Hydraulika Rexroth pomaga chronić środowisko naturalne

| Wydarzenia

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi wspólnie przez Boston Consulting Group i VDMA poziom emisji CO2 ze źródeł przemysłowych może zostać ograniczony.

Hydraulika Rexroth pomaga chronić środowisko naturalne

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi wspólnie przez Boston Consulting Group i VDMA poziom emisji CO2 ze źródeł przemysłowych może zostać ograniczony odpowiednio o 13 gigaton do roku 2030 i o 30 gigaton do roku 2050. Wymaga to jednak inwestycji w nowe oraz dotychczas wykorzystywane systemy. W tym kontekście firma Bosch Rexroth realizuje model inteligentnego łączenia rozwiązań, ułatwiając producentom i użytkownikom maszyn osiągnięcie przyjętych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Dążąc do zmniejszenia skali i negatywnych następstw zmiany klimatu, państwa całego świata zobowiązały się do realizacji wspólnych celów określonych w paryskim porozumieniu klimatycznym. Zgodnie z warunkami porozumienia globalne ocieplenie należy utrzymać na poziomie znacznie niższym niż 2°C powyżej poziomu przedindustrialnego. Unia Europejska przyjęła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 roku.

Istotną rolę w tym obszarze odgrywają producenci maszyn i operatorzy systemów. To oni, dzięki zdolności do zwiększania wydajności systemów produkcyjnych, trzymają w ręku klucz do ograniczenia poziomu emisji CO2 ze źródeł przemysłowych. Według badania przeprowadzonego wspólnie przez Boston Consulting Group i niemieckie stowarzyszenie przemysłu maszynowego VDMA globalny poziom emisji gazów cieplarnianych może zostać zmniejszony o 13 gigaton do roku 2030 dzięki zastosowaniu energooszczędnych technologii, które dostępne są już teraz. To spadek o 25% w porównaniu z poprzednim rekordowym poziomem z roku 2020. Dzięki zastosowaniu nowatorskich technologii producenci będą w stanie budować maszyny bardziej przyjazne dla środowiska, jednocześnie optymalizując zużycie energii przez dotychczasowe systemy. Wiele krajów stosuje środki zachęcające do modernizacji w postaci programów dopłat i podwyżek cen CO2.

W przypadku wielu różnych sektorów i przedsiębiorstw poprawa śladu klimatycznego i własnej sytuacji ekonomicznej byłaby możliwa dzięki optymalizacji technologii napędu posiadanych systemów hydraulicznych. Dotyczy to szeregu branż, takich jak produkcja stali i metali, górnictwo, mineralogia i produkcja chemiczna, energetyka, przemysł papierniczy czy produkcja żywności.

Aby zwiększyć swoją wydajność, hydraulika przemysłowa wykorzystuje trzy różne dźwignie: poprawę efektywności energetycznej, ograniczanie zużycia płynu i optymalizację wykorzystania surowców.

Efektywność energetyczna może zwiększyć się w istotnym stopniu dzięki optymalizacji systemów w fazie rozwojowej dzięki zastosowaniu symulacji i specjalistycznego oprogramowania, a także poprzez eliminowanie strat. Firma Bosch Rexroth korzysta również z innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań hydraulicznych, takich jak sterowane objętościowo napędy o zmiennej prędkości obrotowej. W większości przypadków środki takie zwiększają nie tylko produktywność, ale także jakość, ponieważ realizowane procesy stają się szybsze i bardziej precyzyjne. Ponadto w systemach specjalistycznych takich jak prasy czy maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych część energii z sieci elektrycznej może również zostać zastąpiona zmagazynowaną energią z hamowania układu.

Drugą dźwignię stanowi dążenie do oszczędności płynu. Wykorzystując systemy symulacyjne, firma Bosch Rexroth projektuje jednostki o zoptymalizowanym obiegu i odgazowywaniu dla potrzeb nowych i dotychczas wykorzystywanych układów. Wytwarzają one tę samą moc wyjściową, lecz przy zastosowaniu mniejszych zbiorników i znacznie mniejszej objętości oleju hydraulicznego.

Trzecia dźwignia dotyczy minimalizacji wykorzystania materiałów. Stosując procedury wytwarzania przyrostowego, Bosch Rexroth produkuje innowacyjne geometrie dla bloków zaworowych i zaworów o zoptymalizowanym przepływie, które pozwalają nie tylko zredukować zużycie, ale także zwiększyć wydajność.

W ramach projektu realizowanego w ostatnim czasie dla jednego z klientów firma Bosch Rexroth uzyskała zmniejszenie poziomu emisji CO2 o 200 ton rocznie dzięki modernizacji układów hydraulicznych mającej na celu oszczędność energii. Co więcej, inwestycja zwróciła się w ciągu zaledwie dwóch lat.

W przekonaniu Bosch Rexroth dodatkowy potencjał dla przyszłego rozwoju wiąże się z obszarem usieciowienia hydrauliki. – W przyszłości będziemy w dalszym ciągu koncentrować się na zrównoważonym rozwoju technologii hydraulicznych. Jednym z kluczowych obszarów będzie inteligentny model łączności między komponentami hydraulicznymi. Dzięki temu znacznie wzrośnie istotność i jakość danych maszynowych. Również metody konserwacji predykcyjnej będą dzięki temu coraz bardziej precyzyjne i coraz skuteczniejsze. Tym sposobem wzrośnie wydajność maszyny w całym cyklu jej życia – mówi Guido Hettwer, szef sprzedaży hydrauliki przemysłowej w Bosch Rexroth.

– Dzięki rozwiązaniom dostępnym już teraz oraz przyszłym innowacjom będziemy mogli pomóc producentom maszyn i systemów oraz ich użytkownikom w realizacji przyjętych celów z zakresu ochrony środowiska, a tym samym w podniesieniu ich konkurencyjności. Oprócz doświadczenia technologicznego i branżowego oferujemy również wiedzę ekspercką, jeśli chodzi o ewentualne analizy i formy dofinansowania.