Wtorek, 28 września 2021

Złączki i aparatura niskiego napięcia - wzrost koniunktury rynkowej po pandemii

Aparatura niskiego napięcia wykorzystywana jest w licznych aplikacjach związanych z wytwarzaniem, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej, zabezpieczaniem maszyn i obwodów oraz całych systemów. Stanowi ona również, wraz z omawianymi w artykule złączkami listwowymi i innym osprzętem elektroinstalacyjnym, jedną z najszerszych asortymentowo grup produktów przedstawianych w raportach w APA. W branżach związanych z jej produkcją i dystrybucją pandemia jest już dzisiaj wspomnieniem, zaś dostawcy odnotowują znaczne wzrosty sprzedaży. Dobrym perspektywom z tym związanym towarzyszy jednak ogromna konkurencja i ciągła walka cenowa na rynku.

Złączki i aparatura niskiego napięcia - wzrost koniunktury rynkowej po pandemii

Jak COVID-19 wpłynął na omawiane branże? Jak zmieniła się podczas pandemii koniunktura i jakie są obecnie czynniki kształtujące rynek? Pytania te są dzisiaj, na przełomie lata i jesieni 2021 roku, jak najbardziej na miejscu i od odpowiedzi na nie zaczynamy nowy raport.

Z odpowiedzi respondentów wyłania się scenariusz, z którymi spotkaliśmy się już w przypadku innych rynków branżowych. W pierwszym okresie pandemii pojawiła się niepewność co do przyszłości i dostępności towarów, co powiązane było z wprowadzaniem ograniczeń w poruszaniu się. Czas ten wiązał się również w części przypadków ze wstrzymywaniem lub przesuwaniem projektów. Z drugiej strony, w ocenie wielu respondentów, sytuacja w 2020 była dla ich firm neutralna, a wręcz, dzięki podjętym działaniom optymalizacyjnym i wzrostowi sprzedaży poprzez Internet, przedsiębiorstwa osiągały finalnie lepsze roczne wyniki niż w 2019 roku.

Dzisiaj "po stagnacji jest boom" i nastąpił "nieoczekiwany wzrost sprzedaży" – stwierdzają przedstawiciele firm branżowych. Podmioty odnotowują duże wzrosty obrotów w stosunku do lat poprzednich, aczkolwiek skutkiem wzrostu popytu jest też pogarszanie się dostępności komponentów i urządzeń. Owe zdania znajdują potwierdzenie w wynikach szczegółowych ocen sytuacji na rynku, które przytaczamy w kolejnych rozdziałach raportu.

Zastosowania produktów i ich odbiorcy

Złączki szynowe i różnorodna aparatura elektryczna niskiego napięcia to podzespoły popularne, szeroko stosowane w przemyśle, budownictwie, energetyce i wielu innych aplikacjach. Produkty, których omówienie publikujemy w znajdującej się w raporcie ramce, fizycznie trafiają do różnego rodzaju szaf i skrzynek elektrycznych i sterujących oraz do maszyn i urządzeń (rys. 1). Na kolejnym miejscu statystyki znalazły się przemysłowe linie technologiczne oraz ex aequo zastosowania w budynkach. Patrząc na wyniki kilku publikowanych poprzednio w APA raportów (badania omawianego rynku przeprowadzamy co około dwóch lat), widzimy, że sytuacja jest dosyć niezmienna. Wyjątkiem jest zauważalny wzrost w przypadku zastosowań budynkowych – choćby w porównaniu do stanu z 2019 roku, co ewidentnie przypisać można popytowi ze strony sektora budowlanego, który przeżywa boom ze względu na niskie stopy procentowe i wysoką inflację cen.

 
Rys. 1 Najważniejsze obszary wykorzystania omawianych w raporcie produktów
 
Rys. 2. Główni odbiorcy złączek listwowych i aparatury niskiego napięcia

Dokonując innej segmentacji rynku, można wskazać główne grupy odbiorców produktów, którymi są (w kolejności odpowiedzi): klienci końcowi, integratorzy systemów i firmy producenci maszyn, a także różnorodni dystrybutorzy (rys. 2). Trudno tu o dalsze uszczegółowienie, bowiem odbywa się ono na poziomie poszczególnych komponentów i ich aplikacji. W raportach publikowanych przez redakcję w ciągu całej dekady, ogólny udział wymienionych odbiorców w kontekście dwóch wyszczególnionych grup produktów był zbliżony i nie ulegał dużym zmianom. Zasadniczo fluktuacje dotyczyły udziału w statystykach firm produkcyjnych, producentów maszyn oraz sektora budownictwa, co było pochodną zmian koniunkturalnych na rynku.

Rafał Kluska


Relpol

  • Jakie były ostatnie dwa lata na rynku przekaźników w Polsce? Czego spodziewać się można w kolejnych miesiącach?

Okres pandemii był i nadal jest czasem dużej niepewności. Okazało się jednak, że branża automatyki przemysłowej dość dobrze obroniła się przed jego skutkami, chociaż na ocenę długofalowych negatywnych skutków przyjdzie jeszcze poczekać. Brak możliwości odbywania osobistych spotkań handlowych sprawił, że rozwinęły się internetowe kanały komunikacji, indywidualnie oraz grupowo, co pozwoliło docierać do większej liczby odbiorców w krótszym czasie. Osiągnięto znaczne wzrosty sprzedaży w kanale e-commerce i ten trend zdecydowanie się utrzyma.

Sam rynek od strony technologicznej i aplikacyjnej nie zwalnia. Kierunki rozwoju rynku przekaźników i popyt są ściśle związane z nowymi technologiami a co za tym idzie z nowymi urządzeniami, w jakich pracują te komponenty. Wyzwaniem dla producentów jest spełnienie wymogów nowych lub zaktualizowanych norm technicznych. Szczególnie dynamiczny rozwój technologii obserwujemy w branży odnawialnych źródeł energii oraz w obszarze szeroko pojętej elektromobilności. W tych obszarach producenci urządzeń oczekują od przekaźników takich cech jak np. przerwy zestykowe min. 2–3 mm, odporność na prądy udarowe powyżej 200 A w całym cyklu życia produktu oraz wytrzymywanie prądów zwarciowych do 1,5 kA, a w niektórych specyficznych aplikacjach nawet do 6 kA. Takie cechy były typowe do tej pory dla styczników przemysłowych. Obecnie oczekuje się, aby wymaganiom tym sprostały miniaturowe przekaźniki przy jednoczesnym zachowaniu bardzo niskiego poboru mocy przez układ elektromagnesu. Wydawać by się mogło, że rozwiązaniem w tych aplikacjach byłyby przekaźniki bistabilne jednak z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania wymagane jest często, aby przekaźniki były monostabilne oraz wyposażone dodatkowo w zestyki pomocnicze wykrywające sklejenie się styków roboczych.

Dodatkowym trendem wartym zauważenia w branży przekaźników są zastosowania do załączania baterii trakcyjnych w samochodach elektrycznych, gdzie spotykamy obciążenia DC do kilkuset amperów przy napięciach 500–800 V.

Poszukiwane produkty

W ramach przeprowadzonego badania zapytaliśmy krajowych odbiorców o najważniejsze ich zdaniem cechy złączek listwowych i aparatury niskiego napięcia. W statystyce, której wyniki zobrazowano na wykresie radarowym na rysunku 3, niezmiennie dominuje czynnik cenowy. Dzieje się tak, gdyż wyroby elektrotechniczne, szczególnie elektromechaniczne, ale też część aparatury elektrycznej, należą do grupy produktów standardowych, gdzie istnieje wiele zamienników. Wprawdzie ich producenci wprowadzają własne standardy oraz nowe rozwiązania technologiczne, jednak zasada działania większości z nich pozostaje niezmienna – a to sprzyja wzmożonej konkurencji i walce cenowej. Równie istotne są parametry techniczne i cechy – i tutaj spektrum szczegółowych wymogów może być bardzo szerokie.

 
Rys. 3. Najważniejsze dla klientów cechy produktów brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych

Następne miejsca listy zajęły parametry takie jak: marka i renoma producenta, czas dostawy, jakość i, finalnie, długość współpracy z dostawcą. Należy zauważyć wzrost istotności wskazań dotyczących czasu dostawy oraz logistyki – prawdopodobnie ze względu na dzisiejszą sytuację na rynku (ogromny popyt po okresie pandemii). Drugie spostrzeżenie jest takie, że istotność omawianych cech może zależeć od samego odbiorcy i jego biznesu. Przykładowo dla producentów maszyn oraz firm wdrożeniowych akceptowalne terminy dostaw są zazwyczaj dłuższe niż dla utrzymania ruchu i serwisu. Z kolei kwestie kosztowe mogą być bardzo znaczące w aplikacjach elektroinstalacyjnych w budownictwie, natomiast dla producentów maszyn prawdopodobnie kluczowe będą niezawodność, parametry i dobra oferta cenowa.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium