysięcy złotych rocznie. Jednocześnie, zgodnie z posiadanymi przez redakcję informacjami, jedynie kilka firm osiąga na dystrybucji omawianych produktów przychody na poziomie kilku milionów złotych rocznie.

Fluke najpopularniejszą marką

Ocena kierunku zmian koniunktury na omawianym rynku

Jakie marki znają i wybierają polscy klienci? Lista firm jest długa, aczkolwiek wskazać można kilka najpopularniejszych. Liderami branży związanej z aparaturą do pomiarów wielkości nieelektrycznych są firmy Fluke oraz Testo. Marki te, podobnie jak w przypadku wyników poprzednio publikowanych badań rynku, były najczęściej wskazywane w odpowiedziach ankietowych.

Obydwie firmy dostarczają bardzo szeroki zakres aparatury przenośnej - w szczególności w Testo znaleźć można praktycznie komplet obejmujący kamery termowizyjne, rejestratory, mierniki wilgotności, przepływu, ciśnienia i inne urządzenia. Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się m.in. FLIR Systems oraz rodzimy APAR.

Jeżeli chodzi o aparaturę przenośną do pomiarów wielkości elektrycznych, to najczęściej wskazywaną marką było Fluke. Firma ta dostarcza urządzenia takie jak multimetry, mierniki jakości energii i cęgowe, przenośne oscyloskopy, testery izolacji oraz uziemienia i inne. W jej ofercie znajdują się również popularne na rynku kamery termowizyjne, stąd też m.in. jej wysoka pozycja w zestawieniu marek urządzeń nieelektrycznych.

W przypadku aparatury elektrycznej Fluke otrzymało ponad dwa razy więcej głosów niż Sonel, zaś ten również około dwa razy więcej niż kolejne firmy w zestawieniu. Jeżeli zaś chodzi o pozostałych producentów, to takimi są m.in. Tektronix, Keysight Technologies (firma powstała na bazie wydzielonych z Agilent Technologies działów pomiarowych), Gossen Metrawatt, Megger, Hioki, UNI- T, Axiomet oraz Voltcraft.

Warto w tym miejscu dokonać jeszcze skrótowej klasyfikacji uwzględniającej jedynie dostawców krajowych (tj. lokalnych producentów i dystrybutorów). Do najpopularniejszych tego typu firm zaliczają się m.in. Biall, Merazet, NDN oraz Sonel. Są to przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku i szerokiej ofercie obejmującej wiele znanych marek, w tym produkty własne.

Systemy pomiarowe i testujące

Pomiary, akwizycja danych i testowanie to w przemyśle jedne z najważniejszych zagadnień, bez których większość procesów produkcyjnych, przetwórczych oraz związanych z zapewnianiem jakości nie byłaby możliwa. W odróżnieniu od pojedynczych urządzeń czy też czujników, systemy pomiarowe składają się zazwyczaj z większej liczby elementów, które pozwalają na wykonywanie złożonych pomiarów oraz automatyzacji procesów pomiarowych.

Informacje na ten temat znaleźć można w poprzednich dwóch wydaniach informatora (tj. w IRA 2015 oraz IRA 2016). Poniżej przedstawiamy listę dostawców aparatury pomiarowej, modułów, urządzeń testujących oraz innych komponentów systemów pomiarowych:

Apar
Apek
Casp System
Conrad Electronic
Egmont Instruments
Elfa Distrelec
Elmark Automatyka
Embedded Solutions
Farnell element14
Guru Control
Systems
Introl
Janbit
Keysight Technologies
Maritex
Metronic AKP
Murrelektronik
National Instruments
Phoenix Contact
Produal Oy
RK-System
RS Components
Semicon
Simex
Tanel
Tronia

Kolejne lata dla energetyki

Konkurencja na rynku przenośnych urządzeń pomiarowych

Tworząc opracowanie, zapytaliśmy dostawców o kierunki rozwoju rynku i przyszłościowe sektory, w przypadku których popyt na przenośną aparaturę pomiarową będzie największy. Respondenci wymieniali najczęściej energetykę, co obejmuje m.in. zastosowania w energetyce zawodowej i odnawialnej, pomiary sieci dystrybucyjnych i urządzeń energoelektrycznych, jak też jakości energii oraz stanu instalacji w różnego rodzaju obiektach.

W przypadku pozostałych kategorii, przy porównaniu statystyki z poprzednio publikowanymi analizami rynku, znamienne jest, że budownictwo oraz motoryzacja znalazły się na wyższych miejscach niż dawniej, zaś na dalszą pozycję spadł natomiast m.in. sektor wydobywczy.

Dostawcy przenośnych urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych zostali przedstawieni w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2016). 

Najlepsi w branży