Zmiany w Dyrektywie Maszynowej

| Wydarzenia

Zmiany w Dyrektywie Maszynowej

Zarówno Dyrektywa Maszynowa, jak i każdy inny zbiór zasad i przepisów musi być poddawany okresowej weryfikacji, w celu potwierdzenia, czy nadal w wystarczającym stopniu spełnia pokładane w niej oczekiwania oraz sprawdzenia, czy nie ma nowych rozwiązań technicznych, które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnieć bezpieczeństwo maszyn i urządzeń. Komisja Europejska opublikowała właśnie mapę drogową badania aktualności Dyrektywy Maszynowej.

Maszyny, które trafiają po raz pierwszy na rynek UE muszą spełniać wymagania Dyrektywy Maszynowej. Reguluje ona wymogi formalne i techniczne, które należy spełnić przed wprowadzeniem maszyny na rynek i oddaniem do użytku. Do tej pory z Dyrektywą Maszynową zharmonizowano ponad 750 norm, co powoduje, że jest to najważniejszy i jedyny w swoim rodzaju zbiór przepisów dotyczących bezpieczeństwa maszyn i innych wyrobów nią objętych. Zapewnia ona spójność techniczno-formalną wyrobów, ułatwiając projektantom i konstruktorom maszyn planowanie swoich wyrobów. Celem Dyrektywy Maszynowej jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów i zapewnienie bezpieczeństwa wyrobów.

Dyrektywa maszynowa w UE od strony praktycznej

Powszechną praktyką w Unii Europejskiej jest przeprowadzanie regularnej oceny przepisów pod kątem dopasowania do rosnących wymagań i oczekiwań rynku. To właśnie w ramach takich działań Komisja Europejska podjęła inicjatywę mającą na celu określenie niezbędnych aktualizacji. Na początku 2018 roku Komisja przedstawiła dokument zatytułowany „Ocena Dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn – raport końcowy”. Opisano w nim dotychczasowe skutki obowiązywania Dyrektywy z punktu widzenia jej przydatności i odpowiedzialności dla rynku maszyn.

We wnioskach jednoznacznie stwierdzono, że Dyrektywa jest w dalszym ciągu niezbędna, efektywna, wydajna i spójna z prawodawstwem oraz jest źródłem wartości dodanej w UE, ale wymaga określonych usprawnień i uproszczeń.

Planowane zmiany są szczególnie ważne ze względu na postęp technologiczny, jaki nastąpił w ostatnich latach. Przykładowo, jeżeli bezpieczeństwo funkcjonalne maszyny zostało zweryfikowane i została potwierdzona jej zgodność z wymogami Dyrektywy Maszynowej, uzasadnione było domniemanie, że spełnia ona wymagany poziom bezpieczeństwa, dopóki nie zostanie w istotny sposób zmodyfikowana. Jednak w nowoczesnych, inteligentnych fabrykach przyszłości - spełniających założenia Industry 4.0 - dynamicznie zmieniają się warunki ramowe dotyczące bezpieczeństwa maszyn. Z tego powodu wytyczne w zakresie bezpieczeństwa muszą być dostosowane do elastycznych procesów instalacji modułowej, a zagadnieniom bezpieczeństwa należy poświęcić jeszcze więcej uwagi.

Dalsze plany w zakresie dyrektywy maszynowej

Komisja Europejska opublikowała mapę drogową wariantów aktualizacji Dyrektywy Maszynowej. Przedstawienie wniosku w sprawie zmian, Radzie Europejskiej Parlamantu Europejskiemu powinno nastąpić do 2021 r. Po roku konsultacji i dwuletnim okresie przejściowym, nowa Dyrektywa Maszynowa ma zacząć obowiązywać od 2024 roku. Będzie to miało ogromne konsekwencje dla wszystkich konstruktorów i producentów maszyn, a także przedsiębiorstw produkcyjnych. Jeśli wymagane zmiany nie zostaną przez nich uwzględnione, wprowadzenie przez nich maszyn na rynek nie będzie możliwe. Muszą oni więc zawczasu podjąć odpowiednie działania.

Firma Pilz uczestnicząc w pracach organów normalizacyjnych i grupach roboczych stowarzyszeń branżowych, bierze aktywny udział w kształtowaniu rzeczywistości, w której wymogi prawne są realistyczne oraz udaje się pogodzić potrzeby w zakresie bezpieczeństwa z potrzebami ekonomicznymi. O dalszych działaniach i rozwoju sytuacji oraz wszystkich istotnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

https://www.pilz.com/pl-PL

Więcej na temat wymagań Dryrektywy Maszynowej:

https://www.pilz.com/pl-PL/company/news/articles/083315