Szkolenie Wskaźnik OEE - podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynowego

| Wydarzenia

Szkolenie polecamy dyrektorom zakładów, kierownikom, menadżerom wyższego i niższego szczebla oraz wszystkim, którzy chcą podnieść efektywność swoich zakładów.

Szkolenie Wskaźnik OEE - podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynowego


OEE (Overall Equipment Effectiveness) to wskaźnik mierzący straty z tytułu niezaplanowanych zdarzeń na maszynach tj. nieplanowane przestoje, niezgodna z wymaganiami jakość oraz wydłużone czasy cyklu pracy maszyny. OEE wskazuje poziom strat w zadanym czasie eksploatacji maszyny. Celem wdrożenia wskaźnika OEE opartego na systemie automatycznego gromadzenia danych jest zwiększenie wydajności poprzez wykorzystanie możliwości posiadanego parku maszynowego.

Podczas szkolenia:

Poznasz:

 • Ograniczenia na jakie trafia Twój proces wytwórczy w celu osiągnięcia większej efektywności.
 • Sprawdzone metody na rozpoczęcie pomiaru efektywności Twojego procesu wytwórczego.
 • Sposób pozyskiwania rzetelnych informacji o źródłach strat efektywności w procesie.
 • Zasady budowy wskaźnika OEE.
 • Parametry, które musisz wziąć pod uwagę chcąc wybrać maszyny objęte systemem pomiaru OEE.
 • Odpowiedź na pytanie: Czy na wszystkich maszynach mają być gromadzone dane?
 • Powiązanie OEE ze wskaźnikiem elastyczności produkcji (EPE- Every Part Every).
 • Funkcjonalności i zalety programu do automatycznego gromadzenia danych.
 • Teorię na temat OEE na potrzeby wdrożenia systemu monitorowania efektywności w Twoim przedsiębiorstwie.

Będziesz miał możliwość:

 • Przeprowadzenia analizy danych i ich interpretacji dla przykładowych maszyn.
 • Udziału w grze symulacyjnej, prezentującej sposób gromadzenie danych, gdzie uzyskane wyniki posłużą do wyliczenia OEE.

W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane dwa mierniki: OEE Techniczne oraz OEE Globalne. Przestawimy wskaźnik OEE Techniczny i jego wartość dla podnoszenia efektywności procesu wytwórczego. Omówimy sposoby kalkulacji składowych OEE (tj. dostępności, wykonania i jakości) oraz metody działań doskonalących na podstawie uzyskanych wyników pomiarów OEE. Wskaźnik ten pozwala na poznanie przyczyn strat na efektywności wykorzystania zasobów techniki podlegających opomiarowaniu. Wskaźnik umożliwia stwierdzenie, które ze zdarzeń stanowią największą grupę strat i podjęcia działań zaradczych zmierzających do ich eliminacji, a tym samym zwiększenia zdolności wytwórczych posiadanych urządzeń technicznych. OEE Globalne ukazuje potencjał jaki tkwi w procesie. Pozwoli odpowiedzieć na pytanie czy inwestować i w które zasoby techniczne. 

Zagadnienia teoretyczne zostaną poparte grą symulacyjną podczas, której uczestnicy będą montować spychacze! Symulowany proces podlegać będzie automatycznemu opomiarowaniu stosowanemu w praktyce. Ta opcja eliminuje potrzebę pracochłonnego ręcznego wprowadzania danych uzyskanych przez uczestników bezpośrednio z procesu montażu spychaczy oraz systemów pomiarowych dostępnych podczas szkolenia. Uzyskane wyniki pomiarów posłużą do wyliczenia OEE dla symulowanego procesu, a na ich podstawie i przy wykorzystaniu przygotowanych raportów wspólnie z uczestnikami przeprowadzimy analizę zaistniałych problemów oraz przygotujemy działania doskonalące. Do analizy zidentyfikowanych problemów wykorzystane zostaną narzędzia Problem Solving, z którymi uczestnicy zapoznają się podczas szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego doskonalenia procesów wykorzystując  zgromadzone dane pochodzące z maszyn znajdujących się w Państwa zakładzie produkcyjnym.

Grupa docelowa:

 • Zarządzający produkcją,
 • Dział Utrzymania Ruchu,
 • Pracownicy zajmujący się doskonaleniem w firmie,
 • Pracownicy zainteresowani zwiększeniem efektywności procesu wytwórczego.

Branże:

 • Zakłady produkcyjne posiadające zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • Zakłady będące przed podjęciem decyzji o automatyzacji procesu,
 • Firmy, które chcą ponieść wydajność swojego procesu,
 • Firmy, które mają ręczne gromadzenie danych.

Co daje OEE:

 • Poznanie rzeczywistych problemów „zjadających” efektywność posiadanego parku maszynowego.
 • Określenie priorytetów we wprowadzaniu usprawnień,
 • Koncentrację działań doskonalących na konkretnych problemach.
 • Zapewnienie stałej kontroli maszyn w procesie.
 • Poprawę wydajności maszyn.
 • Poprawę jakości produkowanych wyrobów.
 • Poprawę dostępności maszyn.
 • Uniknięcie niepotrzebnych zakupów oraz minimalizację kosztów funkcjonowania maszyn.
 • Zaangażowanie wszystkich pracowników w troskę o stan techniczny maszyn i ich efektywne wykorzystanie.
 • Analizę porównawczą wewnątrz zakładu i całej firmy.

Terminy szkolenia w roku 2015:

Gdańsk:

 • 10-11.06.2015
 • 14-15.10.2015
Kraków:
 • 21-22.04.2015
Warszawa:
 • 26-27.11.2015
Wrocław:
 • 23-24.09.2015

Rezerwacja udziału w szkoleniu:

 • W celu rezerwacji szkolenia należy wypełnić i przesłać faksem formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.akademia.astor.com.pl w zakładce „Rejestracja”

Zakwaterowanie:

 • Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Możemy przesłać listę hoteli z orientacyjnymi cenami i telefonami do rezerwacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.
 • Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie zgłoszenia wraz z kopią potwierdzenia wpłaty najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników kursu nie osiągnie wymaganego minimum, firma ASTOR zastrzega sobie możliwość przeniesienia na inny termin.