Wskaźnik OEE podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynowego

| Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Wskaźnik OEE podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynoweo

Wskaźnik OEE podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynowego

Terminy:

10-11.06.15 Gdańsk,

14-15.10.15 Gdańsk,

21-22.04.15 Kraków,

26-27.11.15 Warszawa,

3-24.09.15 Wrocław

Zakres szkolenia:

OEE (Overall Equimpent Effectiveness) to wskaźnik mierzący straty z tytułu niezaplanowanych zdarzeń na maszynach (nieplanowanych przestojów, niezgodnej z wymaganiami jakości oraz wydłużonym czasem cyklu pracy maszyny). OEE wskazuje poziom strat w zadanym czasie eksploatacji maszyny. Celem wdrożenia wskaźnika OEE opartego na systemie automatycznego gromadzenia danych jest zwiększenie wydajności – poprzez wykorzystanie potencjału posiadanego parku maszynowego.

W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane dwa mierniki: OEE Techniczny oraz OEE Globalny. OEE Techniczny określa efektywność wykorzystania zasobu technicznego (maszyny lub urządzenia). Pozwala jednocześnie zidentyfikować przyczyny wpływające na różnicę pomiędzy nominalną a realną zdolnością produkcyjną. Wskaźnik umożliwia stwierdzenie, które ze zdarzeń stanowią największą grupę strat, i podjęcie działań zaradczych zmierzających do ich eliminacji, a tym samym zwiększenia zdolności wytwórczych posiadanych urządzeń technicznych.

Globalny wskaźnik OEE ukazuje potencjał, jaki tkwi w procesie. Pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy i w które zasoby techniczne należy inwestować.

Program warsztatów został tak przygotowany, aby ich uczestnicy otrzymaną wiedze teoretyczną mogli od razu zastosować w praktyce, uczestnicząc w grze symulacyjnej, w której będą montować spychacze. Symulowany proces podlega automatycznemu opomiarowaniu, identycznemu ze stosowanym w praktyce.


Uzyskane wyniki pomiarów służą do wyliczenia OEE dla symulowanego procesu. Na ich podstawie i przy wykorzystaniu przygotowanych raportów wspólnie z uczestnikami przeprowadzana jest analiza zaistniałych problemów oraz przygotowywane działania doskonalące.