Wysokie parametry przede wszystkim

Produkty do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem to wyroby o cechach odmiennych od całej reszty "standardowych" wyrobów z obszaru automatyki przemysłowej. Wiąże się to przede wszystkim z ich wykonaniem fizycznym, ze stosowanymi obudowami, które mają zapewniać iskrobezpieczeństwo, ew. też ognioodporność. Powiązanym zagadnieniem jest konieczność wykonywania testów oraz innych procedur przez jednostki notyfikowane.

unkują poprawne działanie urządzeń oraz przekładają się na bezpieczeństwo personelu, wskazało jako kluczowe aż 76% respondentów (rys. 7). Wraz z tym "cena" trafiła na jedno z kolejnych miejsc listy – w bieżącym raporcie na trzecie (58% odpowiednio). Zbliżone pozycje zajęły wskazania dotyczące jakości oraz marki producenta. Na dalszych pozycjach znalazły się, analogicznie jak w poprzednich latach, współpraca z dostawcą i kompleksowość oferty.

 
Rys. 7. Najważniejsze dla klientów cechy omawianych produktów

W ramach prowadzonego badania zapytaliśmy dostawców o największe ich zdaniem nowości w omawianej dziedzinie. Wprawdzie kilka odpowiedzi brzmiało tu: "brak nowości", jednak pojawiły się też wskazania pewnych produktów oraz trendów. Do tych ostatnich należy promowanie przez dużych dostawców automatyki rozwiązań zintegrowanych, przykładowo sterowników do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Inne to m.in.: różnorodność interfejsów cyfrowych wykorzystywanych w urządzeniach, przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz "rozwój technologii ethernetowych pod kątem automatyki procesowej". Istotną grupę odpowiedzi tworzyły te dotyczące komunikacji bezprzewodowej – zdaniem respondentów taki rodzaj wymiany danych staje się coraz popularniejszy również w obszarach zagrożonych wybuchem. Dotyczy to zarówno czujników i akwizycji danych, jak też innych produktów, takich jak bezprzewodowa aparatura sterownicza. Finalnie pojawiły się wskazania dotyczące miniaturyzacji produktów, choć trend ten jest w omawianej branży raczej marginalny.

Ważne przepisy

Urządzenia przeznaczone do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem od połowy 2003 roku obowiązkowo muszą mieć certyfikat ATEX, co zostało wprowadzone dyrektywą 94/9/WE (ATEX 100). Z kolei wymogi dotyczące bezpieczeństwa osób pracujących w środowisku zagrożonym wybuchem określono w dyrektywie 99/92/WE (ATEX 137). Obydwie one zostały w Polsce wprowadzone odpowiednimi rozporządzeniami.

Od kwietnia 2016 roku obowiązuje nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Zastąpiła ona wcześniejszą ATEX 100 i w zakresie produktów oraz systemów, a także ich klasyfikacji i procedur oceny zgodności, nie wprowadziła znaczących zmian. Różnice w stosunku do poprzedniczki dotyczą natomiast obowiązków jednostek notyfikowanych oraz podmiotów wprowadzających produkty na rynek.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe