CHARAKTERYSTYKA RODZIMEGO RYNKU

Rys. 3. Najczęstsze aplikacje robotów na rodzimym rynku

Polski przemysł ma charakter wysoce zróżnicowany, jeżeli chodzi o liczbę i różnorodność branż, przez co również w przypadku robotyzacji mamy do czynienia z praktycznie całym spektrum możliwych zastosowań tych maszyn. Oczywiście skala robotyzacji jest w różnych sektorach oraz aplikacjach różna.

W przypadku paletyzacji zastosowany może być jeden robot z osprzętem, zaś w zakładzie motoryzacyjnym linia do spawania i zgrzewania karoserii obejmuje typowo kilkadziesiąt lub więcej robotów. Ostatni z rodzajów aplikacji, tj. związany z produkcją w szeroko rozumianym sektorze automotive, jest dla rynku robotyki kluczowy od momentu jego powstania.

Z kolei w ostatnich kilku, kilkunastu latach obserwować można było coraz większy popyt ze strony klientów z tzw. obszaru general industry. Dotyczy to ogółu zastosowań związanych z produkcją, wytwarzaniem towarów i manipulowania nimi - np. w sektorze metalowym, produkcji tworzyw sztucznych oraz spożywczym.

Zdaniem krajowych respondentów najczęstsze zastosowania robotów dotyczą obecnie przenoszenia i paletyzacji, pakowania i montażu, zaś w dalszej kolejności - obsługi gniazd produkcyjnych oraz spawania i zgrzewania. Odpowiednią statystkę przedstawiono na rysunku 3 i, porównując ją z danymi publikowanymi w poprzednim raporcie, widać niewielkie różnice - na poziomie zmian procentowych.

Rys. 4. Zmiany udziału typów robotów (pod względem udźwigu) w całkowitej sprzedaży tych maszyn przez krajowych dostawców

Dotyczy to oczywiście ogółu robotów i w podziale na poszczególne ich typy oraz wielkości statystyka wyglądałaby inaczej. Zmianę wprowadza również popularyzacja robotów współpracujących, które rozszerzają możliwości robotyzacji w obszarach związanych z montażem, manipulowaniem elementami, obsługą maszyn, klejeniem, itd. Dodatkowo lista zastosowań robotów jest o wiele dłuższa i wykracza coraz bardziej poza typowy przemysł produkcyjny.

Różnorodność aplikacji sprawia, że wykorzystywane są w nich praktycznie wszystkie typy robotów pod względem rodzaju kinematyki i nośności. O ostatnią z cech zapytaliśmy respondentów, zaś statystykę dla tej grupy odpowiedzi przedstawiono na rysunku 4. Jak widać, mamy obecnie do czynienia głównie ze sprzedażą jednostek mniejszych (47%), a następnie średnich (34%), a więc o udźwigu od kilku- do kilkudziesięciu kilogramów.

Udział tych dwóch grup w całości krajowego rynku w bieżącej dekadzie zmieniał się, przy czym ogólną tendencją było przesuwanie się w stronę robotów o mniejszych gabarytach i nośności.

Jeżeli zaś chodzi o jednostki największe, które wykorzystywane są m.in. w paletyzacji, manipulowaniu dużymi elementami, a także w procesach wytwórczych w motoryzacji, ich udział w sprzedaży jest dosyć stały - zdaniem dostawców typowo co piąty sprzedawany robot jest właśnie tego typu.

"BRAK RĄK DO PRACY"

Rys. 5. Najważniejsze dla polskich odbiorców cechy robotów

Jakie są najważniejsze powody, które przekonują Państwa klientów do wdrożenia robotów przemysłowych? Na tak postawione pytanie dostawcy robotów praktycznie jednym głosem zazwyczaj odpowiadali: możliwość zapewniania jakości oraz zwiększania wydajności produkcji. W przypadku pierwszego z czynników mowa nie tylko o "wysokiej jakości" czy o "precyzyjnej produkcji", ale też o jakości niezmiennej w czasie i niezależnej od samych pracowników.

Jeżeli zaś chodzi o wydajność, to dotyczy ona zwiększania szybkości produkcji, jej elastyczności oraz zmniejszania kosztów bieżących. Roboty odciążają też personel od prac monotonnych i uciążliwych, co w efekcie przekłada się na ogólny wzrost wydajności produkcji. Motywacją do wdrożeń może być też podpatrzenie danego rozwiązania u innego, często konkurencyjnego producenta, który w podobnej aplikacji już wykorzystuje roboty.

Chociaż powyższych wskazań pojawiło się w ankietach sporo, statystycznie najczęstszymi były te dotyczące możliwości rozwiązania problemów kadrowych w firmach produkcyjnych. Respondenci stwierdzali wprost: "brakuje pracowników, w tym tych wykwalifikowanych", "mamy dzisiaj do czynienia z rynkiem pracownika", "automatyzacja i robotyzacja stają się nie tylko okazją [do zwiększania jakości], ale koniecznością".

Integratorzy systemów zrobotyzowanych

O braku pracowników i problemach na rynku mówiła ponad połowa respondentów i jest to największa zmiana w kontekście wyników wszystkich publikowanych dotychczas raportów.

Warto tutaj przedstawić jeszcze jedną statystykę, która dotyczy najważniejszych dla polskich odbiorców cech robotów. Respondenci, zapytani o uszeregowanie elementów niedługiej listy, na początku najczęściej umieszczali cenę (zakupu robota i wykonania aplikacji zrobotyzowanej) oraz parametry techniczne (patrz rys. 5).

Kolejne miejsca zajęły czynniki takie jak: doradztwo zapewniane przez dostawcę, łatwość konfiguracji i uruchomienia oraz długość gwarancji. Są to odpowiedzi zbieżne z tymi z poprzednich analiz, przy czym dawniej lista była krótsza, bowiem nie pytaliśmy o wsparcie i uruchomienie.

Sebastian Perz

KUKA

  • Jakie są najczęstsze zastosowania robotów przez Waszych klientów?

Roboty najczęściej stosujemy w aplikacjach spawalniczych oraz handlingowych, czyli przenoszenia z miejsca na miejsce. Robot jako urządzenie elastyczne jest w stanie zastąpić niemal każdą maszynę, w zależności od procesu i oczekiwań klienta. Jeśli klient oczekuje zakupu samego robota, jesteśmy w stanie mu go dostarczyć, ale jeśli oczekuje gotowego rozwiązania, wówczas korzystamy z naszych integratorów.

  • Czy roboty to domena motoryzacji, czy raczej mamy do czynienia z rozwojem rynku general industry? Czy w tym ostatnim pomaga popularyzacja np. robotów współpracujących?

Tendencja ulega zmianie. Do tej pory roboty dominowały w branży automotive, jednak brak rąk do pracy powoduje, że general industry zaczyna bardzo szybko nadrabiać zaległości z zeszłych lat. Koncepcja inteligentnej fabryki przejawia się u większości naszych klientów, jednak każdy projekt jest indywidualny i nie zawsze jest potrzeba stosowania robotów kooperacyjnych, ponieważ w tym samym procesie zdecydowanie lepiej sprawdzają się standardowe roboty przemysłowe.

  • Jakie są cechy charakterystyczne omawianych maszyn?

Najważniejsze parametry robota przemysłowego to proces, do którego ma być zastosowany, jego zasięg oraz nośność. Każde kolejne modele robotów stają się coraz bardziej uniwersalne. Dziś możemy montować ten sam model robota w sposób dowolny (podłoga, sufit, ściana), co kiedyś nie było możliwe, ponieważ do każdej pozycji montażowej dedykowany był inny model.

  • Jak kształtowała się koniunktura na rynku lokalnym w ostatnich latach?

W ostatnich latach rynek rozwijał się bardzo intensywnie, miejmy nadzieję że ta tendencja nadal będzie trwać. Odbiorcy coraz częściej szukają rozwiązań szytych na miarę, nie zawsze najtańszych.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty