Energia pod pełną kontrolą i mierzona z maksymalną dokładnością. Liczniki energii oraz mierniki i analizatory sieci z wyświetlaczem graficznym LCD

| Prezentacje firmowe Artykuły

Działanie większości maszyn jest obecnie uzależnione od energii elektrycznej, przez co jej pomiary są jednym z kluczowych zagadnień zarówno dla dostawców, jak i odbiorców. Jedną z wielu nowości produktowych w ofercie Lovato Electric są liczniki energii. W artykule opisujemy także nowoczesne mierniki i analizatory sieci, w tym wersje, które użytkownik może rozszerzać funkcjonalnie, dopasowując do swoich potrzeb.

Energia pod pełną kontrolą i mierzona z maksymalną dokładnością. Liczniki energii oraz mierniki i analizatory sieci z wyświetlaczem graficznym LCD

LICZNIKI ENERGII

Liczniki Lovato to przede wszystkim dwie grupy przyrządów - wersje jedno- i trójfazowe. Urządzenia jednofazowe wykonano w dwóch typach: mechanicznej i cyfrowej. Liczniki mechaniczne, które produkowane są w obudowach modułowych (szerokość 1 modułu), służą do pomiaru zużycia energii czynnej (klasa 1) i można je podłączyć bezpośrednio do układu (maksymalnie 32A) oraz dokonywać odczytu poboru poprzez wyjście impulsowe (tylko DMEM100T1).

Fot. 1. Licznik DMEM100

Fot. 2. Licznik DMED100T1

Fot. 3. Rodzina mierników DMG

Wersje jednofazowe z wyświetlaczem cyfrowym zostały zaprojektowane w trzech wykonaniach, wszystkie w obudowie modułowej i o szerokości 1 modułu w przypadku dwóch pierwszych wersji oraz 2 modułów dla trzeciego wykonania:

  • DMED100T1 - podłączenie bezpośrednie do 32A z wyjściem impulsowym,
  • DMED110T1 - podłączenie bezpośrednie do 32A z programowalnym wyjściem statycznym, pomiar 10 parametrów elektrycznych, w tym energii czynnej w klasie 1 (wg IEC/EN 62053-21) lub klasie B (wg EN 50470-3) i energii biernej w klasie 2 (IEC/EN 62052-23),
  • DMED120T1 - podłączenie bezpośrednie do 63A z programowalnym wyjściem statycznym, pomiar 12 parametrów elektrycznych, w tym energii analogicznie do DMED110T1.

Liczniki trójfazowe wykonane są natomiast w dwóch wersjach (oba typy w obudowie modułowej o szerokości 4 modułów):

  • DMED300T2 - podłączenie bezpośrednie do 63A z dwoma programowalnymi wyjściami statycznymi i możliwością pomiaru 30 parametrów elektrycznych, w tym energii czynnej w klasie 1 (wg IEC/ EN 62053-21) lub klasie B (wg EN 50470-3) i energii biernej w klasie 2 (IEC/EN 62052-23),
  • DMED310T2 - podłączenie pośrednie przez przekładnik prądowy (strona wtórna przekładnika 5A) z dwoma programowalnymi wyjściami statycznymi i możliwością pomiaru 30 parametrów elektrycznych, w tym energii jak wyżej; dodatkowo licznik ten można rozbudować o moduły rozszerzeń, które stosuje się do mierników cyfrowych z wyświetlaczem LCD serii DMG.

CYFROWE MIERNIKI I ANALIZATORY SIECI

Lovato Electric wprowadziło do oferty nową serię mierników DMG z wyświetlaczem graficznym LCD, które zostały wykonane w dwóch wersjach montażowych: modułowej i tablicowej - podobnie jak seria mierników DMK z wyświetlaczem LED. Szeroka oferta zawiera przede wszystkim wersje podstawowe, które są pełne konkurencyjnych możliwości i wersje zaawansowane z funkcjonalnością, która odróżnia je od innych produktów dostępnych dziś na rynku.

Fot. 4. DMG900

Fot. 5. DMG900T + DMG900RD

Fot. 6. Profil boczny mierników tablicowych

Mierniki DMG mogą kontrolować systemy dystrybucji i monitorować jakość oraz dostępność zasilania w układach niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Szeroki zakres napięć zasilania oraz wejścia prądowe i napięciowe pozwalają stosować je w aplikacjach przemysłowych oraz cywilnych do nadzoru zużycia, statusu i wymagań postawionych przez dostawców energii. Dokładność pomiaru jest jedną z najlepszych w porównaniu do innych przyrządów dostępnych aktualnie na rynku.

Deklarowane odchylenia wartości dla napięcia i prądu to 0,2% lub 0,5%, w zależności od modelu, a dla energii czynnej klasa 1 lub 0,5s. Powyższe wartości odnoszą się do aktualnych pomiarów, a nie do pełnej wartości skali pomiarów. Seria urządzeń DMG zawiera trzy wykonania modułowe - DMG200, DMG210 i DMG300 - oraz trzy wykonania tablicowe - DMG700, DMG800 i DMG900. Model DMG900, standardowo dostarczany z ekranem dotykowym, dostępny jest również w wykonaniu: moduł pomiarowy montowany na szynie DIN (przetwornik pomiarów typu DMG900T) i zdalny ekran dotykowy (typ DMG900RD).

MONTAŻ I TESTOWANIE

Wykonania modułowe mają kompaktową obudowę o szerokości 4 modułów (71mm), natomiast wykonania tablicowe mają obudowę o wymiarach 96×96mm i charakteryzują się niewielką głębokością - tylko 60mm (80mm z dołączonymi modułami rozszerzeń). Dzięki specjalnemu systemowi, montaż i demontaż miernika mogą być wykonane bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Kiedy okablowanie jest już gotowe, montażysta może szybko sprawdzić poprawność podłączenia przy użyciu specjalnej funkcji testu instalacji. Funkcja ta umożliwia wykrycie aktualnie podłączonego napięcia, prądu, właściwej kolejności faz, niezrównoważenia faz, poprawności podłączenia przekładnika prądowego lub niewłaściwego przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem a prądem.

MODUŁY ROZSZERZEŃ, PODŁĄCZENIE I OPROGRAMOWANIE DO KOMUNIKACJI

Przez umieszczenie specjalnych modułów rozszerzeń, miernik modułowy DMG300 i wszystkie typy w wykonaniu tablicowym mogą zostać rozbudowane o dodatkowe funkcje. Do DMG300 moduły podłącza się przez port podczerwieni, a do mierników tablicowych przez gniazda wtykowe. Moduły rozszerzeń instaluje się bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Fot. 7. Test okablowania

Fot. 8. Montaż modułów wersji modułowej

Fot. 9. Montaż modułów wersji tablicowej

Na mierniku DMG300 można zamontować 3 takie moduły, natomiast na miernikach tablicowych cztery. Jednocześnie możemy podłączyć do miernika moduły komunikacji (RS485, RS232, USB, Ethernet), moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogowych oraz moduły pamięci; każdy z powyższych identyfikowany jest automatycznie przez miernik, bez konieczności ręcznych ustawień lub podłączania komputera.

Kiedy podłączyliśmy chociażby jeden moduł komunikacyjny, możemy zastosować specjalne oprogramowanie zaprojektowane przez Lovato Electric, które umożliwia zdalną kontrolę i nadzór nad miernikiem lub kilkoma miernikami, ich programowanie oraz odczyt parametrów przy użyciu bezpośredniego podłączenia lub poprzez modem. Z pobranych w ten sposób danych przygotować można wykresy lub tabelki, które ułatwić mogą analizę systemu. Wszystkie pobrane dane można zapisać w popularnych formatach - m.in. dla oprogramowania Excel, Access oraz jako tekst.

PODŁĄCZENIE PRZEZ ETHERNET

Specjalny moduł rozszerzeń z interfejsem Ethernet umożliwia podłączenie miernika DMG do istniejącej już sieci bez konieczności wykonania okablowania. Przy odpowiedniej konfiguracji sieci miernik może być widoczny zdalnie przy użyciu Internetu.

WYŚWIETLACZ GRAFICZNY I STRONA UŻYTKOWNIKA

Bardzo ważną zaletą wprowadzoną w miernikach DMG jest duży graficzny wyświetlacz LCD, z białym podświetleniem LED. Główna strona z ikonami umożliwia nawigację poprzez dedykowane różnym funkcjom podstrony. Szczegółowe opisy parametrów lub wyświetlanych pomiarów pozwalają użytkować miernik bez ciągłego sprawdzania w dokumentacji technicznej tego, co aktualnie wyświetlane jest na ekranie.

Fot. 10. Wizualizacja oprogramowania

Fot. 11. Przykład strony użytkownika

Fot. 12. Przykłady wizualizacji wyświetlanych danych

Nawet alarmy i informacje zawsze są wyświetlane ze zrozumiałym tekstem, a w niektórych przypadkach tekst ten może być wpisany przez użytkownika. Wszystkie teksty dostępne są w 5 językach. Graficzny wyświetlacz pozwala również generować wykresy reprezentujące trendy pomiarów w czasie i opracowanie wykresów belkowych, które pokazują chwilowe przekroczenia mierzonych parametrów w odniesieniu do wartości pełnej skali dla nich przewidzianych.

DMG900 wyposażony jest w ekran dotykowy, który zastępuje tradycyjne przyciski i sprawia, że obsługa interfejsu jest ekstremalnie prosta i intuicyjna. Dla bardziej wymagających użytkowników dostępna jest funkcja tworzenia własnej strony, to jest ustawienie pomiarów, które użytkownik najczęściej kontroluje i wprowadzenie tekstu tytułu.

ANALIZA HARMONICZNYCH I MONITORING ENERGII

W celu kontroli harmonicznych prądu i napięcia DMG pokazuje procentowe wartości w odniesieniu do wartości zasadniczej i wykresy belkowe, które odzwierciedlają obraz sytuacji. Pobór energii monitorowany może być przy użyciu dostępnych parametrów (od 150 do 590, w zależności od modelu). Moduł pamięci zapisuje zdarzenia i ich datę, które miały miejsce na liniach zasilania w szerokim zakresie czasu. Dodatkowo w ofercie znajduje się specjalny moduł, przy użyciu którego można dokładnie analizować jakość energii zgodnie z dyrektywą EN 50160 i tym samym identyfikować problemy takie jak migotania lub spadki napięć.

PROGRAMOWALNE ALARMY I WEWNĘTRZNE ZMIENNE

Użytkownik może wybierać alarmy i teksty wiadomości dla zdarzeń, takich jak przekroczenie progu limitu, pojawienie się sygnału na wejściu cyfrowym, status wejścia/wyjścia, licznika głównego i różne zmienne. Wszystkie identyfikatory mogą być połączone razem przez operacje logiczne and, or, xor i ich negacje.

Fot. 13. Harmoniczne

Fot. 14. Licznik godzin

Fot. 15. Mikroprzełączniki

Umożliwia to aktywować wyjścia i generować alarmy będące rezultatem złożonych zdarzeń. Dostępne są również liczniki godzin, całkowity i częściowy, odpowiednio do monitorowania czasu, przez który jednostka była zasilona, i w drugim przypadku powiązany do jednego zaprogramowanego przez użytkownika zdarzenia, jak przekroczenie zaprogramowanej wartości współczynnika mocy.

FUNKCJA TARYFY

Do pomiaru energii DMG używać może 4 niezależnie ustawianych taryf, które wybiera się przez wejścia cyfrowe, każde wyposażone w licznik godzin całkowity i częściowy. Umożliwia to rozróżnienie poboru w różnych oknach czasowych ustanowionych przez dostawcę energii lub rozróżnienie poboru dokonywanego przez różnych konsumentów, który odbywa się w różnym czasie. Każda taryfa składa się z licznika energii czynnej (pobranej i oddanej), energii biernej (pobranej i oddanej) i energii pozornej.

BEZPIECZEŃSTWO - HASŁO I MIKROPRZEŁĄCZNIKI

Po ustawieniu parametrów miernik może być zabezpieczony dwupoziomowym hasłem dostępu, by uniknąć przypadkowych lub nieautoryzowanych zmian, które mogłyby uszkodzić system. Wersja tablicowa dodatkowo ma blokowane mikroprzełączniki do blokowania mechanicznego ustawień.

Lovato Electric
www.lovatoelectric.pl