Centrum Projektów Europejskich organizuje konkurs na dofinansowanie projektów związanych z Przemysłem 4.0

| Gospodarka Przemysł 4.0

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Celem konkursu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu m.in. dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych dotyczących idei Przemysłu 4.0.

Centrum Projektów Europejskich organizuje konkurs na dofinansowanie projektów związanych z Przemysłem 4.0

Ogólna pula środków przeznaczona w konkursie na dofinansowanie projektów wynosi 30 mln zł.

Konkurs ma formę otwartą, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia konkursu. Projektodawcy mogą składać wnioski w ramach 2 odrębnych rund konkursu, zgodnie z podanymi w regulaminie terminami, kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania. CPE w ramach organizowanych posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP) - zgodnie ze wskazanymi w regulaminie konkursu terminami - dokona ich oceny merytorycznej. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów jest prowadzony przez CPE od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r., do godziny 14.00.

Terminy rozpoczęcia poszczególnych rund oceny przeprowadzanej przez KOP:
- I runda od 1 września 2018 r.;
- II runda od 2 listopada 2018 r.

Wnioski złożone do 31 sierpnia będą oceniane w I rundzie, wnioski złożone po 3 września (do 31 października) będą oceniane w II rundzie. Po zakończeniu każdej rundy oceny, CPE na swojej stronie internetowej opublikuje informacje o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.

Centrum Projektów Europejskich może podjąć decyzję o skróceniu naboru (nie dotyczy pierwszej rundy), z zachowaniem co najmniej 7-dniowego terminu na składanie wniosków o dofinansowanie, i/lub nieuruchamianiu kolejnych rund. Co najmniej 7 dni przed planowanym skróceniem naboru (zamknięciem konkursu) CPE zamieszcza informację w tym zakresie na swojej stronie internetowej i na portalu, wraz z uzasadnieniem.

Wnioski złożone po terminie zamknięcia naboru będą odrzucane.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie https://www.power.cpe.gov.pl/nabory/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-005-18.

źródło: Centrum Projektów Europejskich

Zobacz również