WARTOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ RYNKU

Koniunktura w krajowej branży jest pozytywna. Zdaniem aż 87% respondentów sytuacja jest dobra lub bardzo dobra (patrz rys. 8), choć też widać pewne oznaki jej pogarszania się (5% odpowiedzi "słaba" w 2015 roku vs 13% takich odpowiedzi obecnie). Jeden z respondentów skomentował to: "na rynku jest odczuwalny spadek inwestycji – choćby w sektorze budżetowym, czyli w energetyce, przemyśle wydobywczym i pokrewnych branżach".

 
Rys. 8 Aktualna sytuacja na omawianym rynku jest w porównaniu z ostatnimi latami…

Tradycyjnie trudne było natomiast określenie wartości rynku, głównie ze względu na różnorodność dostarczanych produktów. Tworzą one szerokie spektrum urządzeń automatyki i sterowania, elektrycznych oraz elektrotechnicznych, co widać w publikowanych tabelach raportowych. Respondenci, zapytani o roczne obroty w branży dystrybucji produktów ATEX w Polsce, podawali kwoty od 10 do ponad 100 mln zł rocznie, w zależności od grupy (tj. I lub II). Jest to mniejszy zakres niż w raporcie sprzed dwóch lat (od kilku do 200‒300 mln zł), ale i tak nie daje on możliwości precyzyjnego określenia stanu rzeczy na rynku.

Dodatkowo udało się uzyskać oszacowania wartości sprzedaży dla następujących grup produktów: bariery separacyjne sygnałów (kilkadziesiąt mln zł rocznie), przetworniki pomiarowe ATEX (10‒20 mln), przekaźniki (5 mln), silniki do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (50 mln). Warto te dane uzupełnić o wyniki z poprzedniego raportu (2017 rok), gdzie sektor związany z dystrybucją obudów do stref Ex określony został na kwotę kilku mln zł rocznie, zaś branża sterowników do użycia w obszarach zagrożonych wybuchem – na około 5 mln zł. Dodatkowo wartość rynku obudów ATEX, przy czym dotyczy to już badania z 2015 roku, oszacowana została na 10‒30 mln zł rocznie.

 
Rys. 9 Branże będące najbardziej perspektywicznymi odbiorcami komponentów i urządzeń do stref Ex

Przedstawiona branża jest rynkiem dojrzałym, traktowanym jako perspektywiczny. Jej przyszłość, zgodnie z opiniami respondentów, związana jest przede wszystkim z sektorem chemicznym, petrochemicznym, a także gazowniczym i... górnictwem. Chociaż w przemyśle wydobywczym mówi się już od lat o dekoniunkturze, konieczność wymiany serwisowej produktów w nim użytkowanych, a także duża liczba miejsc wymagających ochrony przeciwwybuchowej sprawiają, że sektor ten jest ciągle atrakcyjny. Omawiane zestawienie przedstawiono na rysunku 9.

Zbigniew Piątek

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również