Przepływomierze Coriolisa w rozliczeniowych pomiarach przepływu cieczy i gazów - najwyższa dokładność i stabilność długoterminowa

| Prezentacje firmowe Artykuły

Popyt na gaz ziemny oraz ropę naftową ciągle rośnie, co dla większości gałęzi przemysłu przekłada się na wysokie ceny paliw. Nowe technologie pomiarowe oferujące wyższą dokładność oraz niższe nakłady związane z utrzymaniem ruchu pozwalają w lepszy sposób monitorować zużycie oraz zapotrzebowanie na gaz ziemny oraz paliwa płynne.

Przepływomierze Coriolisa w rozliczeniowych pomiarach przepływu cieczy i gazów - najwyższa dokładność i stabilność długoterminowa

Pomiar rozliczeniowy oznacza wymianę dóbr pomiędzy dwoma stronami

3 rodzaje handlu legalnego:

Detaliczny
Wymiany towarów między nieznanym nabywcą i sprzedawcą. Zazwyczaj towary są wykorzystywane przez nabywcę. Przepływomierze LPGmass i CNGmass montowane w dystrybutorach paliw ciekłych i gazowych.

Hurtowy
Wymiana towarów odbywa się między znanym lub nieznanym nabywcą i sprzedawcą. Transakcje dotyczą dużych ilości towarów, które zwykle nie są konsumowane przez nabywcę. Przepływomierze Promass oraz LPGmass montowane w podcysternowych układach pomiarowych oraz ramionach nalewczych.

Umowny lub kontraktowy
Wymiana towarów odbywa się między znanymi partnerami i obejmuje stałe dostawy umówionej ilości towarów. Strony akceptują ceny, sposób transferu towaru oraz pomiaru jego ilości, jak też rozwiązywania ewentualnych sporów. Przepływomierze Proline Promass montowane w układach pomiarowych na rurociągach transferowych.

MASOWE PRZEPŁYWOMIERZE CORIOLISA – TECHNIKA POMIAROWA UZNANA NA CAŁYM ŚWIECIE

Fot. 1. Przepływomierze Proline Promass 84F pracujące na rurociągach transferowych

W raporcie nr 11 American Gas Association (AGA) masowe przepływomierze Coriolisa zostały uznane za bardzo dobrą technikę pomiarową. Podobnie American Petroleum Institute (API) zaakceptował masowce jako przyrządy do rozliczeniowego pomiaru przepływu ciekłych węglowodorów.

Proline Promass 84 produkowany przez Endress+Hauser jest masowym przepływomierzem Coriolisa posiadającym szereg lokalnych dopuszczeń do stosowania w rozliczeniowych układach pomiaru przepływu. Jednym z najważniejszych i najbardziej użytecznych jest certyfikat zgodności z europejską dyrektywą 2004/22/EEC dotyczącą urządzeń pomiarowych, popularnie zwaną dyrektywą MID.

Zakres certyfikacji przepływomierza obejmuje dwie części dyrektywy:

 • MI-002 – gazomierze i przeliczniki do gazomierzy,
 • MI-005 – instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru przepływu cieczy innych niż woda.

Proline Promass 84 może być zatem stosowany do rozliczeniowego pomiaru przepływu zarówno paliw ciekłych, jak i gazowych.

Czy wiesz, co znaczą te skróty?

 • OIML - Organisation Internationale de Métrologie Légale
 • NIST - National Institute on Standards and Technology
 • NCWM - National Conference on Weights and Measures
 • NTEP - National Type Evaluation Program
 • AGA - American Gas Association
 • API - American Petroleum Institute
 • MPMS - Manual of Petroleum Measurement Standards
 • GUM - Główny Urząd Miar
 • MID - Measuring Instruments Directive

PRZEWAGA PRZEPŁYWOMIERZY MASOWYCH NAD POMIARAMI OBJĘTOŚCIOWYMI

Fot. 2. Przepływomierze Proline Promass 84F pracujące na instalacji do rozładunku paliw płynnych z tankowców

Pomiar przepływu z wykorzystaniem przepływomierzy masowych minimalizują niedokładności związane z pomiarem objętościowym cieczy, a przede wszystkim gazów. Dzięki temu, że przepływomierze Coriolisa, takie jak Proline Promass F, mierzą bezpośrednio masę przepływającej cieczy lub gazu, wiele czynników wpływających na zwiększenie niepewności pomiaru przyrządami bazującymi na objętości po prostu znika.

Wymagania odnośnie do instalacji takie, jak odpowiednie długości prostych odcinków rurociągu przed i za przyrządem pomiarowym, częste i kłopotliwe do spełnienia w przypadku przepływomierzy objętościowych, dla Proline Promass F nie istnieją. Przez to instalacja rurociągowa może być zdecydowanie prostsza, a koszty jej realizacji i utrzymania znacznie niższe.

Zostało to potwierdzone w wielu testach, w których przepływomierze Coriolisa zachowywały dokładność pomiarową nawet w przypadku symulacji dużych perturbacji profilu przepływu. W stosunku do pomiarów objętościowych przepływomierze Coriolisa Endress+Hauser oferują wiele cennych zalet:

 • Fot. 3. Układ pomiarowy opracowany przez firmę Aurex LPG z Raszyna bazujący na przepływomierzu LPGmass zamontowany pod cysterną

  Brak części ruchomych, łożysk etc. ulegających szybkiemu zużyciu przy pomiarze suchych gazów.
 • Brak wymaganych prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem.
 • Całkowita niezależność pomiaru od profilu przepływu medium.
 • Brak konieczności kompensacji temperatury i ciśnienia medium.
 • Pomiar całkowicie niezależny od parametrów fizycznych cieczy lub zmian składu gazu.
 • Możliwość pomiaru cieczy zawierających kropelki cieczy lub części stałe mogące łatwo uszkodzić kryzy pomiarowe lub przepływomierze turbinowe.
 • Przepływomierze są niewrażliwe na nawet znaczne przekroczenie maksymalnej wartości przepływu, które może uszkodzić przepływomierze mechaniczne.
 • Funkcje zaawansowanej diagnostyki pozwalające na detekcję osadów, korozji lub mechanicznego wytarcia rur pomiarowych.
 • Szeroka zakresowość pomiaru, nawet 150:1.

STABILNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ

Fot. 4. Proline Promass 84F pracujące na rampie załadowczejw rafinerii Shell

Wszystkie przepływomierze Coriolisa Proline Promass produkowane przez Endress+Hauser zostały zaprojektowane w taki sposób, aby układ pomiarowy przyrządu był izolowany od mechanicznych naprężeń oraz zewnętrznych sił. Zapewnia to bardzo dużą odporność na drgania rurociągu, gwarantując doskonałą stabilność i dokładność pomiaru, wynoszącą 0,05% wartości mierzonej.

Stabilność punktu zerowego jest jednym z najważniejszych parametrów mających wpływ na dokładność pomiaru w rzeczywistych warunkach instalacyjnych. Mają na nią wpływ zmiany temperatury i ciśnienia medium, naprężenia mechaniczne czy zmiana gęstości medium. Żaden z wymienionych wyżej czynników nie ma znaczącego wpływu na stabilność i dokładność pomiaru realizowanego przepływomierzami Proline Promass.

Wysoka dokładność i stabilność pomiaru jest osiągana bez konieczności specjalnej instalacji przepływomierzy. Nie są wymagane żadne podpory, uchwyty czy kompensatory. Przepływomierze Proline Promass montuje się wprost na rurociągu, dzięki czemu koszty instalacji mogą być mniejsze.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPŁYWU MASOWEGO

Fot. 5. Przepływomierze Proline Promass 84F pracujące na instalacji ciekłego gazu ziemnego LNG

Korzyści, jakie daje przepływ masowy, są ogromne. Potwierdzają je użytkownicy tysięcy zainstalowanych przepływomierzy masowych oraz wyniki badań przeprowadzonych przez niezależne instytucje. Dla przykładu testy przeprowadzone przez PIGSAR – laboratorium należące do niemieckiego E.ON Ruhrgas AG, PTB, Colorado Engineering Experiment Station (CEESI) w Iowa, Southwest Research Intitute (SwRI) pokazały, że różne konfiguracje dolotowej części rurociągu mają pomijalnie mały wpływ na dokładność pomiarową przepływomierza.

Brak konieczności kompensacji ciśnienia i temperatury oraz stosowania zewnętrznych, specjalizowanych przeliczników to kolejna zaleta podnosząca dokładność pomiaru, upraszczająca instalację i obniżająca jej koszty.

Proline Promass F DN250

Proline Promass F DN250 to przepływomierz masowy Coriolisa, który można scharakteryzować jako duży w sensie mierzonych wartości przepływów oraz mały, jeśli spojrzy się na jego wymiary. Przepływomierze Promass stały się kluczem do usprawnienia wielu procesów przemysłowych. Użytkownicy doceniają przede wszystkim zalety wynikające z:

 • bezpośredniego pomiaru masy, gęstości i temperatur,
 • braku elementów ruchomych,
 • łatwości instalacji,
 • samoczynnego opróżniania czujnika z medium.

Masywna i jednocześnie kompaktowa konstrukcja przepływomierzy Promass F zapewnia stabilny, odporny na drgania i zewnętrzne siły pomiar z najwyższą dokładnością. Całkowicie spawana konstrukcja, doskonała dokładność pomiarowa, dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, zakres pomiarowy do 2,2 mln kg/h, możliwość samoczynnego opróżniania czujnika z medium, wykonanie wysoko- i niskotemperaturowe to tylko niektóre cechy, dzięki którym Proline Promass F jest najlepszym wyborem do masowego pomiaru przepływu.

OBSZAR ZASTOSOWANIA PRZEPŁYWOMIERZY MASOWYCH W ROZLICZENIOWYCH POMIARACH PRZEPŁYWU

Wszędzie tam, gdzie mierzony jest przepływ cieczy, a wynik pomiaru jest podstawą do rozliczeń finansowych, wymagany jest pewny i dokładny przyrząd pomiarowy. Takimi przyrządami są przepływomierze masowe Endress+Hauser. Ich najczęstszymi zastosowaniami w pomiarach rozliczeniowych będą:

 • Dystrybutory paliw płynnych, LPG, AdBlue i innych cieczy sprzedawanych na stacjach paliwowych. W tym obszarze sprawdzi się idealnie dedykowany do tego typu aplikacji przepływomierz masowy LPGmass. Podobnie do Proline Promass 84, LPGmass posiada certyfikat zgodności z dyrektywą MID MI-005.
 • Układy pomiarowe montowane pod cysternami służące do ich rozładunku. W zależności od przeznaczenia cysterny, wymaganych wydajności oraz funkcjonalności całego układu zastosowanie w tym obszarze znajdą zarówno przepływomierze LPGmass, jak i Proline Promass 84.
 • Stacjonarne układy do rozładunku i załadunku cystern kolejowych i samochodowych (ramiona nalewcze). Jest to obszar zarezerwowany dla przepływomierzy Proline Promass 84.
 • Stacjonarne układy pomiarowe na rurociągach transferowych. Idealnym przyrządem pomiarowym jest tutaj Proline Promass 84, szczególnie przy większych średnicach rurociągów i dużych wydajnościach instalacji. W razie potrzeby istnieje możliwość zastosowania dwóch lub więcej przepływomierzy o średnicy DN250 pracujących równolegle (patrz fot. 2).

Endress+Hauser Polska
www.pl.endress.com