wersja mobilna
Online: 204 Środa, 2018.01.17

Raporty

Złącza przemysłowe

środa, 18 grudnia 2013 09:54

Złącza profesjonalne należą do produktów, które w dobie popularyzacji technologii bezprzewodowych ani trochę nie straciły na znaczeniu. Jest wręcz przeciwnie. Konieczność spełniania wymogów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, postępująca miniaturyzacja urządzeń oraz wzrost nacisku na łatwość podłączania i serwisowania skutkują ciągłym powstawaniem nowych wersji złączy - np. subminiaturowych silnoprądowych czy hybrydowych, a także polepszaniem parametrów tych istniejących.

Spis treści » Atrakcyjny, ale jednocześnie konkurencyjny
» To się nie zmieniło
» Core business? Niekoniecznie
» Dojrzałość rynku
» Jakich produktów poszukujemy?
» M&M's, czyli o trendach technologicznych
» Plusy i minusy
» Podsumowanie
» Pokaż wszystko

Dystrybutorzy rozbudowują jednocześnie ofertę w stronę asortymentu pozwalającego zaoferować produkty do zastosowań specjalnych, a także wersje ekonomiczne, w przypadku których zachowuje się kompromis cenowo-jakościowy. Wszystko to sprawia, że rynek, którego analizę przedstawiamy w opracowaniu, podlega nieustannym zmianom. Zapraszamy do lektury raportu z krajowego sektora dystrybucji złączy przemysłowych.

Rys. 1. Opinie respondentów ankiety dotyczące sytuacji w krajowej branży dystrybucji złączy oraz trendów na rynku - podano procentowe liczby odpowiedzi

Pod hasłem "złącza przemysłowe" kryje się cała gama produktów o różnych funkcjach, parametrach elektrycznych oraz cechach mechanicznych. Zalicza się do nich przede wszystkim wersje silnoprądowe, a więc przeznaczone do podłączania zasilania urządzeń, różnych modułów i systemów, silników elektrycznych i innych odbiorników, gdzie typowe prądy wynoszą od kilku amperów wzwyż.

Złącza tego typu występować mogą zarówno w wersjach typu kabel-kabel, kabel-obudowa, jak też kabel-płytka, czyli jako popularne w elektronice wersje terminal-block. Przemysł w równie dużym stopniu korzysta ze złączy sygnałowych, które służą do podłączania czujników i innych elementów wejściowych oraz wyjściowych - zarówno analogowych, jak też cyfrowych.

W tych ostatnich wykorzystywana jest najczęściej sieciowa transmisja danych w jednym ze standardów sieci fieldbus, Ethernetu przemysłowego lub w innym opracowanym na potrzeby przemysłu, takim jak np. AS-I lub powszechnie stosowanym - jak np. USB. W każdym z przypadków dostawcy zapewniają zarówno ofertę złączy standardowych, jak też wykonań cechujących się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną i pozwalających na ich pracę w trudnych warunkach środowiskowych.

Duża podaż złączy i ich zróżnicowanie jest odpowiedzią na popyt ze strony wielu branż. Omawiane produkty wykorzystywane są w maszynach, w motoryzacji i transporcie szynowym, energetyce, elektronice i elektrotechnice, telekomunikacji, górnictwie i wielu innych aplikacjach, które sklasyfikować można jako profesjonalne.

Są to jednocześnie zastosowania, w których koszt złącza jest drobnym ułamkiem całości, nierzadko pomijalnie małym, natomiast parametry, wymiary, jakość połączenia, serwisu, dostępne akcesoria i wykonania mają często znaczenie pierwszoplanowe. Dla dostawców tworzy to rynek, który jest...

ATRAKCYJNY, ALE JEDNOCZEŚNIE KONKURENCYJNY

Rys. 2. Obszary najczęstszego wykorzystania złączy przemysłowych w ocenie ich krajowych dostawców

Sektor złączy przemysłowych zawsze stanowił atrakcyjną branżę, którą interesowało się wielu dostawców działających na rynku polskim. Pod względem wartości jest ona stosunkowo duża, porównując z innymi obszarami związanymi z automatyką. Związane jest to z faktem, że złącza - choć określane mianem przemysłowych, trafiają do wielu aplikacji poza samym przemysłem.

Często są to zastosowania specjalistyczne, jak choćby te w modułach fotowoltaicznych. Jednocześnie niektóre firmy skupiają się tylko na wybranych obszarach rynku, w branży nie ma również uniwersalnego oferenta złączy, który prezentowałby w tym zakresie ofertę od A do Z.

Dostawcy zapytani o wartość rynku byli dosyć rozbieżni w swoich szacunkach. Większość odpowiedzi znajdowała się w dwóch zakresach - albo oscylowała wokół kwoty 30 mln zł, albo była w przedziale 100-200 mln zł. To duża różnica i z tego powodu nie podajemy, jak to zwykle robiliśmy, uśrednienia wyników.

Wielu respondentów było natomiast zgodnych, że istotnym wyzwaniem w ich codziennej działalności jest duża konkurencyjność na rynku. Aż trzech na czterech ankietowanych było zdania, że konkurencja w branży jest silniejsza niż na innych, pokrewnych rynkach (patrz rys. 1). Wynika to z faktu, że rynek złączy jest z jednej strony dobrze spenetrowany przez czołowych dostawców, z drugiej zaś liczba mniejszych firm mających w ofercie złącza powoli, ale regularnie rośnie. To ostatnie ma m.in. związek z poszerzaniem siatki dystrybucyjnej oraz rozbudową ofert dostawców o kolejne linie produktów.

TABELA 1. Oferta dostawców złączy przemysłowych

Koniunktura w branży dystrybucji złączy jest generalnie dobra - tak przynajmniej przyznało ponad 9 na 10 ankietowanych przez nas dostawców (również rys. 1). To doskonały rezultat, zważywszy na dosyć dynamicznie zmieniającą się w ostatnich latach sytuację gospodarczą. Omawiany sektor był jednak zawsze pozytywnie oceniany przez tutejsze firmy.

Wystarczy sięgnąć choćby do poprzedniego raportu publikowanego w APA - w 2011 roku, a więc okresie odbicia się rynku, prawie 100% respondentów dobrze wypowiadało się o biznesie. Wtedy również co czwarty z ankietowanych określił sytuację jako bardzo dobrą. Obecnie takich osób było zdecydowanie mniej i zmianę tę zaliczyć można na minus.

TO SIĘ NIE ZMIENIŁO

Rys. 3. Główni odbiorcy złączy przemysłowych

Branża od strony popytowej oparta jest na trzech filarach, którymi są przemysł maszynowy, energetyka (w tym odnawialna) oraz transport. Szczególnie dwa pierwsze w każdym z dotychczas publikowanych opracowań zajmowały czołowe miejsca i tak jest też obecnie. W ich przypadku odbiorcy - czy to producenci OEM, integratorzy systemów, czy sami użytkownicy - stosują omawiane elementy do podłączania urządzeń, systemów zasilających, elementów wykonawczych, silników, a także czujników i różnorodnej aparatury.

Wykorzystywane jest tutaj całe spektrum produktów - od złączy silnoprądowych, poprzez sygnałowe, RF, do komunikacyjnych oraz od wersji standardowych, do wykonań o wysokim stopniu izolacji elektrycznej i dużej odporności środowiskowej. W przypadku zastosowań transportowych dodatkowym warunkiem jest często zwiększona odporność na wstrząsy i wibracje oraz możliwość wielokrotnego łączenia bez degradacji jakości styku, natomiast dla zastosowań górniczych, które na wykresie 2 znalazły się na czwartym miejscu, szczelność i możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

W powyższej statystyce dosyć wysoko znajduje się elektronika, aczkolwiek w tym przypadku środek ciężkości przesunięty został w kierunku złączy montowanych bezpośrednio na płytkach drukowanych i mniejszych elementów do instalacji w obudowach. Na kolejnej pozycji znalazły się zastosowania w budynkach - w tym przypadku w grę wchodzą najczęściej złączki szynowe, oświetleniowe i inne produkty elektroinstalacyjne.

Zważywszy na branże będące od lat głównymi odbiorcami złączy, dosyć trafnie dokonać można systematyzacji rynku pod względem charakteru działalności firm kupujących omawiane produkty. Dominują tutaj klienci końcowi (m.in. zakłady przemysłowe) oraz producenci OEM, zaś na kolejnym miejscu znaleźli się integratorzy systemów (patrz rys. 3).

CORE BUSINESS? NIEKONIECZNIE

Rys. 4. Rozkład obrotów związanych ze sprzedażą złączy w grupie firm przedstawionych w raporcie - dla większości podmiotów stanowią one kilka procent całej sprzedaży, jednocześnie prawie żadna z firm nie opiera swojej działalności jedynie na dostarczaniu złączy

Złącza stanowią ważną, aczkolwiek dla większości dostawców jedynie uzupełniającą grupę towarów. Jak się bowiem okazuje, w przypadku firm przedstawionych w bieżącym raporcie rozkład obrotów związanych ze sprzedażą złączy jest silnie przesunięty w stronę mniejszych kwot (patrz rys. 4). Dla wielu podmiotów przekłada się ona jedynie na kilka procent wartości wszystkich wystawianych faktur, zaś w przypadku zdecydowanej większości omawianych firm jest mniejsza niż 1/3 całkowitych obrotów.

Oczywiście w branży są też firmy specjalistyczne, czego przykładami są te przedstawione na rysunku 5, dla których projektowanie, produkcja i sprzedaż złączy stanowi core business. Aczkolwiek i w ich przypadku oferta tych podzespołów jest rozszerzana o komplementarne produkty - przykładowo ograniczniki przepięć, moduły kondycjonowania sygnałów czy większe urządzenia do pracy w przemysłowych sieciach komunikacyjnych.

TABELA 2. Złącza silnoprądowe - przykładowe produkty

Dosyć analogiczne wyniki co do charakteru sprzedaży przedstawione zostały w jednym z zeszłorocznych wydań magazynu "Elektronik", w którym omówiony został rynek złączy silnoprądowych pod kątem ich zastosowań w elektronice.

Rys. 5. Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki złączy przemysłowych sprzedawanych w Polsce; wyniki odzwierciedlają opinie respondentów redakcyjnej ankiety, wielkość napisu jest wprost proporcjonalna do popularności

Zdecydowana większość przedstawionych tam firm (ponad 80%) osiągała ze sprzedaży złączy nie więcej niż 10% sumarycznych obrotów, zaś w przypadku najbardziej wyspecjalizowanych dostawców udział ten nie przekraczał 35%. Jednocześnie sprzedaż złączy realizowana przez co trzecią z firm dystrybucyjnych nie wykraczała poza 100 tys. zł rocznie, zaś około 60% podmiotów z zestawienia nie wyszło z nią powyżej 250 tys. zł, co w skali całego biznesu dystrybucyjnego jest relatywnie niedużą wartością.

Powyższe można podsumować następująco - rynek złączy silnoprądowych i generalnie przemysłowych z uwagi na uniwersalność tych produktów jest wartościowy jako całość, aczkolwiek jednocześnie okazuje się, gdy patrzy się z perspektywy pojedynczych firm, że oparcie biznesu na sprzedaż jedynie złączy jest w zdecydowanej większości przypadków niemożliwe.

Produkty te stanowią praktycznie zawsze element szerszej oferty, a konkurencja - szczególnie w przypadku najpopularniejszych wersji - jest silna. Rynek jest daleki od konsolidacji i jednocześnie mało kto ma wyłączność na daną czołową markę. To ostatnie sprawia również, że firmy nie przykładają takiej wagi do promocji złączy jak innych produktów - przykładowo komponentów z zakresu systemów sterowania. Wyjątkiem są wyroby nowe oraz te przeznaczone do zastosowań niszowych.

Warto w tym miejscu dodać, że złącza sprzedają się najczęściej samodzielnie (patrz rys. 6), rzadziej w kompletacjach czy systemach. Zdaniem części respondentów w biznesie dystrybucyjnym złączy z powodzeniem zarabiać można również na produktach z nimi związanych, a nawet usługach (patrz rys. 7). Te ostatnie obejmować mogą produkcję na zlecenie czy też prefabrykację - np. wiązek kablowych.

Złącza a złączki

W raporcie skupiamy się na złączach silnoprądowych, sygnałowych i komunikacyjnych typu kabel-kabel i kabel-obudowa. Produkty te są popularne przede wszystkim w zastosowaniach takich jak przemysł maszynowy, energetyka i transport. Nie omawiamy natomiast złączek listwowych, gdyż są one tematem opracowania "osprzęt elektroinstalacyjny" opublikowanego w maju tego roku.

Mniejszą uwagę poświęcamy złączom kabel-płytka do zastosowań w elektronice - osoby nimi zainteresowane odsyłamy do magazynu " Elektronik", gdzie w zeszłym roku zaprezentowany został raport zawierający ich dosyć obszerne omówienie. Bieżący przegląd ofert dostawców znaleźć można w tabeli 1, natomiast przykładowe produkty należące do grupy złączy silnoprądowych, sygnałowych oraz hybrydowych przedstawiono odpowiednio w tabelach 2, 3 oraz 4.

DOJRZAŁOŚĆ RYNKU

Rys. 6. Odpowiedzi na pytania o charakter sprzedaży złączy i popularyzację ich wersji modułowych

Tematyką złączy zajmujemy się w APA regularnie, a bieżący raport to już czwarte tego typu opracowanie. Przyglądając się tym dotychczas publikowanym, można stwierdzić, że grupa przedsiębiorstw dostarczających złącza przemysłowe liczy w kraju około 40 podmiotów i owe grono, przynajmniej w zakresie czołowych firm, w dużej mierze ukształtowało się wiele lat temu i jest dosyć niezmienne. Oczywiście dotyczy to tych dostawców, którzy prezentują szerszą ofertę i oferują produkty profesjonalne - tanie, popularne złącza są bowiem dostępne o wiele szerzej i znaleźć je można nawet w supermarketach budowlanych.

Największy potencjał w Polsce, który wynika z dużej skali działania, mają prawdopodobnie przedstawicielstwa zagranicznych producentów złączy. Takich dostawców w kraju mamy wielu i zaliczyć do nich można (podano alfabetycznie) m.in. firmy: Conec, HARTING, Lapp Kabel, Murrelektronik, Phoenix Contact, TE Connectivity, Wieland Electric oraz Weidmüller.

TABELA 3. Złącza sygnałowe - przykładowe produkty

Każda z nich to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym i dużych możliwościach konkurowania, często obsługujące na bazie kontraktów globalnych międzynarodowy biznes - np. producentów motoryzacyjnych czy wytwórców elektroniki. Dla rynku znaczący są też dystrybutorzy - niejednokrotnie zaoferować mogą oni dosyć szeroką gamę złączy, w tym nie tylko wersje standardowe.

Należą do nich zarówno dostawcy katalogowi (Farnell element14, RS Components, Conrad Electronic, Elfa Distrelec, TME, Maus Electronics), hurtownie elektrotechniczne, jak też firmy specjalizujące się w dystrybucji produktów z zakresu automatyki i elektrotechniki. Tymi ostatnimi są przedsiębiorstwa zazwyczaj współpracujące długoterminowo z producentami złączy i reprezentujące wiele marek.

Jako przykłady można tutaj podać: Astat (oferuje m.in. złącza marki Westec), Eltron (Phoenix Contact, HARTING, Wieland Electric), Impol-1 (Schaltbau), JM elektronik (ECE, Wieson, Oupiin), Micros (HARTING, Ilme, Degson i inne) czy Semicon (Multi-Contact, Lemo). Omawiana lista jest dłuższa (patrz tab. 5), ale też od lat dosyć niezmienna, co potwierdza, że krajowy rynek złączy przemysłowych należy do branż dobrze spenetrowanych przez dostawców i jednocześnie dojrzałych.

W naszych ankietach prosiliśmy specjalistów o wskazanie, jakie są ich zdaniem najpopularniejsze marki tych produktów w Polsce. Czołowe pozycje zajęły tutaj tradycyjnie firmy niemieckie oraz amerykańskie. Najczęściej wymieniany był HARTING (ponad dwukrotna przewaga w stosunku do reszty grupy), zaś drugą najważniejszą firmą okazał się Phoenix Contact (patrz rys. 5).

Następnie sklasyfikowane zostały m.in. Amphenol, Wieland Electric, TE Connectivity oraz Ilme. W przypadku praktycznie każdej z nich oferta obejmuje znacznie szerszy asortyment niż same złącza - w szczególności złączki oraz różnego rodzaju moduły zabezpieczające i przeznaczone do pracy w sieciach komunikacyjnych.

Rys. 7. Na czym zarabia się w branży dystrybucji złączy przemysłowych? - odpowiedzi na pytania

Wyniki przedstawione na rysunku 5 należy jednocześnie traktować jako subiektywną oceną popularności omawianych produktów i wziąć również pod uwagę fakt, że dotyczą ogółu złączy przemysłowych. Gdyby skupić się na poszczególnych jego częściach, otrzymalibyśmy inny obraz statystyki popularności.

Przykładowo gdyby wziąć pod uwagę złączki szynowe, to na czołowych miejscach znalazłyby się prawdopodobnie WAGO, Weidmüller i Phoenix Contact, z kolei skupienie się na złączach kabel-płytka dałoby rozkład, w którym na równi z dostawcami zachodnimi pojawiłoby się sporo marek dalekowschodnich, gdyż ich produkty od lat z powodzeniem dystrybuowane są przez lokalne firmy.

Marek Juchimiuk

HARTING Polska

  • Jakie cechy złączy silnoprądowych są istotne dla polskich klientów? Na co przy wyborze produktów zwracają uwagę producenci maszyn, a na co integratorzy systemów i klienci końcowi?

Aktualne wymagania rynkowe dotyczące złączy podążają za ogólnymi trendami technologicznymi - miniaturyzacją oraz wszechstronnością. Szybki rozwój technologii sprawia, że coraz większa liczba interfejsów i mediów wykorzystywana jest w różnego rodzaju urządzeniach i maszynach. Jednakże wymagana jest równoczesna miniaturyzacja tych ostatnich. Dlatego złącza przemysłowe muszą stawać się coraz bardziej wszechstronne oraz umożliwiać stosowanie dużej liczby różnego typu kontaktów przy zachowaniu takiej samej lub nawet mniejszej ilości dostępnego miejsca.

Naprzeciw powyższym wymaganiom wychodzą modularne systemy złączy typu Han-Modular mogące służyć do łączenia różnego rodzaju mediów: od zasilania, przez różne typy transmisji danych (Ethernet, światłowodowa), sygnały, pneumatykę, aż do połączeń wysokoprądowych i komunikacji z modułami czujnikowymi.

Dużym plusem tego typu rozwiązań jest każdorazowe sprostanie indywidualnym potrzebom aplikacyjnym - użytkownicy sami tworzą złącza dobierając moduły z interfejsami, które wykorzystywane są w ich aplikacjach, zamykając je w jednej obudowie. Są to rozwiązania elastyczne i przyszłościowe - gdy w danej aplikacji zaistnieje konieczność obsługi nowego interfejsu, wystarczy wówczas zaimplementować konkretny moduł do istniejącego złącza, dzięki czemu w znaczącym stopniu ograniczymy koszty i czas. Każdego roku wprowadzanych jest około 10 nowych modułów poszerzających możliwości tej serii.

  • Co z wymaganiami dotyczącymi parametrów środowiskowych oraz łatwości montażu złączy?

Coraz większa liczba interfejsów i kontaktów z pewnością pociąga za sobą wzrost liczby operacji łączeniowych - zarabiania kontaktów z przewodami, co przekłada się na wzrost czasu obsługi. Dlatego też klienci poszukują systemów prostych i szybkich w montażu. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą nowe rozwiązania takie jak Quick-Lock - zapewniające szybki i pewny montaż z wykorzystaniem śrubokrętu.

Coraz częściej spotykane są też aplikacje o konkretnych wymaganiach środowiskowych - np. konieczności pracy w wysokich temperaturach, jak też wytrzymałości na dużą liczbę cykli łączeniowych, nakładające konieczność redukcji masy czy wykorzystywania złączy w szerszym aspekcie - przykładowo jako miniskrzynki łączeniowe.

Podążając za potrzebami rynku, wprowadzamy do oferty coraz więcej nowych rozwiązań łączeniowych - w tym roku zaoferowaliśmy produkty i technologie pozwalające sprostać wcześniej wymienionym potrzebom aplikacyjnym, które, jak sądzę, wyznaczają jednocześnie na rynku nowe standardy. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon w wersji z akumulatorami LiFePO4

2018-01-16   |
Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon w wersji z akumulatorami LiFePO4

Przemysłowe zasilacze UPS SSG firmy Falcon mogą być obecnie dostarczane w wersjach z opcjonalnymi akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LiFePO4). Ich najważniejszymi zaletami w stosunku do akumulatorów kwasowych są niższy koszt użytkowania (TCO), 10-letnia żywotność (4-5 lat w przypadku wersji kwasowych), mniejsza nawet o 2/3 objętość oraz szerszy zakres dopuszczalnych temperatur pracy, wynoszący od -20 do +55°C bez degradacji parametrów.
czytaj więcej

Wielkogabarytowa, przemysłowa drukarka 3D

2018-01-16   |
Wielkogabarytowa, przemysłowa drukarka 3D

Podczas listopadowych targów Warsaw Industry Week firma Atmat zaprezentowała nową drukarkę przemysłową 3D - Atmat Jupiter. Jest to drukarka wielkogabarytowa, łącząca w sobie duże pole robocze, dużą szybkość wydruku i wydajność. Urządzenie pracuje w technologii FDM i, zdaniem przedstawicieli firmy, cechuje się największą na rynku polskim przestrzeń roboczą w tej klasie urządzenia (1100x600x800 mm).
czytaj więcej

Nowy numer APA