Wskaźniki KPI obliczane w czasie rzeczywistym

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) to mierzalne zmienne określające, w jakim stopniu przedsiębiorstwo wypełnia założone wcześniej cele operacyjne. Stanowią nie tylko wyznacznik informujący pracowników o stopniu wykonania zadań, lecz także pozwalają menedżerom na skuteczniejsze planowanie i zarządzanie procesami.

Wskaźniki KPI obliczane w czasie rzeczywistym

W rzeczywistości określono znaczną liczbę KPI wykorzystywanych podczas oceny produkcji. Ich przykładami mogą być:

 • stosunek liczby błędów do liczby podjętych działań,
 • średni czas od wystąpienia awarii do naprawy urządzenia (MTTR),
 • odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

CO OFERUJE ICONICS?

ICONICS posiada szeroki wachlarz rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o obliczanie wskaźników KPI w czasie rzeczywistym, jak i ich wizualizację.

 • Hyper Historian - szybki przemysłowy archiwizator danych, pozwala na pozyskiwanie i zapisywanie danych procesowych na dysku komputera. Dzięki Performance Calculations użytkownik może obliczać wiele parametrów opisujących przebieg danej zmiennej w czasie.
 • AnalytiX - BI moduł umożliwiający wygodne definiowanie operacji na dużych zbiorach danych i wydobycie kontekstowych informacji, w tym obliczanie pożądanych wskaźników w zależności od wartości zmiennych czy daty ich pozyskania.
 • KPIWorX to łatwe w tworzeniu pulpity menedżerskie. Pozwalają one wizualizować wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym w przeglądarce internetowej z obsługą HTML5.

PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

 
Rys. 1. Przykładowy pulpit menedżerski KPIWorX

Wiodący producent wypieków i przekąsek z siedzibą w Wielkiej Brytanii wykorzystuje wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym do efektywnego monitorowania i kontrolowania swojej produkcji. Kluczowe wskaźniki KPI wyznaczane przez obecne rozwiązania ICONICS to:

 • wydajność zmianowa (kg),
 • prędkość produkcji na linii (kg/h),
 • ilość odpadów przypadających na jedną zmianę (kg),
 • przestój linii technologicznej,
 • wielkość "turn of scale" (ToS) dla danej linii produkcyjnej (kg i w %).

Warto zwrócić uwagę na dwa wyróżniające się wskaźniki, które są monitorowane i mierzone w czasie rzeczywistym:

 • Całkowita waga produkowana w określonym przedziale czasowym;
 • Suma pakietów zaakceptowanych w określonym przedziale czasowym.

Producent wykorzystuje archiwizator ICONICS Hyper Historian do obliczania i zapisywania stosunku wag pakietów zaakceptowanych do masy całkowitej, a następnie zapisuje tę informację jako obraz obecnego stanu wag za okres 30 minut.

Kolejne źródło danych wejściowych - "masa referencyjna", to masa docelowa dla produktu. Wartość tę przechowuje się w systemie ERP/SAP. Rozwiązanie dokonuje odejmowania masy odniesienia i masy rzeczywistej, a następnie wyraża ją jako procentową różnicę w porównaniu z wartością odniesienia.

Producent wypieków i przekąsek może wygenerować raport w czasie rzeczywistym, zawierający podgląd trendu stanu produkcji w ciągu ostatnich 24 godzin. Ten sam raport może również zawierać bieżące wskaźniki KPI dla każdej zmiany:

 • dane o ilości produkcji na zmianie [w kg],
 • przestoje [w min],
 • odpady [w kg]),

w porównaniu z poprzednią zmianą.

Obliczanie tych wskaźników KPI w czasie rzeczywistym pozwala operatorom i przełożonym podejmować natychmiastowe decyzje i być znacznie bardziej proaktywnym przy monitorowaniu danych.

Elmark Automatyka