Danfoss Drives wyjaśnia, jakie są kryteria doboru napędów elektrycznych zgodnie z dyrektywą Ecodesign

| Technika

Co powinniśmy wiedzieć o Ecodesign? Czym jest Ecodesign i czy jesteś na nią przygotowany? W artykule odpowiadamy na powyższe pytania.

Danfoss Drives wyjaśnia, jakie są kryteria doboru napędów elektrycznych zgodnie z dyrektywą Ecodesign

1. CZYM JEST DYREKTYWA ECODESIGN?

Ecodesign jest to zbiór przepisów określających wymagania dotyczące wszystkich produktów związanych z energią w sektorach prywatnym, komercyjnym i przemysłowym w całej Europie. Pełna nazwa przepisu to dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących "ekoprojektowania" dla produktów związanych z energią (ErP) 2009/125/WE.

2. JAKIE SĄ WYMAGANIA STAWIANE W ECODESIGN SILNIKOM ELEKTRYCZNYM?

Minimalna sprawność energetyczna większości silników musi spełniać wymogi klasy IE3. Jako alternatywy można używać silnika klasy IE2 z przetwornicą częstotliwości. Takie silniki IE2 są oznaczone etykietą informującą, że należy obowiązkowo używać ich z przetwornicą częstotliwości. Szczegółowy harmonogram omówiono w punkcie 9.

3. KTÓRYCH RYNKÓW DOTYCZY DYREKTYWA ECODESIGN?

Wymagania Ecodesign obowiązują tylko w obrębie Unii Europejskiej. Wymagania europejskie można łatwo porównać z wymaganiami obowiązującymi w Ameryce Północnej czy Australii.

4. CZY ECODESIGN WPŁYWA NA SILNIKI NAPĘDZANE PRZETWORNICAMI CZĘSTOTLIWOŚCI?

Standard EN 50598-2 definiujący klasy IE przetwornic częstotliwości określa także klasę IES dla silników napędzanych przetwornicami częstotliwości. Dopisek "S" wskazuje, że klasa dotyczy układu silnik-przetwornica częstotliwości. Minimalne wymagania dotyczące sprawności omawianych silników najprawdopodobniej nie będą objęte dyrektywą Ecodesign do 2020 roku.

5. JAKI WPŁYW MA NA MOJĄ DZIAŁALNOŚĆ ECODESIGN?

Dyrektywa Ecodesign wpływa pozytywnie na zużycie energii. Jej podstawowym celem jest zwiększenie sprawności energetycznej produktów w całej Unii Europejskiej. Efekty tego powinny być odczuwalne natychmiast po rozpoczęciu używania produktów zgodnych z dyrektywą.

6. JAK SĄ KLASYFIKOWANE PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI I SILNIKI?

Silniki, przetwornice częstotliwości oraz silniki napędzane przetwornicami częstotliwości należą do różnych klas sprawności energetycznej.

Przetwornice częstotliwości Danfoss VLT spełniają najsurowsze wymagania obecnej normy. Oznacza to, że przetwornice częstotliwości VLT są klasyfikowane jako IE2 - czyli cechują się najbardziej efektywną klasą. Oczywiście pomiary efektywności obejmują straty spowodowane wbudowanymi filtrami RFI i dławikami DC

7. JAK SKLASYFIKOWAĆ SILNIK NAPĘDZANY PRZETWORNICĄ CZĘSTOTLIWOŚCI, JEŻELI PODZESPOŁY ZOSTAŁY KUPIONE ODDZIELNIE?

Nie jest możliwe proste dodanie klasy IE przetwornicy częstotliwości do klasy IE silnika. Aby ustalić klasę IES, należy dodać straty silnika przy obciążeniu znamionowym (100% prędkości i 100% momentu) do strat przetwornicy częstotliwości przy obciążeniu znamionowym (100% częstotliwości i 100% obciążenia). Tę sumę należy porównać z wartością odniesienia dla klasy IES w normie EN 50598-2.

Niektórzy producenci przetwornic częstotliwości podają tylko wartości strat przy 90% częstotliwości i 100% obciążenia. W takich przypadkach należy za pomocą ekstrapolacji ustalić wartość przy 100% częstotliwości i 100% obciążenia.

8. W JAKI SPOSÓB SĄ AKTUALIZOWANE PRZEPISY MINIMALNYCH NORM SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (MEPS)?

Wymagania dotyczące minimalnej sprawności są ustalane w Europie w ramach wdrażania dyrektywy ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących Ecodesign dla produktów związanych z energią (ErP) 2009/125/WE. Przepisy są wprowadzane stopniowo, a wymagania rosną z czasem.

9. JAKI JEST HARMONOGRAM WDRAŻANIA PRZEPISÓW MEPS* W EUROPIE?

Harmonogram wdrażania przepisów działa już od 2011 i na dzień dzisiejszy jest rozpisany zgodnie z poniższą tabelą do roku 2017.

10. JAK OKREŚLIĆ KLASĘ SPRAWNOŚCI?

Użyj programu VLT ecoSmart - narzędzia online do obliczania sprawności: www.danfoss.com/ecodesign/

Wystarczy wprowadzić dane z tabliczki znamionowej. Następnie należy wprowadzić punkty obciążenia częściowego w danym zastosowaniu. Narzędzie VLT ecoSmart obliczy klasę skuteczności i dane obciążenia częściowego, a także utworzy raport w formacie PDF na potrzeby dokumentacji.

NARZĘDZIE VLT ECOSMART POZWALA:

  • Sprawdzić standardowe dane odnośnie do strat przy obciążeniu częściowym dla przetwornic częstotliwości Danfoss.
  • Wprowadzać punkty obciążenia częściowego specyficzne dla zastosowań. Narzędzie VLT ecoSmart oblicza klasę sprawności i dane dla obciążenia częściowego.
  • Obliczyć klasę skuteczności układu silnik-przetwornica częstotliwości.
  • Utworzyć raport na temat danych strat przy obciążeniu częściowym oraz klasy skuteczności IE lub IES.
  • Wyeksportować punkty danych przy obciążeniu częściowym do użytku w innym systemie.

Danfoss Poland Sp. z o.o.
www.danfoss.pl

Zobacz również