Pomiar ciśnienia w instalacjach sterylnych - separatory rurowe z przyłączem procesowym wg DIN 11864

| Automaticon 2015 Artykuły

Separatory rurowe z przyłączami procesowymi wg DIN 11864 umożliwiają pełną integrację przyrządów pomiarowych z rurociągami, zgodnie z najwyższymi wymogami stawianymi aplikacjom sterylnym. Separatory rurowe łączone są zarówno z urządzeniami mechanicznymi (pomiary lokalne), jak i z przetwornikami programowalnymi (pomiar zdalny).

Pomiar ciśnienia w instalacjach sterylnych - separatory rurowe z przyłączem procesowym wg DIN 11864

W przemyśle spożywczym i farmaceutycznym wszystkie procesy produkcyjne muszą odbywać się w środowisku sterylnym, aby nie doszło do zanieczyszczenia produktu końcowego drobnoustrojami oraz obniżenia jego jakości. Oznacza to, że po każdym cyklu produkcyjnym wszystkie urządzenia i linie produkcyjne muszą być odpowiednio czyszczone.

Współczesne linie produkcyjne czyszczone są metodą CIP (Cleaning In Place), która umożliwia przeprowadzenie tego procesu bez rozkręcania linii bądź demontażu czyszczonych urządzeń. Wszystkie przyłącza procesowe muszą spełniać surowe wymogi konstrukcji aseptycznej, co umożliwia szybkie i sprawne przeprowadzenie procesu czyszczenia.

Bezpieczeństwo przyłączy procesowych używanych w urządzeniach, które można czyścić zgodnie z metodą CIP, nie może budzić żadnych zastrzeżeń. Tego rodzaju przyłącza charakteryzują się tym, że element uszczelniający wykazuje określone naprężenie wstępne dzięki zastosowaniu metalowego ogranicznika. Poprzez użycie cylindrycznej prowadnicy przyłącza są centrowane.

Kolejną charakterystyczną cechą jest bezszczelinowe uszczelnienie wewnętrznej strony rury oraz odpowiednia przestrzeń przy uszczelce gwarantująca wystarczające rozszerzenie się elementu pod wpływem ciepła. Do złączy rurowych, które można w łatwy sposób wyczyścić, zalicza się przyłącza według normy DIN 11864.

Szeroko rozpowszechnione przyłącza według DIN 11851 (przyłącze mleczarskie) i DIN 32676 (Clamp) zostały opracowane w celu ułatwienia demontażu urządzenia. Z tego względu bardzo dobrze nadają się do urządzeń, które trzeba zdemontować, aby móc je wyczyścić.

Bardzo istotną rolę w oprzyrządowaniu technologicznym odgrywają urządzenia pomiarowe przystosowane do montażu w punktach pomiarowych wyposażonych w złącza wg DIN 11864. W aplikacjach sanitarnych najszerszy zakres kontroli procesów produkcyjnych realizowany jest za pomocą pomiaru ciśnienia, gdyż jest to podstawowy parametr w reakcjach chemicznych i biotechnologicznych.

Na podstawie pomiaru różnicy ciśnienia kontrolowany jest stopień zabrudzenia filtrów, a w końcowym etapie produkcyjnym prędkość napełniania jest zoptymalizowana w oparciu o wartość ciśnienia. Przetworniki ciśnienia są stosowane jako źródło sygnału dla pętli sterowania. W celu zoptymalizowania procesów czyszczenia mogą być one zamontowane w rurociągu za pomocą separatorów rurowych.

Separatory tego typu idealnie nadają się do pomiarów mediów płynnych oraz o niskim współczynniku lepkości. Składają się one z rury zakończonej przyłączem sterylnym, wewnątrz której na całej powierzchni znajduje się cienka membrana. Membrana służy do oddzielania medium pomiarowego od cieczy transmisyjnej z zatwierdzeniem FDA, która całkowicie wypełnia przestrzeń między membraną, a następnie przez ciecz transmisyjną przenoszone jest na element pomiarowy, np. na przetwornik, który konwertuje wartość ciśnienia na elektryczny sygnał wyjściowy.

Rys. 1.

Ponieważ separator rurowy staje się integralną częścią rurociągu, strefy martwe zostały wyeliminowane do minimum, a podczas pomiaru nie dochodzi do zakłóceń, np. turbulencji. Powyższe czynniki sprawiają, że dzięki przepływającemu medium następuje samoczynne oczyszczenie.

Tak długo, jak zwraca się uwagę na możliwość czyszczenia przyłącza procesowego, np. stosując przyłącza zgodne z DIN 11864, połączenie rurociągu procesowego z przyrządem pomiarowym nie stwarza żadnego zagrożenia dla dobrych rezultatów czyszczenia instalacji.

Potwierdzeniem powyższej tezy jest przyznanie separatorom rurowym firmy WIKA certyfikatu EHEDG. Na podstawie przeprowadzonych badań dokument ten potwierdza, że przyrządy do pomiaru ciśnienia z przyłączami procesowymi wg DIN 11864 są łatwe w czyszczeniu i bardzo dobrze nadają się do aplikacji czyszczonych metodą CIP.

Tomasz Adamczewski
Menadżer Produktu
WIKA Polska sp. z o.o. sp. k.
www.wikapolska.pl