Podsumowanie

| Technika

W procesie produkcyjnym błędne działanie zaprojektowanej aplikacji lub wręcz zatrzymanie się procesu technologicznego związane jest zwykle ze stratami ekonomicznymi, a w skrajnych przypadkach może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Sprawne wykrycie usterki i uruchomienie zatrzymanej awarią maszyny lub instalacji to niebagatelne wyzwanie dla służb utrzymania ruchu, zważywszy na stres i ograniczenia czasowe. Złożoność dzisiejszych systemów automatyki wymaga od inżynierów sprawnego posługiwania się dostępnymi narzędziami programowymi do obsługi systemów sterowania.

Podsumowanie

Szczegółowa informacja diagnostyczna o CPU i modułach

Dwukrotne kliknięcie symbolu modułu w aplikacji HW Config otwiera okno Module Information z informacjami diagnostycznymi na temat błędnie działającego CPU lub modułu (rys. 3). Okno to wywołać można z następujących lokalizacji:

 • W Simatic Manager - poprzez wybór opcji PLC -> Diagnose Hardware w oknie Online view i dwukrotne kliknięcie ikony Hardware wybranej stacji, w HW Config poprzez otwarcie stacji w trybie Online.
 • Poprzez wybranie opcji Options -> Customize -> View w Simatic Manager i aktywacji funkcji Display Quick View when Diagnosing Hardware zostanie wyświetlona lista błędnych modułów w oknie Hardware Diagnostics.

Jednostka centralna sterownika PLC ma wbudowane systemowe funkcje diagnostyczne. Nie wymagają one żadnej konfiguracji i programowania przez użytkownika. Taka diagnostyka umożliwia szybką identyfikację, lokalizację oraz późniejszą eliminację błędów. W przypadku jednostki centralnej CPU informacja o module jest znacznie bardziej rozbudowana. Okno z informacjami o systemie jest uruchamiane za pomocą funkcji: PLC -> Module Information (rys. 3).

TABELA 3. Rodzaje błędów asynchronicznych obsługiwanych przez bloki organizacyjne

Dostęp do niej możliwy jest również z poziomu aplikacji Simatic Manager lub edytorów (np. edytor STL/ LAD/FBD). Aplikacja Module Information odczytuje z podłączonego modułu dane diagnostyczne, które grupowane są w określonych zakładkach. Są to:

 • General - zawiera podstawowe informacje o module, zainstalowanych wersjach hardware i firmware,
 • Diagnostic Buffer - zawiera wszystkie zdarzenia diagnostyczne; w trakcie szukania błędów, po sprawdzeniu meldunków, kolejnym krokiem powinna być właśnie analiza zdarzeń, które są tu pogrupowane w formie listy z opisem tekstowym wyjaśniającym miejsce powstania zdarzenia,
 • Memory - zawiera wielkość i wykorzystanie pamięci Load EPROM, Load RAM oraz pamięci Work,
 • Scan Cycle Time - czasy cyklu wykonania programu: najkrótszy, najdłuższy oraz aktualny/ostatni,
 • Time System - wyświetla zegar czasu rzeczywistego i zintegrowane czasy pracy,
 • Performance Data - zawiera informacje o zintegrowanych blokach systemowych, możliwe do przesłania bloki organizacyjne oraz wielkość obszarów adresowania (I, Q, M, T, C, L),
 • Communication - wyświetla możliwości komunikacyjne interfejsów oraz zajętość tych połączeń,
 • Stacks - wyświetla zawartość stosów: I Stack, B Stack i L Stack. Można je analizować w przypadku, gdy CPU jest w trybie Stop lub jest aktywna funkcja breakpoint. Jest to kolejny, ważny element wyszukiwania błędów systemowych.

Bufor Diagnostyczny

Bufor diagnostyczny (zakładka Diagnostic Buffer aplikacji Module Information) jest to obszar pamięci podtrzymywany bateryjnie lub kondensatorem. Przechowuje on wszystkie zdarzenia diagnostyczne w kolejności wystąpienia ich w systemie. Bufor diagnostyczny nie jest kasowany przy wykonaniu funkcji kasowania pamięci CPU. Wszystkie zdarzenia występujące w tym buforze są wyświetlane w programatorze z opisami tekstowymi (rys. 3).

TABELA 4. Rodzaje błędów synchronicznych obsługiwanych przez bloki organizacyjne

Po wybraniu określonego zdarzenia w polu Details on Event znajdującym się pod listą wyświetlana jest szczegółowa informacja o zaistniałym zdarzeniu - jego ID, numer zdarzenia, typ i numer bloku oraz dodatkowe informacje zależne od zdarzenia, takie jak adres linii STL, w którym wystąpiło zdarzenie. Dodatkowe pomocnicze informacje o zdarzeniu można wywołać za pomocą przycisku Help on event.

Możliwe jest także przejście do bloku, w którym wystąpiło przerwanie, poprzez kliknięcie Open block. Blok zostanie otwarty w trybie online. W języku STL kursor edytora ustawia się w pozycji bezpośrednio przed instrukcją generującą błąd. W przypadku języka LAD/FBD wyświetlana jest linia (network) zatrzymania przetwarzania programu.

Bloki organizacyjne do obsługi błędów

Z błędami systemowymi powiązane są specjalne bloki organizacyjne, w których użytkownik/programista może umieścić swój program do obsługi określonej usterki. Bloki organizacyjne wywoływane są w następstwie wykrycia przez CPU tzw. błędów asynchronicznych lub synchronicznych. Błędy asynchroniczne są związane z problemami w funkcjonowaniu sterownika, które mogą pojawić się w dowolnym miejscu programu, tak więc są asynchroniczne względem jego wykonywania.

Spis bloków związanych z błędami asynchronicznymi znajduje się w tabeli 3. Błędy synchroniczne są synchroniczne względem wykonywanego programu, czyli występują stale w tym samym miejscu programu użytkowego. One także mogą być obsłużone przez odpowiednie bloki organizacyjne z tabeli 4.

Analiza stosów

W przypadku błędów synchronicznych (OB 121, OB 122) ma sens wyświetlenie dodatkowych informacji o tym, co było powodem powstania błędu i zatrzymania przetwarzania programu. Takie informacje przechowywane są w stosach (I stack, B stack, L stack).

Aby informacje zostały zapisane w stosach, CPU musi przejść w tryb STOP. Może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy wystąpił błąd programowy, programowe przełączenie w tryb STOP (poprzez funkcję SFC) lub została załączona funkcja breakpoint.

 • Stos B (B stack) - nazywany stosem bloków, jest podstawowym stosem widocznym w zakładce Stacks okna Module Information (rys. 3). Stos B zawiera listę wywoływanych bloków, które zostały otwarte w momencie przejścia CPU w tryb Stop, i jest przedstawiany w postaci graficznej hierarchii wywołań bloków do momentu zatrzymania przetwarzania programu. Podczas analizy stosu B należy zwrócić uwagę na blok umieszczony na końcu listy, ponieważ zostało w nim zatrzymane przetwarzanie programu. Stos B zawiera zatem listę wszystkich przerwanych bloków, bloki OB błędów oraz otwarte bloki DB. W celu otwarcia bloku online należy otworzyć stos B, następnie wybrać blok z listy oraz otworzyć edytor przyciskiem Open Block. W edytorze kursor od razu ustawi się w miejscu zatrzymania programu. Może być także potrzebna dokładniejsza analiza kolejnych bloków, ponieważ bloki są często w różnych miejscach wywoływane w programie sterowania. Informacja, która instrukcja i w jakim bloku przerywa przetwarzanie programu, nie wystarcza do znalezienia miejsca powstania błędu.
 • Stos I (I Stack) - jest nazywany także stosem przerwań. Stos przerwań przechowuje informacje o przerwaniach w odniesieniu do poziomu wykonywania przetwarzania programu. Otwiera się go w zakładce Stacks, zaznaczając odpowiedni blok organizacyjny w stosie B i klikając I Stack (rys. 4). Stos I zawiera wartości rejestrów systemowych w momencie wystąpienia przerwania. W polu Register Values and the Point of Interruption znajduje się zawartość akumulatorów i rejestrów adresowych oraz zawartość słowa statusu (bity 0 do 7). Za pomocą listy Display Format można wybrać format liczby do wyświetlenia zawartości akumulatorów i rejestrów adresowych. W polu Point of Interruption znajdują się informacje, jakie bloki danych zostały otwarte, jaki był przetwarzany program (np. OB 1 lub OB 10), informacja o bloku, w którym wystąpiło przerwanie z opcją bezpośredniego otwarcia oraz informacja o następnym przetwarzanym bloku. W tym oknie są wyświetlane bity 0 do 7 słowa statusu.
 • Stos L (L Stack) - nazywany jest także stosem lokalnym. Otwiera się go w zakładce Stacks, zaznaczając odpowiedni blok organizacyjny w stosie B i klikając przycisk L Stack (rys. 4). W stosie L znajdują się wartości zmiennych tymczasowych niedokończonych w momencie przerwania dla całego bloku przedstawione w formacie szesnastkowym. Bloki niedokończone w momencie przejścia CPU w tryb STOP znajdują się w liście stosu bloków (B Stack).

Rys. 4. Podgląd stosów – B stack, I stack, L stack

Podsumowanie

Znajomość i umiejętne zastosowanie funkcji diagnostycznych znacznie ułatwia wykrycie i eliminację błędów aplikacji. W artykule opisano rodzaje błędów, jakie mogą wystąpić podczas pracy sterownika PLC Simatic firmy Siemens. Dokonano podziału na błędy systemowe i funkcjonalne. Opisano również sposób pracy z aplikacjami diagnostycznymi środowiska Step 7 pomagającymi w identyfikacji błędów systemowych.

Są to podstawowe elementy diagnostyki sterownika, ponieważ już na etapie pracy CPU można dokładnie zidentyfikować zaistniałe problemy i je wyeliminować. W kolejnym artykule z tej serii zostanie przedstawiony sposób wykrywania błędów funkcjonalnych, które na etapie samej aplikacji mogą nastręczać wielu poważnych problemów i są trudniejsze do wykrycia niż błędy systemowe.

Jakub Możaryn
Wojciech Kuś
Siemens

www.siemens.automatykab2b.pl