Poniedziałek, 25 września 2017

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny - atrakcyjny rynek o długich tradycjach

Przyciski i przełączniki tablicowe, kasety sterownicze, klawiatury - wszystkie są produktami o wieloletniej historii obecności rynkowej i jednocześnie niemalejącej popularności. A zawdzięczają ją dużej odporności mechaniczno-środowiskowej oraz niezawodności działania, przez co cały czas stanowią nieodzowne elementy maszyn i urządzeń. Działalność na tym rynku wymaga od dostawców oferowania wyrobów jakościowych i jednocześnie atrakcyjnych cenowo, zaś sam sektor oceniany jest jako wysoce konkurencyjny.

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny - atrakcyjny rynek o długich tradycjach

Raporty dotyczące osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego publikujemy w APA regularnie - poprzednie dwa opracowania pojawiły się w latach 2013 oraz 2015 i są również dostępne w dziale "raporty" na stronie automatykaB2B.pl. Bieżącą analizę traktujemy jako aktualizację poprzednio publikowanych informacji, skupiając się na wskazaniu procesów zachodzących na rynku oraz najważniejszych zmian w branży, a jednocześnie pomijając opis budowy i działania tytułowych komponentów. Wykaz tych ostatnich można znaleźć w głównej tabeli raportowej.

BRANŻA W LICZBACH

Zacznijmy od omówienia sytuacji na krajowym rynku dystrybucji osprzętu tablicowego, która jest dzisiaj oceniana jako dobra. W przypadku bieżącego badania ankietowego aż 81% osób udzieliło odpowiedzi "dobra", a 14% "bardzo dobra" - są to praktycznie najlepsze wyniki od lat (patrz rys. 1). Tak jest kiedy porówna się je z 2014 rokiem, gdy można było obserwować dekoniunkturę w tym sektorze. Jeżeli zaś chodzi o dynamikę zmian, to jest ona również korzystna - jedynie 10% osób stwierdziło, że sytuacja się pogarsza (patrz rys. 2).

Rys. 1. Zmiany koniunktury na krajowym rynku związanym z produkcją i dystrybucją osprzętu

Rys. 2. Kierunek zmian koniunktury w omawianej branży (po lewej) oraz ocena konkurencji na tym rynku w Polsce (prawa strona)

Branża związana z produkcją i dystrybucją przełączników, przycisków, lampek oraz kaset i klawiatur przemysłowych to rynek o wartości kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Liczby podawane przez respondentów poproszonych o oszacowanie wartości krajowego sektora wynosiły od 45 do 80 mln zł, przy czym średnia to około 65 milionów złotych. Dwa lata temu były to wartości od 40 do 50 mln zł. Można stwierdzić, że mamy do czynienia ze wzrostami, aczkolwiek jednocześnie czyniąc zastrzeżenie, że w każdym z przypadków mówimy o wartościach szacunkowych.

MASZYNY, ROZDZIELNICE I PRZEMYSŁ PRODUKCYJNY

Największym odbiorcą przełączników, przycisków oraz klawiatur zawsze był i nadal pozostaje szeroko rozumiany przemysł. Na rysunku 3 przedstawiono chmurę z najpopularniejszymi aplikacjami omawianego osprzętu. Jak widać, dominuje tutaj branża produkcyjna, do której zaliczyć można zastosowania związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem surowców oraz produkcją towarów, a także sektor maszynowy (OEM). Z omawianych produktów korzystają prefabrykatorzy tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych, w zestawieniu znalazło się też m.in. wojsko, energetyka oraz motoryzacja.

Rys. 3. Najważniejsze grupy odbiorców i sektory rynku będące odbiorcami osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego

Rys. 4. Najważniejsze aplikacje omawianych w raporcie produktów

Wielkość popytu jest pochodną koniunktury w sektorach produkcji maszyn, w szczególności wind i podnośników, urządzeń oraz generalnie sytuacji w przemyśle.

Na rysunku 4 przedstawiono drugą ze statystyk dotyczącą zastosowań, tym razem z podziałem na grupy produktów. W przypadku dwóch pierwszych kategorii (lampki sygnalizacyjne oraz przyciski i przełączniki) mamy praktycznie do czynienia z identycznym rozkładem wyników, jeżeli zaś chodzi o kasety sterownicze, to wyróżniają się tu zastosowania w suwnicach, podnośnikach i podobnych maszynach.

Odrębnym obszarem rynku jest ten związany z klawiaturami, bowiem produkty te występują w kilku rodzajach. Mogą być to zarówno wersje samodzielne (np. do podłączania do komputerów przemysłowych), standardowe do montażu pulpitowego i integracji w maszynach, jak też przeznaczone do stosowania w różnorodnych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, medycznych czy konsumenckich. W takich przypadkach najczęściej są produkowane (personalizowane) na zamówienie.

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny - oferta dostawców

Jeżeli porównać powyższe wyniki z publikowanymi w poprzednich raportach, to okazują się one bardzo zbliżone. Można podsumować to stwierdzeniem, że w omawianym zakresie w branży mało co się zmienia - i tak powinno pozostać w przyszłości.

JAKOŚĆ I KOSZTY ZAKUPU

Rys. 5. Najważniejsze dla klientów cechy produktów brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych; zestawiono odpowiedzi dla wszystkich rodzajów osprzętu omawianego w raporcie

Wymienione w poprzednim rozdziale zastosowania to w większości aplikacje o charakterze profesjonalnym, a w przypadku takich stosowane produkty powinny charakteryzować się odpowiednią odpornością na narażenia mechaniczne i środowiskowe, jakością, zapewniać bezpieczeństwo dla osób obsługi i mieć odpowiednie atesty. Wszystkie te czynniki są dla klientów istotne, aczkolwiek dwa zostały wytypowane jako kluczowe - są nimi: jak najlepsza jakość wykonania i dostępność za jak najniższą cenę (patrz rys. 5).

Do innych ważnych cech osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego zaliczone zostały: marka producenta, certyfikaty (są szczególnie istotne w przypadku zastosowań w aplikacjach kolejowych, specjalnych oraz ATEX), a także kompletność asortymentu - czyli to, w jakim stopniu klient może dobrać u jednego dostawcy komplet komponentów do swojej aplikacji. To ostatnie liczy się szczególnie dla producentów maszyn oraz prefabrykatorów szaf sterowniczych, którzy często korzystają z większego pakietu elementów służących do sygnalizacji i sterowania.

LED TO STANDARD, TRENDEM JEST ZWIĘKSZANIE ODPORNOŚCI

Rys. 6. Odpowiedzi na pytanie o stopień popularyzacji diod LED w osprzęcie sterowniczo-sygnalizacyjnym

Chociaż omawiane produkty z wyglądu przypominać mogą odpowiedniki sprzed kilkunastu-, kilkudziesięciu lat, pod względem technologicznym często znacznie się różnią. Najważniejszą zmianą ostatnich lat, podobnie jak w przypadku ogółu urządzeń sygnalizacyjnych w przemyśle (lampy, wieże sygnalizacyjne i podobne), było wprowadzenie jako źródeł światła diod LED. W tym roku po raz drugi zapytaliśmy respondentów o to, jaka jest rola tych ostatnich w omawianym osprzęcie.

O ile dwa lata temu w zdecydowanej większości uznali oni, że produkty te popularyzują się lub już się spopularyzowały, o tyle dzisiaj, w 2017 roku, ani jeden z respondentów nie miał wątpliwości co do tego, że LED stanowią standard i nie ma dla nich alternatywy (rys. 6). Można uznać, że ten rewolucyjny etap zmian branża ma już za sobą.

Jeżeli chodzi o pytanie o nowości, to wśród odpowiedzi dominowało jedno stwierdzenie: wysoki stopień ochrony, ewentualnie wyrażony skrótem IP69K. Wymieniana była również większa wytrzymałość, wandaloodporność, co w połączeniu z poprzednią cechą generalnie określić można jako "duża odporność środowiskowa i mechaniczna".

Dodatkowo pojawiła się też odporność na środki chemiczne, a także wydłużony czas pracy - w tym przypadku stosowane mogą być wersje przycisków i przełączników bez ruchomych styków.

Respondenci wytypowali również trendy takie jak: miniaturyzacja osprzętu, zmniejszanie wysokości przycisków i przełączników (elementy o krótkim skoku, do płytkiej zabudowy), a także dostępność panelowych sygnalizatorów optyczno-akustycznych.

Warto również wskazać na rozwój grupy podzespołów bezprzewodowych - na przykład przycisków, kaset sterowniczych i pilotów, które wymieniają dane z systemem nadrzędnym z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych. Takie produkty oferuje m.in. steute Polska.

W przypadku klawiatur trendami obecnymi już od lat są: wzrost estetyki, co wynika z wymogów klientów w zakresie wzornictwa, rozwój oferty druku cyfrowego frontów, a także produkcja klawiatur z dodatkowymi warstwami. Te ostatnie służą np. do ekranowania elektromagnetycznego czy podgrzewania klawiatury.

Przyciski sterownicze - przykładowe produkty

KONKURENCYJNY RYNEK I JEGO LIDERZY

Rys. 7. Popularne w kraju marki osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego - zestawiono odpowiedzi respondentów dotyczące wszystkich omawianych w raporcie produktów za wyjątkiem klawiatur przemysłowych; wielkość nazw firm jest proporcjonalna do ich rozpoznawalności, popularności w branży

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny stanowi stały element ofert wielu podmiotów, wśród których są wytwórcy działający na rynku bezpośrednio, w tym firmy o dużej specjalizacji - np. polscy producenci oraz liczni dystrybutorzy. Konkurencja w tym sektorze jest silna - tak stwierdziło aż czterech na pięciu przez nas ankietowanych (patrz rys. 2). Wynik ten jest odmienny niż poprzednio, tj. dwa lata temu, kiedy głosy rozłożyły się praktycznie po połowie.

Asortyment produktów dostępnych na rynku jest przekrojowy. Obejmuje on zarówno wyroby markowe, zazwyczaj pochodzenia zachodnioeuropejskiego, jak też produkty dalekowschodnie, które są popularne szczególnie w obszarze produktów standardowych. W publikowanych tabelach zaleźli się dostawcy każdego z typów produktów.

Na wykresach chmurowych przedstawiamy z kolei najpopularniejszych dostawców omawianego osprzętu - tym razem bez podziału na grupy produktów (za wyjątkiem dostawców klawiatur). W branży mamy z pewnością do czynienia z dominacją dwóch marek - firm Eaton Electric oraz Schneider Electric.

Kasety sterownicze - przykładowe produkty

Każda z tych firm otrzymała sumarycznie po kilkadziesiąt głosów respondentów - typowo dwa razy więcej niż będący na kolejnej pozycji Siemens i po kilka razy więcej niż każda z innych marek pojawiających się na rysunku 7. Obydwie firmy dostarczają szeroki asortyment urządzeń niskiego napięcia, podzespołów automatyki oraz aparatury elektrotechnicznej, której ważną częścią jest właśnie osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny.

Michał Modzelewski

OEM Automatic

  • Jakie są wymogi krajowych klientów względem dostawców osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego? Jakie cechy tego typu komponentów są najważniejsze i co zmienia się na rynku?

Na przestrzeni ostatnich lat dochodziło do sporych zmian w szeroko rozumianej branży automatyki przemysłowej, jednak osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny nadal jest bardzo popularny i wszystko wskazuje na to, że rynek ten będzie rósł.

Mimo zmieniających się wymagań klientów i ciągłego rozszerzania portfolio przez producentów, cena odgrywa najważniejszą rolę. Bardzo ważna dla klientów jest jakość wykonania, aczkolwiek producenci bardzo do siebie się zbliżyli pod względem używanych materiałów, dlatego też jakość bardzo często jest teraz utożsamiana z rozpoznawalnością i renomą producenta.

Z punktu widzenia klienta jest też bardzo ważna obsługa jego wszystkich produktów, dlatego szukają dostawców którzy zapewnią kompletność asortymentu. Do tej sytuacji przystosowali się już producenci. Można powiedzieć, że już większość posiada w swoich ofertach całą gamę osprzętu zaczynając od przycisków i przełączników tablicowych, po lampki sygnalizacyjne i kończąc na kasetach sterowniczych zaznaczając przy tym różne typy wykonania, kolory i rozmiary.

Coraz częściej można spotkać się za zapytaniami klientów o customizowane rozwiązania. Chodzi tu przede wszystkim o nadruk na przyciskach i lampkach, a także o grawerowanie na przykład loga firmy zamawiającej na kasecie sterującej. Producenci, którzy zbliżą się ceną takich rozwiązań do ich standardowych wykonań będą w stanie szybciej pozyskiwać i na dłużej utrzymać przy sobie klienta.

Co było w poprzednich w poprzednich latach jednym z głównych wymagań a teraz staje się standardem to stopień ochrony na poziomie IP65 i wyższym dla przycisków. Można także powiedzieć że lampki sygnalizacyjne w technologii LED wyparły tradycyjne żarówki i neonówki.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty