ROP vs PPWP - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy a Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Ostatnimi czasy, wchodząc do nowo wybudowanego budynku użyteczności publicznej, możemy zauważyć w nim dwa przyciski. Są montowane tuż przy wejściu, oba w czerwonych obudowach i osłonięte szybką. Przyciski te to Ręczny Ostrzegacz Pożarowy oraz jego "młodszy brat", czyli Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu. Stanowią nieodzowny element instalacji przeciwpożarowej budynków.

ROP vs PPWP - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy a Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu

Do czego służą?

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy służy do uruchamiania systemu sygnalizacji pożarowej. Dzięki sygnałowi z ROP system informuje o wystąpieniu sytuacji zagrożenia pożarowego.

Natomiast Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu to element wykonawczy Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP) – jego zadaniem jest odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich odbiorników, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Ręcznym Ostrzegaczem Pożarowym może posłużyć się każdy z nas w momencie zauważenia zagrożenia. Natomiast decyzję, czy i kiedy skorzystać z Przycisku Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu, podejmuje osoba kierująca akcją ratunkowo-gaśniczą.

Certyfikat CNBOP

  • Uniwersalne napięcie 24 VAC/DC oraz 230 VAC
  • Wersja z młoteczkiem lub bez
  • Dodatkowa opcja sygnalizacji (2-diodowa) – ROP
  • Tabliczka informacyjna w zestawie – PPWP

Jak to działa?

ROP

Po zbiciu szybki urządzenie przekazuje informację o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej. Odmiana typu A przekazuje tę informację automatycznie, gdy tylko zbijemy szybkę.

PPWP

Podczas normalnej pracy na urządzeniu świeci się czerwona dioda sygnalizująca, że budynek jest podłączony do sieci zasilającej. Po zbiciu szybki PPWP uruchamia PWP, który odcina dopływ energii elektrycznej. Gdy zasilanie zostało odcięte, czerwona dioda gaśnie, a zaświeca się dioda zielona. Jeżeli przed zbiciem szybki czerwona dioda się nie świeci, oznacza to, że nastąpiła przerwa w dostawie zasilania do budynku przez operatora sieci energetycznej. W takiej sytuacji, przy zbitej szybce, po przywróceniu zasilania przez operatora, PWP zadziała, odcinając dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników. Dzięki temu ekipy strażackiej nie zaskoczy nagłe przywrócenie zasilania w budynku i akcja ratownicza będzie mogła być kontynuowana bez przeszkód.

Gdzie są montowane oraz jak powinny być oznaczone?

ROP

Montuje się je na drogach ewakuacyjnych, przy każdym wejściu do budynku oraz wyjściu na otwartą przestrzeń. Uwzględnia się również wejścia na schody ewakuacyjne, miejsca szczególnego zagrożenia, miejsca przebywania osób o ograniczonej zdolności poruszania się oraz wejścia na klatki schodowe. Należy zadbać, aby urządzenia te były dobrze widoczne, łatwe do identyfikacji oraz łatwo dostępne. Trzeba je instalować na wysokości od 1,2 do 1,6 m nad podłogą. Długość drogi do ROP nie powinna przekraczać 30 m. Dobrze, aby miejsca zamontowania pokrywały się z miejscami montażu gaśnic lub hydrantów. Obudowa Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego powinna zawierać symbol płonącego budynku oraz napis POŻAR na płycie czołowej.

PPWP

Powinny znajdować się w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 oraz we wszystkich obiektach zawierających strefy zagrożone wybuchem – zawsze w pobliżu głównego wejścia do obiektu, w miejscu zapewniającym dogodną eksploatację przez strażaków. Miejsce montażu powinno być wyznaczone przez projektanta instalacji elektrycznej. Należy je uzgodnić z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń ppoż. lub funkcjonariuszem pionu prewencji PSP. Obudowa PPWP powinna zawierać napis "Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu" na płycie czołowej. Dodatkowo, PPWP powinno się zaopatrzyć w odpowiednią tabliczkę informacyjną.

Urządzenia z punktu widzenia prawnego

Oba przyciski są bardzo podobne do siebie. Ponieważ jednak spełniają różne funkcje (sterują różnymi urządzeniami), podlegają innym przepisom prawnym.

ROP

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zawiera wymogi dotyczące stosowania Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego. Natomiast właściwości tego urządzenia określono w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia. Produkt ten podlega również wymogom normy PN-EN 54-11:2004/A1:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej.

PPWP

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia z 12 marca 2009 r. [1]), określa, w jakiego rodzaju budynkach urządzenia tego rodzaju mają być zamontowane oraz jakie powinny spełniać funkcje.

Warunkiem dopuszczenia do użytkowania obu urządzeń jest przeprowadzenie odpowiednich dla nich prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania, zakończonych wystawieniem certyfikatu wydawanego przez CNBOP.

 

Spółdzielnia Niewidomych PROMET
www.sn-promet.pl