Nowy program wsparcia innowacyjności w Europie

| Gospodarka Aktualności

Komisja Europejska przyjęła na 2024 rok program o wartości 1,2 mld euro, który ma na celu pobudzenie rozwoju europejskich firm MŚP oraz start-upów zajmujących się dziedzinami krytycznymi, takimi jak sztuczna inteligencja (AI), technologie kosmiczne, surowce strategiczne, półprzewodniki i technologie kwantowe.

Nowy program wsparcia innowacyjności w Europie

Przyjęty przez Komisję pakiet na rzecz rozwoju AI zapewnia szerokie możliwości dostępu do środków na innowacje oraz uprzywilejowany dostęp do superkomputerów dla wyspecjalizowanych start-upów. Chodzi m.in. o wzmocnienie w UE talentów w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji poprzez kształcenie, szkolenia oraz umożliwienie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji.

W ramach Komisji Europejskiej powstanie Urząd ds. Sztucznej Inteligencji, który ma być centralnym podmiotem koordynującym politykę w zakresie AI na poziomie UE. Decyzja o jego utworzeniu wchodzi w życie 21 lutego 2024 r. Urząd będzie współpracować z różnymi służbami Komisji Europejskiej, organami UE oraz państwami członkowskimi. Do 2027 r. realizację pakietu wesprzeć mają dodatkowe inwestycje publiczne i prywatne o łącznej wartości około 4 mld euro.