LICZY SIĘ JAKOŚĆ PRODUKTÓW I KOMPLEKSOWOŚĆ DOSTAW

W tabelach raportowych przedstawione zostały oferowane przez respondentów (45 firm) komponenty i urządzenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Zastosowano przy tym podział znany z wcześniej publikowanych raportów, który ma charakter pragmatyczny i powinien pozwolić na zwiększenie czytelności opisu tej szerokiej oferty. W większości tabel pojawiły się zarówno firmy produkcyjne oraz ich lokalne oddziały, jak też dystrybutorzy. Kategoryzację tych podmiotów zawiera pierwsza z tabel.

Spoglądając na omawianą tematykę z perspektywy dostawców, można stwierdzić, że ich biznes związany jest w pierwszej kolejności z dostarczaniem systemów i kompletacji (60% odpowiedzi), w drugiej zaś samych komponentów (53%), co przedstawiono na rysunku 3. Niezmiennie znaczącą częścią całości są usługi, które w tej branży dotyczyć mogą zarówno opracowywania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, jak też audytów, szkoleń, itp. Często elementy te występują wspólnie, bowiem dostawcy są niekiedy konsultantami, zaś oferując produkty, zapewniają wraz z nimi szkolenia. W przypadku omawianej branży trudno rozdzielić usługę od samego produktu.

 
Rys. 3 Na czym zarabia się w omawianej branży?
 
Rys. 4 Najważniejsze dla klientów cechy omawianych produktów

Jeżeli chodzi o odbiorców, to istotne wymagania związane z możliwościami pracy w strefach zagrożonych wybuchem sprawiają, że koszty zakupu komponentów i urządzeń z certyfikatem ATEX schodzą na drugi plan. Kluczowymi czynnikami decyzyjnymi są parametry oraz cechy wyrobów, ważna jest też ich jakość. Parametry te wprost wpływają na poprawność działania, a więc i bezpieczeństwo. Co ciekawe – marka czy współpraca z dostawcami znalazły się na dalszych miejscach listy (rys. 4), co stoi poniekąd w sprzeczności z faktem, że…

Dominik Kowalczyk

Dacpol

 

  • Jakie są cechy charakterystyczne komponentów, urządzeń i systemów do pracy w strefach zagrożonych wybuchem?

Problematyka związana z bezpieczeństwem wybuchowym i procesowym jest kwestią wieloaspektową. Od strony dostawcy podzespołów, całych rozwiązań lub kompletnych systemów istotny jest dobór metody ochrony urządzeń iskrzących, tak aby mogły pracować w konkretnej strefie zagrożonej wybuchem. O ile niektóre z używanych metod są powszechnie znane – jak ochrona wzmocniona (Ex e), ognioszczelna (Ex d) czy iskrobezpieczeństwo (Ex i) – o tyle niektóre z sytuacji wymagają zastosowania kombinacji różnych sposobów dobezpieczania urządzeń tak, aby sprostać wymaganiom użytkownika, środowiska i procesu. Normy zharmonizowane opisujące poszczególne etapy postępowania narzucają pewne obostrzenia odnośnie do projektowania, wytwarzania i wdrażania na rynek produktów przeznaczonych do tzw. stref Ex, lecz poziom skomplikowania rozbudowanych układów powoduje, że niekiedy dany typ ochrony może się okazać niewystarczający lub panuje pewna umowność w stosunku do niektórych sytuacji.

  • Co jest istotne we wdrożeniach w strefach Ex? Jakie są "dobre praktyki" w tym zakresie?

Jeżeli uznać za definicję straty każdy uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia, zniszczenie środków pracy, szkody w środowisku naturalnym lub ekonomiczne, to dostosowanie urządzeń przemysłowych do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Specyfika wielu stref Ex – oprócz zwyczajnych zagrożeń typowych dla przemysłu – często charakteryzuje się także występowaniem zagrożeń chemicznych, których skutkiem są pożary, wybuchy, skażenia toksyczne i korozyjność. Obecność substancji niebezpiecznych (palne, niestabilne, czyli łatwo rozpadające się, trujące, utleniające, zakaźne, mieszaniny pyłowe) wymuszają, aby w procesie automatyzacji np. linii technologicznych dobierać poszczególne elementy składowe w sposób przemyślany, czyli spełniający nie tylko wymagania techniczne i użytkowe, ale również te związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Właściwy dobór rozwiązania jest o tyle ważny, że certyfikat jedynie w bardzo ograniczonym stopniu umożliwia późniejszą modyfikację wyposażenia czy ingerencję w sprzęt, co może stanowić problem przy eksploatacji.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również