Nowy wymiar bezpiecznego planowania - metoda 3D-Coverage firmy Pfannenberg

| Technika

Pfannenberg 3D-Coverage to narzędzie czyniące planowanie i projektowanie systemów sygnalizacyjnych prostszym i bardziej bezpiecznym. Przenosi ono uwagę użytkownika z nominalnej mocy wyjściowej urządzenia na efekt faktycznie uzyskany w przestrzeni. Tym samym pomaga wdrażać bezpieczne systemy sygnalizacyjne w sposób prosty i efektywny ekonomicznie. 3D-Coverage stanowi optymalne narzędzie do wizualizacji i porównywania skuteczności działania sygnalizatorów w przestrzeni oraz kompetentnie sugeruje dobór odpowiednich urządzeń i ich rozmieszczenie.

Nowy wymiar bezpiecznego planowania - metoda 3D-Coverage firmy Pfannenberg

Pfannenberg wizualizuje rzeczywistą skuteczność sygnalizatorów

Informacje zwyczajowo podawane w specyfikacjach nic nie mówią o uzyskanej skuteczności urządzenia w przestrzeni. Dzięki metodzie 3D-Coverage osoby odpowiedzialne za planowanie i bezpieczeństwo po raz pierwszy otrzymują informację o rzeczywistym zasięgu sygnalizatorów.

 
Różnice skuteczności urządzeń

Cechą wyróżniającą 3D-Coverage jest uwzględnianie takich czynników jak poziom zakłóceń i natężenie istniejącego oświetlenia. W ten sposób zastosowanie systemu 3D-Coverage czyni postrzegalność sygnału podstawowym warunkiem skutecznej sygnalizacji.

System 3D-Coverage wizualizuje także różnice zasięgu poszczególnych urządzeń, które w przeszłości zauważano zbyt późno. Jedną z przyczyn stosowania zbyt słabych rozwiązań jest np. założenie, że sygnalizatory akustyczne tej samej mocy w identyczny sposób dystrybuują dźwięk w przestrzeni. Widoczny obok diagram prezentuje rzeczywiste różnice skuteczności urządzeń.

Skąd przewaga firmy Pfannenberg?

Z powodu swojej konstrukcji większość sygnalizatorów akustycznych emituje dźwięk stosunkowo poprawnie w przód, ale w niewystarczającym stopniu w dół i na boki. Natomiast sygnalizatory akustyczne firmy Pfannenberg posiadają zoptymalizowany wylot zapewniający dystrybucję przestrzenną fal dźwiękowych na dużej powierzchni.

3D-Coverage, będący częścią oprogramowania Pfannenberg Sizing Software (PSS), wylicza konkretne wartości ułatwiające dobór sygnalizatorów o odpowiedniej mocy. Dostarcza także ważnych wskazówek dotyczących zasięgu przestrzennego sygnału z uwzględnieniem standardowych zakłóceń. Oprogramowanie PSS jest bezpłatne i dostępne online na stronie Pfannenberg.

Komu potrzebny jest system 3D-Coverage?

3D-Coverage to idealne narzędzie dla planistów, projektantów i kierowników projektu., Planowanie systemów sygnalizacyjnych często stanowi problem dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Muszą one bowiem uwzględnić warunki otoczenia, spełnić wymagania i wytyczne oraz znaleźć rozwiązania pewnie i efektywnie chroniące ludzi i urządzenia.

Na każdym etapie procesu istnieje zagrożenie popełnienia błędu w projekcie. Począwszy od nieskonkretyzowanych wymagań i nieznanych warunków otoczenia, a skończywszy na niedostatecznych danych dotyczących rzeczywistych osiągów danego wyrobu. System 3D-Coverage pomaga uniknąć błędów i opracować optymalne rozwiązanie. Jest gwarancją optymalnego doboru urządzeń.

Jeżeli na etapie planowania i projektowania systemu sygnalizacyjnego nie zostaną uwzględnione warunki panujące w danym miejscu, takie jak poziom zakłóceń oraz rzeczywista skuteczność danego sygnalizatora, to dobór urządzeń będzie nieuchronnie nietrafny. Takie błędy są niebezpieczne i kryją także ryzyka ekonomiczne.

Możliwymi skutkami wybrania zbyt słabych sygnalizatorów - oprócz zagrożenia dla ludzi i maszyn - może być odmowa odbioru instalacji, dodatkowe koszty ponownego projektowania oraz koszty dozbrojenia systemu, które najczęściej musi być prowadzone pod dużym naciskiem.

Zaprojektowanie zbyt dużego systemu jest najczęściej skutkiem zainstalowania zbyt wielu sygnalizatorów w obawie przed nieotrzymaniem odbioru. Projektanci i firmy instalacyjne ponoszą tutaj ryzyko odpowiedzialności cywilnej. Mają oni obowiązek fachowego doradzenia klientom; w razie konieczności poprawy instalacji zleceniodawca może domagać się od nich zwrotu dodatkowo poniesionych z tego tytułu kosztów.

W tym kontekście nasz system oferuje niezbędne bezpieczeństwo na etapie projektowania oraz gwarancję maksymalnie skutecznego i efektywnego ekonomicznie wyniku.

3D-Coverage - Przykład praktyczny: skuteczność akustyczna w przestrzeni

Słyszalność sygnalizatorów akustycznych jest zależna od ich konstrukcji i technologii generacji sygnału, ale także w dużym stopniu od konkretnego pomieszczenia i istniejącego tam poziomu zakłóceń/hałasu.

W takiej sytuacji projektowanie systemu musi się opierać na dokładnych wartościach akustycznych. Na rysunkach poniżej pokazano wielkość obszaru objętego sygnalizacją przez sygnalizator akustyczny o nominalnej mocy 100 dB(A) przy dwóch poziomach zakłóceń różniących się między sobą tylko o 10 dB(A).

Poniższa grafika pokazuje sygnalizację przy zakłóceniach na poziomie 75 dB(A) oraz 85 dB(A). Wartości uzyskane z systemu 3D-Coverage dowodzą, że wielkość obszaru skutecznego alarmu znacznie spada przy wzroście poziomu zakłóceń. Jeżeli planista zastosuje zbyt niskie wartości, to w konsekwencji oznacza to wzrost zagrożenia dla osób znajdujących się w tej przestrzeni.

Więcej informacji na temat systemu 3D-Coverage: www.pfannenberg.com/pl/know-how/technologia-sygnalizacyjna/podejscie-3d-coverage.

 

źródło: Pfannenberg

Zobacz również