Znak CE gwarancją zgodności z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Znak CE potwierdza, że maszyna lub cała instalacja spełnia wymogi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w zakresie wymagań zasadniczych. Pozwala na wprowadzenie sprzętu do obrotu i oddanie go do użytku na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zapewnia zaufanie odbiorcy końcowego. Proces nadawania znaku CE jest z góry określony i wymaga czasu – oraz posiadania niezbędnej wiedzy technicznej.

Znak CE gwarancją zgodności z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

Maszyny wprowadzane po raz pierwszy do obrotu na terenie Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania zasadnicze, wymienione w Dyrektywie Maszynowej. Obowiązkiem producenta maszyny jest wystawienie Deklaracji Zgodności i oznaczenie urządzenia znakiem CE. Wymagania zasadnicze zostały wprowadzone do polskiego prawa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 dnia października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228).

Gwarantowany najwyższy poziom bezpieczeństwa

Zgodnie z założeniem obowiązującego prawa i ustanowionych norm, zagrożenia dotyczące maszyn są wykrywane i oceniane w powtarzanym procesie. Należy także wykazać, w jaki sposób można ograniczyć lub nawet wyeliminować ryzyko związane z potencjalnie niebezpieczną sytuacją. Ostatecznie, po jego ocenie opracowywana jest koncepcja bezpieczeństwa, której założenia pozwalają na wyeliminowanie lub zminimalizowanie tego zakresu ryzyka dotyczącego działania maszyny, którego nie udało się wyeliminować podczas jej projektowania i budowy. Redukcja ta realizowana jest głównie przez zastosowanie technicznych środków bezpieczeństwa. Na tym etapie przydatne są normy zharmonizowane z Dyrektywą Maszynową – np.: PN-EN ISO 13857 (Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych), PN-EN ISO 14119 (Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami) lub PN-EN ISO 13849 (Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem), które pozwalają prawidłowo zaplanować i wykonać zabezpieczenia maszyny.

Zintegrowane zespoły maszyn o szczególnych wymaganiach

Złożone i rozbudowane zespoły maszyn podlegają szczególnym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa. Oprócz typowych zagrożeń należy uwzględnić te znajdujące się na styku poszczególnych składowych danego zespołu. Producent instalacji musi ocenić ryzyko dla każdego przypadku i zastosować środki, które je ograniczą, a wszystko to z zastrzeżeniem, że wybrane rozwiązanie nie może obniżać wydajności. Jeśli jednak poszczególne maszyny, które już mają certyfikat CE (np. wtryskarka), zostaną połączone razem w jeden zespół, procedura oceny zgodności musi zostać przeprowadzona dla całej instalacji.

Odbiorcy końcowi coraz częściej zwracają się do producentów maszyn z prośbą o przeprowadzenie procedury oceny zgodności w zakresie oznakowania CE dla całej linii. Proces ten wymaga nie tylko wiedzy technicznej, ale także bardzo dobrej znajomości norm i przepisów prawnych. Aby mógł on przebiec szybko i prawidłowo, niezbędne jest kompleksowe podejście do danego projektu.

Site Acceptance Test (SAT – odbiór maszyn u producenta) wykonywany przez firmę Pilz stanowi ostatni etap przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji maszyny lub ich zespołu. Umożliwia wykonanie końcowych regulacji urządzeń i jest częścią końcowego procesu odbioru, za który odpowiada przede wszystkim użytkownik. W jego trakcie należy wykazać, że oznakowane znakiem CE moduły instalacji jako całość spełniają wymagania określone w specyfikacji technicznej. Wówczas cała instalacja lub zespół maszyn, opatrzone znakiem CE, są bezpieczne i gotowe do eksploatacji.

Pilz przejmuje odpowiedzialność jako upoważniony przedstawiciel

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn firma Pilz ma wieloletnie doświadczenie, a tym samym oferuje wysoki poziom kompetencji technicznych, co umożliwia podejmowanie niezbędnych działań związanych z oznakowaniem maszyn sygnaturą CE oraz rzetelną interpretację norm. Nie tylko wspiera klienta w tych działaniach, ale może przejąć na jego życzenie odpowiedzialność za przeprowadzenie procedury oceny zgodności. W ten sposób Pilz, podpisując deklarację zgodności jako upoważniony przedstawiciel, potwierdza spełnienie wymagań Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Oprócz oceny ryzyka (i koncepcji bezpieczeństwa), firmowe usługi obejmują również sporządzenie dokumentów weryfikacyjnych i walidacyjnych, które potwierdzają, że wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL (Performance Level według normy PN-EN ISO 13849-1) dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa został rzeczywiście osiągnięty. W tym procesie do sprawdzenia funkcji bezpieczeństwa (np. osłon blokujących) wykorzystywany jest schemat obwodu sterowania, a nawet program sterowników programowalnych. Poprawność doboru komponentów sprawdza się również pod kątem prawdopodobieństwa uszkodzenia. Na koniec, w ramach kontroli przeprowadzanej na gotowej instalacji, sprawdzane i testowane są wszystkie elementy bezpieczeństwa: mechaniczne lub zależne od sterowania.

Częstym wyzwaniem producentów maszyn jest konieczność włączenia do istniejących linii dodatkowych urządzeń, nierzadko produkowanych przez inne firmy, a następnie sprawdzenie połączeń między nimi. W takim przypadku ostateczna ocena musi zostać wykonana dopiero po integracji tych modułów w miejscu zainstalowania.

Firma Pilz jest w stanie przeprowadzić w imieniu klienta pełną procedurę oceny zgodności – począwszy od oceny ryzyka, poprzez opracowanie założeń i projektu bezpieczeństwa, walidację uzupełnioną o wymagane pomiary, aż po wystawienie deklaracji zgodności WE. W przypadku procedury nadania znaku CE zapewniamy pełne wsparcie w zakresie spełnienia wymagań Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz tworzenia dokumentacji.

 

Pilz Polska
tel. 22 884 71 00
info@pilz.pl, www.pilz.pl