Szkolenia dla stref czystych z międzynarodową certyfikacją ICCCS

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Na zasoby przedsiębiorstwa składa się szereg wartości, w tym zasoby materialne i ludzkie, wśród których wyróżnia się takie kompetencje, jak wiedza, doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje.

Szkolenia dla stref czystych z międzynarodową certyfikacją ICCCS

Dla większości menedżerów oczywiste jest, że maksymalne wykorzystanie zasobów materialnych musi być oparte o budowanie kompetencji zasobów ludzkich. Obecnie, gdy konkurujące podmioty mogą posiadać bardzo zbliżony sprzęt produkcyjny, przewagi konkurencyjne najczęściej osiągane są właśnie poprzez kreowanie wyższości kompetencyjnej.

Wiadomo także, że w wielu procesach wymagane są szczególne kompetencje, których nabycie możliwe jest jedynie poprzez specjalistyczne szkolenia. Gdy są one prawidłowo przeprowadzone, niemal zawsze istotnie przyspieszają rozwój umiejętności i nawyków praktycznych.

Edukacja stanowi kluczowy element, szczególnie w procesach odbywających się w cleanroomie, gdzie wpływ operatora na środowisko i aplikację jest decydujący. Przesądza wręcz o skuteczności procesu – a często również o bezpieczeństwie operatorów i końcowych odbiorców.

Edukacja oparta na międzynarodowych standardach i akredytacjach

Jeśli chcemy, aby edukacja w obszarze procesowym była skuteczna, trzeba ją oprzeć o standardy niezależne od osoby trenera. Choć bowiem jest on postacią niezwykle ważną, nie powinien samodzielnie przygotowywać i oceniać własnych programów. Profesjonalni szkoleniowcy muszą opierać naukę na standardach zunifikowanych i ewoluowanych w dużych grupach specjalistów. W edukacji zawodowej konieczny jest więc system edukacyjny.

 
Fot. 1. Szkolenie wykładowe

Jako podstawę takiego systemu edukacyjnego firma Cleanproject przyjęła międzynarodowe standardy wypracowywane i wdrażane od pięćdziesięciu lat przez organizację International Confederation of Contamination Control Societies. Promuje ona najlepsze narzędzia zapewniające jakość w procesie nauczania i przygotowania osób pracujących w cleanroomach do wykonywania odpowiedzialnych i trudnych zadań.

ICCCS (www.icccs.net) jest międzynarodową organizacją, od 1972 r. tworzącą i rozwijającą standardy i normy dla stref czystych. Dla komitetu ISO 209 opracowuje ona międzynarodowe standardy dla pomieszczeń czystych i powiązanych środowisk kontrolowanych, a dla Komitetu Standaryzacji Komisji Europejskiej – europejskie standardy technologii pomieszczeń czystych, na czele z normami ISO 14644 Cleanrooms and associated controlled environments oraz ISO 14698 Cleanrooms and associated controlled environments – Biocontamination control.

Istotnymi częściami działalności ICCCS są edukacja oraz współpraca z przemysłem i środowiskami naukowymi. Na obszarze Polski organizację tę reprezentuje jako członek statutowy Polskie Stowarzyszenie Czystych Technologii (www.psct.pl). Bierze ono udział w pracach ICCCS oraz zapewnia dostęp do baz wiedzy i szkoleń, przeprowadzając warsztaty, spotkania, audyty, sponsorując działalność naukową oraz projekty badawcze dotyczące wykorzystania i rozwoju technologii czystych.

Kursanci, którzy ukończą szkolenie zdaniem egzaminu, otrzymują wpis na listę osób mających odpowiednie kompetencje oraz stosowny certyfikat.

Międzynarodowy standard edukacyjny dla obszarów cleanroom obejmuje kilka podstawowych zagadnień.

1. Unifikacja szkoleń – kursy prowadzone są w kilkudziesięciu państwach, według tych samych standardów.

2. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenia zdanym egzaminem, zdobywają certyfikaty oraz wpis na międzynarodową listę zawierającą dane osób, firm i instytucji, mających kompetencje do pracy w obiektach typu cleanroom.

3. Programy szkoleniowe opracowywane są i przygotowywane przez międzynarodowe środowisko o rozległym doświadczeniu, wiedzy i mające za sobą wieloletnią wzajemną współpracę.

4. ICCCS dysponuje ośrodkami badawczymi i wyposażeniem wykorzystywanym do pracy nad rozwojem norm, a także do opracowywania programów szkoleniowych i wsparcia członków stowarzyszenia w rozwiązywaniu ich problemów w produkcji lub badaniach.

W skrócie oznacza to, że firma, która zapewni swoim pracownikom dostęp do szkoleń ICCCS, jest w stanie przedstawić odbiorcom oraz kooperantom pełną i zrozumiałą w międzynarodowym środowisku kwalifikację procesu z certyfikacją zespołu. Szkolenie, egzamin i certyfikat będą więc tożsame w Polsce, Holandii, Szwecji, Chinach i kilkudziesięciu innych państwach, co daje zrozumiały dla wszystkich podmiotów zunifikowany standard oceny kompetencji kadry.

Centrum szkoleniowe

W ramach współpracy z PSCT, Cleanproject prowadzi wyspecjalizowane Centrum Szkoleniowe, realizujące kilkanaście programów szkoleniowych. Związani z nim trenerzy mają międzynarodową akredytację trenerską ICCCS – są to praktycy i osoby z doświadczeniem akademickim. Centrum wyposażone jest w sprzęt do praktycznego prowadzenia zajęć (mierniki, systemy sprzątające, wyposażenie).

Ośrodek realizuje programy szkoleniowe kompleksowo przygotowujące kadry do pracy w strefach czystych i wykonywania procesów produkcyjnych lub badawczych. Działalność centrum podlega stałej ocenie, a programy są realizowane zgodnie z wytycznymi ICCCS i Polskiego Stowarzyszenia Czystych Technologii oraz na podstawie certyfikacji SUS, zatwierdzonej przez firmę Dekra.

Kilkanaście programów szkoleniowych skierowanych jest do:

  • kadry tworzącej i rozbudowującej obiekty cleanroom,
  • menedżerów zarządzających procesami w strefach czystych,
  • operatorów pracujących w cleanroomach,
  • służb utrzymania ruchu,
  • szerokiego grona osób prowadzących zadania w cleanroomach.

Kursanci mogą wybierać pojedyncze szkolenia lub ścieżkę edukacyjną i po ukończeniu całego cyklu zdobyć określony tytuł:

  • Certification Cleanroom Operator (CCO) – podstawowy tytuł dla osób pracujących w cleanroomach jako operatorzy, pracownicy liniowi i laboratoryjni, pracownicy naukowi, studenci;
  • Certification Cleanroom Specialist (CCS) – dla osób pracujących w służbach utrzymania ruchu, techników, instalatorów, pomiarowców;
  • Master of Cleanroom Operation (MCO) – dla kierowników stref czystych organizujących pracę w obiektach, inżynierów procesowych;
  • Master of Cleanroom Administration (MCA) – dla kadry zarządzającej, dyrektorów operacyjnych, nadzoru.

Niezależnie od wybranej drogi, podstawą edukacji jest szkolenie Cleanroom Pass, niezbędne do poznania podstaw technologii czystych i zasad przebywania w cleanroom.

Szkolenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia używanego w cleanroomach

Szkolenia wykładowe – czy to w wersji prowadzonej w sali szkoleniowej, czy to w wersji on-line – są niezbędne, by poznać normy, wprowadzić kursantów w tajniki technologii, przeanalizować case studies itd. Nie jest jednak możliwe, by podczas wykładów nauczyć się prowadzić pomiary w cleanroomie, zakładać i zdejmować kombinezon czy też sprzątać sam cleanroom.

 
Fot. 2. Szkolenie z prowadzenia pomiarów

Niezwykle ważne są więc szkolenia praktyczne, odbywające się w cleanroomie z wykorzystaniem mierników, systemów sprzątających, odzieży, mebli i całości wyposażenia, niezbędnego, by obiekt funkcjonował.

Choć nadal znaczna część szkoleń wykładowych prowadzona jest w systemie nauczania zdalnego i forma ta sprawdza się zaskakująco dobrze, to – szczególnie dla operatorów i służb utrzymania obiektów – szkolenia praktyczne są niezbędne.

Stowarzyszeni mogą więcej!

 
Fot. 3. System do prowadzenia szkoleń on-line
 
Fot. 4. Nauka utrzymania klasy czystości w obiekcie

Członkowie stowarzyszenia corocznie prowadzą setki wykładów i szkoleń w ramach sympozjów, konferencji, warsztatów i targów. Wykonują także audyty, analizy procesów oraz badania materiałowe i pomiary.

W ramach działań stowarzyszenia jego członkowie dzielą się wiedzą, rozwiązują problemy i nawiązują relacje biznesowe lub naukowe.

Najbliższe, 24. sympozjum ICCCS zaplanowano w Turcji, w dniach 10‒13 października. Będzie to doskonała okazja, by poznać międzynarodowe środowisko osób pracujących nad rozwojem technologii czystych. Podczas trzech dni uczestników czekają wykłady, warsztaty i spotkania z osobami oraz instytucjami ustanawiającymi standardy i wprowadzającymi najnowsze rozwiązania w wielu branżach. Kilkaset osób biorących udział w wydarzeniu tym razem spotka się w przepięknej Antalyi (szczegóły: www.psct.pl).

W imieniu ICCCS i PSCT zapraszamy na szkolenia w Polsce i na sympozjum w Antalyi.

 

Jerzy Kustra


Cleanproject
www.cleanproject.pl