Schneider Electric wprowadza na rynek nową wersji systemu SCADA Vijeo Citect 7.3. CitectSCADA zmienia nazwę na Vijeo Citect

| Prezentacje firm

W najnowszej wersji systemu Vijeo Citect 7.3 położono szczególny nacisk na zagadnienia związane z szeroko rozumianą efektywnością. Inżynierowie automatycy docenią nowe elementy i funkcje pozwalające na szybsze projektowanie systemu SCADA. Z kolei dzięki łatwiejszemu dostępowi do danych procesowych oraz nowym możliwościom ich analizy, technolodzy i operatorzy zyskają jeszcze większą kontrolę nad procesami technologicznymi, a także możliwość optymalizowania sposobu, w jaki one przebiegają.

Schneider Electric wprowadza na rynek nową wersji systemu SCADA Vijeo Citect 7.3. CitectSCADA zmienia nazwę na Vijeo Citect

 

Jedną z najistotniejszych zmian, jaką wprowadzono w Vijeo Citect 7.3, jest pojawienie się szablonów urządzeń i ich hierarchia (Equipment Templates / Hierarchy). Pozwala to na funkcjonalne powiązanie systemu sterowania z nadzorowanym procesem. Samo urządzenie (np. miernik energii elektrycznej, przepływomierz, itp.), które jest dostępne dla programisty, funkcjonuje w systemie jako predefiniowany obiekt opisany takimi parametrami jak powiązane z nim zmienne i ich prefiksy, alarmy, trendy, stany.

Inżynier ma zatem możliwość prowadzenia prac inżynierskich w sposób typowo obiektowy, tj. wprowadzając standaryzację, minimalizując nakłady czasu i ilość potencjalnych błędów. Przykładowo dodając do systemu miernik energii elektrycznej PM800 w oparciu o przygotowany wcześniej szablon obiektu, w systemie w sposób automatyczny zadeklarowane zostaną wszystkie zmienne, trendy i alarmy opatrzone dodatkowo prefiksem umożliwiającym jednoznaczną identyfikację urządzenia.

Drzewiasta hierarchia urządzeń pozwala na odwzorowanie procesu zgodnie np. ze standardem S88/95 i ulokowanie danego urządzenie w obrębie instalacji przemysłowej. Przekłada się to na szereg korzyści dla operatora systemu, z których najważniejszą jest przejście od typowego płaskiego systemu, opartego na liście zmiennych do systemu zorientowanego obiektowo. Konsekwencją takiej reorganizacji systemu jest zdecydowanie łatwiejszy i szybszy dostęp do właściwych informacji oraz ich filtracja na poziomie SCADA oraz wszystkich innych systemów nadrzędnych.

W Vijeo Citect 7.3 wprowadzono również szereg zmian związanych z alarmowaniem. Ich głównym celem było zintegrowanie w systemie alarmowania modelu procesu wg S88/95, obiektowych informacji z urządzeń i dostarczenie nowych rozwiązań pozwalających operatorom systemu sprawniej analizować informacje alarmowe. Nowy szablon ekranu alarmowego został przygotowany między innymi właśnie do obsługi hierarchicznej organizacji urządzeń, która w wersji 7.3 stała się standardowym mechanizmem filtrowania alarmów.

Oprócz wielu nowych elementów usprawniających korzystanie z przeglądarki alarmów (drzewko urządzeń, zakładka Action menu, licznik alarmów, itp.), na uwagę zasługuje funkcja sekwencji zdarzeń (Sequence of Events, SOE), będąca historycznym sekwencyjnym zapisem wszystkich zdarzeń alarmowych. Zestawione w taki sposób dane, opatrzone dodatkowo opisami sporządzonymi przez operatorów w momencie wystąpienia alarmu, mogą stać się w przyszłości cennym materiałem źródłowym służącym do dalszych analiz, szkolenia operatorów, itp.

W Vijeo Citect 7.3 najczęściej wykorzystywane elementy interfejsu użytkownika - takie jak np. tabele danych, suwaki i drzewka struktur, są dostępne w standardowej bibliotece będącej częścią systemu. Ich wykorzystanie razem z predefiniowanymi szablonami stron wpływa na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania profesjonalnego układu graficznego ekranów synoptycznych.

Zarządzanie energią w praktyce przemysłowej może być realizowane wyłącznie na drodze wspólnej analizy danych procesowych i energetycznych. Analizowanie tylko jednej składowej często prowadzi do fałszywych wniosków z uwagi na brak szerszego spojrzenia na warunki, w jakich odbywała się przykładowo produkcja, lub wręcz uniemożliwia wskazanie konkretnych obszarów, w których optymalizacja wykorzystania energii byłaby możliwa.

Wobec powyższych uwag Vijeo Citect 7.3 może zostać wyposażony w moduł +PowerConnect umożliwiający zestawienie danych procesowych i energetycznych w jednym systemie. Z uwagi na specyfikę urządzeń wykorzystywanych do opomiarowania mediów, Vijeo Citect 7.3 został wyposażony w szereg driverów komunikacyjnych m.in. IEC 61850, Power Modbus, DNP3, IEC 60870-5-104.

Dysponując danymi pochodzącymi z mierników (np. energii elektrycznej ION, PM) i wykorzystując standardowe elementy funkcjonalności systemu Vijeo Citect (np. Process Analyst, SOE, itp.), system Vijeo Citect można w łatwy sposób wykorzystać do oceny szczytowego zapotrzebowania na moc i śledzenia profilu zużycia energii. Co więcej - użytkownik może samodzielnie zaimplementować rozwiązania pozwalające na uniknięcie przekroczenia zadeklarowanego zużycia energii, a także świadomie kształtować jej pobór na poszczególnych liniach technologicznych.

Schneider Electric
www.schneider-electric.pl