Zobacz wszystkie

Kategorie

TelCOMM - oprogramowanie do wymiany dokumentów B2B za pomocą protokołów AS4 i AS2

Oprogramowanie TelCOMM to narzędzie umożliwiające wymianę dokumentów typu B2B za pomocą protokołów AS4 i AS2, którego wdrożenie na rynku kontrahentów gazu wynika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej

Protokół AS4

Protokół AS4 (Applicability Statement 4) to standard opisujący bezpieczne i niezawodne przesyłanie komunikatów przez publiczną sieć Internet. Protokół ten bazuje na powszechnie znanych i sprawdzonych rozwiązaniach, takich jak protokoły HTTP, TLS, SOAP oraz usługach sieciowych (web service). Reprezentuje otwarty standard wymiany danych typu B2B opisany w specyfikacji OASIS ebMS 3.0. Elementami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wiarygodność przesyłanych danych są podpisy cyfrowe oraz mechanizmy szyfrujące (WS-security).

Architektura

Oprogramowanie TelCOMM jest rozwiązaniem adresowanym dla środowiska MS Windows Server 2012 lub nowszego, bazującym na podsystemie IIS oraz .NET Framework w wersji co najmniej 4.7.2. Aplikacja może być udostępniana jedynie w oparciu o protokół HTTPS, a wersja używanego protokołu TLS przy wysyłaniu komunikatów to 1.2. Korzysta ona z wbudowanej bazy danych SQLite lub ma możliwość korzystania z bazy danych Oracle. Program składa się z trzech komponentów:

 • aplikacji interfejsowej dostępnej z poziomu przeglądarki www, umożliwiającej konfigurację i interaktywną wymianę dokumentów,
 • usługi internetowej /WebServices/Gateway.asmx umożliwiającej wymianę dokumentów z poziomu aplikacji zewnętrznej,
 • usługi internetowej /MSH.asmx/Receive umożliwiającej odbiór dokumentów od partnerów.

Aplikacja interfejsowa

Główny ekran aplikacji umożliwia wysyłanie dokumentów z użyciem protokołu AS4 i wzorca komunikacji One-Way/Push za pomocą zdefiniowanego Processing Mode (P-Mode).

Integralną częścią procesu wysyłania jest analiza odpowiedzi od odbiorcy pod kątem:

 • braku błędów wysłania wiadomości – kod powodzenia HTTP,
 • niezaprzeczalności odbioru (non-repudiation of receipt).

Drugi widok programu służy do pobierania danych od partnera za pomocą wzorca wymiany danych AS4 Two-Way/Push-Pull.
Odpowiedź od odbiorcy analizowana jest jedynie pod kątem kodu powodzenia HTTP.

Aplikacja pełni też rolę skrzynki nadawczej i odbiorczej, umożliwiając przeglądanie i zarządzanie każdą wysłaną lub odebraną wiadomością.

Z poziomu administratora dostępne są ponadto ekrany:

 • Logi – błędy komunikacji AS4 oraz informacje na temat działań użytkowników,
 • Partnerzy – dodatkowy ekran, na którym można powiązać wartość pola [PartyId] z przyjazną nazwą, wyświetlaną następnie w obrębie aplikacji zamiast identyfikatora partnera,
 • Processing Modes (P-Modes) – definiowanie połączeń komunikacyjnych AS4 między partnerami,
 • Użytkownicy,
 • Konfiguracja bazy – wybór bazy danych: SQLite lub Oracle,
 • Konfiguracja aplikacji.

Interfejs aplikacji dostępny jest w języku polskim i angielskim.

Interfejs do współpracy z aplikacją zewnętrzną

Aplikacja TelCOMM może również spełniać zadanie bramki do komunikacji B2B za pomocą protokołu AS4 dla innej aplikacji zewnętrznej, ponieważ udostępnia swoje funkcjonalności w web service /WebServices/Gateway.asmx. 

 

Przykładowe metody z Gateway.asmx:

 • SendByPMode, SendByPModeName,
 • GetUnreadMessagesIds, GetUnreadPushMessagesIds, GetUnreadPullMessagesIds,
 • GetMessage, GetMessages,
 • MarkAsRead.

Usługa umożliwiająca odbiór dokumentów od partnera

Integralną częścią aplikacji TelCOMM jest usługa oferująca mechanizmy odbierania komunikatów AS4. Służy do tego metoda Receive w web service MSH.asmx. Adres względny odbierania to: /MSH.asmx/Receive.

W ogólnym przypadku po odebraniu podpisanej wiadomości wysyłana jest podpisana odpowiedź spełniająca wymaganie niezaprzeczalności odbioru. Moduł odbierania wyposażony jest również w funkcjonalność wykrywania duplikatów wiadomości (duplicate detection) oraz obsługę błędów AS4 (error handling).

Zapytania ofertowe
TelCOMM - oprogramowanie do wymiany dokumentów B2B za pomocą protokołów AS4 i AS2
Zapytaj o produkt