Piątek, 26 kwietnia 2019

Komunikacja sieciowa w przemyśle

Rynek związany z przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi przeżywa rozkwit. Jego źródłem jest postępująca cyfryzacja przemysłu oraz popularyzacja koncepcji Industry 4.0, które implikują potrzeby związane z pozyskiwaniem i transmisją coraz większych ilości danych. Wzrosty są szczególnie widoczne w przypadku sieci bazujących na Ethernecie przemysłowym, w przypadku których liczba nowoinstalowanych węzłów sieciowych prawdopodobnie przekroczyła liczbę tradycyjnych rozwiązań fieldbus. Przedstawiamy nowy raport rynkowy związany z tematyką nowoczesnej komunikacji przemysłowej.

Komunikacja sieciowa w przemyśle

Systemy komunikacyjne stanowią kręgosłup nowoczesnych przedsiębiorstw i instalacji produkcyjnych. Umożliwiają one kontrolę pracy maszyn, zapewniają możliwość przesyłania danych (których jest coraz więcej) oraz integrację systemów produkcyjnych z IT.

Występują w dużej różnorodności, jeżeli chodzi o standardy, przy czym mamy tu do czynienia z dwiema dużymi grupami rozwiązań - sieciami polowymi (fieldbus) oraz ethernetowymi. Oprócz przemysłu, rozwiązania komunikacyjne wykorzystywane są m.in. w transporcie, energetyce, zastosowania budynkowych czy infrastrukturalnych. A do tego dołączają kolejne obszary, bowiem...

CYFRYZACJA JEST W MODZIE!

 
Rys. 1. Sytuacja na krajowym rynku dystrybucji przemysłowych urządzeń sieciowych

Przemysł 4.0, Internet Rzeczy, cyfryzacja produkcji, nowe inwestycje infrastrukturalne czy rosnące wymogi odbiorców maszyn w zakresie zdalnego dostępu i możliwości pozyskiwania danych - wszystko to od lat sprzyja rozwojowi branży przemysłowych urządzeń sieciowych. Przekłada się to również na sytuację na rynku, którą rodzimi dostawcy w większości określili jako dobrą lub bardzo dobrą (patrz rys. 1).

Ostatnią z opinii wyraził co piąty ankietowany, zaś praktycznie nikt nie stwierdził, że koniunktura w branży jest słaba. Porównując to z wynikami publikowanych w APA badań sprzed dwóch i czterech lat, można mówić o najlepszych wynikach w tym okresie. Zdaniem około połowy respondentów na rynku zachodzą też pozytywne procesy, czyli koniunktura poprawia się, natomiast pojedyncze osoby uznały, że sytuacja idzie ku gorszemu. Wyniki te są nieco mniej korzystne niż w statystyce podawanej dwa lata temu (patrz rys. 2).

 
Rys. 2. Tendencje w zakresie koniunktury na omawianym rynku

W przypadku przemysłu i pokrewnych branż najczęstszymi odbiorcami komponentów sieciowych są integratorzy systemów, a więc firmy tworzące i instalujące m.in. linie technologiczne, infrastrukturę sieciową w obiektach przemysłowych, uruchamiające maszyny, itd. Drugą główną grupą odbiorców są producenci maszyn, podobnie duży odsetek odpowiedzi dotyczył klientów końcowych z przemysłu, czyli zakładów produkcyjnych (rys. 3).

Komunikacja sieciowa to również zastosowania w sektorze infrastrukturalnym oraz transporcie, a także w wielu innych aplikacjach. Obserwowalnym trendem jest zwiększenie się pozycji producentów maszyn, w przypadku których liczba wskazań była wyższa o 10 p.p. niż dwa lata temu.

 
Rys. 3. Główni odbiorcy podzespołów sieciowych oferowanych przez firmy biorące udział w raporcie

Opisywany rynek to dla dostawców niezmiennie atrakcyjna i szeroka tematycznie branża. Jeżeli chodzi o jej wartość, to od respondentów otrzymaliśmy wiele odpowiedzi - dosyć rozbieżnych i wynoszących od 30 do ponad 500 mln zł. Po odrzuceniu wartości skrajnych i uśrednieniu pozostałych, jako wynik możemy podać przedział od 85 do 100 mln zł rocznie.

Porównując z poprzednio publikowanymi szacunkami, można mówić o względnej stałości wskazań. W 2015 roku wartość rynku szacowana była na kwoty od 85 do 130 mln zł, dwa lata temu rozbieżność była większa (do 200 mln zł). Średnia wyniosła wtedy 100 mln zł, a mediana - 80 mln zł.

W tym miejscu robimy dwa zastrzeżenia. Po pierwsze wymienione liczby to szacunki i traktować je można najwyżej jako zgrubne przybliżenia. Drugie dotyczy tempa wzrostu rynku, na które składa się kilka czynników. W szczególności, chociaż użycie sieci komunikacyjnych rośnie, spadają też ceny samych urządzeń. W związku z tym oszacowania wartościowe rynku mogą nie odpowiadać realnemu wzrostowi podaży urządzeń sieciowych - i tak też prawdopodobnie się dzieje.

SWITCHE & MORE

 
Rys. 4. Najpopularniejsze, najczęściej sprzedawane w kraju komponenty przemysłowych sieci komunikacyjnych (każda z kategorii odniesiona jest do 100% odpowiedzi respondentów)

Pytaniem, które regularnie zadajemy działającym w kraju dostawcom, jest to dotyczące najpopularniejszych, najczęściej sprzedawanych urządzeń sieciowych. W tym przypadku najwięcej odpowiedzi dotyczy przełączników sieciowych i routerów w wykonaniu przemysłowym - w bieżącym badaniu aż 3 na 4 respondentów wskazywało je jako urządzenia najczęściej dostarczane klientom (patrz rys. 4).

Przełączniki sieciowe występują w wersjach niezarządzalnych, zarządzalnych o dużych możliwościach konfiguracji, mogą też być wyposażone w porty pozwalające zasilać odbiorniki bezpośrednio przez sieć (technologia Power-over-Ethernet). Pod względem standardów medium dzielą się przede wszystkim na te z tradycyjnymi gniazdami RJ-45 do sieci miedzianych oraz z modułami światłowodowymi, które zapewniają duże odległości transmisji i odporność na zaburzenia elektromagnetyczne.

 
Komponenty sieci przemysłowych - oferta firm

Popularności switchy sprzyja ich uniwersalność aplikacyjna. Dotyczy ona nie tylko zastosowań w przemyśle, w maszynach, ale też w zastosowaniach infrastrukturalnych, aplikacjach związanych z kontrolą dostępu i ochroną mienia czy przykładowo budynkach (typowo komercyjnych i użytku publicznego). W tego typu zastosowaniach często ważna jest zwiększona odporność temperaturowa i inne cechy, które w standardzie ma wiele urządzeń przemysłowych.

Do popularnych wyrobów już od wielu lat należą mediakonwertery, które pozwalają na zmianę jednego standardu komunikacyjnego lub sygnału na inny. Tego typu produkty są stosowane m.in. w przypadku modernizacji maszyn i instalacji (np. do podłączania starszych maszyn do sieci Ethernet) lub jako bramy łączące sieci różnych standardów.

 
Rys. 5. Odpowiedzi na pytanie: czy urządzenia sieciowe sprzedają się samodzielnie, czy raczej jako kompletacje?

Na rynku pojawiają się też bardziej wysublimowane urządzenia, np. służące do pozyskiwania danych z maszyn bez konieczności ingerencji w ich sterowanie czy oprogramowanie. Podczas pracy nasłuchują one transmisji w sieci ethernetowej, przetwarzając dane pochodzące z danej maszyny, zaś pozyskiwane informacje przykładowo przesyłają do systemu MES. W ten sposób przedsiębiorstwo może łatwo pozyskiwać dane z produkcji bez potrzeby nadmiernej instalacji w posiadane instalacje.

Wyrobami, które należą do domeny komunikacji sieciowej, jak też występują jako elementy systemów sterowania i kontroli, są moduły wejść/wyjść. Mogą to być zarówno lokalne rozszerzenia PLC, jak i moduły zdalne, które są oddalone od systemów nadrzędnych i komunikują się z nimi z wykorzystaniem jednego ze standardów sieciowych. Pozwalają one na podłączanie m.in. elementów pomiarowych, sterujących oraz wykonawczych, zapewniając możliwość decentralizacji systemów automatyki i sterowania.

Omawiając rynek, warto też wskazać, jak sprzedają się urządzenia sieciowe - tj. czy dostarczane są w większych systemach i kompletacjach, czy może samodzielnie, jako pojedyncze wyroby. Statystykę z tym związaną przedstawiono na rysunku 5 i, jak widać, ciągle dominuje tu sprzedaż samodzielna. Oznacza to, że urządzenia są dobierane przez klientów do ich potrzeb i następnie przez nich aplikowane.

Jednocześnie mało który dostarcza działający w branży oferuje tylko jeden, wybrany rodzaj podzespołów. Tworząc asortyment produktów, stawia się zazwyczaj na jak największą kompleksowość, która pozwala na zaoferowanie odbiorcom różnych elementów do ich infrastruktury sieciowej i stworzenie jej w jak najbardziej optymalny sposób. Do tego dochodzi zapewnianie wsparcia technicznego dla klientów, co obejmuje zarówno pomoc w doborze produktów, ich konfiguracji, jak też w tworzeniu aplikacji.

Wojciech Pawełczyk

ASTOR

  • Jakie sieci komunikacyjne stosuje się w przemyśle?

Komunikacja stanowi podstawę funkcjonowania systemów przemysłowych, bez niej zarządzający procesem czy całością produkcji nie mogą efektywnie realizować swoich zadań. Oczywiście najpopularniejszym sposobem na wymianę informacji jest standard Ethernet, tani, szybki i ogólnie dostępny. Połączenie sterowników, czujników z dyspozytornią i systemami IT to podstawowy scenariusz wydajnego systemu produkcyjnego.

Z kolei na poziomie urządzeń produkcyjnych, gdzie prędkość i jakość komunikacji jest ważniejsza, króluje ProfiNet, będący siecią dedykowaną do takich zastosowań. Doświadczenia, zwłaszcza Ethernetu przemysłowego, wykorzystywane są także w aplikacjach transportu publicznego czy monitoringu miejskiego, gdzie trudne warunki atmosferyczne wymagają stosowania produktów odpornych i dobrze zabezpieczonych.

  • Jakie cechy urządzeń komunikacyjnych są istotne dla odbiorców?

Poza podstawowymi parametrami urządzeń, takimi jak liczba portów miedzianych czy światłowodowych oraz ich przepustowość, coraz częściej wybierane są modele z podwyższonymi parametrami bezpieczeństwa. Dodatkowe zasilanie awaryjne, redundancja komunikacji (Ring) czy wreszcie elementy cyberbezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenia dostępu do urządzenia, obsługa bezpiecznych protokołów komunikacyjnych i zdalne zarządzanie, stanowią o jakości bezpiecznej sieci komunikacyjnej.

NOWOŚCI, KTÓRE WŁAŚCIWIE ZNAMY

Respondentów zapytaliśmy też o ich zdaniem najważniejsze nowości technologiczne. W odpowiedziach często pojawiał się przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), czyli zbiorcze określenie rozwiązań przetwarzania i transmisji oraz analizy danych. W przypadku przemysłu dotyczy to przede wszystkim wykorzystania różnorodnych sieci komunikacyjnych (typowo ethernetowych), które służą do tworzenia systemów komunikacji z maszynami i urządzeń z hali fabrycznej z systemami IT i innymi w przedsiębiorstwie.

Zdaniem dostawców popularyzującą się technologią jest PoE (obecnie w wersjach PoE+ i PoE++). Pozwala ona na zasilanie urządzeń wprost z interfejsu sieciowego, co jest nieraz wykorzystywane zarówno w przypadku modernizacji maszyn i instalacji automatyki, jak też tworzenia nowych systemów - np. z czujnikami czy kamerami zasilanymi przez Ethernet.

 
Dystrybuowane lub produkowane marki urządzeń oraz promowane standardy
 
Przemysłowe konwertery sieci (protokołów) - przykładowe produkty

Do tego dochodzą nowości w zakresie cyberbezpieczeństwa - np. Deep Packet Inspection czy wbudowywane w urządzenia sieciowe algorytmy bezpieczeństwa. Respondenci wskazywali też na sieci z protokołem TSN, który pozwala na synchronizację pracy urządzeń, oraz rozwiązania chmurowe. Kilka wskazań dotyczyło monitoringu i diagnostyki sieci przemysłowych.

Pekka Sillanpää

Tosibox Oy

  • Jakie są kluczowe cechy urządzeń komunikacyjnych poszukiwanych przez klientów?

Nasi klienci poszukują przede wszystkim prostych we wdrożeniu rozwiązań umożliwiających bezpieczną, niezawodną i dwukierunkową komunikację. Tradycyjnie poprawne ustanowienie takich połączeń było dość skomplikowanym procesem, który wymagał wiedzy eksperckiej. Stąd też odbiorcy przemysłowi szukają rozwiązań, które są proste we wdrożeniu i mogą chronić instalacje przemysłowe przed nieautoryzowanym dostępem.

Wydajność i prędkość przesyłu danych to często pojawiające się zagadnienia, jednak niekoniecznie w przypadku zdalnego zarządzania i serwisu urządzeń. Prędkość szyfrowanego transferu danych jest ważna, gdy mają być przesyłane i gromadzone w bazach danych ogromne ilości danych. Dostępność urządzeń w trybie pracy on-line to kolejne z kluczowych zagadnień tam, gdzie procesy odbywają się w cyklu ciągłym, stąd wbudowana w naszych urządzeniach obsługa dwóch kart SIM.

Odporność środowiskowa w obszarze infrastruktury krytycznej - np. w przemyśle naftowym energetycznym, jest również typowym pytaniem. Tam również pomagamy, dostarczając oprogramowanie, które może być uruchamiane w ramach konkretnego sprzętu certyfikowanego dla danych warunków.

  • Czy klienci szukają pojedynczych komponentów, czy raczej gotowych rozwiązań?

Tradycyjnie klienci szukali pojedynczych komponentów, aby zabezpieczyć dostęp i skonfigurować bezpieczną łączność do urządzeń podłączonych do Internetu. Tak było często po incydencie polegającym na naruszeniu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub gdy okazywało się, że urządzenia przemysłowe są otwarte na komunikację internetową.

Dzisiaj, rozmawiając z naszymi większymi klientami, stwierdzamy, że mają oni często znacznie bardziej skomplikowane potrzeby. Szukają rozwiązań, które są elastyczne i pozwalają na intuicyjne zarządzanie regułami dostępu dla setek, a nawet tysięcy punktów dostępowych. Zauważyliśmy, że oprogramowanie jest szybko rozwijającym się segmentem rynku. Łącząc wszystkie elementy sprzętowe, możemy spiąć cały system i zapewnić bezpieczną łączności dla bardzo wymagających klientów.

ETHERNET PRZEMYSŁOWY POPULARNIEJSZY NIŻ FIELDBUS

 
Rys. 6. Wyniki badania globalnego rynku przemysłowego pod kątem popularności sieci komunikacyjnych wykorzystywanych w fabrykach (źródło: HMS Industrial Networks, 2018)

Ostatnia dekada to niewątpliwie wzrost wykorzystania sieci ethernetowych w przemyśle i popularyzacja Ethernetu jako standardu łączącego maszyny i hale produkcyjne z infrastrukturą IT przedsiębiorstw przemysłowych. Tego typu sieci stosowane są dzisiaj do komunikacji pomiędzy komputerami przemysłowymi, HMI, sterownikami, a nawet urządzeniami wykonawczymi i napędami.

Ethernet cechuje się skalowalnością, bezpieczeństwem, relatywnie niskimi kosztami infrastruktury, a przede wszystkim możliwością łatwej integracji z tradycyjnymi systemami informatycznymi. Branża przemysłowa rozwinęła przy tym szereg standardów, które pozwalają na pracę w czasie rzeczywistym, co jest niezbędne w sterowaniu pracą maszyn wymagających synchronizacji pracy osi i kontroli robotów.

Cykliczne badania związane z wykorzystaniem sieci przemysłowych prowadzi firma HMS Industrial Networks, przy czym ich ostatnia edycja pochodzi z początku 2018 roku. W tym przypadku udział Ethernetu przemysłowego w całości rynku (a dokładniej - w liczbie nowo instalowanych węzłów sieciowych) przekroczył po raz pierwszy liczbę nowych węzłów sieci polowych.

Według HMS Ethernet stanowił 52% globalnego rynku w porównaniu do 46 procent rok wcześniej. Najpopularniejszą taką siecią jest obecnie EtherNet/IP (15% udziału w rynku), inne to m.in. PROFINET, EtherCAT, Modbus-TCP oraz Ethernet POWERLINK. Tempo wzrostu zastosowań Ethernetu przemysłowego wynosi 22%.

 
Rys. 7. Globalne zmiany popularności sieci ethernetowych i fieldbus w zastosowaniach w automatyce przemysłowej (źródło: HMS Industrial Networks, 2018)

Powyższe statystyki nie oznaczają, że sieci polowe są w odwrocie! Owszem, następują zmiany i użycie określonych rozwiązań sieci zmienia się, jednak popularność sieci fieldbus ciągle przyrasta, czego powodem są m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem cybernetycznym. Dynamika tego rynku to obecnie 6% rocznie, aczkolwiek w perspektywie kilkuletniej liczba nowych wdrożeń instalacji polowych ma wg HMS zacząć maleć. Dominującą magistralą polową jest cały czas Profibus (z 12-procentowym udziałem w rynku), kolejne to m.in. Modbus-RTU oraz CC-Link.

Warto zauważyć, że w Europie i na Bliskim Wschodzie prym wiodą przede wszystkim sieci PROFINET i EtherNet/IP. Również Profibus, z racji wieloletniej obecności, jest nadal szeroko stosowany. Inne popularne sieci to m.in. EtherCAT, Modbus-TCP oraz Ethernet POWERLINK. Z kolei rynek amerykański jest zdominowany przez sieci CIP, w szczególności EtherNet/IP.

W Azji żadna sieć nie wyróżnia się jako wiodąca na rynku, aczkolwiek szeroko stosowane są m.in. PROFINET, EtherNet/IP, Profibus, EtherCAT, Modbus oraz CC-Link. Na popularności zyskuje tu w szczególności wersja CC-Link IE. Omawiane statystyki w formie graficznej przedstawiono na rysunkach 6 i 7.

A MOŻE SIECI BEZPRZEWODOWE?

 
Rys. 8. Ocena wpływu rozwoju komunikacji bezprzewodowej w przemyśle na rynek sieci przewodowych

Popularność technologii bezprzewodowych w przemyśle szybko rośnie, choć ich użycie - zdaniem autorów cytowanego w poprzednim rozdziale raportu - stanowi ciągle jedynie niewielki fragment całej branży. Udział takich sieci w całej statystyce to jedynie 6%, aczkolwiek roczne wzrosty są znaczące i wynoszą 32% (analogicznie jak rok wcześniej). Zdaniem HMS najczęściej stosowaną technologią bezprzewodową jest obecnie Wi-Fi.

Co o rozwoju komunikacji bezprzewodowej i jego wpływu na rynek sieci przewodowych w przemyśle sądzą rodzimi dostawcy? Zdecydowana większość uważa, że są one istotne tylko w części aplikacji (patrz rys. 8). Takimi tradycyjnie były zawsze te związane z branżą procesową, gdzie odległości transmisji są znaczne ze względu na rozproszenie instalacji.

"Wireless" w przemyśle pojawia się także w sieciach czujnikowych oraz w halach produkcyjnych. To ostatnie dotyczy głównie sieci WLAN/PLAN, które pełnią funkcję uzupełniającą do tradycyjnych rozwiązań przewodowych - służą np. do kontroli stanu pracy maszyn z wykorzystaniem urządzeń przenośnych. W tym obszarze wskazywanymi nowościami były przede wszystkim sieci LoRa i kratowe oraz urządzenia ze wspólną komunikacją Wi-Fi / LTE. Tematyce tej poświęcamy odrębne raporty publikowane w magazynie APA.

 
Przemysłowe switche ethernetowe - przykładowe produkty
 
Moduły zdalnych wejść/wyjść - przykładowe rodziny produktów

Warto zauważyć, że istnieją w pełni racjonalne czynniki hamujące popularyzację technologii bezprzewodowych w przemyśle maszynowym. Urządzenia i maszyny muszą być zasilane, również coraz częściej pozyskiwane są z nich duże ilości danych, co wymusza stosowanie tradycyjnych połączeń kablowych.

W tym przypadku przemysł idzie raczej w kierunku łączenia transmisji wielu różnych sygnałów i zasilania z wykorzystaniem jednego połączenia kablowego oraz złączy hybrydowych, a nie w stronę komunikacji bezprzewodowej.

Dodatkowo pojawiają się też kwestie cyberbezpieczeństwa, które w epoce Industry 4.0 stały się jednym z kluczowych zagadnień związanych z komunikacją sieciową. Wracając zaś do wykresu na rysunku 8, można zauważyć, że odsetek wskazań dotyczących "dużego wpływu sieci bezprzewodowych na rynek" systematycznie maleje.

NA RYNKU POLSKIM RÓWNIEŻ RÓŻNORODNIE

 
Rys. 9. Czy następuje unifikacja sieci stosowanych w przemyśle? - odpowiedzi na pytanie

Od samego początku tworzenia raportów dotyczących sieci przemysłowych zadajemy dostawcom pytanie o to, czy w naszej branży następuje unifikacja standardów tego typu systemów. Pytanie to ma związek z popularyzującymi się rozwiązaniami ethernetowymi, które występują wprawdzie w wielu odmianach (np. EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP, itd.), ale należących do wspólnej rodziny, której podstawę stanowi Ethernet. Ich popularyzacja niewątpliwie od lat sprzyja trendom unifikacji standardów sieciowych w przemyśle.

Z drugiej strony rodzima branża cały czas konserwatywnie korzysta z sieci polowych, co dotyczy szczególnie obszaru dotyczącego czujników i elementów wykonawczych oraz aplikacji specjalizowanych. Do wiodących standardów należą m.in. Modbus i Profibus, aczkolwiek wybór danej sieci zależy w praktyce od wielu czynników - technologii już stosowanych w danym przedsiębiorstwie, potrzeb aplikacyjnych czy preferencji projektantów maszyn.

 
Rys. 10. Jakie standardy sieciowe są w kraju najpopularniejsze?

Na koniec dwie statystyki, które przedstawiono na rysunkach 9 i 10. W przypadku pierwszej zapytaliśmy o to, czy w przemyśle następuje unifikacja stosowanych sieci? Jak widać - istnieje przewaga odpowiedzi pozytywnych, choć nie jest ona specjalnie duża. Drugie pytanie brzmiało: "Jeżeli unifikacja następuje, to które ze standardów są najpopularniejsze?".

W tym przypadku na zdecydowane prowadzenie wyszły sieci z domeny Ethernetu przemysłowego - Profinet i EtherNet/IP, w dalszej kolejności pojawiły się EtherCAT i Modbus TCP/IP. Najpopularniejszą siecią fieldbus pozostaje niezmiennie Profibus, inne sieci polowe znalazły się na dalszych miejscach listy.

Kto standaryzuje sieci przemysłowe?

W branży działa wiele organizacji, które zrzeszają dostawców urządzeń oraz oprogramowania, wspierając rozwój technologii komunikacji sieciowej. Przykładami są EtherCAT Technology Group, Modbus Organization oraz Fieldbus Foundation. W przypadku rynku dalekowschodniego jednym z najpopularniejszych stowarzyszeń przemysłowych jest CPLA, czyli CC-Link Partner Association, natomiast w USA prym wiedzie ODVA, które zajmuje się tworzeniem i standaryzacją protokołów bazujących na CIP (Common Industrial Protocol).

Do listy dopisać należy popularną ostatnio OPC Foundation, która wspiera rozwój używanego w automatyce i informatyce standardu komunikacyjnego OPC (OLE for Process Control). Jest on standardem otwartym i wiele osób typuje go - przy czym chodzi tu o wersję OPC UA, jako przyszły, uniwersalny standard komunikacyjny w całym przemyśle. Ma on zapewnić długo oczekiwaną interoperacyjność urządzeń i systemów pochodzących od różnych dostawców. W tym zakresie polecamy publikowany jesienią w APA artykuł "OPC UA - standard komunikacji Przemysłu 4.0".

MOXA NIEZMIENNIE NAJPOPULARNIEJSZĄ MARKĄ

 
Rys. 11. Konkurencja na polskim rynku przemysłowych urządzeń sieciowych jest…

W tabelach w raporcie znalazło się aż 50 firm, wśród których jest wielu producentów oraz dystrybutorów urządzeń automatyki i sterowania, jak też podmioty specjalizujące się w sieciach komunikacyjnych i pokrewnych obszarach. Ich omówienia dokonywaliśmy w APA już kilka razy i zasadniczo niewiele się tu zmienia.

Ciekawostką jest, że nawet oceny konkurencji w branży w stosunku do wyników raportu sprzed dwóch lat... są dokładnie takie same (patrz rys. 11). W obydwu przypadkach 61% respondentów uznało ten rynek za silnie konkurencyjny.

 
Dane teleadresowe firm przedstawionych w raporcie

Komponenty sieciowe stosunkowo łatwo jest dodawać do oferty dystrybucyjnej, występuje ich duża podaż zarówno ze strony producentów markowych, jak też dostawców "ekonomicznych", przez co bariery wejścia na rynek są stosunkowo niskie, a efekty - widać w omawianej statystyce.

Jak wygląda ranking popularności marek? Chociaż na rynku przemysłowym obecne są duże koncerny, takie jak Cisco, to nie one są liderami tego sektora. Największą popularnością cieszą się produkty firm branżowych, wytwarzających urządzenia przeznaczone stricte do przemysłu i pokrewnych zastosowań profesjonalnych - np. transportowych czy infrastrukturalnych.

 
Rys. 12. Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki przemysłowych urządzeń sieciowych sprzedawanych w Polsce - wielkość napisu jest proporcjonalna do rozpoznawalności

Daleko na czele zestawienia (patrz rys. 12) znalazła się tajwańska Moxa, która oferuje szeroki asortyment komponentów z omawianego zakresu. Kolejne miejsca zajęły: Advantech, Siemens oraz Cisco, zaś na liście jest Phoenix Contact, Hirschmann i Antaira oraz HARTING i WAGO. Tradycyjnie zaznaczamy, że przedstawione na wykresie wyniki odzwierciedlają opinie przedstawicieli firm biorących udział w raporcie i nie należy ich utożsamiać z udziałami wymienionych przedsiębiorstw w rynku.

JAKIE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄ RYNEK?

 
Rys. 13. Najważniejsze dla klientów cechy przemysłowych urządzeń sieciowych

Wymogi klientów względem dostawców i oferowanych przez nich wyrobów są na omawianym rynku dosyć stałe. Kluczowe są tu jak najniższe ceny, odpowiednie parametry techniczne, ważna jest jakość urządzeń oraz, jako czwarty element listy, marka producenta (rys. 13). Trudno tu wskazać większe zmiany w stosunku do poprzednich edycji raportów.

W ankiecie zadaliśmy również pytanie otwarte o czynniki kształtujące omawiany rynek. Wymieniane tu były m.in. cena, jakość i niezawodność, ale też pojawiły się dodatkowe, ciekawe wskazania. Przede wszystkim kluczowa dla rozwoju branży jest cyfryzacja, od omawiania której rozpoczęliśmy bieżący raport.

 
Rys. 14. Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami przemysłowych urządzeń sieciowych

Obejmuje to rozwój i implementację rozwiązań z obszaru (przemysłowego) Internetu Rzeczy, dalszą popularyzację koncepcji Industry 4.0, a także procesy digitalizacji przemysłu. Dzisiaj istotne są możliwości wymiany dużych ilości danych przy zachowaniu bezpieczeństwa i względnej łatwości konfiguracji urządzeń sieciowych.

Respondenci wskazywali również wzrost popularności sieci do instalacji rozproszonych, a więc przykładowo w sektorze chemicznym, wodociągowo-kanalizacyjnym i aplikacjach infrastrukturalnych. Ważne jest też zwiększanie kompatybilności międzysystemowej, czyli de facto rozwój w kierunku stosowania protokołów i standardów otwartych.

Produkty do zastosowań przemysłowych muszą spełniać wysokie wymagania co do niezawodności, a więc też odporności środowiskowej, możliwości pracy w zwiększonym zakresie temperatur, występowania przepięć w sieci zasilającej, drgań i wibracji, itd. Dotyczy to w szczególności urządzeń stosowanych w maszynach, w transporcie szynowym oraz zastosowaniach infrastrukturalnych.

 
Tematy przyszłych raportów w APA

Po stronie czynników ekonomicznych wymieniane były m.in.: sytuacja gospodarcza, decyzje inwestorów i konieczność obniżania kosztów produkcji / zwiększania wydajności. Jeżeli zaś chodzi o perspektywy rynkowe, to działający w branży dostawcy najczęściej wskazywali tu "przemysł produkcyjny".

Kolejnymi perspektywicznymi branżami są: sektor motoryzacyjny, energetyka, transport, produkcja maszyn oraz sektor infrastrukturalny (patrz rys. 14). Oczywiście wiele z nich zaliczyć można de facto do przemysłu i cały podział należy traktować jako zgrubne przybliżenie, a nie precyzyjną ekstrapolację trendów.

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród działających w Polsce dostawców komponentów do sieci przemysłowych.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również