Szkolenia Cert Partner w trosce o bezpieczne maszyny

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Cert Partner to firma z wieloletnim doświadczeniem, oferująca szkolenia, dzięki którym m.in. korzystanie z maszyn i narzędzi staje się zarówno bezpieczne, jak i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Szkolenia Cert Partner w trosce o bezpieczne maszyny

Firma działa na polskim rynku od 2003 r., wcześniej pod nazwą LUC – CE CONSULTING. Dziś jest członkiem Komitetów Technicznych nr 50, 158 i 281, funkcjonujących w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Bierze czynny udział w tworzeniu norm z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego "Klub Paragraf 34", wspólnie z którym organizuje corocznie "Jesienną Szkołę Bezpieczeństwa Technicznego".

Od 2003 r. Cert Partner zorganizował kilkaset szkoleń o tematyce bezpieczeństwa technicznego i odpowiedzialności prawnej za produkt. Ukończyło je już prawie 10 tys. uczestników. Wiele firm uzyskało też pomoc poprzez doradztwo i projekty wdrożeniowe w zakresie:

  • oznaczenia CE, minimalnych wymagań BHP, innych przepisów prawnych;
  • norm i innych specyfikacji technicznych;
  • znaków i systemów certyfikacji dobrowolnej (m.in. znak GS, ISO 9001, IATF 16949 itp.).

Podstawową formą firmowych szkoleń są kursy otwarte, pierwszego i drugiego stopnia, podzielone na kilkanaście głównych tematów.

Szkolenia I stopnia

Obsługa oprogramowania SAFEXPERT w oparciu o wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Oprogramowanie to daje możliwość praktycznego spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej – w prosty, przejrzysty, efektywny i rzetelny sposób. Szkolenie obejmuje m.in. wszystkie zagadnienia związane z obsługą SAFEXPERT i podstawowymi funkcjami administratora. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w formie online na żywo, każdy na swojej zainstalowanej licencji.

Combo: Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn

Szkolenie to jest organizowane przez Cert Partner od 2004 r. Ukończyło jej już kilka tysięcy osób, również z zagranicy. Podzielone jest na dwie osobne części, w których zawarto najbardziej podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa maszyn i obowiązkowego oznaczenia CE. Tematem części 1 jest "Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn". Część 2 to ćwiczenia praktyczne "Krok po kroku do CE wg dyrektywy maszynowej".

Cert Partner jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Stosuje też zasady Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych, który zawiera zbiór zaleceń PIFS w zakresie wykonywania usługi szkoleniowej. Dzięki temu firma zapewnia swoim klientom wysoką jakość usług, ciągłe ich doskonalenie oraz samokontrolę jakości. Potwierdzeniem tego jest pozytywne przejście audytu instytucji certyfikującej DEKRA oraz otrzymanie certyfikatu "Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)".

Minimalne wymagania dla maszyn w praktyce – ocena ryzyka i dostosowanie do dyrektywy narzędziowej

Maszyny, urządzenia oraz inny sprzęt roboczy użytkowany na terenie UE muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa ochrony zdrowia, co wynika z dyrektywy 2009/104/WE, znanej potocznie jako dyrektywa narzędziowa. Pracownicy odpowiedzialni za ich wdrożenia często nie wiedzą jednak, jak zastosować owe wymagania w odniesieniu do konkretnej maszyny. Szkolenie ułatwia przeprowadzenie efektywnej i rzetelnej analizy spełnienia wymagań, jak również dostosowanie maszyn już działających w zakładzie do obowiązujących w tym względzie przepisów. Pomaga też uporządkować istotne w tym obszarze zagadnienia wynikające z dyrektywy maszynowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z syntetycznym ujęciem źródeł obowiązującego prawa w zakresie odpowiedzialności prawnej producentów za wyroby wprowadzone do obrotu. Praktyczne aspekty kursu obejmują omówienie: zachowań stanowiących wypełnienie znamion przestępstwa, sankcji za naruszenie przepisów, etapów postępowania karnego, orzecznictwa sądowego, uprawnień i obowiązków osób podejrzanych o złamanie przepisów, a także stosowanych linii obrony. Przedstawione zostaną także szczegóły odpowiedzialności administracyjno-prawnej i cywilno-prawnej.

Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego dyrektywie niskonapięciowej (LVD)

Jedną z najczęściej stosowanych dyrektyw jest właśnie niskonapięciowa. Jej pobieżna lektura sprawia często wrażenie, że LVD nie zawiera żadnych szczególnie istotnych treści, a tymczasem jest odwrotnie. Dyrektywa gromadzi ważną wiedzę, bo praktyka uczy, że akurat sprzęt niskiego napięcia znajduje się w czołówce niebezpiecznych wyrobów. Warto pamiętać przy tym, że często stanowi on element maszyn czy wyrobów budowlanych, więc ryzyko skutków groźnej awarii rośnie. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla pracowników z wykształceniem elektrycznym, ale mile widziani są na nim również np. mechanicy czy osoby zamawiające lub odbierające wyroby podlegające pod dyrektywę LVD.

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC – zjawiska fizyczne, zasady projektowania, badania laboratoryjne, wymagania prawne

Projektanci urządzeń i systemów często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, na jakie narażone są ich wyroby w środowisku elektromagnetycznym oraz jakie zagrożenia stwarzają tam dla innego sprzętu. Z tego powodu temat EMC jest często pomijany lub odkładany na później. Najczęściej powraca jednak na etapie uzyskiwania deklaracji zgodności, a dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC dotyczy prawie wszystkich urządzeń przetwarzających sygnały elektryczne. Szkolenie dotyczące tego tematu podzielono na trzy części. Pierwsza, jednodniowa, poświęcona jest oznaczaniu CE wyrobów i dyrektywie EMC. Druga, też jednodniowa, dotyczy zjawisk, problemów i badań EMC. W trzeciej, dwudniowej, omawia się praktyczne zasady projektowania.

Zagrożenie wybuchem w branży maszynowej – wymagania i praktyka

Szkolenie to przeznaczone jest dla wszystkich osób, mających do czynienia z maszynami, których używanie wiąże się z ryzykiem wybuchu – chodzi zarówno o ich producentów, jak i użytkowników. Kurs pozwala odpowiedzieć na wiele pytań, dotyczących np. wymagań w zakresie wybuchowości stawianym maszynom i urządzeniom, powiązań technicznych między dyrektywami maszynową a ATEX i ATEX user, zapobiegania wybuchom i ochrony przed nimi. Uczestnik nauczy się m.in. określać parametry definiujące atmosferę wybuchową, dokonać klasyfikacji zagrożenia czy sformułować wymagania dla urządzeń przeciwwybuchowych.

Dyrektywa radiowa (RED) – jak skutecznie wprowadzić urządzenie radiowe na rynek UE?

Urządzenia radiowe są już w zasadzie wszędzie: od pilotów do rozmaitych sprzętów, poprzez smartfony, systemy alarmowe, aż po moduły wstawiane do maszyn. W ramach rewolucji związanej z rozwojem IoT/IIoT i sieci 5G znaczenie radiowego przesyłu sygnału będzie rosło. W tej sytuacji znajomość dyrektywy RED staje się nieodzowna przynajmniej dla dwóch kategorii uczestników rynku: konstruktorów i producentów. Dwudniowe szkolenie ukazuje, w jaki sposób, krok po kroku, zaprojektować urządzenie radiowe wraz z anteną i jak przygotować je do badań oraz wykonać prawidłowo ocenę zgodności. W ofercie Cert Partner znajdują się też dwie jednodniowe wersje tego szkolenia: "Dyrektywa radiowa (RED) w szczegółach – wymagania prawne dla urządzeń radiowych (w ramach szkoleń I stopnia)" oraz "Dyrektywa radiowa (RED) w praktyce – warstwa techniczna (w ramach szkoleń II stopnia)".

Szkolenia II stopnia

Instrukcja obsługi maszyn wg EN ISO 20607 – treść, forma, opracowywanie i odbieranie

W praktyce przemysłowej funkcjonuje wiele różnych dokumentów i instrukcji (techniczne, techniczno-ruchowe, obsługi, konserwacji, BHP, paszporty maszyn itd.). Ich tworzenie podlega określonym zasadom. Uczestnik szkolenia dowie się m.in.: jakie instrukcje musi napisać, jeśli jest producentem maszyny; co w nich zawrzeć i w jaki sposób, tak by instrukcja była kompletna, prawidłowa, aktualna i praktyczna; jakich instrukcji żąda PIP w trakcie kontroli maszyny u użytkownika; jakich dokumentów wymagać od dostawców maszyn i urządzeń; jak skutecznie zweryfikować zgodność dokumentacji/instrukcji z wymaganiami; jakie obowiązki wynikają z norm EN ISO 20607 i EN 82079-1.

Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849

To kilkudniowe szkolenie koncentruje się na doborze, projektowaniu i walidacji tej części układu sterowania maszyny, która odpowiada za bezpieczeństwo jej użytkowania. Kurs składa się z trzech niezależnych części tworzących spójną i logiczną całość dotyczącą wymagań dla układu bezpieczeństwa urządzeń. Pierwsza, dwudniowa, obejmuje zasady projektowania wg EN ISO 13849-1. Druga, jednodniowa, poświęcona jest walidacji wg EN ISO 13849-2. Ostatnia, trwająca dwa dni, poświęcona jest na ćwiczenia z użyciem programu Sistema. Profil szkolenia uwzględnia głównie potrzeby producentów, integratorów oraz firm modernizujących maszyny i linie technologiczne, nie pomijając jednak także wytwórców poszczególnych elementów składowych systemu sterowania (SRP/CS).

Bezpieczeństwo maszyn – algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL

Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają pełen zakres normy EN 62061 oraz powiązanej z nią normy EN 61508, szczegółowo określających kwestie bezpieczeństwa maszyn. Opanują też m.in. algorytm wyznaczania SIL funkcji bezpieczeństwa implementowanych w elektrycznych systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem, gdy znane są poziomy SIL CL i parametr PFHd wszystkich elementów składowych, a także gdy należy samodzielnie wyznaczyć SIL CL któregoś z podsystemów.

Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

Jak prawidłowo i zgodnie z prawem przygotować oraz połączyć rozdzielnice i sterownice z maszynami – szczególnie te wykonywane przez oddzielne firmy i dostarczane jako komponenty? Szkolenie pozwala odpowiedzieć na to pytanie, a obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i konkretne wytyczne dla praktyków, poparte wieloma przykładami. Program kursu oparto na wymaganiach najnowszych norm z serii EN 60204 (wyposażenie elektryczne maszyn) oraz EN 61439 (rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe), obejmujących swym zakresem kwestie zarówno bezpieczeństwa elektrycznego, jak i kompatybilności elektromagnetycznej.

Szkolenia szyte na miarę

Oprócz szkoleń otwartych, w których brać może udział praktycznie każda osoba z branży, Cert Partner ma również ofertę kursów przygotowywanych na indywidualne zlecenia firm, ściśle dostosowane do ich potrzeb. Prowadzone są zazwyczaj w zakładzie pracy zamawiającego, choć mogą także odbywać się w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym – również za granicą.

 

Cert Partner
www.certpartner.pl
ul. Katowicka 13/2, 45-061 Opole
tel. 48 515 317 094
e-mail: szkolenia@certpartner.pl