BRANŻE I ODBIORCY

Rys. 2. Najważniejsze obszary wykorzystania omawianych w raporcie urządzeń

Zastosowania omawianych urządzeń i układów przedstawiono zbiorczo na rys. 2. W tego typu zestawieniach od lat dominują trzy branże - tym razem też nie jest inaczej. Sektorami będącymi głównymi odbiorcami urządzeń zasilających są: przemysł, energetyka oraz branża teleinformatyczna / Data Center. Warto przy tym zauważyć, że o ile zasilacze małogabarytowe to domena przede wszystkim szeroko rozumianego przemysłu, o tyle na rynek systemów zasilania gwarantowanego praktycznie po równo składają się trzy wymienione branże.

Z owym status quo mamy do czynienia od dawna i jednocześnie jest to powód, dla którego można mówić o dojrzałości i stabilności rynku. W przypadku dekoniunktury w którejś z branż dostawcy są w stanie - przynajmniej częściowo - zrekompensować niedostatki popytu obsługując klientów na innych rynkach.

Omawiając kluczowe sektory, warto zwrócić uwagę na branżę transportową oraz zastosowania związane z urządzeniami medycznymi i laboratoryjnymi. Te ostatnie stanowią odrębne obszary rynku, gdzie zwykle trafiają specjalizowane i droższe zasilacze. Podobnie jest w przypadku niszy związanej z sektorem wojskowym i aplikacjami specjalnych - tutaj specyfika związana jest odpornością środowiskową, parametrami i budową samych zasilaczy.

Rys. 3. Główni odbiorcy produktów omawianych w raporcie

Jeżeli spojrzeć na rynek przez pryzmat zakresu działalności odbiorców, to w tym przypadku dominującą grupę stanowią klienci końcowi oraz integratorzy systemów (ew. inne firmy zajmujące się tworzeniem, wdrażaniem i uruchamianiem systemów zasilania). W zakresie zasilaczy małogabarytowych istotni są również producenci OEM, a więc wytwórcy różnego rodzaju maszyn i urządzeń, w tym niekoniecznie przemysłowych (patrz rys. 3). Liczba tych ostatnich, porównując bieżące wyniki z tymi uzyskanymi dwa lata temu, wzrosła. Z punktu widzenia producentów zasilaczy ich ważnymi klientami są też pośrednicy, tj. firmy dystrybucyjne.

Co zmienia rynek? W tabeli przedstawiono korzystne i niekorzystne dla omawianych sektorów zjawiska; kolejność występowania czynników na listach jest zbieżna z liczbą ich wskazań

Zasilacze małogabarytowe

Czynniki prorozwojowe

 • Nowe inwestycje, w tym przemyśle, transporcie oraz sektorze IT
 • Popyt ze strony rynku, rosnąca automatyzacja
 • Projekty unijne, środki finansowe pochodzące z UE
 • Wzrost liczby urządzeń wymagających pewnego zasilania
 • Wymogi co do energoefektywności
 • Rosnące wykorzystanie LED jako źródeł światła
 • Postęp technologiczny, produkcja na eksport
 • Dostępność zaawansowanych konstrukcyjnie zasilaczy

Czynniki regresywne

 • Wymogi co do niskich cen, w tym kosztem jakości i funkcjonalności urządzeń
 • Niski poziom inwestycji w kraju
 • Duża konkurencja ze strony firm zachodnich
 • Duży import produktów dalekowschodnich
 • Import tanich zasilaczy nie spełniających podstawowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej
 • Niepewność na rynku i konserwatyzm odbiorców
 • Opóźnienia w wydatkowaniu środków z UE
 • Brak specjalistycznego zaplecza inżynierskiego
 • Przesycenie rynku

UPS-y i systemy zasilania gwarantowanego

Czynniki prorozwojowe

 • Wzrost świadomości użytkowników w zakresie skutków nagłej utraty zasilania i ewentualnych strat z tym związanych
 • Inwestycje ze środków budżetowych oraz unijnych
 • Duża liczba nieliniowych odbiorników i konieczność zapewnienia poprawnej jakości energii
 • Dostępność urządzeń i dodatkowe nakłady na wdrożenia w celu zagwarantowania zasilania
 • Wzrost liczby urządzeń wymagających zasilania o najwyższej jakości
 • Nowe inwestycje, automatyzacja przemysłu
 • Postęp technologiczny, Przemysł 4.0
 • Zmiany przepisów dot. efektywności energetycznej

Czynniki regresywne

 • Nacisk na niską cenę, w tym kosztem jakości
 • Brak inwestycji, słaba koniunktura
 • Duża konkurencja na rynku
 • Duże koszty logistyczne, problemy z terminami
 • Konserwatyzm odbiorców
 • Brak specjalistycznego zaplecza inżynierskiego
 • Niewystarczająca świadomość problemów związanych z zanikami zasilania
 • Wciąż wysokie koszty zakupu systemów zasilania gwarantowanego (jak na nasze warunki)
 • Opóźnienia w wydatkowaniu środków z UE

POTRZEBY KLIENTÓW I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY

Rys. 4. Najważniejsze dla klientów cechy urządzeń i systemów brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych

Wyniki badania dotyczącego preferencji zakupowych rodzimych odbiorców nie przynoszą znaczących zmian w stosunku do poprzednich edycji raportu. Parametry techniczne i cechy, jakość urządzeń oraz koszty zakupu - te trzy cechy po raz kolejny znalazły się na czele zestawienia (patrz rys. 4).

Wzrosło przy tym znaczenie zagadnień związanych z jakością, porównując to do stanu sprzed dwóch i czterech lat. Kolejne miejsca zajęły: marka producenta, historia współpracy z dostawcą oraz dostępność. Znaczenie tej ostatniej jest na najniższym poziomie w historii publikacji omawianych raportów.

W tym miejscu warto spojrzeć na trendy technologiczne, które pośrednio wpływają na rozwój rynku. W przypadku zasilaczy małogabarytowych standardem są już od lat urządzenia impulsowe, które zastąpiły dawniej popularne wersje liniowe, a więc bazujące na transformatorach sieciowych i stabilizatorach napięcia. Charakteryzują się one wysoką sprawnością, zajmując mało mniej miejsca i mając niewielkie wymogi co do chłodzenia. Kolejne lata przyniosły polepszanie się ich parametrów i trend ten, co potwierdzają wskazania respondentów redakcyjnej ankiety, trwa do dzisiaj.

Rys. 5.

Dostawcy branżowi wskazywali następujące istotne zmiany i nowości w obszarze zasilaczy małogabarytowych:

 • Wysoka sprawność urządzeń i gęstość mocy;
 • Miniaturyzacja, kompaktowe wymiary urządzeń;
 • Wysoki poziom integracji układów sterujących i wykonawczych;
 • Rosnące możliwości konfiguracji poprzez sieci cyfrowe - np. poprzez obiektowe czy bezprzewodowe (NFC);
 • Zaawansowane, cyfrowe sterowanie;
 • Dostępność konfigurowalnych zasilaczy modułowych;
 • Zaawansowane zabezpieczenia, dodatkowe przetwornice DC/DC po stronie wtórnej zasilaczy;
 • Nowe topologie rezonansowe, struktury planarne, nowe elementy aktywne;
 • Wbudowane funkcje, takie jak Dynamic Current Limiting;
 • Zwiększone możliwości chwilowego przeciążania;
 • Selektywne wyzwalanie zabezpieczeń.

Rys. 6.

Jeżeli chodzi o nowości w UPS-ach i, szerzej, systemach zasilania gwarantowanego, to są one związane przede wszystkim z rozbudową funkcji sterujących i komunikacyjnych, a także zarządzaniem pracą z akumulatorami. Szczegółowe wskazania respondentów były następujące:

 • Wykorzystanie sieci obiektowych oraz ethernetowych do komunikacji i monitorowania stanu systemów;
 • Nowe typy akumulatorów, polepszone zarządzanie ich ładowaniem i pracą;
 • Poprawa współczynnika mocy i jakości napięcia wyjściowego (tzw. "czystość sinusoidy");
 • Rosnąca popularność rozwiązań on-line;
 • Moduły integrujące prostownik z falownikiem;
 • Wykorzystanie superkondensatorów jako magazynów energii;
 • Polepszone zabezpieczenia;
 • Dalsza miniaturyzacja.

Można dodać, że długoterminowym trendem jest ogólny wzrost wymagań i świadomości użytkowników co do potrzeby odpowiedniego zasilania, a także kosztów potencjalnych strat w przypadku przerw w dostawach energii. Obawy te są po części spowodowane negatywnymi doświadczeniami firm - przykładowo problemami na skutek zjawisk pogodowych. Efektem jest zaś zainteresowanie tematyką zasilania bezprzerwowego i generalnie jakości energii.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również