Bezpieczeństwo z Klubem Paragraf34

| Gospodarka

Tematyka bezpieczeństwa maszyn i instalacji przemysłowych jest jednym z obszarów, których znajomość w środowisku branżowym jest wciąż niewystarczająca. Dzieje się tak pomimo wymogów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Jedną z niewielu inicjatyw służących wspieraniu inżynierów automatyków i innych osób, które mają zawodowo kontakt z tymi zagadnieniami, jest Klub Paragraf34. W połowie września zorganizował on dwudniowe sympozjum poświęcone omawianej tematyce.

Bezpieczeństwo z Klubem Paragraf34

Poznajmy Paragraf34

Klub Paragraf34 w zamierzeniu jego założycieli ma stanowić miejsce wymiany doświadczeń w zakresie tematyki bezpieczeństwa maszyn i instalacji przemysłowych, jak również przyczyniać się do popularyzacji tej wiedzy w środowisku branżowym. Został on założony przez grupę osób zajmujących się na codzień tematyką napędów i bezpieczeństwa w automatyce, przy czym formalnie działa od lutego 2007 roku, gdy miało miejsce zgromadzenie założycielskie i uchwalenie statutu (szczegóły obok w rozmowie z Markiem Trajdosem). Wtedy odbyło się również pierwsze sympozjum klubu dotyczącego tematyki bezpieczeństwa w przemyśle.

W ostatnim półroczu liczba członków klubu systematycznie rosła, a klub ma aspiracje do organizowania kolejnych spotkań, nawiązywania bliskiej współpracy z instytucjami rządowymi i propagowania wiedzy na temat bezpieczeństwa w przemyśle. Okazją do tego ostatniego było drugie sympozjum, które odbyło się w Wiśle w dniach 13-14 września.

Spotkanie w Wiśle

Drugie Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych zgromadziło ponad 100 osób, które mogły wysłuchać prelekcji dotyczących tytułowej tematyki. Cykl prelekcji otworzyli przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego i Głównego Inspektoratu Pracy, którzy omawiali wymagania minimalne i przepisy dotyczące prawnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Informacje w zakresie oceny ryzyka omówił dodatkowo przedstawiciel Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Pierwszego dnia swoje prelekcje mieli również przedstawiciele firm Siemens (dotyczące analizy przypadku) oraz Helukabel (w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej). Cykl wykładów zamknął Krzysztof Fajks, który omawiał procedurę adaptacji tokarki do minimalnych wymagań bezpieczeństwa.

Na wrześniowe sympozjum zaproszeni były również osoby z zagranicy, z których jedną był Patrick Gehlen z firmy Siemens. Jego prelekcja, która odbyła się drugiego dnia, dotyczyła bezpieczeństwa funkcjonalnego w maszynach i systemach, w tym odpowiednich uregulowań prawnych. Podobną tematykę oraz kwestie BHP poruszał w swoim wystąpieniu prof. Maciej Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Sympozjum było również okazją do podjęcia nowych uchwał, w tym rozszerzenia zarządu, uznania członkami honorowymi klubu prof. Tadeusza Missalę i Wojciecha Szczepkę. W statucie dodano również informację, że celem działania klubu jest aktywna współpraca z urzędami i instytucjami, które zajmują się tematyką bezpieczeństwa. W szczególności dotyczy to takich jednostek, jak UDT, PKN, PIP, CIOP oraz CBT.

Plany klubowe...

W przyszłości bardzo istotne jest zwiększanie liczby członków klubu – twierdzi Marek Trajdos, przewodniczący kapituły. Dotychczas do Paragraf34 zapisało się 350 osób, ale klub ma aspiracje do zrzeszania znacznie większej liczby członków zainteresowanych poruszaną tematyką i aktywnie uczestniczących w jego działalności. Do apelu o dołączenie do Paragraf34 przyłącza się redakcja APA, której przedstawiciele także zaliczają się do grona klubowiczów.

    Marek Trajdos, Przewodniczący kapituły klubu Paragraf34
  • Czym spowodowana jest potrzeba propagowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle?

Wchodząc do Unii Europejskiej 1. maja 2004 roku Polska znalazła się w obszarze wspólnego rynku. Zaczęły u nas obowiązywać również przepisy unijne dotyczące kwestii bezpieczeństwa maszyn. Niestety zagadnienia te nie są postrzegane jako medialne i mało kto informuje o zmianach zachodzących w tym zakresie. Doszliśmy do wniosku, że trzeba podjąć działania wspierające popularyzację tematyki systemów bezpieczeństwa, których rynek w Polsce jest wciąż bardzo słabo rozwinięty. Systemy takie są zazwyczaj dosyć skomplikowane i wymagają przy wdrażaniu wstępnej analizy ryzyka. Często okazuje się, że podczas tego procesu pojawia się wiele pytań, jak też pojawia się potrzeba skonsultowania ich z innymi osobami i wymiany doświadczeń. Ponieważ przepisy prawne już obowiązują i istnieją instytucje powołane do ich egzekwowania, potrzeba wdrażania systemów bezpieczeństwa i informowania o nich jest tym większa.

  • Jak powstał klub Paragraf34?

Gdy blisko dwa lata temu spotkaliśmy się Krzysztofem Swornowskim, jednym z dyrektorów w Siemens, któremu podlega znaczna część działalności firmy związanej z bezpieczeństwem, stwierdziliśmy, że konieczne jest podjęcie wspomnianych działań w zakresie tematyki bezpieczeństwa. Początkowo miały one sprowadzać się do napisania artykułu dotyczącego wdrożenia systemu wymagań minimalnych dla maszyn używanych. Konieczność ich wdrożenia od 1. stycznia 2006 wymagana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa podczas pracy, przy czym jest o nich mowa w 34. paragrafie rozporządzenia.

Po rozmowach stwierdziliśmy, że tematyka ta powinna być promowana znacznie szerzej, niż tylko artykułem, dlatego powstała idea utworzona klubu i wortalu internetowego poświęconego sprawom bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. W komitecie założycielskim znalazł się również Wiesław Monkiewicz, który jest doradcą w zakresie bezpieczeństwa w firmie Siemens.

Tworząc Paragraf34 nie chcieliśmy budować dużej organizacji, takiej jak stowarzyszenie, czyli mające strukturę, która byłaby sformalizowana, a przez to jej działanie mogłoby być utrudnione. Naszym zamierzeniem było, aby w klubie znalazły się osoby, które łączy wspólna idea i chęć wymiany doświadczeń w zakresie tematyki bezpieczeństwa.

  • Jakie działania podejmowane są przez klub?

W połowie lutego bieżącego roku zorganizowane zostało sympozjum dotyczące bezpieczeństwa maszyn, które połączone zostało z walnym zgromadzeniem założycielskim. Paragraf34 został formalnie założony 14 lutego 2007 roku, powołane zostały władze i przegłosowany projekt statutu. W klubie znalazło się początkowo blisko 130 członków i ich liczba systematycznie rośnie – dotychczas zapisało się 350 osób. Wspiera nas obecnie również Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, które powstało pod auspicjami dwóch ministerstw i w skład którego wchodzi m.in. UDT i PIP.

We wrześniu zorganizowane zostało drugie sympozjum, którego termin zsynchronizowany był z targami Energetab. W ostatnim półroczu różne inicjatywy podejmowali również członkowie klubu, czego przykładem jest seria warsztatów organizowanych przez bydgoską firmę Elteco Poland i szczecińską Navirem-Sigma.

W przyszłości zamierzamy organizować sympozja co pół roku, zwiększać liczbę członków klubu i rozwijać się, jak też rozszerzać liczbę informacji na wortalu klubowym. Chcemy stworzyć społeczność, której wspólnym celem jest wymiana informacji na temat bezpieczeństwa, i promować osoby, które działają w tym zakresie.

Zbigniew Piątek