Trwają pracę nad utworzeniem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0

| Gospodarka Artykuły

Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma informacyjnie, kompetencyjnie i technologicznie wspomagać krajowe przedsiębiorstwa w obszarze cyfrowej transformacji oraz wdrażania rozwiązań Przemysłu 4·0. Konsekwencją ma być wzrost globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu. O założeniach tworzonej Platformy mówił Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki podczas kongresu Impact'17 w Krakowie.

Trwają pracę nad utworzeniem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0

Proponowany projekt ustawy wychodzi naprzeciw działaniom podejmowanym zarówno na poziomie unijnym, gdzie w wielu krajach UE powołane zostały analogiczne organizacje, jak też oczekiwaniom sektora prywatnego w Polsce. Platforma będzie powołana na mocy ustawy jako fundacja i zacznie funkcjonować od 2018 roku.

Dlaczego Platforma jest niezbędna?

Ministerstwo rozwoju przedstawiło kilka podstawowych powodów tworzenia platformy. Takimi są m.in.:

  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada inteligentną reindustrializację polskiej gospodarki, której ważnym elementem jest transformacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja. Jednym z projektów strategicznych SOR w obszarze reindustralizacja jest właśnie "Polska Platforma Przemysłu 4.0".
  • Według szacunków Międzynarodowej Federacji Robotyki tzw. gęstość robotyzacji w gospodarce światowej to średnio 62 roboty przemysłowe na 10 tysięcy pracowników zatrudnionych w przemyśle. Polska jest jednym z najsłabiej zrobotyzowanych gospodarek - mamy jedynie 22 roboty przypadające na 10 tys. pracowników zatrudnionych w przemyśle. Stąd też konieczne jest wspieranie rozwoju tego obszaru.
  • Konieczność zwiększenia produktywności gospodarki - wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 ma umożliwić skokowy wzrost produktywności polskiej gospodarki, zaś bierność wobec czwartej rewolucji przemysłowej może spowodować jej marginalizację. Stąd też należy odpowiednio przygotować się do nadchodzących zmian.

Podstawowe informacje o działaniu

Ministerstwo Rozwoju chce powołania hybrydowej instytucji działającej na styku sektora publicznego i prywatnego, która będzie zrzeszała m.in. dostawców i biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe. Celem jej działania będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz standardów technicznych i zarządczych, które są fundamentem transformacji do poziomu Przemysłu 4.0. Adresatami mają tu być przede wszystkim małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa, do których wiedza ma być transferowana m.in. poprzez sieć Centrów Kompetencyjnych. Ma im być także zapewniane doradztwo w zakresie biznesu oraz implementacji technologii.

Jednym z głównych działań Polskiej Platformy Przemysłu 4.0, zwłaszcza w pierwszym etapie funkcjonowania, będzie integracja rozproszonych działań w jeden system wsparcia. Konieczne jest zapewnienie firmom dostępu do niezbędnych technologii oraz know-how i uświadamianie przedsiębiorców o konieczności włączenia się w proces transformacji technologicznej.

Z badania Smart Industry 2017, które Ministerstwo Rozwoju przeprowadziło wspólnie z firmą Siemens, wynika, że polskie przedsiębiorstwa są relatywnie zamknięte na informacje z zewnątrz i kooperację, a także reaktywne w stosunku do zmian technologicznych. Dlatego potrzebny jest podmiot, który będzie dokonywał otwarcia firm na absorpcję rozwiązań technologicznych i wesprze je w procesie budowania nowych modeli biznesowych. Pozostałe obszary działania to budowanie sieci kooperacyjnych, wsparcie edukacji ustawicznej nauczycieli zawodów technicznych oraz dbałość o otoczenie regulacyjno-prawne.

Finansowanie działalności

Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma zacząć działać od 2018 roku, a głównym wskaźnikiem jej efektywności będzie poziom cyfryzacji i robotyzacji polskiego przemysłu. Projekt ustawy został skierowany do kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, zaś w czerwcu odbywały się konsultacje międzyresortowe oraz publiczne.

Platforma jako fundacja będzie mogła być finansowana zarówno przez sektor publiczny (początkowo główne źródło), jak i prywatny (docelowe znaczące źródło finansowania). Oprócz działań koordynacyjnych Platforma ma również pełnić aktywne uczestnictwo w rynku jako usługodawca, a więc też czerpać zyski z działalności komercyjnej. Ten hybrydowy charakter funkcjonowania wymaga elastycznego zarządzania, które będzie dostosowane do zmieniających się wyzwań.

- Czy tego chcemy czy nie, Przemysł 4.0 staje się powoli teraźniejszością, a rozwojowi technologii będzie towarzyszyć m.in. wzrastający poziom robotyzacji produkcji. Wdrażanie idei Przemysłu 4.0 wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą. W tym celu powołujemy krajową Platformę integrującą i koordynującą działania wielu jednostek. Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma dostarczać na rynek wiedzę techniczną, inicjować przepływ doświadczeń oraz wspierać przedsiębiorców w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych opartych właśnie na koncepcie nowoczesnej produkcji.

Mateusz Morawiecki podczas kongresu Impact’17 (fot. Impact’17, B.Kosiński/MR)