Piątek, 26 kwietnia 2019

Komunikacja sieciowa w przemyśle

Rynek związany z przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi przeżywa rozkwit. Jego źródłem jest postępująca cyfryzacja przemysłu oraz popularyzacja koncepcji Industry 4.0, które implikują potrzeby związane z pozyskiwaniem i transmisją coraz większych ilości danych. Wzrosty są szczególnie widoczne w przypadku sieci bazujących na Ethernecie przemysłowym, w przypadku których liczba nowoinstalowanych węzłów sieciowych prawdopodobnie przekroczyła liczbę tradycyjnych rozwiązań fieldbus. Przedstawiamy nowy raport rynkowy związany z tematyką nowoczesnej komunikacji przemysłowej.

Komunikacja sieciowa w przemyśle

Systemy komunikacyjne stanowią kręgosłup nowoczesnych przedsiębiorstw i instalacji produkcyjnych. Umożliwiają one kontrolę pracy maszyn, zapewniają możliwość przesyłania danych (których jest coraz więcej) oraz integrację systemów produkcyjnych z IT.

Występują w dużej różnorodności, jeżeli chodzi o standardy, przy czym mamy tu do czynienia z dwiema dużymi grupami rozwiązań - sieciami polowymi (fieldbus) oraz ethernetowymi. Oprócz przemysłu, rozwiązania komunikacyjne wykorzystywane są m.in. w transporcie, energetyce, zastosowania budynkowych czy infrastrukturalnych. A do tego dołączają kolejne obszary, bowiem...

CYFRYZACJA JEST W MODZIE!

 
Rys. 1. Sytuacja na krajowym rynku dystrybucji przemysłowych urządzeń sieciowych

Przemysł 4.0, Internet Rzeczy, cyfryzacja produkcji, nowe inwestycje infrastrukturalne czy rosnące wymogi odbiorców maszyn w zakresie zdalnego dostępu i możliwości pozyskiwania danych - wszystko to od lat sprzyja rozwojowi branży przemysłowych urządzeń sieciowych. Przekłada się to również na sytuację na rynku, którą rodzimi dostawcy w większości określili jako dobrą lub bardzo dobrą (patrz rys. 1).

Ostatnią z opinii wyraził co piąty ankietowany, zaś praktycznie nikt nie stwierdził, że koniunktura w branży jest słaba. Porównując to z wynikami publikowanych w APA badań sprzed dwóch i czterech lat, można mówić o najlepszych wynikach w tym okresie. Zdaniem około połowy respondentów na rynku zachodzą też pozytywne procesy, czyli koniunktura poprawia się, natomiast pojedyncze osoby uznały, że sytuacja idzie ku gorszemu. Wyniki te są nieco mniej korzystne niż w statystyce podawanej dwa lata temu (patrz rys. 2).

 
Rys. 2. Tendencje w zakresie koniunktury na omawianym rynku

W przypadku przemysłu i pokrewnych branż najczęstszymi odbiorcami komponentów sieciowych są integratorzy systemów, a więc firmy tworzące i instalujące m.in. linie technologiczne, infrastrukturę sieciową w obiektach przemysłowych, uruchamiające maszyny, itd. Drugą główną grupą odbiorców są producenci maszyn, podobnie duży odsetek odpowiedzi dotyczył klientów końcowych z przemysłu, czyli zakładów produkcyjnych (rys. 3).

Komunikacja sieciowa to również zastosowania w sektorze infrastrukturalnym oraz transporcie, a także w wielu innych aplikacjach. Obserwowalnym trendem jest zwiększenie się pozycji producentów maszyn, w przypadku których liczba wskazań była wyższa o 10 p.p. niż dwa lata temu.

 
Rys. 3. Główni odbiorcy podzespołów sieciowych oferowanych przez firmy biorące udział w raporcie

Opisywany rynek to dla dostawców niezmiennie atrakcyjna i szeroka tematycznie branża. Jeżeli chodzi o jej wartość, to od respondentów otrzymaliśmy wiele odpowiedzi - dosyć rozbieżnych i wynoszących od 30 do ponad 500 mln zł. Po odrzuceniu wartości skrajnych i uśrednieniu pozostałych, jako wynik możemy podać przedział od 85 do 100 mln zł rocznie.

Porównując z poprzednio publikowanymi szacunkami, można mówić o względnej stałości wskazań. W 2015 roku wartość rynku szacowana była na kwoty od 85 do 130 mln zł, dwa lata temu rozbieżność była większa (do 200 mln zł). Średnia wyniosła wtedy 100 mln zł, a mediana - 80 mln zł.

W tym miejscu robimy dwa zastrzeżenia. Po pierwsze wymienione liczby to szacunki i traktować je można najwyżej jako zgrubne przybliżenia. Drugie dotyczy tempa wzrostu rynku, na które składa się kilka czynników. W szczególności, chociaż użycie sieci komunikacyjnych rośnie, spadają też ceny samych urządzeń. W związku z tym oszacowania wartościowe rynku mogą nie odpowiadać realnemu wzrostowi podaży urządzeń sieciowych - i tak też prawdopodobnie się dzieje.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również