Urządzenia do pracy w strefach Ex

| Prezentacje firmowe Artykuły

W wielu gałęziach przemysłu stosowane procesy technologiczne oraz przetwarzane materiały i surowce stwarzają różne zagrożenia dla życia ludzkiego oraz dla środowiska. Wymienić tutaj można takie sektory gospodarki, jak przemysł chemiczny, naftowy, gazowniczy, przemysł petrochemiczny, farmaceutyczny czy górnictwo. Stosowane do produkcji lub magazynowane łatwo zapalne ciecze (np. benzyna, rozcieńczalniki, alkohole), gazy palne (np. propan-butan, wodór) a także pył, który powstaje w czasie obróbki ciał stałych lub produkcji i transportu materiałów sypkich, mogą, mieszając się z otaczającym je powietrzem, tworzyć mieszaniny wybuchowe. Wystarczy wtedy jedna iskra lub przekroczenie temperatury zapłonu danej substancji aby doprowadzić do zapalenia się mieszanki i jej wybuchu.

Urządzenia do pracy w strefach Ex

W obszarach, w których występuje tego typu zagrożenie, wymagane jest stosowanie systemów ochronnych, specjalnie wykonanych urządzeń i aparatury. Kwestia bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu, na terenie którego będzie występować zagrożenie wybuchem, musi zostać uwzględniona już w fazie projektowania i konstruowania systemów produkcyjnych czy różnego rodzaju instalacji. Już na tym etapie dokonuje się wyboru odpowiednich elementów, z których każdy ma wpływ na bezpieczeństwo całego systemu. Wykonana instalacja i zastosowane urządzenie powinny być adekwatne do stopnia występującego zagrożenia wybuchem w tej strefie.

ISTOTNE PRZEPISY

Dyrektywa ATEX 94/9/WE, dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, wyznacza podział takich urządzeń na dwie grupy: I grupa obejmuje urządzenia przeznaczone do prac w podziemiach kopalń i w częściach ich instalacji na powierzchni, w których jest prawdopodobne wystąpienie zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. II grupę stanowią urządzenia przeznaczone do użytku w innych miejscach narażonych na występowanie zagrożenia atmosferami wybuchowymi.

W obrębie tych grup wydzielono różne kategorie urządzeń i systemów ochronnych. W grupie I są to kategoria M1, zapewniająca bardzo wysoki poziom zabezpieczenia oraz M2 o wysokim poziomie zabezpieczenia. Zasadnicza różnica polega na tym, że podczas wystąpienia atmosfery wybuchowej urządzenia kategorii M1 mogą nadal pracować i muszą być tak skonstruowane, aby działały nawet w przypadku rzadko występujących awarii. Urządzenia kategorii M2 natomiast zapewniają bezpieczeństwo przez wyłączenie się.

W grupie II obejmującej urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem innych niż kopalnie metanowe wydzielono kategorie 1, 2 i 3. Urządzenia kategorii 1 zapewniają bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa, nawet w przypadku rzadko występujących uszkodzeń. Są przeznaczone do stosowania w miejscach, w których mieszaniny wybuchowe gazów palnych, par cieczy palnych lub pyłów z powietrzem występują stale, często lub w długich okresach - są to strefy zagrożenia wybuchem 0 lub 20.

Urządzenia z tej kategorii są oznakowane jako 1G i/lub 1D (przestrzeń zagrożona wybuchem z powodu gazów, par lub mgieł /z powodu pyłów). Kategoria 2 obejmuje urządzenia, które są wykonane w taki sposób, aby zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa nawet w przypadkach częstych zakłóceń lub uszkodzeń urządzeń.

Są one przeznaczone do użytkowania w miejscach, w których bardzo rzadko występuje prawdopodobieństwo powstania mieszanin wybuchowych gazów palnych, par cieczy palnych lub pyłów z powietrzem, czyli w strefach zagrożenia wybuchem 1 lub 21. Urządzenia z tej kategorii są oznakowane jako 2G i/lub 2D.

Kategoria 3 natomiast obejmuje urządzenia zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zapewniały wymagany poziom zabezpieczenia podczas normalnego działania tych urządzeń. Urządzenia tej kategorii są przeznaczone do użytkowania w miejscach, w których wystąpienie mieszanin wybuchowych jest mało prawdopodobne, a jeżeli wystąpią, to rzadko i w krótkim okresie, czyli w strefach zagrożenia wybuchem 2 i 22. Urządzenia z tej kategorii są oznakowane jako 3G i/lub 3D.

URZĄDZENIA DO PRACY W STREFACH EX

Producenci, którzy specjalizują się w projektowaniu i produkowaniu urządzeń do stref niebezpiecznych, przeznaczają je do użytkowania w obszarach o określonej atmosferze wybuchowej, czyli do konkretnych stref zagrożenia wybuchem. Wszystkie produkty tego typu muszą być wyraźnie oznakowane zgodnie z przyjętymi wymogami.

Firma ASTAT jako jeden z czołowych dystrybutorów elementów automatyki przemysłowej na polskim rynku ma w ofercie wiele produktów i rozwiązań przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Są to produkty wytwarzane przez znanych i uznanych na polskim rynku producentów, m.in. takich jak Bartec, Steute, a w zakresie urządzeń sygnalizacyjnych również Pfannenberg, Werma, Compro i La Sonora.

Produkty firmy Bartec kojarzą się z nowoczesnymi technologiami zapewniającymi bezpieczeństwo ludzi w strefach potencjalnie niebezpiecznych oraz ochronę bezpośredniego otoczenia tych stref. Takie też jest hasło przewodnie tej firmy: Bartec chroni ludzi i środowisko poprzez bezpieczeństwo komponentów, systemów i urządzeń. Projektowane i produkowane wysokiej jakości podzespoły i urządzenia spełniają wymagania dyrektywy ATEX oraz dyrektywy maszynowej.

W ofercie firmy ASTAT można znaleźć wiele produktów tego producenta, są to m.in. elementy stanowiące tzw. wyposażenie kontrolno-łączeniowe, w skład którego wchodzą: kasety sterownicze ComEx, pulpity sterownicze, gniazda i wtyki, puszki rozgałęźno-rozdzielcze, wyłączniki krańcowe oraz izolatory przepustowe, a także inne np.: stacje operatorskie Polaris, systemy identyfikacji, analizatory i urządzenia pomiarowe (w tym układy pomiarowe dla cystern).

Portfolio produktów firmy Bartec doskonale uzupełnia oferta firmy Steute. Jest to firma niemiecka produkująca aparaturę łączeniową niskiego napięcia przeznaczoną do pracy w systemach sterowania i bezpieczeństwa. Posiada bogaty asortyment produktów, przeznaczonych do pracy w normalnych warunkach środowiskowych, do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem a także w obszarach, gdzie występują trudne warunki otoczenia.

W zakresie produktów przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem można znaleźć m.in. wyłączniki pozycyjne z/bez funkcją bezpieczeństwa, wyłączniki nożne, wyłączniki linkowe - również zatrzymania awaryjnego, czujniki zbiegania taśmy przenośników, blokady elektromagnetyczne bezpieczeństwa, wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielną zworą oraz bezprzewodową aparaturę łączeniową.

Ważną częścią systemów bezpieczeństwa oraz sterowania jest sygnalizacja świetlna i dźwiękowa. Pełni ona funkcję alarmowania, ostrzegania lub informowania. Skuteczne uruchomienie sygnalizacji w momencie wystąpienia sytuacji krytycznej (ostrzeganie) lub zagrażającej życiu (alarmowanie) umożliwia natychmiastowe podjęcie stosownych działań.

Oferta firmy ASTAT zawiera wiele różnych produktów związanych z techniką sygnalizacyjną przeznaczonych do używania w obszarach zagrożonych wybuchem. Są to produkty takich firm jak Pfannenberg, Werma, Compro i La Sonora. Można tam znaleźć sygnalizatory dźwiękowe, optyczne lub świetlno-dźwiękowe wykonane do różnych stref. Istniejące i nieustające zapotrzebowanie rynku na specjalne wykonania produktów przyczynia się do ciągłego ich rozwoju. Producenci stale udoskonalają oferowane rozwiązania oraz tworzą nowe, co w pełni zaspokaja rosnący popyt na tego rodzaju produkty.

Paweł Kędzierski
Product Manager
ASTAT
www.astat.com.pl