Czy zrównoważony rozwój jest istotny dla polskich firm?

| Gospodarka Aktualności

"Smart Industry Polska" to cyklicznie prowadzone badanie dotyczące zagadnień związanych z perspektywami rozwoju przemysłu w Polsce. O ile dotychczas tematy dotyczyły zagadnień związanych z innowacyjnością w kontekście Przemysłu 4.0, o tyle obecna, szósta edycja, poświęcona jest zrównoważonemu rozwojowi. Jak można wywnioskować z wyników badania – tematy te, w tym realizacja celów związanych z ochroną środowiska naturalnego, są dzisiaj istotne dla dużej części działających w kraju przedsiębiorstw. Również wiele przedsiębiorstw podejmuje w tym zakresie konkretne działania.

Czy zrównoważony rozwój jest istotny dla polskich firm?

Badanie przeprowadziła na zlecenie Siemensa firma badawcza Research Collective. Próba badawcza wyniosła 251 jednostek, przy czym tradycyjnie były nimi firmy MŚP. Respondentami byli członkowie najwyższej kadry zarządzającej, badanie zrealizowane zostało techniką CATI.

Wyniki badania "Smart Industry Polska 2021" - po pierwsze: OZE

Spośród wszystkich omawianych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w kontekście zmian klimatycznych najbardziej znane okazały się odnawialne źródła energii – ponad 4/5 respondentów stwierdziło, że wie sporo lub przynajmniej ma ogólną wiedzę na ich temat. Dla porównania kolejne trzy pojęcia, tj. ślad węglowy, zeroemisyjność/dekarbonizacja oraz gospodarka obiegu zamkniętego, rozpoznawane były przez mniej niż połowę respondentów. Niemal wszystkim badanym praktycznie obce były zaś pojęcia takie jak: Agenda 2030 oraz nowa taksonomia europejska. Ostatnie z pojęć dotyczy ocen, czy prowadzona przez przedsiębiorstwo działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo, zaś Agenda 2030 odnosi się do celów klimatycznych przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie ONZ na 2030 rok.

Wyniki badania "Smart Industry Polska 2021" - po drugie: inwestycje

Zgodnie z badaniem 72% firm uruchomiło odpowiednie procesy w zakresie zrównoważonego rozwoju, zaś 16% jest na etapie ich wdrażania. Niezależnie od skali działalności, przedsiębiorstwa najczęściej podejmują działania mające na celu ograniczenie zużycia mediów i zwiększenie efektywności produkcji. Znaczna część podmiotów średniej wielkości podjęła już prace modernizacyjne pozwalające na odzyskiwanie ciepła powstałego w wyniku procesów produkcyjnych, digitalizację procesów oraz opracowanie rozwiązań usprawniających transport i logistykę. Ankietowane firmy planują inwestować w poprawę świadomości swoich pracowników w obszarze zrównoważonego rozwoju. Co trzecia chce w najbliższych miesiącach przeprowadzić szkolenia pracowników w zakresie realizowania celów proekologicznych.

Wysiłki zmierzające do optymalizacji funkcjonowania firm pod kątem ich wpływu na środowisko zazwyczaj nie są odkładane na później. Z badania wynika, że 67% podmiotów planujących realizację prac modernizacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem zamierza je przeprowadzić w ciągu dwóch nadchodzących lat. Około 1/4 ankietowanych planuje prowadzić je w dłuższym horyzoncie czasowym (3-5 lat). Co najmniej 2/3 firm ma zamiar realizować działania zmierzające do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zastosować urządzenia o podwyższonej efektywności energetycznej, optymalizować zużycie mediów oraz zainwestować w nowe technologie. Swój ślad węglowy monitoruje obecnie 24% zbadanych firm.

Wyniki badania "Smart Industry Polska 2021" - po trzecie: motywacja

Głównym czynnikiem skłaniającym polskie przedsiębiorstwa do inwestowania w rozwiązania z obszaru zrównoważonego rozwoju są zachęty ekonomiczne – wskazała je blisko połowa ankietowanych. Cele prospołeczne deklaruje na pierwszym miejscu 12% polskich firm. Wśród kolejnych najistotniejszych powodów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju wymieniana była poprawa wydajności, którą również można uznać za czynnik ekonomiczny.

Poważną barierą ograniczającą inwestycje są w omawianym obszarze problemy z ich finansowaniem, co zostało wskazane przez 71% respondentów. Aż 62% zadeklarowało "brak zachęt" do działań proekologicznych. Warto dodać, że połowa spośród uczestniczących w badaniu zadeklarowała średni poziom automatyzacji swoich firm, natomiast 27% – niski.