Referencja z wdrożenia - Oddział Energetyki Cieplnej w Kośnie

| Realizacje

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oddziale Energetyki Cieplnej w Krośnie, oparty na oprogramowaniu Proficy.

Referencja z wdrożenia - Oddział Energetyki Cieplnej w Kośnie

Miejsce wdrożenia

Oprogramowanie Proficy zostało wdrożone przez firmę MPGK Krosno Sp. z o.o. w Oddziale Energetyki Cieplnej w Krośnie.

Cel wdrożenia

 • możliwość zdalnego odczytu liczników energii cieplnej u odbiorców,
 • monitorowanie parametrów pracy węzłów cieplnych z możliwością zdalnego sterowania ich pracą,
 • zebranie wszystkich danych pomiarowych, sygnałów alarmowych i sterujących procesu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej w centralnym systemie SCADA,
 • wprowadzenie możliwości sterowania pracą kotłów z nastawni głównej,
 • podniesienie efektywności wykorzystania energii elektrycznej,
 • ułatwienie dostępu do danych archiwalnych przebiegu procesu celem analizy przyczyn powstawania awarii,
 • podniesienie niezawodności systemu poprzez wprowadzenie nadmiarowych serwerów zbierania danych,
 • wydzielenie osobnych jednostek odpowiedzialnych za archiwizowanie gromadzonych danych,
 • ułatwienie dostępu do informacji dzięki zastosowaniu technologii webowych.

Sposób wdrożenia

Oprogramowanie Proficy było wdrażane w kilku etapach i obejmowało poszczególne wydziały w ramach całego przedsiębiorstwa. Prace wdrożeniowe były wykonywane przez zespół automatyków przedsiębiorstwa oraz firmy, takie jak miedzy innymi ELEKTRA K.I.A.E. i P. z Tarnowa. Ciągła rozbudowa i modernizacja powoduje, że system jest na bieżąco modyfikowany, wykorzystując przy tym najnowsze rozwiązania z rodziny Proficy, takie jak np. iFIX WebSpace.

Zakres wdrożenia i jego przebieg

Oprogramowanie Proficy było wdrażane etapami. Pierwsze prace mające na celu realizacje założeń związanych z obsługą sieci i węzłów cieplnych rozpoczęły się w 2004 roku. System telemetryczny rozwija się na bieżąco, w miarę przyłączania do sieci ciepłowniczej kolejnych odbiorców. Do chwili obecnej monitorowanych jest 150 układów rozliczeniowych energii cieplnej oraz parametry pracy wszystkich węzłów.

W 2007 roku w zakładzie własnymi siłami przeprowadzono wdrożenie centralnego systemu SCADA obejmującego wszystkie zainstalowane kotły węglowe, pompownię, stację uzdatniania wody oraz rozdzielnię główną niskiego napięcia. Prace te zbiegły się z modernizacją trzech kotłów WR-10, dzięki czemu od początku okresu eksploatacji kotłów dane pomiarowe są zbierane i archiwizowane w systemie. Punktem zwrotnym w dziedzinie efektywności wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby produkcji ciepła było wykorzystanie faktu posiadania danych pomiarowych z kotłów, pompowni i rozdzielni
elektrycznej w jednym systemie. Dzięki opracowanym sposobom przedstawiania i interpretacji wyników pomiaru, uzyskano około 30% poprawę współczynnika zużycia energii elektrycznej. 

Lata 2011 - 2013 to dla OEC Krosno okres kolejnych modernizacji. Wszystkie posiadane licencje Proficy zostały podniesione do najnowszych wersji. Rosnące wymagania związane z budową bloku kogeneracyjnego ORC skutkowały rozbudową użytkowanego systemu mającą na celu podniesienie niezawodności i efektywności działania. W ramach nowej inwestycji we wdrożeniu uczestniczyła firma ELEKTRA K.I.A.E. i P. z Tarnowa. Zbieranie danych pomiarowych oparto na dwóch redundantnych serwerach iFIX Professional SCADA Unlimited. Archiwizację najważniejszych sygnałów procesowych i stanów alarmowych powierzono szybkiej przemysłowej bazie danych Proficy Historian Enterprise. Ciągłość komunikacji pomiędzy serwerami a obiektowymi sterownikami PLC zapewnia pierścień światłowodowy. Zdalny wgląd w stan procesu możliwy jest teraz dzięki Proficy iFIX WebSpace Server.

Wypowiedzi osób odpowiedzialnych za wdrożenie ze strony użytkownika

Podczas wieloletniej eksploatacji narzędzi Proficy, użytkownicy wypracowali efektywny sposób wykorzystania dużej ilości informacji. Równolegle ze wzrostem jakości obsługi, rosły wymagania stawiane przed wdrożonym oprogramowaniem. Znając korzyści z posiadania kompletnego i długookresowego zasobu danych procesu produkcji ciepła, nie wyobrażamy sobie możliwości prowadzenia eksploatacji i analizy pracy urządzeń w przypadku utraty archiwum bądź awarii systemu. Ta świadomość wpłynęła na podjęcie decyzji o reorganizacji architektury systemu, zastosowaniu rozwiązań redundantnych, a na koniec rozdzielenie zadań poszczególnych warstw SCADA pomiędzy niezależne jednostki sprzętowe.

System spełnia nasze oczekiwania i przymierzamy się do kolejnych usprawnień jak serwer Proficy Historian na potrzeby sieci i węzłów cieplnych, dodatkowe stacje iFIX iClient, zwiększenie liczby zmiennych posiadanych licencji

- Daniel Łoziński, Specjalista do spraw monitoringu sieci ciepłowniczej oraz kotłowni „Łęźańska" MPGK Krosno

Jakie korzyści dla zakładu wynikają z przeprowadzonego wdrożenia?

 • zdalny odczyt liczników energii i nadzór nad pracą węzłów cieplnych, 
 • wszystkie dane procesowe: wartości pomiarów, alarmy, zdarzenia, nastawy w jednym systemie, co umożliwia podgląd wartości bieżących, analizę trendów historycznych, poszukiwanie związku pomiędzy zakłóceniami i skutkami ich występowania w swobodnie konfigurowalnych korelacjach, 
 • możliwość sterowania wszystkimi elementami instalacji z centralnej nastawni, 
 • ciągła optymalizacja wskaźników wykorzystania energii elektrycznej,
 • łatwy dostęp do danych z każdego miejsca dzięki zastosowaniu rozwiązań WEB, 
 • wysoka niezawodność działania systemu osiągnięta przez redundancję serwerów Proficy iFIX SCADA, wydzielone serwery archiwizacji danych Proficy Historian, 
 • elastyczność dzięki architekturze klient-serwer, każdy operator korzysta z danych istotnych
 • w jego dziale zakładu, 
 • skalowalność, system łatwo wzbogacić o nową funkcjonalność.

Więcej szczegółów oraz schematy instalacji: http://www.vix.com.pl/files/resources/Referencje/EC_Krosno_2013.pdf