Liczniki energii elektrycznej - podstawowy element systemów optymalizacji zużycia energii

| Technika

Oszczędzanie energii to dziś już nie tylko nośne hasło, ale żywa i realna tendencja, z którą mierzymy się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W zakładach produkcyjnych koszty energii elektrycznej są ogromne, więc nikt nie ma wątpliwości, że jest o co walczyć. W przemyśle energia stanowi największy koszt operacyjny, zaraz po kosztach surowcowych.

Liczniki energii elektrycznej - podstawowy element systemów optymalizacji zużycia energii

Musimy zmierzyć, by zacząć oszczędzać

Pierwszym krokiem do optymalizacji zużycia (nie tylko energii, ale także innych mediów) i późniejszych oszczędności jest precyzyjne opomiarowanie zużycia przez poszczególne maszyny, ciągi technologiczne czy pomieszczenia (w budynkach komercyjnych, na powierzchniach podnajmowanych). Dopiero na podstawie wiarygodnych pomiarów można poczynić analizy zużycia, wykluczyć źródła marnotrawstwa czy wymienić najbardziej energochłonne komponenty na nowocześniejsze i energooszczędne.

Niezbędnym i podstawowym elementem każdego systemu do opomiarowania i zarządzania zużyciem energii są liczniki energii elektrycznej. To od ich parametrów i jakości wykonania zależy stabilność i precyzja pomiaru. Wśród przebogatej oferty urządzeń różnych producentów warto poszukać liczników z wysoką klasą dokładności pomiaru i spełniających wymogi MID, dyrektywy Parlamentu Europejskiego o przyrządach pomiarowych.

Liczniki energii elektrycznej a dyrektywa MID

Dyrektywa MID określa podstawowe wymagania odnośnie przyrządów pomiarowych. Ma ona na celu uproszczenie handlu międzynarodowego, ujednolicenie wymagań i wzajemne uznawanie deklaracji zgodności w państwach członkowskich UE. Przed jej wprowadzeniem każdy z krajów miał własne procedury związane z legalizacją urządzeń pomiarowych (jak zatwierdzenia typu i legalizacja pierwotna).

MID ujednolicił sposób legalizacji liczników energii, wprowadzając jeden typ legalizacji obowiązujący w całej Europie. W miejsce legalizacji pierwotnej, dokonywanej w atestowanych ośrodkach badawczych poszczególnych państw, wprowadzona została deklaracja zgodności producenta, a następnie krajowe regulacje, dotyczące okresu ważności legalizacji. Przyznawanie urządzeniom zgodności z dyrektywą MID odbywa się według procedury wybranej przez producenta, określonej osobno dla poszczególnych kategorii urządzeń pomiarowych (liczniki energii elektrycznej czynnej mają kategorię MI-003).

Do 30 października 2016 roku równolegle obowiązują dwa systemy legalizacji - dotychczasowy i zgodny z MID. Od 1 listopada 2016 będzie obowiązywać już wyłącznie metoda legalizacji zgodna z MID i tylko przyrządy spełniające wymagania tej dyrektywy będą mogły być wprowadzane na rynek i używane w przyszłości.

MID nakazuje specjalne znakowanie liczników wprowadzanych na rynek. Oprócz nazwy producenta i produktu oraz oznaczenia CE, liczniki energii elektrycznej muszą mieć dodatkowe symbole informacyjne (jak rok produkcji i numer odpowiedzialnej jednostki notyfikowanej). Klasa dokładności, jednostka miary i numer seryjny muszą być również wyraźne i widoczne. Dodatkowe informacje na liczniku powinny zawierać: dane techniczne, schemat, numer certyfikatu oraz, w przypadku liczników elektronicznych, wersję oprogramowania.

Liczniki energii elektrycznej firmy Saia Burgess Controls już od wielu lat spełniają wymagania dyrektywy MID, oferując metodę oceny zgodności według kombinacji modułów B + D dyrektywy dla liczników energii elektrycznej czynnej. Wszystkie modele liczników energii elektrycznej SBC (jednofazowe i trójfazowe, do pomiarów bezpośrednich i półpośrednich, z wyjściem impulsowym S0 lub interfejsem komunikacyjnym: M-Bus, Modbus bądź S-Bus) wykonane są w klasie dokładności B, zgodnie z dyrektywą MID.

SABUR Sp. z o.o.
www.sabur.com.pl

Zobacz również