MeternetPRO - system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji emisji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację dotyczącą zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

MeternetPRO - system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

OBSERWACJA, ANALIZA, OPTYMALIZACJA...

 
Rys. 1. Schemat ideowy układu pomiarowego MeternetPRO

Monitoring zużycia energii elektrycznej w firmie, zakładzie przemysłowym lub np. w centrach handlowych poprzez zintegrowane sieci wymiany danych prowadzi do skrócenia czasu odczytów i automatyzacji rozliczeń finansowych, pozwala na wszechstronną analizę danych historycznych, ich interpretację oraz różnorodne zestawienia i raporty.

Wyniki wskazań liczników wspomagają procesy decyzyjne w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury. Pozwalają na szybką identyfikację awarii sieci zasilającej lub kontrolowanej maszyny, prowadząc w efekcie do optymalizacji gospodarki remontowej i redukcji kosztów wynikających z przymusowych przestojów produkcyjnych.

Prowadzone pomiary i ciągła analiza zużycia pozwala podjąć decyzję o zmianie taryfy na taką, która jest bardziej odpowiednia dla odbiorcy i pozwala zmniejszyć opłaty za zużycie energii. Racjonalne wykorzystanie urządzeń pozwala na ograniczenie mocy szczytowej, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia limitu mocy przydzielonej.

METERNETPRO A POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

MeternetPRO wpisuje się w ideę efektywnego wykorzystania energii i poprawy efektywności energetycznej. System umożliwia zdalny odczyt wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń i innych urządzeń pomiarowych wykorzystujących do komunikacji dwa najbardziej popularne protokoły komunikacji - Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, DLMS. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami realizowana jest za pośrednictwem sieci RS-485, M-Bus lub sieci LAN.

Program zainstalowany jest na specjalnym serwerze sprzętowym MT-CPU-1 pracującym w komputerowej sieci lokalnej LAN. Programowy interfejs użytkownika ma postać aplikacji WEB (strony internetowej). Dostęp do programu możliwy jest z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. W przypadku sieci LAN z publicznym adresem IP lub sieci VPN system MeternetPRO pozwala na odczyt danych i konfigurację przez Internet.

ARCHITEKTURA SYSTEMU

 
Fot. 1. Dwukierunkowy licznik zużycia energii czynnej i biernej z analizą parametrów sieci

Urządzenie MT-CPU-1 jest jednostką centralną, która zarządza systemem - odpytuje urządzenia, dokonuje archiwizacji danych i zarządza ich dystrybucją. CN-ETH-485 to konwerter umożliwiający podłączenie urządzeń pomiarowych sieci RS-485, np. liczników, multimetrów przetworników pomiarowych i modułów rozszerzeń do sieci LAN.

Graficzny interfejs GUI pozwala użytkownikowi na pełną personalizację prezentacji wyników, pozwala w łatwy i intuicyjny sposób dodawać urządzenia z b, np. przetworniki temperatury, wilgotności, liczniki wody, ciepła, gazu.

Największą przewagą interfejsu Meternet PRO jest fakt, że do konfiguracji i zmiany ustawień nie jest wymagana znajomość programowania.

URZĄDZENIA POMIAROWE

Liczniki cyfrowe i multimetry będące w ofercie F&F wyposażone są w mikroprocesory i systemy elektroniczne pozwalające na pomiar wielu wartości jednocześnie. Ich podstawową przewagą nad licznikami indukcyjnymi jest ich dokładność i możliwość odczytu zdalnego. Mają zintegrowane programowe i sprzętowe interfejsy komunikacyjne np. Modbus i M-Bus, pozwalające na odczytywanie danych za pomocą sieci komunikacyjnych.

Zapis pomiarów w pamięci nieulotnej liczników cyfrowych zapobiega ich utracie w przypadku zaniku zasilania. Liczniki pozwalają na prezentację wartości mierzonych zarówno w trybie cyklicznym, jak również krokowym.

Do głównych funkcji cyfrowych liczników z komunikacją, należą:

 • pomiar wielu wartości głównych: energia czynna, bierna, pobrana, oddana,
 • monitoring bieżących parametrów sieci: prądy, napięcia, moce czynna, bierna, pozorna,
 • współczynniki mocy, harmoniczne THD,
 • liczniki posiadają certyfikaty na zgodność z MID.

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU:

 •  
  Fot. 2. GUI – interfejs programowy MeternetPRO
  zdalny dostęp z sieci lokalnej poprzez ethernet i zdalnie poprzez Internet,
 • brak licencji stanowiskowych, dowolna liczba użytkowników,
 • obsługiwane protokoły: Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, DLMS,
 • porty: Ethernet RJ-45, RS-485, USB×4,
 • podgląd wydajności i poprawności pracy systemu,
 • raporty - podgląd bieżących i archiwalnych rejestrowanych wartości (tabela wyników, wykresy),
 • możliwość filtrowania danych na potrzeby szczegółowych analiz,
 • edycja zakresów czasowych np. do rozliczenia abonenckich zużycia energii,
 • pulpit (dashboard) - prezentacja mierzonych wartości w postaci wskaźników graficznych, panele sterowania (webscada),
 • widgets - wskaźniki graficzne w postaci wykresów wskazówkowych, słupkowych, trendy,
 • konfiguracja systemu nie wymaga od użytkownika umiejętności programowania, definiowanie nazw urządzeń, nastawy systemowe,
 • eksport danych - bezpośredni zapis do pliku CSV, zewnętrzne bazy danych Postgre SQL / MSSQL / Oracle,
 • moduł programowy "matematyka" - możliwość przekształceń algebraicznych czytanych wartości,
 • integracja z urządzeniami obcymi, takimi jak: liczniki wody, gazu, itp.,
 • sterowanie w trybie ręcznym i automatycznym, (próg, histereza, strażnik mocy),
 • alarmy i powiadamiania e-mail i SMS,
 • funkcja różniczkowania pozwala na przekształcenie wartości zużycia energii elektrycznej wyrażonej w kWh na moc chwilową wyrażoną w kW. W efekcie otrzymujemy graficzny profil poboru mocy pozwalający na śledzenie trendów i wyznaczanie szczytów mocy pobieranej.

F&F Pabianice