Cyfryzacja i transformacja organizacyjna - wyniki badania krajowych producentów

| Gospodarka Aktualności

Aby wypracować przewagę konkurencyjną i elastycznie reagować na zmienne warunki rynkowe, firmy powinny odpowiednio zaplanować swoją transformację organizacyjną – to jeden z wniosków badania „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”. Zostało ono przeprowadzone w pierwszej połowie 2022 roku na próbie 100 średnich oraz dużych firm produkcyjnych, wykonała je firma PMR na zlecenie Dassault Systèmes. Przedstawiamy kluczowe wnioski z opublikowanego raportu.

Cyfryzacja i transformacja organizacyjna - wyniki badania krajowych producentów

W ramach projektu zespół PMR zbadał następujące obszary związane z transformacją organizacyjną: integracja cyfrowa, skracanie łańcuchów dostaw, zrównoważony rozwój oraz pracownicy przyszłości. Celem badania była diagnoza doświadczeń i znaczenia tych obszarów dla polskich przedsiębiorstw.

Cyfryzacja w celu optymalizacji procesów i działalności

Digitalizacja jest postrzegana przez firmy produkcyjne raczej w kontekście optymalizacji procesów niż doskonałości biznesowej. Niemniej jednak, respondenci dobrze identyfikują cele cyfrowej integracji przedsiębiorstw. Podkreślają oni szybszy przepływ informacji (84%), sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem (77%) oraz stworzenie bardziej efektywnego i zintegrowanego środowiska pracy (74%). Firmy dostrzegają duży potencjał np. we współpracy w czasie rzeczywistym oraz współpracy z siecią tworzenia wartości w przyspieszaniu innowacyjności, ale przyznają, że brakuje im zaawansowanych systemów, aby w pełni wykorzystać potencjał tych procesów.

Łańcuchy dostaw – wyzwanie (post)pandemiczne

Wyzwania związane z łańcuchem dostaw: 77% firm doświadczyło trudności w łańcuchach dostaw w ciągu ostatnich 2 lat. Chociaż zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw są raczej długoterminowe, to deklarowane próby zaradzenia sytuacji mają raczej charakter doraźny. Badane firmy, w procesie poszukiwania nowych dostawców, koncentrowały się raczej na dostępności towarów (78%), niż na lokalizacji fabryki nowego kontrahenta. Ponad połowa badanych firm przyznała, że planuje dalszą dywersyfikację i skrócenie łańcuchów dostaw, ale 41% firm wciąż nie podjęło decyzji co do dalszej strategii.

Zrównoważony rozwój pełni coraz bardziej znaczącą rolę w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. W przypadku 14% firm jest on określany jako bardzo ważny, a 43% przedsiębiorstw uznaje go za raczej ważny. Bycie firmą, która wdraża zasady zrównoważonego rozwoju, zdaniem respondentów może stanowić o przewadze konkurencyjnej na rynku. Twierdzi tak 70% badanych.

Współpraca z kontrahentami i wewnątrz przedsiębiorstw

W związku ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów oraz zakłóceniami gospodarczymi ostatnich lat, firmy są coraz bardziej świadome konieczności przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu, metodach zarządzania i relacjach z ekosystemem. Sektor produkcyjny jest coraz bardziej zaawansowany w procesie transformacji cyfrowej, ale w wielu firmach wciąż brakuje odpowiedniej technologii do przeprowadzenia rzeczywistej zmiany, a system zarządzania często opiera się na krótkoterminowej perspektywie.

Digitalizacja usprawnia współpracę. Respondenci bardzo pozytywnie oceniają wpływ cyfrowych platform na poprawę współpracy pomiędzy poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa, relacji z klientami, usprawnienie procesu podejmowania decyzji czy efektywność komunikacji wewnątrz firmy. Ponad 60% ankietowanych firm planuje rozszerzać korzystanie z cyfrowych platform w kolejnych latach.

Pobierz plik z raportem

Zobacz również